• Tartalom

113/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet

az egyes európai uniós jogi aktusokban rögzített bűnügyi, illetve rendészeti tárgyú együttműködés keretében történő információcsere részletes szabályairól

2021.05.28.

A Kormány
a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 96. § (1) bekezdés c) pontjában és
a 4. § tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41/A. § e) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. Az együttműködő tagállam felé kezdeményezett automatikus találati adathozzáférés részletes szabályai

1. § (1)1 A nyomozó hatóság, a rendőrségről szóló törvényben meghatározott terrorizmust elhárító szerv, az ügyészség vagy a bíróság (a továbbiakban együtt: hatóság) az Európai Unió más tagállamának, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában vagy törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződésben meghatározott más államnak (a továbbiakban együtt: együttműködő tagállam) a nyilvántartásában kezelt DNS-profil, illetve ujj- és tenyérnyomat adatokkal való, a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Bnytv.) 85. § (4) bekezdése szerinti, a szakértői nyilvántartó szerv által elvégzendő összehasonlítását az 1. melléklet szerinti formanyomtatvány megküldésével kezdeményezi.

(2) A szakértői nyilvántartó szerv öt munkanapon belül elvégzi az összehasonlítást, amelynek eredményéről a hatóság felé a Bnytv. 85. § (5) vagy (6) bekezdése szerinti értesítést a 2. melléklet szerinti formanyomtatvány megküldésével teljesíti.

2. § A Bnytv. 85. § (7) bekezdése szerinti, egyértelmű egyezést eredményező automatizált összehasonlítás esetén a szakértői nyilvántartó szerv a 2. melléklet szerinti formanyomtatvány megküldésével teljesíti a Bnytv. 85. § (8) bekezdése szerinti értesítést.

2. Az együttműködő tagállam felé kezdeményezett, egyértelmű egyezést eredményező automatikus találati adathozzáférés nyomán követendő eljárás részletes szabályai

3. § (1) A nyomozó hatóság a szakértői nyilvántartó szervtől kapott, a Bnytv. 85. § (5) vagy (8) bekezdése szerinti értesítésben rögzített szakrendszeri azonosító kód megküldésével az eljárásában szükséges további, a szakrendszeri azonosító kódhoz kapcsolódó, személyazonossággal kapcsolatos, az együttműködő tagállam által kezelt adatoknak az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény 49. §-a és 50. §-a szerinti közvetlen tájékoztatás keretében történő beszerzésére a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központot keresi meg a 3. melléklet szerinti formanyomtatvány megküldésével, egyidejűleg ennek tényéről az automatikus találati adathozzáférés rendszerének működésével kapcsolatos statisztikai adatrögzítés céljából tájékoztatja a szakértői nyilvántartó szervet.

(2) Ha a nyomozó hatóság a szakértői nyilvántartó szervtől kapott, a Bnytv. 85. § (5) vagy (8) bekezdés szerinti értesítés nyomán nem kezdeményezi további, az együttműködő tagállam által kezelt, a szakrendszeri azonosító kódhoz kapcsolódó, személyazonossággal kapcsolatos adatok és információk beszerzését, ennek tényéről az automatikus találati adathozzáférés rendszerének működésével kapcsolatos statisztikai adatrögzítés céljából három munkanapon belül tájékoztatja a szakértői nyilvántartó szervet.

3. Gépjármű-nyilvántartási adatok az általános rendőri feladatok ellátására létrehozott szerv által kezdeményezett automatizált keresésének részletes szabályai

4. §2 A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Kknyt.) 27/A. § (3) bekezdésében meghatározott szerv a Kknyt. 27/A. § (2) bekezdése szerinti keresést közvetlenül, a közúti közlekedési nyilvántartó szerv által fenntartott és erre a célra kialakított biztonságos informatikai kapcsolat útján kezdeményezheti.

4. A formanyomtatványok továbbítására vonatkozó rendelkezés

5. § Az 1–3. melléklet szerinti formanyomtatványok tartalma elektronikus úton is továbbítható.

5. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

7. § Ez a rendelet

a) a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló, 2008. június 23-i 2008/615/IB tanácsi határozat,

b) a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB tanácsi határozat végrehajtásáról szóló, 2008. június 23-i 2008/616/IB tanácsi határozat, valamint

c) az egyrészről az Európai Unió, másrészről Izland és Norvégia között a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló, 2008/615/IB tanácsi határozat, valamint a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló, 2008/615/IB tanácsi határozat végrehajtásáról szóló 2008/616/IB tanácsi határozat és melléklete egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról és a megállapodás egyes rendelkezéseinek ideiglenes alkalmazásáról szóló, 2009. szeptember 21-i 2009/1023/IB tanácsi határozat

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 113/2014. (IV. 3.) Korm. rendelethez

megfelelő színes vagy fekete-fehér címer

szerv megnevezése
szerv címe, postafiók száma
telefon- és telefax száma
elektronikus elérési lehetősége

szerv saját színes, vagy fekete-fehér címere

Szám:

Tárgy:

Előadó / Ügyintéző:

Hiv. szám:

 

Előadó / Ügyintéző:

 

Telefon:

címzett szerv vezetőjének neve, beosztása

címzett szerv megnevezése

címzett székhelye

Formanyomtatvány
a) Kérelem DNS-profil adatok automatikus találati adathozzáférés keretében történő összehasonlításának együttműködő tagállam felé való kezdeményezéséhez
1.    Bűncselekmény helyszínén és a bűncselekmény elkövetésének nyomait hordozó tárgyon rögzített DNS-profil összehasonlítása
Az egyes európai uniós jogi aktusokban rögzített bűnügyi, illetve rendészeti tárgyú együttműködés keretében történő információcsere szabályairól szóló 113/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet 1. §-a szerinti információcsere keretében
-    a nyilvántartásban szereplő, a bűncselekmény helyszínén és a bűncselekmény elkövetésének nyomait hordozó tárgyon rögzített DNS-profil ellenőrzése érdekében kérem, hogy a(z) ………. (szerv megnevezése) ………. bü. számú, ………. (dátum) megküldött határozata szerinti, a Btk. ………. ütköző ………. (dátum) elkövetett ………. bűntettének megalapozott gyanúja miatt folyamatban lévő büntetőügyben a(z) ………. szakrendszeri azonosító kódon / a(z) ………. intézet részéről ……….-n kelt, ………. ügyszámú hemogenetikai / genetikai szakértői véleményben ………. számon / megnevezéssel szereplő DNS-profilt
□ valamennyi együttműködő tagállam
□ kizárólag a következő tagállam(ok)
nemzeti adatbázisából kerestetésre megosztott
□ személyi DNS-profil adatokkal
□ helyszíni DNS-profil adatokkal
                    összevetni szíveskedjen!
2.    Személy DNS-profiljának összehasonlítása
Az egyes európai uniós jogi aktusokban rögzített bűnügyi, illetve rendészeti tárgyú együttműködés keretében történő információcsere szabályairól szóló 113/2014. (IV. 3. ) Korm. rendelet 1. §-a szerinti információcsere keretében
-    a nyilvántartásban szereplő viselt név: ………., születési név (ha eltér a viselt névtől): ………., születési hely, idő: ………., ………., anyja neve: ………., állampolgársága: ………., személy ellenőrzése érdekében kérem, hogy a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok DNS-profil nyilvántartásában a következő szakrendszeri azonosító kódon: ………., belső azonosító kódon: ………., kapcsolati kódon: ………. szereplő DNS-profil adatait
□ valamennyi együttműködő tagállam
□ kizárólag a következő tagállam(ok)
nemzeti adatbázisából kerestetésre megosztott
□ személyi DNS-profil adatokkal
□ helyszíni DNS-profil adatokkal
                    összevetni szíveskedjen!
Kérem, hogy a kért információkat a(z) ………………………… email címre/fax számra szíveskedjenek továbbítani!

Kelt:

 

 

 

kiadmányozó neve, beosztása

 

P.H.

b) Kérelem ujj- és tenyérnyomat automatikus találati adathozzáférés keretében történő összehasonlításának együttműködő tagállam felé való kezdeményezéséhez
1.    A bűncselekmény helyszínén és a bűncselekmény elkövetésének nyomait hordozó tárgyon rögzített ujj- és tenyérnyomat összehasonlítása
Az egyes európai uniós jogi aktusokban rögzített bűnügyi, illetve rendészeti tárgyú együttműködés keretében történő információcsere szabályairól szóló 113/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet 1. §-a szerinti információcsere keretében
-    a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásának daktiloszkópiai nyilvántartásában tárolt, a bűncselekmény helyszínén és a bűncselekmény elkövetésének nyomait hordozó tárgyon rögzített ujj- és tenyérnyomat ellenőrzése érdekében kérem, hogy a(z) ………………………… (szerv megnevezése) ………………………… bü. számú, ………………………… (dátum) megküldött határozata szerinti, a Btk. ………………………… ütköző ………………………… (dátum) elkövetett ………………………… bűntettének megalapozott gyanúja miatt folyamatban lévő büntetőügyben azonosításra alkalmas ………………………… számú ujj- és tenyérnyomatot (daktiloszkópiai nyomtöredéket)
□ valamennyi együttműködő tagállam
□ kizárólag a következő tagállam(ok)
                        nemzeti adatbázisában tárolt
□ személyek nyomataival
□ helyszíni nyomokkal
                        összevetni szíveskedjen!
2.    Személy ujj- és tenyérnyomatának összehasonlítása
Az egyes európai uniós jogi aktusokban rögzített bűnügyi, illetve rendészeti tárgyú együttműködés keretében történő információcsere szabályairól szóló 113/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet 1. §-a szerinti információcsere keretében
-    a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásának daktiloszkópiai nyilvántartásában szereplő személy ujj- és tenyérnyomatainak ellenőrzése érdekében kérem, hogy név: ………………………… szül. hely: ………………………… szül. idő: ……………………………………………………, 55……………. számú belső azonosítóval szereplő ujj- és tenyérnyomatait
□ valamennyi együttműködő tagállam
□ kizárólag a következő tagállam(ok)
                        nemzeti adatbázisában tárolt
□ személyek nyomataival
□ helyszíni nyomokkal
                        összevetni szíveskedjen!
Kérem, hogy a kért információkat a(z) ………………………… email címre/fax számra szíveskedjenek továbbítani!

Kelt:

 

 

 

kiadmányozó neve, beosztása

 

P.H.

2. melléklet a 113/2014. (IV. 3.) Korm. rendelethez

rendőrség színes vagy fekete-fehér címere

szerv megnevezése
szerv címe, postafiók száma
telefon- és telefax száma
elektronikus elérési lehetősége

szerv saját színes, vagy fekete-fehér címere

Szám:

Tárgy:

Előadó / Ügyintéző:

Hiv. szám:

 

Előadó / Ügyintéző:

 

Telefon:

címzett szerv vezetőjének neve, rendfokozata, beosztása

címzett szerv megnevezése

címzett székhelye

Formanyomtatvány
a) DNS-profil adatok összehasonlításáról
a nemzetközi automatikus találati adathozzáférés rendszerében
Az egyes európai uniós jogi aktusokban rögzített bűnügyi, illetve rendészeti tárgyú együttműködés keretében történő információcsere szabályairól szóló 113/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet
1. § -ára
2. § -ára
hivatkozva tájékoztatom, hogy a nemzetközi automatikus találati adathozzáférés rendszerében kivitelezett kerestetés eredményére vonatkozó részletek, valamint az érintett DNS-profil(ok)hoz kapcsolható és rendelkezésünkre álló adatok az alábbi táblázatban kerültek összesítésre:

A hazai DNS-profil nyilvántartásban kezelt profil és a nyilvántartásba vétele alapjául szolgáló bűncselekmény adatai:

Bűncselekmény megnevezése:

 

Bűncselekmény elkövetésének helye és ideje:

 

Büntetőügy vonatkozásában eljáró / nyilvántartásba vételt kezdeményező hatóság megnevezése:

 

Büntetőügy iktatószáma:

 

DNS-profil szakrendszeri azonosító kódja:

 

Egyéb rendelkezésre álló kiegészítő információk a fenti szakrendszeri azonosító kóddal nyilvántartott minta vonatkozásában:

DNS-profil vizsgálati eredményt közlő igazságügyi szakértői véleményt kiállító intézet és szervezeti alegységének megnevezése:

 

DNS-profil vizsgálati eredményt közlő igazságügyi szakértői vélemény (alapügy) száma:

 

DNS-profil vizsgálati eredményt közlő igazságügyi szakértői vélemény kelte:

 

DNS-profil vizsgálati eredményt közlő igazságügyi szakértői véleményben az érintett minta / bűnjel / bűnjelminta / száma vagy azonosítója:

 

Egyéb (adat megnevezése / értéke):

 

A minta összehasonlításában résztvevő együttműködő tagállamok:

Tagállamok ISO kódja:

 

Egyértelmű egyezést eredményező (hitelesített, releváns) találatok száma összesen:

 

A DNS-profil egyértelmű egyezésre (…. hitelesített, releváns találatra) vonatkozó és az együttműködő tagállam által automatikusan megküldött adatok:

Tagállam ISO kódja:

 

Tagállam által nyilvántartott, egyértelmű egyezést mutató DNS-profil szakrendszeri azonosító kódja:

 

Tagállam által nyilvántartott, egyértelmű egyezést mutató minta eredete (személyi / helyszíni):

 

Találat dátuma:

 

Egyéb (adat megnevezése / értéke):

 

Az együttműködő tagállam részére továbbítandó igényközlés a szakértői nyilvántartó szerv részéről:

 

A hazai DNS-profil nyilvántartásban kezelt személyi profilhoz kapcsolható adatok:

Személyazonosító adatok:

viselt név:

 

születési név:

 

születési idő:

 

születési hely:

 

állampolgárság:

 

anyja neve:

 

A fenti személyazonosító adatokkal rendelkező személy vonatkozásában az Önök hatósága által továbbított / nyilvántartásban szereplő adatok:

Szakrendszeri azonosító kód(ok):

 

Belső azonosító kód(ok):

 

Kapcsolati kód:

 

A minta összehasonlításában résztvevő együttműködő tagállamok:

Tagállamok ISO kódja:

 

Egyértelmű egyezést eredményező (hitelesített, releváns) találatok száma összesen:

 

A hivatkozott személyi DNS-profil vonatkozásában kimutatott DNS-profil egyértelmű egyezésre vonatkozó és az együttműködő tagállam által automatikusan megküldött adatok (hitelesített, releváns találat):

Tagállam ISO kódja:

 

Tagállam által nyilvántartott, egyértelmű egyezést mutató DNS-profil szakrendszeri azonosító kódja:

 

Tagállam által nyilvántartott, egyértelmű egyezést mutató minta eredete (személyi / helyszíni):

 

Találat dátuma:

 

Egyéb (adat megnevezése / értéke):

 

Az együttműködő tagállam részére továbbítandó igényközlés a szakértői nyilvántartó szerv részéről:

 

Kelt:

 

 

 

kiadmányozó neve, beosztása

 

P.H.

b) Ujj- és tenyérnyomatok ellenőrzéséről
a nemzetközi automatikus találati adathozzáférés rendszerében
Az egyes európai uniós jogi aktusokban rögzített bűnügyi, illetve rendészeti tárgyú együttműködés keretében történő információcsere szabályairól szóló 113/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet 1. §-a alapján kivitelezett kerestetés egyezést mutatott / nem mutatott egyezést az együttműködő tagállamok nemzeti nyilvántartásaiból az automatikus találati adathozzáférés rendszerében megosztott daktiloszkópiai adatokkal.
Az ujj- és tenyérnyomatokra vonatkozó és rendelkezésünkre álló adatok valamint az egyezésre vonatkozó részletek az alábbiakban kerültek összesítésre:
Kérelmező hatóság:……………………………………………………………………………….
Hivatkozási szám: ………………………………………………………………………………...
A megkeresett együttműködő tagállam(ok) ISO kódja:……………………………………………………………….
Továbbított ujj- és tenyérnyomat típusa: ………………………………………………………….
Továbbított ujj- és tenyérnyomat azonosítója: ……………………………………………………
Eredmény:
□ nincs találat
□ találat         együttműködő tagállam(ok) szakrendszeri azonosítója/azonosítói:………………………………………

Kelt:

 

 

 

kiadmányozó neve, beosztása

 

P.H.

3. melléklet a 113/2014. (IV. 3.) Korm. rendelethez3

rendőrség színes vagy fekete-fehér címere

szerv megnevezése
szerv címe, postafiók száma
telefon- és telefax száma
elektronikus elérési lehetősége

szerv saját színes, vagy fekete-fehér címere

Szám:

Tárgy:

Előadó / Ügyintéző:

Hiv. szám:

 

Előadó / Ügyintéző:

 

Telefon:

címzett szerv vezetőjének neve, rendfokozata, beosztása

címzett szerv megnevezése

címzett székhelye

Formanyomtatvány
a) Hazai büntetőeljárásban szükséges, a szakrendszeri azonosító kódhoz kapcsolódó, személyazonossággal kapcsolatos, az együttműködő tagállam által kezelt adatok
beszerzésének kéréséhez
1.    A Bnytv. 85. § (4) bekezdése és az egyes európai uniós jogi aktusokban rögzített bűnügyi, illetve rendészeti tárgyú együttműködés keretében történő információcsere szabályairól szóló 113/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet 1. §-a szerint elvégzett automatikus találati adathozzáférés keretében megvalósult összehasonlítás során a Bűnügyi Szakértő és Kutatóintézet tájékoztatása szerint:
…………. együttműködő tagállam(ok) DNS-profil / daktiloszkópiai nyilvántartásában …………….szakrendszeri azonosító kóddal rendelkező mintával/mintákkal egyértelmű egyezést állapítottak meg.
2.    A Bnytv. 85. § (7) bekezdése és az egyes európai uniós jogi aktusokban rögzített bűnügyi, illetve rendészeti tárgyú együttműködés keretében történő információcsere szabályairól szóló 113/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet 2. §-a szerint elvégzett automatikus találati adathozzáférés keretében megvalósult összehasonlítás során a Bűnügyi Szakértő és Kutatóintézet tájékoztatása szerint:
…………. együttműködő tagállam(ok) DNS-profil nyilvántartásában…………….szakrendszeri azonosító kóddal rendelkező mintával/mintákkal egyértelmű egyezést állapítottak meg.
A büntetőeljárással kapcsolatban a szakrendszeri azonosító kódhoz kapcsolódó, személyazonossággal kapcsolatos, az együttműködő tagállam által kezelt adatokra vonatkozó kérdések:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
A fentiek alapján kérjük szíves intézkedésüket a szakrendszeri azonosító kódhoz kapcsolódó, személyazonossággal kapcsolatos, az együttműködő tagállam által kezelt adatok beszerzésére!
Kelt: …………………………
P. H.
…………………………
…………………………
1

Az 1. § (1) bekezdése a 287/2021. (V. 27.) Korm. rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

3

[A 3. mellékletnek a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 270. § (1) bekezdésével elrendelt módosítása, amely szerint a 3. melléklet szerinti Formanyomtatvány a) pont 1. és 2. alpontjában a „Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Szakértői és Kutató Központ” szöveg lép, nem vezethető át.]

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére