• Tartalom

12/2014. (IX. 24.) FM rendelet

az egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról1

2014.09.27.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § Az egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Támogatott növényegészségügyi szolgáltatást vehet igénybe az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely)

a) megfelel a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló, 2008. augusztus 6-i
800/2008/EK bizottsági rendelet I. számú mellékletében megfogalmazott mikro-, kis- és középvállalkozás meghatározásának, vagy fajtanemesítési, szaporító alapanyag előállítási és fenntartási, illetve ehhez kapcsolódó közhasznú kutatási tevékenységet végez, és”

2. § Az R. 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Amennyiben az MVH megállapítja, hogy a szolgáltatást igénybe vevő a támogatott szolgáltatásra nem vagy a kifizetési kérelemben feltüntetettnél kisebb összegben jogosult, úgy a szolgáltatást igénybe vevő a jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatás támogatástartalmának megfelelő összeget – az (1) bekezdés szerinti kérelem aláírásával tett kötelezettségvállalásának megfelelően – köteles a szolgáltatást végzőnek kifizetni.”

3. § Az R. 6. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A növény- és talajvédelmi igazgatóság, valamint a NÉBIH az általa kiállított számlákról nyilvántartást vezet, és havi rendszerességgel összesítést készít.
(2) A növény- és talajvédelmi igazgatóság, valamint a NÉBIH adatai alapján a vizsgálati díjak termelőknek fel nem számított összegéről a növény- és talajvédelmi igazgatóság, valamint a NÉBIH összesítést (a továbbiakban: kifizetési kérelem) készít a legalább a 2. számú melléklet szerinti adattartalmú, az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett „Kifizetési kérelem” nyomtatványon.
(3) A növény- és talajvédelmi igazgatóság, valamint a NÉBIH a kifizetési kérelmet havonta, a tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig postai úton megküldi az MVH részére. A kifizetési kérelemhez csatolni kell a tárgyhónapban kiállított számlák másolatait.
(4) A benyújtott kifizetési kérelem teljességének ellenőrzését követően az MVH a támogatásról – a 4. § (2) bekezdésében rögzített mértékig – döntést hoz. A kifizetést az MVH a 4. § (1) bekezdésében meghatározott előirányzat-felhasználási keretszámla terhére a 10032000-00287560-00000017 Agrártámogatások lebonyolítási számláról a forrás rendelkezésre bocsátását követő harminc napon belül teljesíti.”

4. § Az R. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 12/2014. (IX. 24.) FM rendelethez

Az R 1. számú mellékletének 4. és 5. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„4. Nyilatkozatok
4.1. arról, hogy nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, illetve természetes személy esetében nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt;
4.2. lejárt köztartozás meglétének hiányáról;
4.3. a kérelem benyújtásakor költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős határozattal megállapított köztartozás fenn nem állásáról;
4.4. a Tv. szerinti kérelemre történő nyilvántartásba vételi kötelezettségnek való megfelelésről.
5. Kötelezettségvállalás
5.1. a terület növényegészségügyi alkalmasságának az elvégzett vizsgálatok alapján történő igazolása hiányában, illetve a támogatási keret kimerülése, valamint a jogosultsági feltételek bármelyikének hiánya esetén, az elvégzett növényegészségügyi szolgáltatás számla szerinti teljes összegét a növény- és talajvédelmi igazgatóság és a NÉBIH részére történő megfizetéséről.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. szeptember 28. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére