• Tartalom

12/2014. (VII. 11.) OBH utasítás

12/2014. (VII. 11.) OBH utasítás

a büntető-, polgári és szabálysértési eljárás során használt, kiskorúak tájékoztatásához fűződő iratok nyomtatványként történő rendszeresítéséről szóló szabályzatról1

2015.01.01.

A gyermekközpontú igazságszolgáltatás jegyében, annak megvalósítása céljából, hogy a gyermekek részvételével folyó vagy őket érintő minden ügyben elsődleges szempont legyen a gyermekek mindenek felett álló érdekeinek figyelembevétele, illetve annak érdekében, hogy a fiatalkorú terheltek, eljárás alá vont személyek, illetve a büntető-, polgári és szabálysértési eljárás kiskorú résztvevői jogaikat és kötelességeiket teljes körűen megismerhessék – a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdésének b) pontjában, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (4) bekezdés c) pontjában és a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet 18. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a következő szabályzatot adom ki:

1. § (1) A fiatalkorú terheltekkel, eljárás alá vont személyekkel, illetve a büntető-, polgári és szabálysértési eljárás kiskorú résztvevőivel és azok törvényes képviselőivel való írásbeli kapcsolattartásra és tájékoztatásukra az utasítás mellékleteiben szereplő nyomtatványokat rendszeresítem.

(2) A szabályzat nem érinti azon nyomtatványokat, amelyeket jogszabályok rendelkezése alapján kell használni.

2. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

(2)2

1. melléklet a 12/2014. (VII. 11.) OBH utasításhoz

[Bíróság megnevezése]
[Ügyiratszám]
A beadványokban a fenti ügyszámra kell hivatkozni!
FELHÍVÁS
[Címzett neve] fiatalkorú vádlott részére
A [Bíróság megnevezése] a [Bűncselekmény] miatt [I. r. terhelt] vádlott [és társa / és társai] ellen a fenti ügyszámon indult büntetőügyben értesíti arról, hogy az [Ügyészség megnevezése] vádat emelt Önnel szemben, amelyet a bíróság jelen felhívással együtt kézbesít Önnek.
FELHÍVJA a bíróság a figyelmét arra, hogy lakóhelyének, tartózkodási helyének, illetve értesítési címének megváltozását az elköltözéstől számított három munkanapon belül be kell jelentenie a bíróságnak. Ennek elmulasztása esetén 200 000 forintig, súlyos vagy ismételt esetben 500 000 forintig terjedő rendbírsággal sújtható, és kötelezhető a mulasztással okozott költség megfizetésére.
FIGYELMEZTETI továbbá, hogy a terhelt szökése, elrejtőzése, valamint ennek reális veszélye előzetes letartóztatás oka lehet.
FELHÍVJA a bíróság a bizonyítási indítványainak jelen felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül történő előterjesztésére. Amennyiben az ügyész a vádiratban valamely tanú vallomásának felolvasását kéri, azonban Ön kéri a tanú bíróság általi meghallgatását, ezt jelezze írásban a bíróság felé. A nyomozás iratait és a bírósági iratokat a bíróság kezelőirodáján ([Kezelőiroda pontos helye]) megtekintheti ügyfélfogadási időben, valamint az Ön által megjelölt iratokról díjmentesen másolatot kaphat. A kezelőiroda nyitvatartási rendjéről a bíróság honlapján tájékozódhat: [Bíróság honlapja].
TÁJÉKOZTATJA a bíróság, hogy a tárgyaláson kötelező a védő részvétele. FELHÍVJA a bíróság, hogy 15 napon belül hatalmazzon meg védőt, ha ezt még nem tette meg. Amennyiben nem hatalmaz meg védőt, a bíróság hivatalból rendel ki az Ön részére. A kirendelt védő díja bűnügyi költségként kerül felszámításra, és bűnösségének megállapítása esetén a megtérítésére Ön köteles.
További tájékoztatást a bírósági eljárásról és eljárási jogairól a www.birosag.hu honlapon találhat.
[Keltezés helye], [Keltezés időpontja]
[Bíró / tanács elnökének neve]
bíró – a tanács elnöke
A kiadmány hiteléül:
[Ügyintéző neve]
tisztviselő
TÁJÉKOZTATÁS
A túloldalon található felhívás értelmezésének megkönnyítése érdekében az alábbi tájékoztatást adjuk.
A vádló (más néven ügyész) a vádirat elnevezésű iratban megjelölt eseményekkel kapcsolatosan vádat emelt, ami azt jelenti, hogy a nyomozás során elég bizonyíték keletkezett ahhoz, hogy a vádló a bíróság elé vigye az ügyet. Az egész eljárás neve: büntetőeljárás, amelynek ebben a részében majd el kell menni a bíróságra. A bírósági eljárásnak az a lényege, hogy az ügyészség bizonyítékokat mutat be, amelyek szerinte alátámasztják azt, ami le van írva a vádiratban, és ezért valamilyen büntetést kér a bíróságtól. Ezek a bizonyítékok és a büntetési kérelem a vádirat nevű iratban olvashatók, és az ügyben kitűzött tárgyaláson szóban is el fogja mondani az ügyész.
A vádiratra nem kell válaszolni, de lehet olyan levelet írni a bíróságnak, hogy vegyen figyelembe más fontos dolgot is, például valakinek a vallomását vagy valamilyen iratot. Az erről szóló levelet 15 napon belül kell megírni.
A bizonyítás a bírósági tárgyaláson fog történni, amelyen feltétlenül ott kell lenni. Ennek helyéről és idejéről majd újabb iratot küld a bíróság, amit idézésnek hívnak. Ezt az iratot mindenképpen át kell venni, mert ha nem, annak nagyon súlyos következményei lehetnek. Ezért ha a címe megváltozik, akkor ezt meg kell írni levélben a bíróságnak, az új címével együtt.
A tárgyaláson részt vesz a vádló, tehát az ügyész, rajta kívül jelen kell lennie egy védőügyvédnek is. Ha az ügyben még nincs védőügyvéd, akkor a szülők kérhetnek meg egy ügyvédet az ügyben való eljárásra, de ha ez túl drága, és a szülők nem tudják előre megfizetni, akkor megint levelet kell írni a bíróságnak, és majd a bíróság gondoskodik arról, hogy védőügyvéd legyen jelen a tárgyaláson.
A vádiratot a bíróság a szülőknek is megküldte. Amennyiben olyan kérdés merül fel, amire ők nem tudnak válaszolni, és a www.birosag.hu honlapon (a Gyakran Ismétlődő Kérdések menüpont alatt) sincs rá felelet, mint mindig, nyugodtan ilyen levelet is lehet írni a bírósághoz. Ezekre ne felejtse el ráírni a lap bal felső részén található számot – ami a bíróságon lévő ügyének a száma –, mert ez segít az ügy beazonosításában.

Kk-1.

Vádirat közlése 14. évét be nem töltött fiatalkorú vádlottal

2. melléklet a 12/2014. (VII. 11.) OBH utasításhoz

[Bíróság megnevezése]
[Ügyiratszám]
A beadványokban a fenti ügyszámra kell hivatkozni!
FELHÍVÁS
[Címzett neve] fiatalkorú vádlott részére
A [Bíróság megnevezése] a [Bűncselekmény] miatt [I. r. terhelt] vádlott [és társa / és társai] ellen a fenti ügyszámon indult büntetőügyben értesíti arról, hogy az [Ügyészség megnevezése] vádat emelt Önnel szemben, amelyet a bíróság jelen felhívással együtt kézbesít Önnek.
FELHÍVJA a bíróság a figyelmét arra, hogy lakóhelyének, tartózkodási helyének, illetve értesítési címének megváltozását az elköltözéstől számított három munkanapon belül be kell jelentenie a bíróságnak. Ennek elmulasztása esetén 200 000 forintig, súlyos vagy ismételt esetben 500 000 forintig terjedő rendbírsággal sújtható, és kötelezhető a mulasztással okozott költség megfizetésére.
FIGYELMEZTETI továbbá, hogy a terhelt szökése, elrejtőzése, valamint ennek reális veszélye előzetes letartóztatás oka lehet.
FELHÍVJA a bíróság a bizonyítási indítványainak jelen felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül történő előterjesztésére. Amennyiben az ügyész a vádiratban valamely tanú vallomásának felolvasását kéri, azonban Ön kéri a tanú bíróság általi meghallgatását, ezt jelezze írásban a bíróság felé. A nyomozás iratait és a bírósági iratokat a bíróság kezelőirodáján ([Kezelőiroda pontos helye]) megtekintheti ügyfélfogadási időben, valamint az Ön által megjelölt iratokról díjmentesen másolatot kaphat. A kezelőiroda nyitvatartási rendjéről a bíróság honlapján tájékozódhat: [Bíróság honlapja].
TÁJÉKOZTATJA a bíróság, hogy a tárgyaláson kötelező a védő részvétele. FELHÍVJA a bíróság, hogy 15 napon belül hatalmazzon meg védőt, ha ezt még nem tette meg. Amennyiben nem hatalmaz meg védőt, a bíróság hivatalból rendel ki Önnek. A kirendelt védő díja bűnügyi költségként kerül felszámításra, és bűnösségének megállapítása esetén a megtérítésére Ön köteles.
TÁJÉKOZTATJA a bíróság, hogy az ügyész különösen védett tanú vallomását kívánja bizonyítási eszközként felhasználni. A tanú vallomását tartalmazó jegyzőkönyvi kivonatot megtekintheti a bíróság kezelő irodáján, és írásban indítványozhatja kérdések feltevését a különösen védett tanúhoz, továbbá indítványozhatja a tanú különösen védetté nyilvánításának megszüntetését. A tanúhoz feltett kérdések közvetlenül nem irányulhatnak a tanú személyének és tartózkodási helyének felfedésére.
További tájékoztatást a bírósági eljárásról és eljárási jogairól a www.birosag.hu honlapon találhat.
[Keltezés helye], [Keltezés időpontja]
[Bíró / tanács elnökének neve]
bíró – a tanács elnöke
A kiadmány hiteléül:
[Ügyintéző neve]
tisztviselő
TÁJÉKOZTATÁS
A túloldalon található felhívás értelmezésének megkönnyítése érdekében az alábbi tájékoztatást adjuk.
A vádló (más néven ügyész) a vádirat elnevezésű iratban megjelölt eseményekkel kapcsolatosan vádat emelt, ami azt jelenti, hogy a nyomozás során elég bizonyíték keletkezett ahhoz, hogy a vádló a bíróság elé vigye az ügyet. Az egész eljárás neve: büntetőeljárás, amelynek ebben a részében majd el kell menni a bíróságra. A bírósági eljárásnak az a lényege, hogy az ügyészség bizonyítékokat mutat be, amelyek szerinte alátámasztják azt, ami le van írva a vádiratban, és ezért valamilyen büntetést kér a bíróságtól. Ezek a bizonyítékok és a büntetési kérelem a vádirat nevű iratban olvashatók, és az ügyben kitűzött tárgyaláson szóban is el fogja mondani az ügyész.
A vádiratra nem kell válaszolni, de lehet olyan levelet írni a bíróságnak, hogy vegyen figyelembe más fontos dolgot is, például valakinek a vallomását vagy valamilyen iratot. Az erről szóló levelet 15 napon belül kell megírni.
A bizonyítás a bírósági tárgyaláson fog történni, amelyen feltétlenül ott kell lenni. Ennek helyéről és idejéről majd újabb iratot küld a bíróság, amit idézésnek hívnak. Ezt az iratot mindenképpen át kell venni, mert ha nem, annak nagyon súlyos következményei lehetnek. Ezért ha a címe megváltozik, akkor ezt meg kell írni levélben a bíróságnak, az új címével együtt.
A tárgyaláson részt vesz a vádló, tehát az ügyész, rajta kívül jelen kell lennie egy védőügyvédnek is. Ha az ügyben még nincs védőügyvéd, akkor a szülők kérhetnek meg egy ügyvédet az ügyben való eljárásra, de ha ezt túl drága, és a szülők nem tudják előre megfizetni, akkor megint levelet kell írni a bíróságnak, és majd a bíróság gondoskodik arról, hogy védőügyvéd legyen jelen a tárgyaláson.
Van az ügyben olyan tanú is, akinek a személyének titokban kell maradnia, őt úgy hívják, hogy különösen védett tanú. Az ő vallomása egy iratban szerepel, amelynek a neve jegyzőkönyvi kivonat, és ezt a bíró felolvassa majd a tárgyaláson, mert a tanú nem fog megjelenni. A jegyzőkönyvi kivonatot meg lehet nézni a bíróságon, a ([Kezelőiroda pontos helye]) számú szobában. Ha ez a tanú valamilyen fontos dologra nem adott még választ, akkor megint csak levelet kell írni a bíróságnak, és fel lehet tenni neki a fontos kérdéseket, hogy azokra is válaszoljon.
A vádiratot a bíróság a szülőknek is megküldte. Amennyiben olyan kérdés merül fel, amire ők nem tudnak válaszolni, és a www.birosag.hu honlapon (a Gyakran Ismétlődő Kérdések menüpont alatt) sincs rá feleletet, mint mindig, nyugodtan ilyen levelet is lehet írni a bírósághoz. Ezekre ne felejtse el ráírnia lap bal felső részén található számot – ami a bíróságon lévő ügyének a száma –, mert ez segít az ügy beazonosításában.

Kk-2.

Vádirat közlése 14. évét be nem töltött fiatalkorú vádlottal – ha az ügyész különösen védett tanú vallomását kívánja bizonyítási eszközként felhasználni

3. melléklet a 12/2014. (VII. 11.) OBH utasításhoz

[Bíróság megnevezése]
[Ügyiratszám]
A beadványokban a fenti ügyszámra kell hivatkozni!
FELHÍVÁS
[Címzett neve] fiatalkorú vádlott részére
A [Bíróság megnevezése] a [Bűncselekmény] miatt [I. r. terhelt] vádlott [és társa / és társai] ellen a fenti ügyszámon indult büntetőügyben értesíti arról, hogy az [Ügyészség megnevezése] vádat emelt Önnel szemben, amelyet a bíróság jelen felhívással együtt kézbesít Önnek.
FELHÍVJA a bíróság a figyelmét arra, hogy lakóhelyének, tartózkodási helyének, illetve értesítési címének megváltozását az elköltözéstől számított három munkanapon belül be kell jelentenie a bíróságnak. Ennek elmulasztása esetén 200 000 forintig, súlyos vagy ismételt esetben 500 000 forintig terjedő rendbírsággal sújtható, és kötelezhető a mulasztással okozott költség megfizetésére.
FIGYELMEZTETI továbbá, hogy a terhelt szökése, elrejtőzése, valamint ennek reális veszélye előzetes letartóztatás oka lehet.
FELHÍVJA a bíróság a bizonyítási indítványainak jelen felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül történő előterjesztésére. Amennyiben az ügyész a vádiratban valamely tanú vallomásának felolvasását kéri, azonban Ön kéri a tanú bíróság általi meghallgatását, ezt jelezze írásban a bíróság felé. A nyomozás iratait és a bírósági iratokat a bíróság kezelőirodáján ([Kezelőiroda pontos helye]) megtekintheti ügyfélfogadási időben, valamint az Ön által megjelölt iratokról díjmentesen másolatot kaphat. A kezelőiroda nyitvatartási rendjéről a bíróság honlapján tájékozódhat: [Bíróság honlapja].
TÁJÉKOZTATJA a bíróság, hogy a tárgyaláson kötelező a védő részvétele. FELHÍVJA ezért, hogy 15 napon belül hatalmazzon meg védőt, ha ezt még nem tette meg. Amennyiben nem hatalmaz meg védőt, a bíróság hivatalból kirendel védőt Önnek. A kirendelt védő díja bűnügyi költségként kerül felszámításra, és bűnösségének megállapítása esetén a megtérítésére Ön köteles.
További tájékoztatást a bírósági eljárásról és eljárási jogairól a www.birosag.hu honlapon találhat.
[Keltezés helye], [Keltezés időpontja]
[Bíró / tanács elnökének neve]
bíró – a tanács elnöke
A kiadmány hiteléül:
[Ügyintéző neve]
tisztviselő
TÁJÉKOZTATÁS
A túloldalon található felhívást figyelmesen és alaposan olvassa el, a következőkben az értelmezés megkönnyítése érdekében az alábbi tájékoztatást adjuk.
A vádló (más néven ügyész) a vádirat elnevezésű iratban megjelölt eseményekkel kapcsolatosan vádat emelt Önnel szemben, ami azt jelenti, hogy egy eljárás indult a bíróságon, a neve: büntetőeljárás. Ennek során az ügyben vádlottként kell bíróság elé állnia. Az Önnel szembeni bírósági eljárásnak az a lényege, hogy az ügyészség bizonyítékokat mutat be, amelyek szerinte alátámasztják azt, hogy a vádban megjelölt cselekményt elkövette, azért felelős, és ezért büntetést vagy annál enyhébb következményt, úgynevezett intézkedést kell alkalmaznia a bíróságnak Önnel szemben. Ezeket az ügyészség a vádirat nevű iratban jelölte meg, és az ügyben kitűzött tárgyaláson szóban is el fogja mondani.
A vádiratra nem kell válaszolni, csak ha úgy látja, hogy valamilyen bizonyíték – például az Ön által fontosnak tartott tanú neve vagy valamilyen irat – ott nincs felsorolva, kérheti, hogy a bíróság ezeket is vegye figyelembe. Ezt a jelen felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül egyszerű levélben meg kell írni a bíróságnak: ezt hívják bizonyítási indítványnak.
A bizonyítás a tárgyaláson fog történni, amelyen kötelező megjelennie és részt vennie. Ennek helyéről és idejéről majd újabb iratot küld a bíróság, amit idézésnek hívnak. Ezt az iratot mindenképpen át kell venni, mert ha nem, annak nagyon súlyos következményei lehetnek. Ezért nagyon fontos, hogy ha a mostani címéről esetleg elköltözik, az új címet sürgősen, három napon belül írásban be kell jelenteni a bíróságnál, mert ha ez elmarad, és a bíróság emiatt nem tudja Önt idézni a tárgyalásra, akkor a rendőrség keresni fogja, és ha elfogják, javítóintézetbe vagy börtönbe is kerülhet a tárgyalás idejére: ennek a neve előzetes letartóztatás.
A tárgyaláson részt vesz a vádló, tehát az ügyész, rajta kívül jelen kell lennie egy védőügyvédnek is. Védőügyvédet Ön hatalmazhat meg, de ha ennek költségét Ön vagy a családja nem tudja megfizetni, akkor – ha rendőrség még nem rendelt ki ügyvédet – a bíróság gondoskodik védőügyvédről.
A vádiratot a bíróság a szülei vagy gondozója részére is megküldte a törvény értelmében. Amennyiben kérdése merül fel, amire ők nem tudnak válaszolni, és a www.birosag.hu honlapon sem talál feleletet, bátran forduljon írásban a bírósághoz. Leveleire ne felejtse el a lap bal felső részén található számot – ami a bíróságon lévő ügyének a száma – ráírni, mert ez segít az ügy beazonosításában.

Kk-3.

Vádirat közlése 14. évét betöltött fiatalkorú vádlottal

4. melléklet a 12/2014. (VII. 11.) OBH utasításhoz

[Bíróság megnevezése]
[Ügyiratszám]
A beadványokban a fenti ügyszámra kell hivatkozni!
FELHÍVÁS
[Címzett neve] fiatalkorú vádlott részére
A [Bíróság megnevezése] a [Bűncselekmény] miatt [I. r. terhelt] vádlott [és társa / és társai] ellen a fenti ügyszámon indult büntetőügyben értesíti arról, hogy az [Ügyészség megnevezése] vádat emelt Önnel szemben, amelyet a bíróság jelen felhívással együtt kézbesít Önnek.
FELHÍVJA a bíróság a figyelmét arra, hogy lakóhelyének, tartózkodási helyének, illetve értesítési címének megváltozását az elköltözéstől számított három munkanapon belül be kell jelentenie a bíróságnak. Ennek elmulasztása esetén kétszázezer forintig, súlyos vagy ismételt esetben ötszázezer forintig terjedő rendbírsággal sújtható, és kötelezhető a mulasztással okozott költség megfizetésére.
FIGYELMEZTETI továbbá, hogy a terhelt szökése, elrejtőzése, valamint ennek reális veszélye előzetes letartóztatás oka lehet.
FELHÍVJA a bíróság a bizonyítási indítványainak jelen felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül történő előterjesztésére. Amennyiben az ügyész a vádiratban valamely tanú vallomásának felolvasását kéri, azonban Ön kéri a tanú bíróság általi meghallgatását, ezt jelezze írásban a bíróság felé. A nyomozás iratait és a bírósági iratokat a bíróság kezelőirodáján ([Kezelőiroda pontos helye]) megtekintheti ügyfélfogadási időben, valamint az Ön által megjelölt iratokról díjmentesen másolatot kaphat. A kezelőiroda nyitvatartási rendjéről a bíróság honlapján tájékozódhat: [Bíróság honlapja].
TÁJÉKOZTATJA a bíróság, hogy a tárgyaláson kötelező a védő részvétele. FELHÍVJA ezért, hogy 15 napon belül hatalmazzon meg védőt, ha ezt még nem tette meg. Amennyiben nem hatalmaz meg védőt, a bíróság hivatalból kirendel védőt Önnek. A kirendelt védő díja bűnügyi költségként kerül felszámításra, és bűnösségének megállapítása esetén a megtérítésére Ön köteles.
TÁJÉKOZTATJA a bíróság, hogy az ügyész különösen védett tanú vallomását kívánja bizonyítási eszközként felhasználni. A tanú vallomását tartalmazó jegyzőkönyvi kivonatot megtekintheti a bíróság kezelő irodáján, és írásban indítványozhatja kérdések feltevését a különösen védett tanúhoz, továbbá indítványozhatja a tanú különösen védetté nyilvánításának megszüntetését. A tanúhoz feltett kérdések közvetlenül nem irányulhatnak a tanú személyének és tartózkodási helyének felfedésére.
További tájékoztatást a bírósági eljárásról és eljárási jogairól a www.birosag.hu honlapon találhat.
[Keltezés helye], [Keltezés időpontja]
[Bíró / tanács elnökének neve]
bíró – a tanács elnöke
A kiadmány hiteléül:
[Ügyintéző neve]
tisztviselő
TÁJÉKOZTATÁS
A túloldalon található felhívást figyelmesen és alaposan olvassa el, a következőkben az értelmezés megkönnyítése érdekében az alábbi tájékoztatást adjuk.
A vádló (más néven ügyész) a vádirat elnevezésű iratban megjelölt eseményekkel kapcsolatosan vádat emelt Önnel szemben, ami azt jelenti, hogy egy eljárás indult a bíróságon, a neve: büntetőeljárás. Ennek során az ügyben vádlottként kell bíróság elé állnia. Az Önnel szembeni bírósági eljárásnak az a lényege, hogy az ügyészség bizonyítékokat mutat be, amelyek szerinte alátámasztják azt, hogy a vádban megjelölt cselekményt elkövette, azért felelős, és ezért büntetést vagy annál enyhébb következményt, úgynevezett intézkedést kell alkalmaznia a bíróságnak Önnel szemben. Ezeket az ügyészség a vádirat nevű iratban jelölte meg, és az ügyben kitűzött tárgyaláson szóban is el fogja mondani.
A vádiratra nem kell válaszolni, csak ha úgy látja, hogy valamilyen bizonyíték – például az Ön által fontosnak tartott tanú neve vagy valamilyen irat – ott nincs felsorolva, kérheti, hogy a bíróság ezeket is vegye figyelembe. Ezt a jelen felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül egyszerű levélben meg kell írni a bíróságnak: ezt hívják bizonyítási indítványnak.
A bizonyítás a tárgyaláson fog történni, amelyen kötelező megjelennie és részt vennie. Ennek helyéről és idejéről majd újabb iratot küld a bíróság, amit idézésnek hívnak. Ezt az iratot mindenképpen át kell venni, mert ha nem, annak nagyon súlyos következményei lehetnek. Ezért nagyon fontos, hogy ha a mostani címéről esetleg elköltözik, az új címet sürgősen, három napon belül írásban be kell jelenteni a bíróságnál, mert ha ez elmarad, és a bíróság emiatt nem tudja Önt idézni a tárgyalásra, akkor a rendőrség keresni fogja, és ha elfogják, javítóintézetbe vagy börtönbe is kerülhet a tárgyalás idejére – ennek a neve előzetes letartóztatás.
A tárgyaláson részt vesz a vádló, tehát az ügyész, rajta kívül jelen kell lennie egy védőügyvédnek is. Védőügyvédet Ön hatalmazhat meg, de ha ennek költségét Ön vagy a családja nem tudja megfizetni, akkor – ha rendőrség még nem rendelt ki ügyvédet – a bíróság gondoskodik védőügyvédről.
Az ügyész olyan tanút is bizonyítékként jelölt meg az ügyben, akinek a személye titkos, őt különösen védett tanúnak hívják. Az ő vallomását a bíróság is csak felolvassa majd a tárgyaláson, mert ő nem fog megjelenni. Ez a vallomás egy iratban szerepel, amelynek a neve jegyzőkönyvi kivonat, és azt meg lehet nézni a bíróságon, a ([Kezelőiroda pontos helye]) számú szobában. Ennek a különösen védett tanúnak fel lehet tenni olyan kérdéseket írásban, amelyeket fontosnak tart, és a jegyzőkönyvi kivonatban nem talál rá választ. Ezt is írásban kell kérni a bíróságtól.
A vádiratot a bíróság a szülei vagy gondozója részére is megküldte a törvény értelmében. Amennyiben kérdése merül fel, amire ők nem tudnak válaszolni, és a www.birosag.hu honlapon sem talál feleletet, bátran forduljon írásban a bírósághoz. Leveleire ne felejtse el a lap bal felső részén található számot – ami a bíróságon lévő ügyének a száma – ráírni, mert ez segít az ügy beazonosításában.

Kk-4.

Vádirat közlése 14. évét betöltött fiatalkorú vádlottal – ha az ügyész különösen védett tanú vallomását kívánja bizonyítási eszközként felhasználni

5. melléklet a 12/2014. (VII. 11.) OBH utasításhoz

[Bíróság megnevezése]
[Ügyiratszám]
A beadványokban a fenti ügyszámra kell hivatkozni!
FELHÍVÁS
[Címzett neve] fiatalkorú vádlott részére
A [Bíróság megnevezése] a [Bűncselekmény] miatt [I. r. terhelt] vádlott [és társa / és társai] ellen a fenti ügyszámon indult büntetőügyben értesíti arról, hogy az [Ügyészség megnevezése] vádat emelt Önnel szemben, amelyet a bíróság jelen felhívással együtt kézbesít Önnek.
FELHÍVJA a bíróság a figyelmét arra, hogy lakóhelyének, tartózkodási helyének, illetve értesítési címének megváltozását az elköltözéstől számított három munkanapon belül be kell jelentenie a bíróságnak. Ennek elmulasztása esetén kétszázezer forintig, súlyos vagy ismételt esetben ötszázezer forintig terjedő rendbírsággal sújtható, és kötelezhető a mulasztással okozott költség megfizetésére.
FIGYELMEZTETI továbbá, hogy a terhelt szökése, elrejtőzése, valamint ennek reális veszélye előzetes letartóztatás oka lehet.
FELHÍVJA a bíróság a bizonyítási indítványainak jelen felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül történő előterjesztésére. Amennyiben az ügyész a vádiratban valamely tanú vallomásának felolvasását kéri, azonban Ön kéri a tanú bíróság általi meghallgatását, ezt jelezze írásban a bíróság felé. A nyomozás iratait és a bírósági iratokat a bíróság kezelőirodáján ([Kezelőiroda pontos helye]) megtekintheti ügyfélfogadási időben, valamint az Ön által megjelölt iratokról díjmentesen másolatot kaphat. A kezelőiroda nyitvatartási rendjéről a bíróság honlapján tájékozódhat: [Bíróság honlapja].
TÁJÉKOZTATJA a bíróság, hogy a tárgyaláson kötelező a védő részvétele. FELHÍVJA ezért, hogy 15 napon belül hatalmazzon meg védőt, ha ezt még nem tette meg. Amennyiben nem hatalmaz meg védőt, a bíróság hivatalból kirendel védőt Önnek. A kirendelt védő díja bűnügyi költségként kerül felszámításra, és bűnösségének megállapítása esetén a megtérítésére Ön köteles.
TÁJÉKOZTATJA a bíróság, hogy közvetítői eljárás keretében az eljárás megszüntetésének, illetve a büntetés korlátlan enyhítésének lehet helye, ha a sértett által elfogadott módon és mértékben a bűncselekménnyel okozott sérelmet jóváteszi. Ezirányú kérelmét írásban nyújtsa be a bírósághoz.
További tájékoztatást a bírósági eljárásról és eljárási jogairól a www.birosag.hu honlapon találhat.
[Keltezés helye], [Keltezés időpontja]
[Bíró / tanács elnökének neve]
bíró – a tanács elnöke
A kiadmány hiteléül:
[Ügyintéző neve]
tisztviselő
TÁJÉKOZTATÁS
A túloldalon található felhívást figyelmesen és alaposan olvassa el, a következőkben az értelmezés megkönnyítése érdekében az alábbi tájékoztatást adjuk.
A vádló (más néven ügyész) a vádirat elnevezésű iratban megjelölt eseményekkel kapcsolatosan vádat emelt Önnel szemben, ami azt jelenti, hogy egy eljárás indult a bíróságon, a neve: büntetőeljárás. Ennek során az ügyben vádlottként kell bíróság elé állnia. Az Önnel szembeni bírósági eljárásnak az a lényege, hogy az ügyészség bizonyítékokat mutat be, amelyek szerinte alátámasztják azt, hogy a vádban megjelölt cselekményt elkövette, azért felelős, és ezért büntetést vagy annál enyhébb következményt, úgynevezett intézkedést kell alkalmaznia a bíróságnak Önnel szemben. Ezeket az ügyészség a vádirat nevű iratban jelölte meg, és az ügyben kitűzött tárgyaláson szóban is el fogja mondani.
A vádiratra nem kell válaszolni, csak ha úgy látja, hogy valamilyen bizonyíték – például az Ön által fontosnak tartott tanú neve vagy valamilyen irat – ott nincs felsorolva, kérheti, hogy a bíróság ezeket is vegye figyelembe. Ezt a jelen felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül egyszerű levélben meg kell írni a bíróságnak: ezt hívják bizonyítási indítványnak.
A bizonyítás a tárgyaláson fog történni, amelyen kötelező megjelennie és részt vennie. Ennek helyéről és idejéről majd újabb iratot küld a bíróság, amit idézésnek hívnak. Ezt az iratot mindenképpen át kell venni, mert ha nem, annak nagyon súlyos következményei lehetnek. Ezért nagyon fontos, hogy ha a mostani címéről esetleg elköltözik, az új címet sürgősen, három napon belül írásban be kell jelenteni a bíróságnál, mert ha ez elmarad, és a bíróság emiatt nem tudja Önt idézni a tárgyalásra, akkor a rendőrség keresni fogja, és ha elfogják, javítóintézetbe vagy börtönbe is kerülhet a tárgyalás idejére, ennek a neve előzetes letartóztatás.
A tárgyaláson részt vesz a vádló, tehát az ügyész, rajta kívül jelen kell lennie egy védőügyvédnek is. Védőügyvédet Ön hatalmazhat meg, de ha ennek költségét ön vagy a családja nem tudja megfizetni, akkor – ha rendőrség még nem rendelt ki ügyvédet – a bíróság gondoskodik védőügyvédről.
Ha hajlandó arra, hogy a vádiratban megjelölt cselekményével okozott kárt vagy sérelmet valamilyen módon helyrehozza, ezt is írásban kell a bíróságnál kérni. Ha a bíróság úgy látja, hogy ennek nincsen akadálya, egy másik eljárás indulhat meg, aminek a neve: közvetítői eljárás. Ennek pontosan az a célja, hogy Ön a sérelmet elszenvedő személyt (azaz a sértettet) kárpótolja, és ha azt ő is elfogadja, akkor ezt a bíróság mindenképpen a javára fogja értékelni. A törvény szerint ugyanis meghatározott esetekben az eljárást meg kell szüntetni, vagy ha erre nincs lehetőség, akkor a cselekmény megítélésén enyhíthet, azaz a bíróságnak lehetősége lesz a törvényben meghatározottnál jóval enyhébb büntetés kiszabására.
A vádiratot a bíróság a szülei vagy gondozója részére is megküldte a törvény értelmében. Amennyiben kérdése merül fel, amire ők nem tudnak válaszolni, és a www.birosag.hu honlapon sem talál feleletet, bátran forduljon írásban a bírósághoz. Leveleire ne felejtse el a lap bal felső részén található számot – ami a bíróságon lévő ügyének a száma – ráírni, mert ez segít az ügy beazonosításában.

Kk-5.

Vádirat közlése 14. évét betöltött fk. vádlottal – ha közvetítői eljárásra van lehetőség

6. melléklet a 12/2014. (VII. 11.) OBH utasításhoz

[Bíróság megnevezése]
[Ügyiratszám]
A beadványokban a fenti ügyszámra kell hivatkozni!
FELHÍVÁS
[Címzett neve] fiatalkorú vádlott részére
A [Bíróság megnevezése] a [Bűncselekmény] miatt [I. r. terhelt] vádlott [és társa / és társai] ellen a fenti ügyszámon indult büntetőügyben értesíti arról, hogy az [Ügyészség megnevezése] vádat emelt Önnel szemben, amelyet a bíróság jelen felhívással együtt kézbesít Önnek.
FELHÍVJA a bíróság a figyelmét arra, hogy lakóhelyének, tartózkodási helyének, illetve értesítési címének megváltozását az elköltözéstől számított három munkanapon belül be kell jelentenie a bíróságnak. Ennek elmulasztása esetén kétszázezer forintig, súlyos vagy ismételt esetben ötszázezer forintig terjedő rendbírsággal sújtható, és kötelezhető a mulasztással okozott költség megfizetésére.
FIGYELMEZTETI továbbá, hogy a terhelt szökése, elrejtőzése, valamint ennek reális veszélye előzetes letartóztatás oka lehet.
FELHÍVJA a bíróság a bizonyítási indítványainak jelen felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül történő előterjesztésére. Amennyiben az ügyész a vádiratban valamely tanú vallomásának felolvasását kéri, azonban Ön kéri a tanú bíróság általi meghallgatását, ezt jelezze írásban a bíróság felé. A nyomozás iratait és a bírósági iratokat a bíróság kezelőirodáján ([Kezelőiroda pontos helye]) megtekintheti ügyfélfogadási időben, valamint az Ön által megjelölt iratokról díjmentesen másolatot kaphat. A kezelőiroda nyitvatartási rendjéről a bíróság honlapján tájékozódhat: [Bíróság honlapja].
TÁJÉKOZTATJA a bíróság, hogy a tárgyaláson kötelező a védő részvétele. Felhívja ezért, hogy 15 napon belül hatalmazzon meg védőt, ha ezt még nem tette meg. Amennyiben nem hatalmaz meg védőt, a bíróság hivatalból kirendel védőt Önnek. A kirendelt védő díja bűnügyi költségként kerül felszámításra, és bűnösségének megállapítása esetén a megtérítésére Ön köteles.
TÁJÉKOZTATJA a bíróság, hogy közvetítői eljárás keretében az eljárás megszüntetésének, illetve a büntetés korlátlan enyhítésének lehet helye, ha a sértett által elfogadott módon és mértékben a bűncselekménnyel okozott sérelmet jóváteszi. Ez irányú kérelmét írásban nyújtsa be a bírósághoz.
TÁJÉKOZTATJA a bíróság, hogy az ügyész különösen védett tanú vallomását kívánja bizonyítási eszközként felhasználni. A tanú vallomását tartalmazó jegyzőkönyvi kivonatot megtekintheti a bíróság kezelő irodáján, és írásban indítványozhatja kérdések feltevését a különösen védett tanúhoz, továbbá indítványozhatja a tanú különösen védetté nyilvánításának megszüntetését. A tanúhoz feltett kérdések közvetlenül nem irányulhatnak a tanú személyének és tartózkodási helyének felfedésére.
További tájékoztatást a bírósági eljárásról és eljárási jogairól a www.birosag.hu honlapon találhat.
[Keltezés helye], [Keltezés időpontja]
[Bíró / tanács elnökének neve]
bíró – a tanács elnöke
A kiadmány hiteléül:
[Ügyintéző neve]
tisztviselő
TÁJÉKOZTATÁS
A túloldalon található felhívást figyelmesen és alaposan olvassa el, a következőkben az értelmezés megkönnyítése érdekében az alábbi tájékoztatást adjuk.
A vádló (más néven ügyész) a vádirat elnevezésű iratban megjelölt eseményekkel kapcsolatosan vádat emelt Önnel szemben, ami azt jelenti, hogy egy eljárás indult a bíróságon, a neve: büntetőeljárás. Ennek során az ügyben vádlottként kell bíróság elé állnia. Az Önnel szembeni bírósági eljárásnak az a lényege, hogy az ügyészség bizonyítékokat mutat be, amelyek szerinte alátámasztják azt, hogy a vádban megjelölt cselekményt elkövette, azért felelős, és ezért büntetést vagy annál enyhébb következményt, úgynevezett intézkedést kell alkalmaznia a bíróságnak Önnel szemben. Ezeket az ügyészség a vádirat nevű iratban jelölte meg, és az ügyben kitűzött tárgyaláson szóban is el fogja mondani.
A vádiratra nem kell válaszolni, csak ha úgy látja, hogy valamilyen bizonyíték – például az Ön által fontosnak tartott tanú neve vagy valamilyen irat – ott nincs felsorolva, kérheti, hogy a bíróság ezeket is vegye figyelembe. Ezt a jelen felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül egyszerű levélben meg kell írni a bíróságnak: ezt hívják bizonyítási indítványnak.
A bizonyítás a tárgyaláson fog történni, amelyen kötelező megjelennie és részt vennie. Ennek helyéről és idejéről majd újabb iratot küld a bíróság, amit idézésnek hívnak. Ezt az iratot mindenképpen át kell venni, mert ha nem, annak nagyon súlyos következményei lehetnek. Ezért nagyon fontos, hogy ha a mostani címéről esetleg elköltözik, az új címet sürgősen, három napon belül írásban be kell jelenteni a bíróságnál, mert ha ez elmarad, és a bíróság emiatt nem tudja Önt idézni a tárgyalásra, akkor a rendőrség keresni fogja, és ha elfogják, javítóintézetbe vagy börtönbe is kerülhet a tárgyalás idejére, ennek a neve előzetes letartóztatás.
A tárgyaláson részt vesz a vádló, tehát az ügyész, rajta kívül jelen kell lennie egy védőügyvédnek is. Védőügyvédet Ön hatalmazhat meg, de ha ennek költségét Ön vagy a családja nem tudja megfizetni, akkor – ha rendőrség még nem rendelt ki ügyvédet – a bíróság gondoskodik védőügyvédről.
Ha hajlandó arra, hogy a vádiratban megjelölt cselekményével okozott kárt vagy sérelmet valamilyen módon helyrehozza, ezt is írásban kell a bíróságnál kérni. Ha a bíróság úgy látja, hogy ennek nincsen akadálya, egy másik eljárás indulhat meg, aminek a neve: közvetítői eljárás. Ennek pontosan az a célja, hogy Ön a sérelmet elszenvedő személyt (azaz a sértettet) kárpótolja, és ha azt ő is elfogadja, akkor ezt a bíróság mindenképpen a javára fogja értékelni. A törvény szerint ugyanis meghatározott esetekben az eljárást meg kell szüntetni, vagy ha erre nincs lehetőség, akkor a cselekmény megítélésén enyhíthet, azaz a bíróságnak lehetősége lesz a törvényben meghatározottnál jóval enyhébb büntetés kiszabására.
Az ügyész olyan tanút is bizonyítékként jelölt meg az ügyben, akinek a személye titkos, őt különösen védett tanúnak hívják. Az ő vallomását a bíróság is csak felolvassa majd a tárgyaláson, mert ő nem fog megjelenni. Ez a vallomás egy iratban szerepel, amelynek a neve jegyzőkönyvi kivonat, és azt meg lehet nézni a bíróságon, a ([Kezelőiroda pontos helye]) számú szobában. Ennek a különösen védett tanúnak fel lehet tenni olyan kérdéseket írásban, amelyeket fontosnak tart, és a jegyzőkönyvi kivonatban nem talál rá választ. Ezt is írásban kell kérni a bíróságtól.
A vádiratot a bíróság a szülei vagy gondozója részére is megküldte a törvény értelmében. Amennyiben kérdése merül fel, amire ők nem tudnak válaszolni, és a www.birosag.hu honlapon sem talál feleletet, bátran forduljon írásban a bírósághoz. Leveleire ne felejtse el a lap bal felső részén található számot – ami a bíróságon lévő ügyének a száma – ráírni, mert ez segít az ügy beazonosításában.

Kk-6.

Vádirat közlése 14. évét betöltött fk. vádlottal – ha közvetítői eljárásra van lehetőség és az ügyész különösen védett tanú vallomását kívánja bizonyítási eszközként felhasználni

7. melléklet a 12/2014. (VII. 11.) OBH utasításhoz

[Bíróság megnevezése]
[Ügyiratszám]
A beadványokban a fenti ügyszámra kell hivatkozni!
IDÉZÉS BÜNTETŐÜGYBEN
[Címzett neve] törvényes képviselő/gondozó részére
A [Bíróság megnevezése] a [Bűncselekmény] miatt [I. r. terhelt] vádlott [és társa / és társai] ellen indult büntetőügyben a
[Tárgyalás határnapja] napjának [Idézés időpontja] órájára
a [Tárgyalás pontos helye] [tárgyalóterembe / alatti címre] kitűzött tárgyalásra [Kiskorú neve] [vádlott] törvényes képviselőjeként/gondozójaként megidézi, egyúttal felhívja, hogy gondoskodjék a kiskorú megjelenéséről is. A tárgyaláson kötelesek személyesen megjelenni.
A tárgyalás várható időtartama: [Időtartam] óra.
FIGYELMEZTETI a bíróság, ha Ön vagy a kiskorú személy az idézésre nem jelenik meg, és nem igazolja, hogy a kiskorú mulasztásában vétlen, a bíróság Önt 200 000 forintig, különösen súlyos vagy ismételt esetben 500 000 forintig terjedő rendbírsággal sújthatja, és a meg nem jelenéssel okozott költség megtérítésére kötelezheti. Ha Ön vagy a kiskorú személy önhibáján kívül nem tud megjelenni a tárgyaláson, mulasztását legkésőbb az elmulasztott tárgyalás napja vagy az akadályoztatás megszűnésétől számított nyolc napon belül mentheti ki írásbeli igazolási kérelemmel.
FELHÍVJA a bíróság a figyelmét, hogy saját és – amennyiben a kiskorú ilyennel már rendelkezik – a kiskorú személyazonosságát tanúsító fényképes igazolványt, lakcímét igazoló kártyát, iratait hozza magával. A kihallgatás helyiségébe a bíró szólítására kell belépnie a kiskorúval együtt.
Amennyiben Ön nem jogosult a kiskorú személy feletti felügyeleti jog gyakorlására, haladéktalanul nevezze meg írásban a kiskorú ismert gondozóját, illetve a felügyeleti jogot gyakorló szülőt.
További tájékoztatást a bírósági eljárásról és eljárási jogairól a www.birosag.hu honlapon találhat.
A kiskorúnak a jelen idézésben foglaltakat szíveskedjen elmagyarázni, illetőleg részére a mellékelt tájékoztatást átadni vagy felolvasni a tájékoztatása céljából!
[Keltezés helye], [Keltezés időpontja]
[Bíró / tanács elnökének neve]
bíró – a tanács elnöke
A kiadmány hiteléül:
[Ügyintéző neve]
tisztviselő
TÁJÉKOZTATÁS
A túloldalon található idézés nevű irat értelmezésének megkönnyítése érdekében az alábbi tájékoztatást adjuk.
[Fk. vádlott neve] az ügyben vádlott, ezért ebben az iratban vádlottnak fogjuk hívni.
Az idézés azt jelenti, hogy az ügyben a megjelölt helyen és időben, megfelelő öltözékben vádlottként kell a bírósági tárgyaláson megjelenni. A tárgyaláson először az ügyész (a vádló) ismerteti a vádat, és azután a vádiratban megjelölt cselekménnyel kapcsolatos bizonyítás következik: a vádlott és a tanúk meghallgatása, ha van az ügyben, akkor szakértők véleményének és minden más fontos iratnak a felolvasása. Azt, hogy egy vádlott mit tehet, vagy mit nem, a bíró a tárgyaláson szóban el fogja mondani. Ha valami nem érthető ezek közül, a bírótól nyugodtan lehet kérdezni.
A bíróság a vádlott szüleinek vagy a gondviselőjének küldött idézést, nekik kell gondoskodniuk arról, hogy a tárgyaláson a vádlott időben ott legyen.
Ha betegség vagy más fontos elfoglaltság miatt a vádlott nem tud elmenni a tárgyalásra, akkor ezt haladéktalanul levélben, fax útján vagy e-mailben meg kell írni a bíróságnak, vagy ha az idő erre már nem elég, legkésőbb a tárgyalás reggelén telefonon kell értesíteni a bíróságot.
Az iskolai hiányzást a bíró igazolni fogja.

Kk-7.

14. évét be nem töltött fiatalkorú vádlott idézése tárgyalásra

8. melléklet a 12/2014. (VII. 11.) OBH utasításhoz3

[Bíróság megnevezése]
[Ügyiratszám]
A beadványokban a fenti ügyszámra kell hivatkozni!
IDÉZÉS BÜNTETŐÜGYBEN
[Címzett neve] vádlott részére
A [Bíróság megnevezése] a [bűncselekmény] miatt [I. r. terhelt] vádlott [és társa / és társai] ellen indult büntetőügyben a
[Tárgyalás határnapja] napjának [Idézés időpontja] órájára
a [Tárgyalás pontos helye] [tárgyalóterembe / alatti címre] kitűzött tárgyalásra vádlottként megidézi. A tárgyaláson köteles személyesen megjelenni.
A tárgyalás várható időtartama: [Időtartam] óra.
FIGYELMEZTETI a bíróság, hogy ha a tárgyaláson az idézés ellenére nem jelenik meg, vagy engedély nélkül eltávozik, rendőri elővezetése rendelhető el, amelynek költségét (szolgálati gépkocsi használata esetén legkevesebb 9250 forint, amely az elővezetés időtartama és távolsága függvényében tovább növekedhet) Önnek kell viselnie. Ha pedig önhibájából olyan állapotban jelenik meg, hogy nem hallgatható ki, a következő tárgyalásra a bíróság elővezetését rendelheti el, egyben az okozott költségek megtérítésére kötelezi.
Ha önhibáján kívül nem tud megjelenni a tárgyaláson, mulasztását legkésőbb az elmulasztott tárgyalás napja vagy az akadályoztatás megszűnésétől számított nyolc napon belül mentheti ki írásbeli igazolási kérelemmel.
A személyazonosságát tanúsító fényképes igazolványt, lakcímét igazoló kártyát hozza magával. A tárgyalóterembe a bíró külön szólítására kell belépnie.
További tájékoztatást a bírósági eljárásról és eljárási jogairól a www.birosag.hu honlapon találhat.
[Keltezés helye], [Keltezés időpontja]
[Bíró / tanács elnökének neve]
bíró – a tanács elnöke
A kiadmány hiteléül:
[Ügyintéző neve]
tisztviselő
TÁJÉKOZTATÁS
Az idézést nagyon alaposan tanulmányozza át, a következőkben annak a magyarázatát olvashatja.
Az idézés azt jelenti, hogy az ügyben az ott megjelölt helyen és időben, megfelelő öltözékben és minden káros szer befolyásától mentes állapotban vádlottként kell bíróság elé állnia. A tárgyaláson az ügyész ismerteti a vádat, és azt követően a vádiratban megjelölt cselekménnyel kapcsolatos bizonyítékok felsorakoztatása történik: az Ön kihallgatására, a tanúk kihallgatására, szakértői vélemények és más okiratok felolvasására kerül sor. Az Ön jogairól és kötelességeiről a bíró a tárgyaláson szóban nyújt felvilágosítást a kihallgatása elején. Ha valami nem érthető ezek közül, a bírótól kérheti, hogy magyarázza el.
A tárgyaláson általában jelen lehetnek szülei is, akiket külön értesített a bíróság, de ha ők nem jelennek meg, ettől függetlenül Ön kihallgatható.
Ha betegség vagy más fontos elfoglaltság miatt nem tud elmenni a tárgyalásra, akkor ezt haladéktalanul levélben, fax útján vagy e-mailben meg kell írni a bíróságnak, vagy ha az idő erre már nem elég, legkésőbb a tárgyalás reggelén telefonon kell értesíteni a bíróságot.
Ha az idézésre igazolatlanul nem jelenik meg, elővezetése is elrendelhető, amellyel a bíróság intézkedik, hogy a rendőrség – akár azon nyomban – állítsa Önt a bíróság elé. Ennek a költségeit Önnek kell megfizetnie.
Az iskolai hiányzást a bíró – kérésére – igazolja.
Kk-8. 14. évét betöltött fiatalkorú vádlott idézése tárgyalásra

9. melléklet a 12/2014. (VII. 11.) OBH utasításhoz

[Bíróság megnevezése]
[Ügyiratszám]
A beadványokban a fenti ügyszámra kell hivatkozni!
IDÉZÉS BÜNTETŐÜGYBEN
[Címzett neve] törvényes képviselő részére
A [Bíróság megnevezése] a [Bűncselekmény] miatt [I. r. terhelt] vádlott [és társa / és társai] ellen folyamatban lévő büntetőügyben [a bíróság hivatalos helyiségébe / helyszíni tárgyalásra] [Tárgyalás helye]
[Tárgyalás határnapja] napjának [Idézés időpontja] órájára
a [Tárgyalás pontos helye] [tárgyalóterembe / alatti címre] kitűzött tárgyalásra [Kiskorú neve] vádlottat Önön mint törvényes képviselőjén keresztül megidézi. Felhívja arra, hogy gondoskodjék a kiskorú tárgyaláson való megjelenéséről. A kiskorú tárgyaláson történő megjelenése kötelező.
A kiskorú jognyilatkozatának megtétele érdekében, illetve életkörülményeiről történő nyilatkozatok közlése tekintetében egy törvényes képviselő megjelenése ugyancsak kötelező.
A tárgyalás várható időtartama: [Időtartam] óra.
FIGYELMEZTETI a bíróság, ha a kiskorú személy az idézésre nem jelenik meg, és nem igazolja, hogy a mulasztásban vétlen, a bíróság Önt 200 000 forintig, különösen súlyos vagy ismételt esetben 500 000 forintig terjedő rendbírsággal sújthatja, és a meg nem jelenéssel okozott költség megtérítésére kötelezheti. Ha a kiskorú személy önhibáján kívül nem tud megjelenni a tárgyaláson, mulasztását legkésőbb az elmulasztott tárgyalás napja vagy az akadályoztatás megszűnésétől számított nyolc napon belül mentheti ki írásbeli igazolási kérelemmel.
FELHÍVJA a bíróság a figyelmét, hogy a kiskorú a személyazonosságát tanúsító fényképes igazolványt, lakcímét igazoló kártyát, iratait mindenképpen hozza magával.
Amennyiben Ön nem jogosult a kiskorú személy feletti felügyeleti jog gyakorlására, haladéktalanul nevezze meg írásban a kiskorú ismert gondozóját, illetve a felügyeleti jogot gyakorló szülőt.
További tájékoztatást a bírósági eljárásról és eljárási jogairól a www.birosag.hu honlapon találhat.
Kérem, szíveskedjék a kiskorúnak küldött idézés mellékletét képező tájékoztatást – ha szükséges – felolvasni a kiskorú személy részére!
[Keltezés helye], [Keltezés időpontja]
        [Bíró / tanács elnökének neve]
        bíró – a tanács elnöke
A kiadmány hiteléül:
[Ügyintéző neve]
tisztviselő

Kk-9.

14. évét betöltött fiatalkorú vádlott törvényes képviselőjének idézése

10. melléklet a 12/2014. (VII. 11.) OBH utasításhoz

[Bíróság megnevezése]
[Ügyiratszám]
A beadványokban a fenti ügyszámra kell hivatkozni!
ÉRTESÍTÉS BÜNTETŐÜGYBEN
[Címzett neve] törvényes képviselő részére
A [Bíróság megnevezése] a [Bűncselekmény] miatt [I. r. terhelt] vádlott [és társa / és társai] ellen folyamatban lévő büntetőügyben [a bíróság hivatalos helyiségébe / helyszíni tárgyalásra] [Tárgyalás helye]
[Tárgyalás határnapja] napjának [Idézés időpontja] órájára
a [Tárgyalás pontos helye] [tárgyalóterembe / alatti címre] kitűzött tárgyalásra [Kiskorú neve] [vádlottat / tanút] Önön mint törvényes képviselőjén keresztül megidézi. Felhívja arra, hogy gondoskodjék a kiskorú tárgyaláson való megjelenéséről. A kiskorú tárgyaláson történő megjelenése kötelező.
A tárgyalás várható időtartama: [Időtartam] óra.
FIGYELMEZTETI a bíróság, ha a kiskorú személy az idézésre nem jelenik meg, és nem igazolja, hogy a mulasztásban vétlen, a bíróság Önt 200 000 forintig, különösen súlyos vagy ismételt esetben 500 000 forintig terjedő rendbírsággal sújthatja, és a meg nem jelenéssel okozott költség megtérítésére kötelezheti. Ha a kiskorú személy önhibáján kívül nem tud megjelenni a tárgyaláson, mulasztását legkésőbb az elmulasztott tárgyalás napja vagy az akadályoztatás megszűnésétől számított nyolc napon belül mentheti ki írásbeli igazolási kérelemmel.
FELHÍVJA a bíróság a figyelmét, hogy a kiskorú a személyazonosságát tanúsító fényképes igazolványt, lakcímét igazoló kártyát, iratait mindenképpen hozza magával.
Amennyiben Ön nem jogosult a kiskorú személy feletti felügyeleti jog gyakorlására, haladéktalanul nevezze meg írásban a kiskorú ismert gondozóját, illetve a felügyeleti jogot gyakorló szülőt.
További tájékoztatást a bírósági eljárásról és eljárási jogairól a www.birosag.hu honlapon találhat.
Kérem, szíveskedjék a kiskorúnak küldött idézés mellékletét képező tájékoztatást – ha szükséges – felolvasni a kiskorú személy részére!
[Keltezés helye], [Keltezés időpontja]
        [Bíró / tanács elnökének neve]
        bíró – a tanács elnöke
A kiadmány hiteléül:
[Ügyintéző neve]
tisztviselő

Kk-10.

14. évét betöltött fiatalkorú vádlott vagy kiskorú tanú törvényes képviselőjének értesítése

11. melléklet a 12/2014. (VII. 11.) OBH utasításhoz

[Bíróság megnevezése]
[Ügyiratszám]
A beadványokban a fenti ügyszámra kell hivatkozni!
IDÉZÉS BÜNTETŐÜGYBEN
[Címzett neve] törvényes képviselő részére
A [Bíróság megnevezése] a [Bűncselekmény] miatt [I. r. terhelt] vádlott [és társa / és társai] ellen indult büntetőügyben a
[Kiküldött bíró általi meghallgatás határnapja] napjának [Idézés időpontja] órájára
a [Meghallgatás pontos helye] [szobába / alatti címre] kitűzött, kiküldött bíró általi meghallgatásra [Kiskorú neve] tanú törvényes képviselőjeként megidézi, egyúttal felhívja, hogy gondoskodjék a kiskorú megjelenéséről is. A meghallgatáson kötelesek személyesen megjelenni.
A meghallgatás várható időtartama: [Időtartam] óra.
FIGYELMEZTETI a bíróság, ha Ön vagy a kiskorú személy az idézésre nem jelenik meg, és nem igazolja, hogy a kiskorú mulasztásában vétlen, a bíróság Önt 200 000 forintig, különösen súlyos vagy ismételt esetben 500 000 forintig terjedő rendbírsággal sújthatja, és a meg nem jelenéssel okozott költség megtérítésére kötelezheti. Ha Ön vagy a kiskorú személy önhibáján kívül nem tud megjelenni a meghallgatáson, mulasztását legkésőbb az elmulasztott tárgyalás napja vagy az akadályoztatás megszűnésétől számított nyolc napon belül mentheti ki írásbeli igazolási kérelemmel.
FELHÍVJA a bíróság a figyelmét, hogy saját és – amennyiben a kiskorú ilyennel már rendelkezik – a kiskorú személyazonosságát tanúsító fényképes igazolványt, lakcímét igazoló kártyát, iratait hozza magával. A meghallgatás helyiségébe a bíró szólítására kell belépnie a kiskorúval együtt.
Amennyiben Ön nem jogosult a kiskorú személy feletti felügyeleti jog gyakorlására, haladéktalanul nevezze meg írásban a kiskorú ismert gondozóját, illetve a felügyeleti jogot gyakorló szülőt.
TÁJÉKOZTATJA a bíróság, hogy amennyiben a meghallgatás helyétől eltérő településen lakik, kérelmére a bíróság az Ön és kiskorú gyermeke megjelenésével kapcsolatosan felmerült költségét megtéríti. Ennek érdekében be kell mutatnia a bírónak a távolsági busz vagy vasúti menetjegyét, amennyiben pedig gépjárművel érkezik, a gépkocsi forgalmi engedélyét. Gépjármű esetén a bíróság az üzemanyag norma szerinti fogyasztást téríti meg. Amennyiben bejelentett lakóhelyétől eltérő helyről érkezik, ezt előzetesen be kell jelentenie a bíróságnak. Indokolt esetben a bíróság megtéríti az ezzel kapcsolatos többletköltségét.
[Ha kérte személyi adatainak zártan kezelését...] A bíróság személyi adatait zártan kezeli, a jegyzőkönyvben és hivatalos iratokon kizárólag az Ön neve kerül feltüntetésre.
[Ha kérte nevének és személyi adatainak zártan kezelését...] A bíróság nevét és személyi adatait zártan kezeli, a bíróság sorszám szerint szólítja be Önt. Az Ön sorszáma: [Tanú száma].
[Ha nem kérte személyi adatainak zártan kezelését...] Tájékoztatja a bíróság, hogy kérheti személyi adatainak a zártan kezelését. A bíróság ebben az esetben személyi adatait zárt borítékban helyezi el, így az nem lesz ismert az eljárás résztvevői előtt. Abban az esetben, ha a nyomozás során nem kérte adatai zártan kezelését, és a nyomozási iratokból másolat került kiadásra, személyazonossága már ismertté válhatott, ennek ellenére a bíróság visszamenőlegesen is eltávolítja személyi adatait az iratokból. Amennyiben személyi adatai mellett a nevének zártan kezelését is kéri, ezt még írásban tegye meg a tárgyalás előtt.
További tájékoztatást a bírósági eljárásról és eljárási jogairól a www.birosag.hu honlapon találhat.
A kiskorú részére a mellékelten megküldött tájékoztatást szíveskedjen átadni, illetőleg felolvasni a tájékoztatása céljából!
[Keltezés helye], [Keltezés időpontja]
[Bíró / tanács elnökének neve]
bíró – a tanács elnöke
A kiadmány hiteléül:
[Ügyintéző neve]
tisztviselő
TÁJÉKOZTATÁS
14. ÉLETÉVÉT BE NEM TÖLTÖTT KISKORÚ TANÚ RÉSZÉRE
A bíróság a [Elkövetés ideje] napján [Elkövetés helye] helyen történt eseménnyel kapcsolatban kíván meghallgatni tanúként. A bíróság a szüleidnek küldött idézést, nekik kell gondoskodniuk arról, hogy a meghallgatáson időben megjelenj, de Téged is szeretnélek tájékoztatni arról, hogy a bírósági meghallgatáson mi fog történni.
A tanúmeghallgatás azt jelenti, hogy a bíró kérdéseket tesz fel Neked, és ezekre kell válaszolnod. A meghallgatásodon kizárólag Te és a bíró, valamint szüleid lesztek jelen. Ha valamit nem értesz, vagy valamivel gondod van, nyugodtan kérdezhetsz a bírótól. Fontos, hogy az eljárás során csak az igazat mondd.
Az iskolai hiányzásodat a bíró igazolni fogja.

Kk-11.

14. évét be nem töltött kiskorú tanú idézése meghallgatásra büntetőeljárásban

12. melléklet a 12/2014. (VII. 11.) OBH utasításhoz4

[Bíróság megnevezése]
[Ügyiratszám]
A beadványokban a fenti ügyszámra kell hivatkozni!
IDÉZÉS BÜNTETŐÜGYBEN
[Címzett neve] tanú részére
A [Bíróság megnevezése] a [bűncselekmény] miatt [I. r. terhelt] vádlott [és társa / és társai] ellen indult büntetőügyben a
[Tárgyalás határnapja] napjának [Idézés időpontja] órájára
a [Tárgyalás pontos helye] [tárgyalóterembe / alatti címre] kitűzött tárgyalásra tanúként megidézem. A tárgyaláson köteles személyesen megjelenni, és – ha a törvény kivételt nem tesz – köteles vallomást tenni.
A tárgyalás várható időtartama: [Időtartam] óra.
FIGYELMEZTETI a bíróság, hogy ha a tárgyaláson az idézés ellenére nem jelenik meg, vagy engedély nélkül eltávozik, rendőri elővezetése rendelhető el, amelynek költségét (szolgálati gépkocsi használata esetén legkevesebb 9250 forint, amely az elővezetés időtartama és távolsága függvényében tovább növekedhet) Önnek kell viselnie. Ha önhibájából olyan állapotban jelenik meg, hogy nem hallgatható ki, 200 000 forintig, különösen súlyos vagy ismételt esetben 500 000 forintig terjedő rendbírsággal sújtható, illetve a következő tárgyalásra a bíróság elővezetését rendelheti el, egyben az okozott költségek megtérítésére kötelezi. Ha önhibáján kívül nem tud megjelenni a tárgyaláson, mulasztását legkésőbb az elmulasztott tárgyalás napjától vagy az akadályoztatás megszűnésétől számított nyolc napon belül mentheti ki írásbeli igazolási kérelemmel.
TÁJÉKOZTATJA a bíróság, hogy a tanúzási kötelezettsége teljesítésének idejére átlagkereset illeti meg, és munkáltatója köteles a munkavégzés alól mentesíteni. Kérésére a bíróság a munkáltató, illetve az oktatási intézmény részére igazolást állít ki.
TÁJÉKOZTATOM, hogy amennyiben a tárgyalás helyétől eltérő településen lakik, kérelmére a bíróság a megjelenésével kapcsolatosan felmerült költségét megtéríti. Ennek érdekében be kell mutatnia a bírónak a távolsági busz vagy vasúti menetjegyét, amennyiben pedig gépjárművel érkezik, a gépkocsi forgalmi engedélyét. Gépjármű esetén a bíróság az üzemanyag norma szerinti fogyasztást téríti meg. Amennyiben bejelentett lakóhelyétől eltérő helyről érkezik, ezt előzetesen be kell jelentenie a bíróságnak. Indokolt esetben a bíróság megtéríti az ezzel kapcsolatos többletköltségét.
FELHÍVJA a bíróság, hogy személyazonosságát tanúsító fényképes igazolványt, lakcímét igazoló kártyát, továbbá a bizonyításnál felhasználható feljegyzéseit, iratait és a bizonyítás szempontjából jelentős tárgyakat hozza magával. A tárgyalóterembe a bíró külön szólítására kell belépnie.
TÁJÉKOZTATJA a bíróság, hogy az Ön érdekében képviselőként meghatalmazott ügyvéd járhat el, ha jogairól való felvilágosítás céljából ezt szükségesnek tartja. Az ügyvéd jelenléte viszont nem pótolja a tanú személyes megjelenését.
[Ha kérte személyi adatainak zártan kezelését...] A bíróság személyi adatait zártan kezeli, a jegyzőkönyvben és hivatalos iratokon kizárólag az Ön neve kerül feltüntetésre.
[Ha kérte nevének és személyi adatainak zártan kezelését...] A bíróság nevét és személyi adatait zártan kezeli, a bíróság sorszám szerint szólítja be Önt. Az Ön sorszáma: [Tanú száma].
[Ha nem kérte személyi adatainak zártan kezelését...] Kérheti személyi adatainak a zártan kezelését. A bíróság ebben az esetben személyi adatait zárt borítékban helyezi el, így az nem lesz ismert az eljárás résztvevői előtt. Abban az esetben, ha a nyomozás során nem kérte adatai zártan kezelését, és a nyomozási iratokból másolat került kiadásra, személyazonossága már ismertté válhatott, ennek ellenére a bíróság visszamenőlegesen is eltávolítja személyi adatait az iratokból. Amennyiben személyi adatai mellett a nevének zártan kezelését is kéri, ezt még írásban tegye meg a tárgyalás előtt.
További tájékoztatást a bírósági eljárásról és eljárási jogairól a www.birosag.hu honlapon találhat.
[Keltezés helye], [Keltezés időpontja]
[Bíró / tanács elnökének neve]
bíró – a tanács elnöke
A kiadmány hiteléül:
[Ügyintéző neve]
tisztviselő
TÁJÉKOZTATÁS
Az idézést nagyon alaposan olvassa át, a következőkben az értelmezés megkönnyítése érdekében az alábbi tájékoztatást adjuk.
A bíróság a [Elkövetés ideje] napján [Elkövetés helye] helyen történt eseménnyel kapcsolatban kívánja meghallgatni tanúként. Szeretnénk tájékoztatást adni arról, hogy a bírósági tárgyaláson mi fog történni.
A tanúmeghallgatás azt jelenti, hogy kérdéseket tesznek fel azzal kapcsolatban, amit látott vagy hallott, és ezekre kell válaszolni. Kérdéseket tehet fel a bíró, a vádló (más néven ügyész), az akit megvádoltak (más néven vádlott) és az érdekében eljáró védőügyvéd. Kérhető a bíróságtól, hogy a meghallgatás ideje alatt a vádlott ne legyen jelen, vagy ha jelen van, akkor se kelljen közvetlenül vele beszélni. Ha valami nem érthető, vagy bármi kérdése van, ezt nyugodtan megkérdezheti a bírótól. Fontos, hogy az eljárás során minden kérdésre a legjobb tudása szerint az igazat válaszolja, mert a valótlan állítás bűncselekmény, ahogy az is, ha valamilyen lényeges információt elhallgat a bíróság elől. Erre a bíró a tárgyaláson külön is fel fogja hívni a figyelmét.
A meghallgatáson általában jelen lehetnek szülők is, akiket az Ön meghallgatásáról értesítettünk, de ha ők nem jelennek meg, ettől még Ön kihallgatható. Amennyiben nyilatkozat megtétele érdekében valamelyik szülő jelenléte kötelező, a bíróság neki külön idézést küld.
Fontos, hogy a tárgyaláson – amelynek helyszíne és időpontja az idézésben szerepel – pontosan és a megfelelő öltözékben jelenjen meg. Ha betegség vagy más fontos elfoglaltság miatt nem tud megjelenni, akkor ezt haladéktalanul levélben, fax útján vagy e-mailben meg kell írni a bíróságnak, vagy ha az idő erre már nem elég, legkésőbb a tárgyalás reggelén telefonon kell értesíteni a bíróságot.
Az iskolai hiányzást a meghallgatást végző bíró igazolni fogja, az utazási költséget pedig megtéríti.
Kk-12. 14. évét betöltött kiskorú tanú idézése tárgyalásra büntetőeljárásban

13. melléklet a 12/2014. (VII. 11.) OBH utasításhoz

[Bíróság megnevezése]
[Ügyiratszám]
A beadványokban a fenti ügyszámra kell hivatkozni!
IDÉZÉS BÜNTETŐÜGYBEN
[Címzett neve] törvényes képviselő részére
A [Bíróság megnevezése] a [Bűncselekmény] miatt [I. r. terhelt] vádlott [és társa / és társai] ellen folyamatban lévő büntetőügyben [a bíróság hivatalos helyiségébe / helyszíni tárgyalásra] [Tárgyalás helye]
[Tárgyalás határnapja] napjának [Idézés időpontja] órájára
a [Tárgyalás pontos helye] [tárgyalóterembe / alatti címre] kitűzött tárgyalásra [Kiskorú neve] tanút Önön mint törvényes képviselőjén keresztül megidézi. Felhívja arra, hogy gondoskodjék a kiskorú tárgyaláson való megjelenéséről. A kiskorú tárgyaláson történő megjelenése kötelező.
A kiskorú jognyilatkozatának megtétele érdekében egy törvényes képviselő megjelenése ugyancsak kötelező.
A tárgyalás várható időtartama: [Időtartam] óra.
Figyelmezteti a bíróság, ha a kiskorú személy az idézésre nem jelenik meg, és nem igazolja, hogy a mulasztásban vétlen, a bíróság Önt 200 000 forintig, különösen súlyos vagy ismételt esetben 500 000 forintig terjedő rendbírsággal sújthatja, és a meg nem jelenéssel okozott költség megtérítésére kötelezheti. Ha a kiskorú személy önhibáján kívül nem tud megjelenni a tárgyaláson, mulasztását legkésőbb az elmulasztott tárgyalás napja vagy az akadályoztatás megszűnésétől számított nyolc napon belül mentheti ki írásbeli igazolási kérelemmel.
Felhívja a bíróság a figyelmét, hogy a kiskorú a személyazonosságát tanúsító fényképes igazolványt, lakcímét igazoló kártyát, iratait mindenképpen hozza magával.
Amennyiben Ön nem jogosult a kiskorú személy feletti felügyeleti jog gyakorlására, haladéktalanul nevezze meg írásban a kiskorú ismert gondozóját, illetve a felügyeleti jogot gyakorló szülőt.
További tájékoztatást a bírósági eljárásról és eljárási jogairól a www.birosag.hu honlapon találhat.
Kérem, szíveskedjék a kiskorúnak küldött idézés mellékletét képező tájékoztatást – ha szükséges – felolvasni a kiskorú személy részére!
[Keltezés helye], [Keltezés időpontja]
        [Bíró / tanács elnökének neve]
        bíró – a tanács elnöke
A kiadmány hiteléül:
[Ügyintéző neve]
tisztviselő

Kk-13.

14. évét betöltött kiskorú tanú törvényes képviselőjének idézése büntetőeljárásban

14. melléklet a 12/2014. (VII. 11.) OBH utasításhoz

[Bíróság megnevezése]
[Ügyiratszám]
A beadványokban a fenti ügyszámra kell hivatkozni!
TÁJÉKOZTATÁS
Az idézést nagyon alaposan olvassa át, a következőkben azt érthetőbben szeretnénk Önnek elmagyarázni.
A bíróság a [Elkövetés ideje] napján [Elkövetés helye] helyen történt eseménnyel kapcsolatban kívánja meghallgatni tanúként. Szeretnénk tájékoztatást adni arról, hogy a bírósági tárgyaláson mi fog történni.
A tanúmeghallgatás azt jelenti, hogy kérdéseket tesznek fel azzal kapcsolatban, amit látott vagy hallott, és ezekre kell válaszolni. Kérdéseket tehet fel a bíró, az ügyész, illetve a vádlott és védője (törvényes képviselője). Ha valami nem érthető, vagy bármi kérdése van, ezt nyugodtan megkérdezheti a bírótól. Fontos, hogy az eljárás során minden kérdésre a legjobb tudása szerint az igazat válaszolja, mert a valótlan állítás bűncselekmény, ahogy az is, ha valamilyen lényeges információt elhallgat a bíróság elől. Erre a bíró a tárgyaláson külön is fel fogja hívni a figyelmét.
A meghallgatáson általában jelen lehetnek szülők is, akiket az Ön meghallgatásáról értesítettünk, de ha ők nem jelennek meg, ettől még Ön kihallgatható. Amennyiben nyilatkozat megtétele érdekében valamelyik szülő jelenléte kötelező, a bíróság neki külön idézést küld.
Fontos, hogy a tárgyaláson – amelynek helyszíne és időpontja az idézésben szerepel – pontosan és a megfelelő öltözékben jelenjen meg. Ha betegség vagy más fontos elfoglaltság miatt nem tud megjelenni, akkor ezt haladéktalanul levélben, fax útján vagy e-mailben meg kell írni a bíróságnak, vagy ha az idő erre már nem elég, legkésőbb a tárgyalás reggelén telefonon kell értesíteni a bíróságot.
Az iskolai hiányzást a meghallgatást végző bíró igazolni fogja, az utazási költséget pedig megtéríti.

Kk-14.

Tájékoztatás 14. évét betöltött kiskorú tanú idézéséhez büntetőeljárásban

15. melléklet a 12/2014. (VII. 11.) OBH utasításhoz

[Bíróság megnevezése]
[Ügyiratszám]
A beadványokban a fenti ügyszámra kell hivatkozni!
IDÉZÉS POLGÁRI (CSALÁDJOGI) ÜGYBEN
[Felperes megnevezése] felperesnek – [Alperes megnevezése] alperes ellen [Pertárgy megjelölése] iránt indított perében a bíróság
[Tárgyalás határnapja] napjának [Idézés időpontja] órájára
a [Tárgyalás pontos helye] kitűzött tárgyalásra a [Kiskorú neve] nevű kiskorú gyermeket érdekeltként törvényes képviselője útján megidézi.
FELHÍVJA a bíróság a törvényes képviselőt, hogy a gyermek megjelenéséről gondoskodjon.
FELHÍVJA a bíróság a törvényes képviselőt, hogy amennyiben a kitűzött tárgyaláson a gyermek betegség vagy más fontos elfoglaltság miatt megjelenni nem tud, azt a fenti ügyszám megjelölése mellett haladéktalanul írásban vagy telefonon (telefonszám), faxon (faxszám) jelentse be a bíróságnak.
FELHÍVJA a bíróság a törvényes képviselőt, hogy amennyiben a kiskorú gyermek személyazonosításra alkalmas irattal rendelkezik, azt a tárgyalásra hozza magával. A gyermek oktatási intézményből való hiányzását a bíróság igazolja.
TÁJÉKOZTATJA a bíróság a törvényes képviselőt, hogy a kiskorú gyermek meghallgatásához ügygondnokként [Ügygondnok neve] ügyvédet / ügyvédi irodát [elérhetőség, cím, telefonszám] kirendeli, akinek feladata a kiskorú gyermek mint érdekelt jogainak védelme. Az ügygondnok díját az állam előlegezi, az a perköltség részét képezi, melyet az eljárás végén a pervesztes fél visel.
(Amennyiben a bíróság nem rendel ki ügygondnokot, ez a bekezdés értelemszerűen törlendő!)
FELHÍVJA a bíróság a törvényes képviselőt, hogy a gyermek meghallgatását követően gondoskodjék arról, hogy a kiskorú gyermek kísérettel a bíróság épületét elhagyhassa.
FELHÍVJA a bíróság a törvényes képviselőt, hogy a mellékelt tájékoztatást a gyermek részére szíveskedjék átadni, amennyiben a gyermek olvasni nem tud, azt számára felolvasni szíveskedjék!
[Keltezés helye], [keltezés időpontja]
[Bíró neve]
bíró
A kiadmány hiteléül:
[Ügyintéző neve]
tisztviselő
TÁJÉKOZTATÁS
A 14. ÉLETÉVÉT BE NEM TÖLTÖTT KISKORÚ ÉRDEKELT RÉSZÉRE
Ez a tájékoztatás arra szolgál, hogy az idézés nevű iratban foglaltakat érthetőbben elmagyarázza számodra.
Az idézés azt jelenti, hogy az ügyben a megjelölt helyen és időben meg kell jelenni a bírósági tárgyaláson.
A bíróság azért idézett meg a tárgyalásra, hogy meghallgassa a véleményedet a [az ügy tárgya, jellege vagy lényege] kapcsolatban, és elmondhasd, hogy te mit szeretnél. A meghallgatásodra a bíróság épületében kerül sor, ahova természetesen elkísérhetnek a szüleid vagy más felnőtt is.
A meghallgatáson rajtad kívül az eljáró bíró és kirendelése esetén egy ügygondnok vesz majd részt, nem lesznek ott sem a szüleid, sem más személy.
A bíró feladata, hogy az ügyben döntsön. A bíró azért szeretne beszélgetni veled, hogy jobban megismerjen téged, a szüleidet és a körülményeidet, ami azért fontos, mert a véleményed elmondása a bírót hozzásegíti a megalapozott, megfelelő döntés meghozatalához. Nagyon fontos, hogy amit mondasz, az megfeleljen a valóságnak, és főleg, hogy azt mondd el, amit te gondolsz, és amit te szeretnél. A döntés felelőssége a bíróságé és nem a tiéd, a bíró a döntése során figyelembe fogja venni véleményedet.
Az ügygondnok az az ügyvéd, aki azért vesz részt a meghallgatásodon, hogy a te érdekeidet képviselje, és a jogaidat védje. Az ügygondnok neve: [Ügygondnok neve], elérhetősége: [elérhetőség, cím, telefonszám], amennyiben kérdésed lenne, azt nyugodtan felteheted neki már a meghallgatás előtt is.
(Amennyiben a bíróság nem rendel ki ügygondnokot, ez a bekezdés értelemszerűen törlendő!)
A meghallgatásod után elhagyhatod a bíróság épületét, az iskolából való hiányzásodat a bíróság igazolja.

Kk-15.

14. életévét be nem töltött kiskorú érdekeltkénti idézése törvényes képviselője útján családjogi perben

16. melléklet a 12/2014. (VII. 11.) OBH utasításhoz

[Bíróság megnevezése]
[Ügyiratszám]
A beadványokban a fenti ügyszámra kell hivatkozni!
IDÉZÉS POLGÁRI (CSALÁDJOGI) ÜGYBEN
[Felperes megnevezése] felperesnek – [Alperes megnevezése] alperes ellen [Pertárgy megjelölése] iránt indított perében a bíróság
[Tárgyalás határnapja] napjának [Idézés időpontja] órájára
a [Tárgyalás pontos helye] számú tárgyalóterembe kitűzött tárgyalásra [Kiskorú neve] nevű kiskorú gyermeket érdekeltként megidézi.
FELHÍVJA a bíróság a kiskorú gyermeket, hogy ha a kitűzött tárgyaláson betegség vagy más fontos elfoglaltság miatt megjelenni nem tud, azt a fenti ügyszám megjelölése mellett haladéktalanul írásban vagy telefonon (telefonszám), faxon (faxszám) jelentse be a bíróságnak.
FELHÍVJA a bíróság a kiskorú gyermeket, hogy a személyazonosításra alkalmas iratait a tárgyalásra hozza magával. Az oktatási intézményből való hiányzását a bíróság igazolja.
TÁJÉKOZTATJA a bíróság a kiskorú gyermeket, hogy a meghallgatásához ügygondnokként [Ügygondnok neve] ügyvédet / ügyvédi irodát [elérhetőség, cím, telefonszám] kirendeli, akinek feladata a kiskorú gyermek mint érdekelt jogainak védelme. Az ügygondnok díját az állam előlegezi, az a perköltség részét képezi, melyet az eljárás végén a pervesztes fél visel.
(Amennyiben a bíróság nem rendel ki ügygondnokot, ez a bekezdés értelemszerűen törlendő!)
TÁJÉKOZTATJA a bíróság a kiskorú gyermeket, hogy idézéséről értesítette a törvényes képviselőjét is.
[Keltezés helye], [keltezés időpontja]
[Bíró neve]
bíró
A kiadmány hiteléül:
[Ügyintéző neve]
tisztviselő
TÁJÉKOZTATÁS
A 14. ÉLETÉVÉT BETÖLTÖTT KISKORÚ (ÉRDEKELT) RÉSZÉRE
Ez a tájékoztatás arra szolgál, hogy az idézés nevű iratban foglaltakat érthetőbben elmagyarázza számodra.
Az idézés azt jelenti, hogy az ügyben a megjelölt helyen és időben meg kell jelenni a bírósági tárgyaláson.
A bíróság azért idézett meg a tárgyalásra, hogy meghallgassa a véleményedet, és a téged érintő lényeges kérdésekben közvetlenül a bíróság előtt elmondhasd, hogy mit szeretnél. A meghallgatásodra természetesen elkísérhetnek a szüleid vagy más felnőtt is.
A bíróság tájékoztat arról, hogy a meghallgatás a szülők és a jogi képviselők távollétében történik, azon rajtad kívül csak az eljáró bíró és kirendelése esetén egy ügygondnok vesz részt.
Az ügygondnok az az ügyvéd, aki azért vesz részt a meghallgatásodon, hogy a te érdekeidet képviselje, és a jogaidat védje. Az ügygondnok neve: [Ügygondnok neve], elérhetősége: [elérhetőség, cím, telefonszám], amennyiben kérdésed lenne, azt nyugodtan felteheted neki akár már a meghallgatás előtt is.
(Amennyiben a bíróság nem rendel ki ügygondnokot, ez a bekezdés értelemszerűen törlendő!)
A tárgyalásra hozd magaddal egy személyazonosításra alkalmas iratodat, például személyi igazolványt, útlevelet, diákigazolványt.
A bíróság tájékoztat arról is, hogy a véleményed elmondása fontos, mert a bírót hozzásegíti a megalapozott, megfelelő döntés meghozatalához. A döntés felelőssége a bíróságé és nem a tiéd, de a szülői felügyeletedre, elhelyezésedre vonatkozó döntés csak az egyetértéseddel hozható, kivéve ha az általad választott elhelyezés veszélyezteti a fejlődésedet.
Az idézés a törvényes képviselőd (szülő) értesítése mellett történik, aki segítséget nyújt neked abban, hogy az idézésnek megfelelően megjelenj a tárgyaláson.
A meghallgatás után elhagyhatod a bíróság épületét, az oktatási intézményből való hiányzásodat a bíróság igazolja.

Kk-16.

14. életévét betöltött kiskorú érdekeltkénti idézése családjogi perben

17. melléklet a 12/2014. (VII. 11.) OBH utasításhoz

[Bíróság megnevezése]
[Ügyiratszám]
A beadványokban a fenti ügyszámra kell hivatkozni!
ÉRTESÍTÉS POLGÁRI (CSALÁDJOGI) ÜGYBEN
[Felperes megnevezése] felperesnek – [Alperes megnevezése] alperes ellen [Pertárgy megjelölése] iránt indított perében a bíróság értesíti, hogy
[Tárgyalás határnapja] napjának [Idézés időpontja] órájára
a [Tárgyalás pontos helye] számú tárgyalóterembe kitűzött tárgyalásra [Kiskorú neve] kiskorú gyermeket érdekeltként megidézte.
FELHÍVJA a bíróság a törvényes képviselőt, hogy a kiskorú gyermek tárgyaláson történő megjelenését segítse elő (pl. figyelmeztetés, útba indítás, szükség esetén kísérés, illetve útiköltség, utazás biztosítása).
FELHÍVJA a bíróság a törvényes képviselőt, hogy amennyiben a kitűzött tárgyaláson a gyermek betegség vagy más fontos elfoglaltság miatt megjelenni nem tud, azt a fenti ügyszám megjelölése mellett haladéktalanul írásban vagy telefonon (telefonszám), faxon (faxszám) jelentse be a bíróságnak.
TÁJÉKOZTATJA a bíróság a törvényes képviselőt, hogy a kiskorú gyermek a személyazonosításra alkalmas iratát (például személyi igazolvány, útlevél, diákigazolvány) a tárgyalásra köteles magával hozni. A gyermek oktatási intézményből való hiányzását a bíróság igazolja.
TÁJÉKOZTATJA a bíróság a törvényes képviselőt, hogy a kiskorú gyermek meghallgatása a felek és képviselőik távollétében történik.
TÁJÉKOZTATJA a bíróság a törvényes képviselőt, hogy a kiskorú gyermek meghallgatásához ügygondnokként [Ügygondnok neve] ügyvédet / ügyvédi irodát [elérhetőség, cím, telefonszám] kirendeli, akinek feladata a kiskorú gyermek mint érdekelt jogainak védelme. Az ügygondnok díját az állam előlegezi, az a perköltség részét képezi, melyet az eljárás végén a pervesztes fél visel.
(Amennyiben a bíróság nem rendel ki ügygondnokot, ez a bekezdés értelemszerűen törlendő!)
[Keltezés helye], [keltezés időpontja]
        [Bíró neve]
        bíró
A kiadmány hiteléül:
[Ügyintéző neve]
tisztviselő

Kk-17.

14. életévét betöltött kiskorú érdekelt törvényes képviselőjének értesítése családjogi ügyben

18. melléklet a 12/2014. (VII. 11.) OBH utasításhoz

[Bíróság megnevezése]
[Ügyiratszám]
A beadványokban a fenti ügyszámra kell hivatkozni!
IDÉZÉS POLGÁRI ÜGYBEN
[Felperes megnevezése] felperesnek – [Alperes megnevezése] alperes ellen [Pertárgy megjelölése] iránt indított perében a bíróság
[Tárgyalás határnapja] napjának [Idézés időpontja] órájára
a [Tárgyalás pontos helye] számú tárgyalóterembe kitűzött tárgyalásra [Kiskorú neve] kiskorú gyermeket tanúként törvényes képviselője útján megidézi.
FELHÍVJA a bíróság a törvényes képviselőt, hogy a gyermek megjelenéséről gondoskodjon. Amennyiben a kiskorú gyermek szabályszerű idézés ellenére nem jelenik meg a tárgyaláson vagy engedély nélkül eltávozik, és a törvényes képviselője nem igazolja, hogy vétlen a kiskorú meg nem jelenésében vagy eltávozásában, a törvényes képviselő pénzbírsággal sújtható és az okozott költség megtérítésére kötelezhető.
FELHÍVJA a bíróság a törvényes képviselőt, hogy amennyiben a kitűzött tárgyaláson a gyermek betegség vagy más fontos elfoglaltság miatt megjelenni nem tud, azt a fenti ügyszám megjelölése mellett haladéktalanul írásban vagy telefonon (telefonszám), faxon (faxszám) jelentse be a bíróságnak.
FELHÍVJA a bíróság a törvényes képviselőt, hogy amennyiben a kiskorú gyermek személyazonosításra alkalmas irattal rendelkezik, azt a tárgyalásra hozza magával. A gyermek oktatási intézményből való hiányzását a bíróság igazolja.
TÁJÉKOZTATJA a bíróság a törvényes képviselőt, hogy a kiskorú tanú kihallgatásánál jelen lehet.
TÁJÉKOZTATJA a bíróság a törvényes képviselőt, hogy ő jogosult nyilatkozni a kiskorú tanú személyi adatainak esetleges zártan kezeléséről, valamint a vallomástétel esetleges megtagadásáról.
FELHÍVJA a bíróság a törvényes képviselőt, hogy a gyermek kihallgatását követően gondoskodjék arról, hogy a kiskorú gyermek kísérettel a bíróság épületét elhagyhassa.
FELHÍVJA a bíróság a törvényes képviselőt, hogy a mellékelt tájékoztatást a gyermek részére szíveskedjék átadni, amennyiben a gyermek olvasni nem tud, azt számára felolvasni szíveskedjék!
[Keltezés helye], [keltezés időpontja]
[Bíró neve]
bíró
A kiadmány hiteléül:
[Ügyintéző neve]
tisztviselő
TÁJÉKOZTATÁS
A 14. ÉLETÉVÉT BE NEM TÖLTÖTT KISKORÚ TANÚ RÉSZÉRE
Ez a tájékoztatás arra szolgál, hogy az idézés nevű iratban foglaltakat érthetőbben elmagyarázza számodra.
Az idézés azt jelenti, hogy az ügyben a megjelölt helyen és időben meg kell jelenni a bírósági tárgyaláson.
A bíróság azért idézett meg a tárgyalásra, hogy közvetlenül a bíróság előtt elmondhasd az általad észlelt, látott dolgokat az adott üggyel kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy amit a bíróság előtt mondasz, az megfeleljen a valóságnak.
A kihallgatásodra természetesen elkísérhetnek a szüleid vagy más felnőtt is. A kihallgatásodnál a törvényes képviselőd (szülő) jelen lehet.
Amennyiben személyazonosításra alkalmas irattal (például személyi igazolvány, útlevél, diákigazolvány) rendelkezel, azt a tárgyalásra hozd magaddal.
A kihallgatást követően törvényes képviselőd (szülő) kíséretében elhagyhatod a bíróság épületét. Az iskolából való hiányzásodat a bíróság igazolja.

Kk-18.

Idézés 14. életévét be nem töltött kiskorú tanú részére polgári ügyben

19. melléklet a 12/2014. (VII. 11.) OBH utasításhoz

[Bíróság megnevezése]
[Ügyiratszám]
A beadványokban a fenti ügyszámra kell hivatkozni!
IDÉZÉS POLGÁRI ÜGYBEN
[Felperes megnevezése] felperesnek – [Alperes megnevezése] alperes ellen [Pertárgy megjelölése] iránt indított perében a bíróság
[Tárgyalás határnapja] napjának [Idézés időpontja] órájára
a [Tárgyalás pontos helye] kitűzött tárgyalásra [Kiskorú neve] kiskorú gyermeket tanúként megidézi.
FELHÍVJA a bíróság a kiskorú tanút, hogy ha a kitűzött tárgyaláson betegség vagy más fontos elfoglaltság miatt megjelenni nem tud, azt a fenti ügyszám megjelölése mellett haladéktalanul írásban vagy telefonon (telefonszám), faxon (faxszám) jelentse be a bíróságnak.
TÁJÉKOZTATJA a bíróság a kiskorú tanút, hogy ha a tárgyaláson szabályszerű idézés ellenére nem jelenik meg, és elmaradását alapos okkal előzetesen ki nem menti, vagy a tárgyalásról engedély nélkül eltávozik, a bíróság az okozott költségek megtérítésére kötelezi, s egyben pénzbírsággal sújtja.
FELHÍVJA a bíróság a kiskorú tanút, hogy a személyazonosításra alkalmas iratait a tárgyalásra hozza magával. A tanú oktatási intézményből való hiányzását a bíróság igazolja.
TÁJÉKOZTATJA a bíróság a kiskorú tanút, hogy a személyi adatainak esetleges zártan kezeléséről, valamint a vallomástétel esetleges megtagadásáról a tárgyaláson kell nyilatkoznia.
TÁJÉKOZTATJA a bíróság a kiskorú tanút, hogy kihallgatásánál a törvényes képviselője jelen lehet.
TÁJÉKOZTATJA a bíróság a kiskorú tanút, hogy a hamis tanúzást a törvény szigorúan bünteti.
TÁJÉKOZTATJA a bíróság a kiskorú tanút, hogy idézéséről értesítette a törvényes képviselőjét is.
[Keltezés helye], [keltezés időpontja]
[Bíró neve]
bíró
A kiadmány hiteléül:
[Ügyintéző neve]
tisztviselő
TÁJÉKOZTATÁS
A 14. ÉLETÉVÉT BETÖLTÖTT KISKORÚ TANÚ RÉSZÉRE
Ez a tájékoztatás arra szolgál, hogy az idézés nevű iratban foglaltakat érthetőbben elmagyarázza számodra.
Az idézés azt jelenti, hogy az ügyben a megjelölt helyen és időben meg kell jelenni a bírósági tárgyaláson. A bíróság az idézésedről értesítette a törvényes képviselődet (szülő) is, aki segítséget nyújt abban, hogy a tárgyaláson időben megjelenj. Ha a tárgyaláson szabályszerű idézés ellenére nem jelensz meg, és elmaradásodat alapos okkal előzetesen ki nem mented, vagy ha a tárgyalásról engedély nélkül eltávozol, a bíróság téged az okozott költségek megtérítésére kötelez, s egyben pénzbírsággal sújt.
A bíróság azért idézett meg a tárgyalásra, hogy közvetlenül a bíróság előtt elmondhasd az általad észlelt, látott dolgokat az adott üggyel kapcsolatban. A kihallgatásodnál a törvényes képviselőd (szülő) is jelen lehet. Nagyon fontos, hogy amit a bíróság előtt elmondasz, az megfeleljen a valóságnak. Ellenkező esetben ennek rád nézve súlyos következménye lehet, mert a hamis tanúzás bűncselekménynek minősül, továbbá a bíró téged pénzbírság megfizetésére is kötelezhet.
A tárgyaláson bírói kérdésre nyilatkoznod kell, hogy kéred-e a személyi adataid zárt kezelését, ami azt jelenti, hogy az eljárás résztvevői a személyi adataidat (születésed helye, ideje, édesanyád neve, lakóhelyed, személyazonosításra alkalmas iratod száma) nem ismerhetik meg, azokat a bíró egy külön lapon rögzíti, melyet lezárva az iratokhoz csatol.
A tárgyalásra hozd magaddal személyazonosításra alkalmas irataidat (például személyi igazolványt, útlevelet, diákigazolványt).
A kihallgatást követően elhagyhatod a bíróság épületét, az oktatási intézményből való hiányzásodat a bíróság igazolja.

Kk-19.

14. életévét betöltött kiskorú tanú idézése polgári perben

20. melléklet a 12/2014. (VII. 11.) OBH utasításhoz

[Bíróság megnevezése]
[Ügyiratszám]
A beadványokban a fenti ügyszámra kell hivatkozni!
ÉRTESÍTÉS POLGÁRI ÜGYBEN
[Felperes megnevezése] felperesnek – [Alperes megnevezése] alperes ellen [Pertárgy megjelölése] iránt indított perében a bíróság értesíti, hogy
[Tárgyalás határnapja] napjának [Idézés időpontja] órájára
a [Tárgyalás pontos helye] kitűzött tárgyalásra a [Kiskorú neve] kiskorú gyermeket tanúként megidézte.
FELHÍVJA a bíróság a törvényes képviselőt, hogy a kiskorú gyermek tárgyaláson történő megjelenését segítse elő (pl. figyelmeztetés, útba indítás, szükség esetén kísérés, illetve útiköltség, utazás biztosítása).
FELHÍVJA a bíróság a törvényes képviselőt, hogy amennyiben a kitűzött tárgyaláson a gyermek betegség vagy más fontos elfoglaltság miatt megjelenni nem tud, azt a fenti ügyszám megjelölése mellett haladéktalanul írásban vagy telefonon (telefonszám), faxon (faxszám) jelentse be a bíróságnak.
TÁJÉKOZTATJA a bíróság a törvényes képviselőt, hogy a kiskorú gyermek a személyazonosításra alkalmas iratát (személyi igazolvány) a tárgyalásra köteles magával hozni. A gyermek oktatási intézményből való hiányzását a bíróság igazolja.
TÁJÉKOZTATJA a bíróság a törvényes képviselőt, hogy a kiskorú tanú kihallgatásánál jelen lehet. A 14. életévét betöltött kiskorú tanú a személyi adatainak zártan kezeléséről, valamint a vallomástétel megtagadásáról a nyilatkozatot maga teheti meg.
[Keltezés helye], [keltezés időpontja]
        [Bíró neve]
        bíró
A kiadmány hiteléül:
[Ügyintéző neve]
tisztviselő

Kk-20.

14. életévét betöltött kiskorú tanú törvényes képviselőjének értesítése polgári ügyben

21. melléklet a 12/2014. (VII. 11.) OBH utasításhoz

[Bíróság megnevezése]
[Ügyiratszám]
A beadványokban a fenti ügyszámra kell hivatkozni!
IDÉZÉS POLGÁRI ÜGYBEN
[Felperes megnevezése] felperesnek – [Alperes megnevezése] alperes ellen [Pertárgy megjelölése] iránt indított perében a bíróság a tényállás felderítése végett az 1952. évi III. tv. 141. § (1a) bekezdése alapján elrendeli [kiskorú neve] kiskorú felperes/alperes személyes meghallgatását, és ezért a kiskorút a
[Tárgyalás határnapja] napjának [Idézés időpontja] órájára
a [Tárgyalás pontos helye] számú tárgyalóterembe kitűzött tárgyalásra a törvényes képviselője útján személyes megjelenési kötelezettséggel megidézi.
FELHÍVJA a bíróság a törvényes képviselőt, hogy a gyermek megjelenéséről gondoskodjon. A gyermek oktatási intézményből történő hiányzását a bíróság igazolja.
FELHÍVJA a bíróság a törvényes képviselőt, hogy ha a kitűzött tárgyaláson a gyermek betegség vagy más fontos elfoglaltság miatt megjelenni nem tud, azt a fenti ügyszám megjelölése mellett haladéktalanul írásban vagy telefonon (telefonszám), faxon (faxszám) jelentse be a bíróságnak.
FELHÍVJA a bíróság a törvényes képviselőt, hogy ha a kiskorú gyermek személyazonosításra alkalmas irattal rendelkezik, azt a tárgyalásra hozza magával.
FELHÍVJA a bíróság a törvényes képviselőt, hogy a gyermek meghallgatását követően gondoskodjék arról, hogy a kiskorú gyermek kísérettel a bíróság épületét elhagyhassa.
FELHÍVJA a bíróság a törvényes képviselőt, hogy a mellékelt tájékoztatást a gyermek részére szíveskedjék átadni, amennyiben a gyermek olvasni nem tud, azt számára felolvasni szíveskedjék!
[Keltezés helye], [keltezés időpontja]
[Bíró neve]
bíró
A kiadmány hiteléül:
[Ügyintéző neve]
tisztviselő
FIGYELMEZTETÉS
A bíróság a perbeli cselekvőképességgel nem rendelkező tizennegyedik életévét betöltött kiskorú felet, továbbá a tizennegyedik életévét be nem töltött, de ítélőképessége birtokában lévő kiskorú felet szükség esetén – kizárólag ténykérdésekre vonatkozóan – meghallgathatja. [1952. évi III. tv. 141. § (1a) bekezdés]
A felek perbeli jogaikat jóhiszeműen kötelesek gyakorolni.
A bíróság pénzbírsággal sújtja azt a felet (képviselőt), valamint más perbeli személyt, aki valamely nyilatkozatot indokolatlanul késedelmesen tesz meg, vagy azt felhívás ellenére sem teszi meg és ezáltal a per befejezését késlelteti.
A bíróság azt a felet (képviselőt), aki egyes perbeli cselekményekkel indokolatlanul késedelmeskedik, valamely határidőt vagy határnapot mulaszt, vagy más módon felesleges költségeket okoz, a törvény értelmében a költségek megtérítésére való kötelezésen felül – pernyertességére vagy pervesztességére tekintet nélkül – pénzbírság megfizetésére kötelezi, továbbá a felet a törvényben meghatározott más jogkövetkezménnyel sújtja.
FIGYELMEZTETÉS
A bíróság a perbeli cselekvőképességgel nem rendelkező tizennegyedik életévét betöltött kiskorú felet, továbbá a tizennegyedik életévét be nem töltött, de ítélőképessége birtokában lévő kiskorú felet szükség esetén – kizárólag ténykérdésekre vonatkozóan – meghallgathatja. [1952. évi III. tv. 141. § (1a) bekezdés]
A felek perbeli jogaikat jóhiszeműen kötelesek gyakorolni.
A bíróság pénzbírsággal sújtja azt a felet (képviselőt), valamint más perbeli személyt, aki valamely nyilatkozatot indokolatlanul késedelmesen tesz meg, vagy azt felhívás ellenére sem teszi meg és ezáltal a per befejezését késlelteti.
A bíróság azt a felet (képviselőt), aki egyes perbeli cselekményekkel indokolatlanul késedelmeskedik, valamely határidőt vagy határnapot mulaszt, vagy más módon felesleges költségeket okoz, a törvény értelmében a költségek megtérítésére való kötelezésen felül – pernyertességére vagy pervesztességére tekintet nélkül – pénzbírság megfizetésére kötelezi, továbbá a felet a törvényben meghatározott más jogkövetkezménnyel sújtja.
TÁJÉKOZTATÁS
A 14. ÉLETÉVÉT BE NEM TÖLTÖTT GYERMEK FÉL RÉSZÉRE
Ez a tájékoztatás arra szolgál, hogy a bírósági eljárást, valamint az idézésben foglaltakat érthetőbben elmagyarázza számodra.
A bíróság tájékoztat mint kiskorú gyermeket, hogy a bíróság előtt peres/nemperes eljárás indult, amelyben te felperesként/alperesként, azaz félként szerepelsz.
A peres/nemperes eljárás tárgya: [……………………………………………………………] (az eljáró bíró a gyermek életkorára és érettségére figyelemmel ezen a helyen röviden ismertetheti a per /nemperes eljárás/ tárgyát, jellegét.)
Tájékoztat arról a bíróság, hogy az eljárás során képviseletedet a törvényes képviselőd (szülő) látja el.
Amennyiben az ügyben a törvényes képviselőd és közted ellentét (érdekellentét) merülne fel, képviseletedet a gyámhivatal által kirendelt eseti gyám vagy a bíróság által kirendelt ügygondnok (ügyvéd) látja el, aki a te érdekeidet képviseli, és akihez kérdéseiddel az eljárás előtt és alatt is fordulhatsz.
Ha kirendelésre kerül akkor, itt meg kell adni az eseti gyám vagy az ügygondnok elérhetőségeit.
Az idézés azt jelenti, hogy az ügyben a megjelölt helyen és időben meg kell jelenni a bírósági tárgyaláson.
A meghallgatásodra a bíróság épületében kerül sor, ahova természetesen elkísérhetnek a szüleid vagy más felnőtt is. Az iskolából történő hiányzásodat a bíróság igazolja.

Kk-21.

14. életévét be nem töltött kiskorú fél személyes megjelenésre idézése polgári perben

22. melléklet a 12/2014. (VII. 11.) OBH utasításhoz

[Bíróság megnevezése]
[Ügyiratszám]
A beadványokban a fenti ügyszámra kell hivatkozni!
IDÉZÉS POLGÁRI ÜGYBEN
[Felperes megnevezése] felperesnek – [Alperes megnevezése] alperes ellen [Pertárgy megjelölése] iránt indított perében a bíróság a tényállás felderítése végett az 1952. évi III. tv. 141. § (1a) bekezdése alapján elrendeli [kiskorú neve] kiskorú felperes/alperes személyes meghallgatását és ehhez képest a nevezettet felhívja, hogy a
[Tárgyalás határnapja] napjának [Idézés időpontja] órájára
a [Tárgyalás pontos helye] számú tárgyalóterembe kitűzött tárgyaláson a hátoldalon ismertetett törvényes következmények terhe mellett személyesen jelenjék meg.
FELHÍVJA a bíróság a kiskorú gyermeket, hogy amennyiben a kitűzött tárgyaláson betegség vagy más fontos elfoglaltság miatt megjelenni nem tud, azt a fenti ügyszám megjelölése mellett haladéktalanul írásban vagy telefonon (telefonszám), faxon (faxszám) jelentse be a bíróságnak.
FELHÍVJA a bíróság a kiskorú gyermeket, hogy a személyazonosításra alkalmas iratát (például személyi igazolvány, útlevél, diákigazolvány) a tárgyalásra hozza magával. Az oktatási intézményből történő hiányzását a bíróság igazolja.
TÁJÉKOZTATJA bíróság a kiskorú gyermeket, hogy idézéséről értesítette a törvényes képviselőjét is.
[Keltezés helye], [keltezés időpontja]
[Bíró neve]
bíró
A kiadmány hiteléül:
[Ügyintéző neve]
tisztviselő
FIGYELMEZTETÉS
A bíróság a perbeli cselekvőképességgel nem rendelkező tizennegyedik életévét betöltött kiskorú felet, továbbá a tizennegyedik életévét be nem töltött, de ítélőképessége birtokában lévő kiskorú felet szükség esetén – kizárólag ténykérdésekre vonatkozóan – meghallgathatja. [1952. évi III. tv. 141. § (1a) bekezdés]
A felek perbeli jogaikat jóhiszeműen kötelesek gyakorolni.
A bíróság pénzbírsággal sújtja azt a felet vagy képviselőt, aki akár a tárgyaláson, akár valamely periratban jobb tudomása ellenére vagy nagyfokú gondatlanságból:
a) az ügyre vonatkozó oly tényt állított, amelyről bebizonyult, hogy valótlan vagy az ügyre tartozó oly tényt tagadott, amelyről bebizonyult, hogy igaz,
b) olyan tényt elhallgatott, amelyről tudnia kellett, hogy a per eldöntése céljából jelentős.
A bíróság pénzbírsággal sújtja azt a felet (képviselőt), valamint más perbeli személyt, aki valamely nyilatkozatot indokolatlanul késedelmesen tesz meg, vagy azt felhívás ellenére sem teszi meg és ezáltal a per befejezését késlelteti.
A bíróság azt a felet (képviselőt), aki egyes perbeli cselekményekkel indokolatlanul késedelmeskedik, valamely határidőt vagy határnapot mulaszt, vagy más módon felesleges költségeket okoz, a törvény értelmében a költségek megtérítésére való kötelezésen felül – pernyertességére vagy pervesztességére tekintet nélkül – pénzbírság megfizetésére kötelezi, továbbá a felet a törvényben meghatározott más jogkövetkezménnyel sújtja.
Ha a bíróság jogszabályban meghatározott esetben közvetítői eljárás igénybevételére kötelezi a feleket (a továbbiakban: kötelező közvetítői eljárás) és a közvetítő felkérése vagy az első közvetítői megbeszélés megtartása a fél önhibából eredő mulasztása miatt hiúsul meg, a bíróság a felet pénzbírsággal sújtja. Az önhiba hiányát a mulasztó félnek kell valószínűsítenie. (1952. évi III. tv. 8. §)
TÁJÉKOZTATÁS
A 14. ÉLETÉVÉT BETÖLTÖTT GYERMEK FÉL RÉSZÉRE
Ez a tájékoztatás arra szolgál, hogy a bírósági eljárást, valamint az idézésben foglaltakat érthetőbben elmagyarázza számodra.
A bíróság tájékoztat mint kiskorú gyermeket, hogy a bíróság előtt peres/nemperes eljárás indult, amelyben te felperesként/alperesként, azaz félként szerepelsz.
A peres/nemperes eljárás tárgya: [……………………………………………………………] (az eljáró bíró a gyermek életkorára és érettségére figyelemmel ezen a helyen röviden ismertetheti a per /nemperes eljárás/ tárgyát, jellegét.)
Tájékoztat arról a bíróság, hogy az eljárás során képviseletedet a törvényes képviselőd (szülő) látja el.
Amennyiben az ügyben a törvényes képviselőd és közted ellentét (érdekellentét) merülne fel, képviseletedet a gyámhivatal által kirendelt eseti gyám vagy a bíróság által kirendelt ügygondnok (ügyvéd) látja el, aki a te érdekeidet képviseli, és akihez kérdéseiddel az eljárás előtt és alatt is fordulhatsz.
Ha kirendelésre kerül akkor, itt meg kell adni az eseti gyám vagy az ügygondnok elérhetőségeit.
Az idézés azt jelenti, hogy az ügyben a megjelölt helyen és időben meg kell jelenni a bírósági tárgyaláson.
A meghallgatásodra a bíróság épületében kerül sor, ahova természetesen elkísérhetnek a szüleid vagy más felnőtt is. A tárgyalásra hozd magaddal egy személyazonosításra alkalmas iratodat, például személyi igazolványt, útlevelet, diákigazolványt. Az iskolából történő hiányzásodat a bíróság igazolja.
Tájékoztat a bíróság, hogy köteles vagy a perbeli jogaidat jóhiszeműen gyakorolni, azaz a legjobb tudásod szerint kell eljárnod a perben. Ellenkező esetben a bíró téged pénzbírság, valamint az okozott költségek megfizetésére is kötelezhet.

Kk-22.

14. életévét betöltött kiskorú fél személyes megjelenésre idézése polgári perben

23. melléklet a 12/2014. (VII. 11.) OBH utasításhoz

[Bíróság megnevezése]
[Ügyiratszám]
A beadványokban a fenti ügyszámra kell hivatkozni!
ÉRTESÍTÉS POLGÁRI ÜGYBEN
[Felperes megnevezése] felperesnek – [Alperes megnevezése] alperes ellen [Pertárgy megjelölése] iránt indított perében a bíróság értesíti, hogy
[Tárgyalás határnapja] napjának [Idézés időpontja] órájára
a [Tárgyalás pontos helye] számú tárgyalóterembe kitűzött tárgyalásra a [Kiskorú neve] kiskorú gyermeket személyes megjelenési kötelezettséggel megidézte.
FELHÍVJA a bíróság a törvényes képviselőt, hogy a kiskorú gyermek tárgyaláson történő megjelenését segítse elő (pl. figyelmeztetés, útba indítás, szükség esetén kísérés, illetve útiköltség, utazás biztosítása).
FELHÍVJA a bíróság a törvényes képviselőt, hogy amennyiben a kitűzött tárgyaláson a gyermek betegség vagy más fontos elfoglaltság miatt megjelenni nem tud, azt a fenti ügyszám megjelölése mellett haladéktalanul írásban vagy telefonon (telefonszám), faxon (faxszám) jelentse be a bíróságnak.
TÁJÉKOZTATJA a bíróság a törvényes képviselőt, hogy a kiskorú gyermek a személyazonosításra alkalmas iratát (például személyi igazolvány, útlevél) a tárgyalásra köteles magával hozni. A gyermek oktatási intézményből való hiányzását a bíróság igazolja.
[Keltezés helye], [keltezés időpontja]
        [Bíró neve]
        bíró
A kiadmány hiteléül:
[Ügyintéző neve]
tisztviselő

Kk-23.

14. életévet betöltött kiskorú fél törvényes képviselőjének értesítése polgári ügyben

24. melléklet a 12/2014. (VII. 11.) OBH utasításhoz

[Bíróság megnevezése]
[Ügyiratszám]
A beadványokban a fenti ügyszámra kell hivatkozni!
TÁJÉKOZTATÁS A GYERMEK FÉL RÉSZÉRE
Ez a tájékoztatás arra szolgál, hogy a bírósági eljárást, valamint az idézésben foglaltakat érthetőbben elmagyarázza számodra.
A bíróság tájékoztat mint kiskorú gyermeket, hogy a bíróság előtt peres/nemperes eljárás indult, amelyben te felperesként/alperesként, azaz félként szerepelsz.
A peres/nemperes eljárás tárgya: […………………………………………………………] (az eljáró bíró a gyermek életkorára és érettségére figyelemmel ezen a helyen röviden ismertetheti a per /nemperes eljárás/ tárgyát, jellegét.)
A bíróság tájékoztat arról, hogy az eljárás során képviseletedet a törvényes képviselőd (szülő) látja el. A bírósági tárgyaláson személyesen csak abban az esetben kell megjelenned, ha a bíróság téged személyes megjelenési kötelezettséggel megidéz.
Amennyiben az ügyben a törvényes képviselőd és közted ellentét (érdekellentét) merülne fel, képviseletedet a gyámhivatal által kirendelt eseti gyám vagy a bíróság által kirendelt ügygondnok (ügyvéd) látja el.
Ha kirendelésre kerül, akkor itt meg kell adni az eseti gyám vagy az ügygondnok elérhetőségeit.

Kk-24.

Tájékoztatás 7 éven felüli kiskorú fél részére polgári ügyben

25. melléklet a 12/2014. (VII. 11.) OBH utasításhoz

[Bíróság megnevezése]
[Ügyiratszám]
A beadványokban a fenti ügyszámra kell hivatkozni!
TÁJÉKOZTATÁS
Az idézést nagyon alaposan tanulmányozza át, a következőkben annak a magyarázatát olvashatja.
Az idézés azt jelenti, hogy az ügyben az ott megjelölt helyen és időben, megfelelő öltözékben és minden káros szer befolyásától mentes állapotban eljárás alá vont személyként kell bíróság elé állnia. A tárgyaláson a feljelentés ismertetését követően az abban megjelölt cselekménnyel kapcsolatos bizonyítékok felsorakoztatása történik: az Ön kihallgatására, a tanúk kihallgatására, szakértői vélemények és más okiratok felolvasására kerül sor. Az Ön jogairól és kötelességeiről a bíró (bírósági titkár) a tárgyaláson szóban nyújt felvilágosítást a kihallgatása elején. Ha valami nem érthető ezek közül, a bírótól (bírósági titkártól) kérheti, hogy magyarázza el.
A tárgyaláson általában jelen lehetnek szülei is, akiket külön értesített a bíróság, de ha ők nem jelennek meg, ettől függetlenül Ön kihallgatható.
Ha betegség vagy más fontos elfoglaltság miatt nem tud elmenni a tárgyalásra, akkor ezt haladéktalanul levélben, fax útján vagy e-mailben meg kell írni a bíróságnak, vagy ha az idő erre már nem elég, legkésőbb a tárgyalás reggelén telefonon kell értesíteni a bíróságot.
Ha az idézésre igazolatlanul nem jelenik meg, elővezetése is elrendelhető, amellyel a bíróság intézkedik, hogy a rendőrség – akár azon nyomban – állítsa Önt a bíróság elé. Ennek a költségeit Önnek kell megfizetnie.
Az iskolai hiányzást a bíró (bírósági titkár) – kérésére – igazolja.

Kk-25.

Tájékoztatás fiatalkorú eljárás alá vont személy idézéséhez

26. melléklet a 12/2014. (VII. 11.) OBH utasításhoz

[Bíróság megnevezése]
[Ügyiratszám]
A beadványokban a fenti ügyszámra kell hivatkozni!
TÁJÉKOZTATÁS KISKORÚ TANÚ RÉSZÉRE
Az idézést nagyon alaposan olvassa át, a következőkben annak magyarázatát olvashatja.
A bíróság a [Elkövetés ideje] napján [Elkövetés helye] helyen történt eseménnyel kapcsolatban kívánja meghallgatni tanúként. Szeretnénk tájékoztatást adni arról, hogy a bírósági tárgyaláson mi fog történni.
A tanúmeghallgatás azt jelenti, hogy kérdéseket tesznek fel azzal kapcsolatban, amit látott vagy hallott, és ezekre kell válaszolni. Kérdéseket tehet fel a bíró (bírósági titkár), illetve az eljárás alá vont személy és az érdekében eljáró képviselő. Ha valami nem érthető, vagy bármi kérdése van, ezt nyugodtan megkérdezheti a bírótól (bírósági titkártól). Fontos, hogy az eljárás során minden kérdésre a legjobb tudása szerint az igazat válaszolja, mert a valótlan állítás bűncselekmény, ahogy az is, ha valamilyen lényeges információt elhallgat a bíróság elől. Erre a bíró (bírósági titkár) a tárgyaláson külön is fel fogja hívni a figyelmét.
A meghallgatáson általában jelen lehetnek szülők is, akiket az Ön meghallgatásáról értesítettünk, de ha ők nem jelennek meg, ettől még Ön kihallgatható. Amennyiben nyilatkozat megtétele érdekében valamelyik szülő jelenléte kötelező, a bíróság neki külön idézést küld.
Fontos, hogy a tárgyaláson – amelynek helyszíne és időpontja az idézésben szerepel – pontosan és a megfelelő öltözékben jelenjen meg. Ha betegség vagy más fontos elfoglaltság miatt nem tud megjelenni, akkor ezt haladéktalanul levélben, fax útján vagy e-mailben meg kell írni a bíróságnak, vagy ha az idő erre már nem elég, legkésőbb a tárgyalás reggelén telefonon kell értesíteni a bíróságot.
Az iskolai hiányzást a meghallgatást végző bíró (bírósági titkár) igazolni fogja, az utazási költséget pedig megtéríti.

Kk-26.

Tájékoztatás kiskorú tanú idézéséhez szabálysértési ügyben

1

Az utasítást a 12/2017. (IX. 29.) OBH utasítás 19. § (3) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

A 2. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 8. melléklet a 18/2014. (XII. 31.) OBH utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 12. melléklet a 18/2014. (XII. 31.) OBH utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére