• Tartalom

120/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet

a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről1

2014.04.24.

A Kormány a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 54. § (2) bekezdése alapján, az e rendeletben meghatározottak szerint vezeti a nyilvános könyvtárak jegyzékét (a továbbiakban: jegyzék).

(2) A jegyzékre az a könyvtár vehető fel, amely teljesíti a nyilvános könyvtár Kultv. 54. § (1) bekezdésében meghatározott alapkövetelményeit (a továbbiakban: alapkövetelmények) és ellátja a nyilvános könyvtár Kultv. 55. § (1) bekezdésében meghatározott alapfeladatait (a továbbiakban: alapfeladatok).

(3) A jegyzék a könyvtár alapító okiratával, vagy – az államháztartásról szóló törvény hatálya alá nem tartozó könyvtárak esetében – a nyilvános könyvtári tevékenység folytatására jogosító okiratával (a továbbiakban együtt: alapító okirat) egyezően, és a 2. § (3) bekezdése szerinti, a jegyzékbe történő felvétel iránti kérelemben (a továbbiakban: kérelem) foglaltak alapján tartalmazza a könyvtár

a) nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, honlapjának címét,

b) székhelye szerinti település nevét, KSH- és megyekódját,

c) alapító okiratának keltét,

d) fenntartójának, illetve működtetőjének megnevezését (a továbbiakban együtt: fenntartója),

e) alaptevékenységét (alaptevékenységeit),

f) vezetőjének nevét,

g) részletes nyitva tartását, valamint

h) ingyenes alapszolgáltatásainak felsorolását.

(4) E rendelet alkalmazásában nyilvános könyvtári tevékenység folytatására jogosító okirat

a) a Kultv. 54. § (3) bekezdésének hatálya alá tartozó könyvtárak esetében a könyvtár alapító okirata,

b) a Kultv. 54. § (3) bekezdésének hatálya alá nem tartozó könyvtárak esetében a fenntartó alapító okirata és a könyvtár szervezeti és működési szabályzata, amelyekből egyértelműen megállapítható, hogy a könyvtár a nyilvános könyvtárak rendszerszerű működésében feladatot vállalhat, és ezt a feladatot képes folyamatosan ellátni, továbbá amely egyértelműen tartalmazza a könyvtár alaptevékenységét (alaptevékenységeit).

2. § (1) A jegyzék vezetésével kapcsolatos feladatok ellátásában a 3. §-ban meghatározott módon közreműködik a Könyvtári Intézet.

(2) A kérelmet a könyvtár fenntartójának a Könyvtári Intézetnek kell benyújtania.

(3) A kérelemnek tartalmaznia kell a fenntartó megnevezését, címét, a fenntartó székhelye szerinti település KSH- és megyekódját, valamint a fenntartó nyilatkozatát arról, hogy

a) gondoskodik a könyvtár folyamatos és rendeltetésszerű működéséhez szükséges feltételeinek biztosításáról,

b) a könyvtár megfelel az alapkövetelményeknek,

c) a könyvtár a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény előírásai szerint megközelíthető,

d) a könyvtár az alapfeladatokat ellátja,

e) a könyvtár a küldetésnyilatkozatát a honlapján közzétette,

f) a könyvtár a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról szóló miniszteri rendelet alapján kidolgozott könyvtári önértékelés szakmai szempontjait figyelembe véve szervezi a szolgáltatásait, vizsgálja a könyvtárhasználók igényeit,

g) a könyvtár szolgáltatásait – települési önkormányzat által fenntartott könyvtár esetében – beépíti a helyi esélyegyenlőségi programba, valamint

h) a könyvtár biztosít-e nemzetiségi könyvtári ellátást.

(4) A kérelemhez mellékelni kell

a) a könyvtár alapító okiratának vagy a nyilvános könyvtári tevékenység folytatására jogosító okiratának hiteles másolatát,

b) a könyvtár vezetőjének szakképzettségét igazoló dokumentum másolatát,

c) kimutatást a könyvtári szakemberek számáról,

d) tájékoztatást a könyvtár kizárólagosan könyvtári szolgáltatások céljaira alkalmas helyiségeinek alapterületéről (m2), valamint

e) a könyvtár alap- és kiegészítő feladatainak felsorolását.

(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti adatokban történő változás esetén, továbbá a könyvtár alapító okiratának módosítását követően a megváltozott adatokat, a módosított alapító okirat másolatát a változást követő 30 napon belül be kell nyújtani a Könyvtári Intézetnek.

3. § (1) A Könyvtári Intézet a beérkezett iratokat megvizsgálja abból a szempontból, hogy azok megfelelnek-e az e rendeletben foglaltaknak, és az iratok alapján a könyvtár eleget tesz-e az alapkövetelményeknek és az alapfeladatoknak, majd a kérelmet – szakmai javaslatával együtt – a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül megküldi a miniszternek.

(2) A Könyvtári Intézet által továbbított dokumentumok és a Könyvtári Intézet szakmai javaslata alapján a miniszter – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – az általa vezetett kulturális szakértői névjegyzéken szereplő könyvtári szakértő bevonásával a számára továbbított dokumentumok és javaslat beérkezésétől számított 60 napon belül dönt a jegyzékbe való felvételről.

(3) Az alapkövetelmények és alapfeladatok teljesítését a miniszter a (2) bekezdés szerinti módon, valamint az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló kormányrendeletnek megfelelően készült statisztikai jelentések és a könyvtári szakfelügyeletről szóló miniszteri rendelet alapján készült szakfelügyeleti jelentések figyelembevételével vizsgálja.

(4) A miniszter mellőzi a (3) bekezdés szerinti vizsgálatot

a) a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról szóló miniszteri rendelet szerinti Minősített Könyvtár címmel rendelkező könyvtár, valamint

b) a Kultv. 54. § (3) bekezdésével nyilvános könyvtárnak minősített könyvtár

esetében.

4. § (1) A miniszter dönt

a) a jegyzékbe való felvételről,

b) a jegyzéken a 6. § (2) bekezdésében szereplő könyvtár jegyzéken tartásáról,

c) a jegyzékre való felvétel mellőzéséről, ha a könyvtár nem teljesíti az alapkövetelményeket és nem látja el teljes körűen az alapfeladatokat, és a könyvtár fenntartója a Kultv. 54. § (5) bekezdése szerinti felhívásnak az abban meghatározott, 30 napnál nem rövidebb határidőben nem tett eleget, vagy

d) a jegyzékről való törlésről, ha

da) a könyvtár nem teljesíti az alapkövetelményeket és nem látja el teljes körűen az alapfeladatokat, és a könyvtár fenntartója a Kultv. 54. § (5) bekezdése szerinti felhívásnak az abban meghatározott, 30 napnál nem rövidebb határidőben nem tett eleget, vagy

db) a Kultv. 54. § (3) bekezdésének hatálya alá nem tartozó könyvtár fenntartója a miniszternek címzett, a Könyvtári Intézetnek megküldött kérelmével a törlést kezdeményezi.

(2) A jegyzékből törölt könyvtár a 2. § szerinti kérelemre újból felvehető a jegyzékbe, ha teljesíti az alapkövetelményeket, és ellátja az alapfeladatokat.

5. § (1) A miniszter a mindenkor hatályos jegyzéket a kormányzati portálon teszi közzé, valamint gondoskodik a jegyzék módosításainak a döntését követően, továbbá kétévente a teljes jegyzéknek a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben történő közzétételéről.

(2) A jegyzéken szereplő könyvtár adatainak bejelentett változását a miniszter a bejelentéstől számított 15 napon belül módosítja a jegyzéken, és gondoskodik a közzétételről az (1) bekezdésben foglaltak szerint.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló 64/1999. (IV. 28.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvános könyvtári jegyzék a rendelet hatálybalépését megelőző napon fennálló, a kormányzati portálon rögzített állapot szerinti tartalommal beépül az e rendelet alapján vezetett jegyzékbe. A jegyzékre ezen a módon felvett könyvtárakat a miniszter a Kultv. 54. § (5) bekezdése alapján e rendelet hatálybalépésétől számított 5 éven belül ellenőrzi, és a 4. § b) pontja vagy a 4. § d) pont da) alpontja szerinti döntést hoz.

(3) A Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról szóló miniszteri rendelet alapján kidolgozott könyvtári önértékelés szakmai szempontjainak nem teljesítése miatt a könyvtár a jegyzékről csak 2016. január 1. napjától törölhető.

(4)2

1

A rendeletet a 379/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet 9. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

A 6. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére