• Tartalom

125/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet

125/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet

az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról1

2014.04.11.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet] 38. § a) pontja a következő ac) alponttal egészül ki:

[Az EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009–2014 előirányzat (XIX. fejezet 2. cím 6. alcím 6. jogcímcsoport) vonatkozásában

kötelezettségvállaló:]

ac) a kétoldalú kapcsolatok nemzeti alapja terhére pályázati úton nyújtott támogatás esetén az SZPI vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,”

(2) Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 38. § c) pontja a következő cd) alponttal egészül ki:

[Az EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009–2014 előirányzat (XIX. fejezet 2. cím 6. alcím 6. jogcímcsoport) vonatkozásában

teljesítés igazoló:]

cd) a ca) alpont szerinti forrásból megvalósuló, az SZPI-t mint kedvezményezettet érintő projektek esetében a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,”

2. § Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a következő 54. §-sal egészül ki:

54. § E rendeletnek az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 125/2014. (IV. 10.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított rendelkezéseit a Módr1. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

a) 38. § a) pont aa) alpontjában a „segítségnyújtás kerete, a kétoldalú” szövegrész helyébe a „segítségnyújtás kerete, – az ac) alpont szerinti kivétellel – a kétoldalú” szöveg,

b) 38. § c) pont ca) alpontjában az „a fejezetet irányító szerv” szövegrész helyébe az „az SZPI” szöveg

lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. április 12. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére