• Tartalom

129/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet

a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet módosításáról1

2014.04.11.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 37. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 11. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) E rendelet határozza meg a helyi önkormányzatok vis maior támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, a felhasználásáról szóló beszámolónak és a vis maior támogatás ellenőrzésének részletes szabályait.
(2) A vis maior támogatás célja az egyes természeti károkból adódó, indokolt és szükséges védekezéssel összefüggő kiadások részbeni vagy teljes megtérítése, a helyi önkormányzat tulajdonában lévő építményben vagy a helyi önkormányzat vagyonkezelésében lévő, kötelező feladatellátást szolgáló épületben a vis maior események okozta károk helyreállításának és a katasztrófavédelmi szúnyoggyérítéssel összefüggő kiadások részbeni támogatása.”

2. § (1) Az R. 2. § 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„4. folyó jellegű működési kiadások: a helyi önkormányzat kötelező feladatellátásához kapcsolódó működési költségek, dologi kiadások, karbantartási, javítási költségek, eszköz- és készletbeszerzések költsége, személyi jellegű kifizetések, és az ehhez kapcsolódó járulékok, mely alól kivételt képez a hivatásos katasztrófavédelmi szervek egyetértésével alkalmazott polgári védelmi szakalegységek egyéb központi forrásból meg nem térülő költsége,”

(2) Az R. 2. § 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„7. megelőző munkálatok: minden olyan munkálat, amely a káresemények megelőzésére szolgál, és nem közvetlenül a védekezéssel és kárelhárítással függ össze, így különösen a káreseményt megelőző csatorna- vagy ároktisztítás, állagmegóvás,”

(3) Az R. 2. §-a a következő 11. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„11. eszközök: a számvitelről szóló törvényben és az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben meghatározottak szerinti tárgyi eszközök, továbbá műszaki berendezések, gépek, járművek, eszköz tartozékok és alkatrészek, szerszámok, takarító- és tisztítószerek, felszerelések, informatikai-ügyviteli-hiradástechnikai eszközök, háztartási gépek, bútorok és egyéb berendezések,”

3. § Az R. a következő 2/A. alcímmel egészül ki:

„2/A. A vis maior támogatás formái
2/A. § (1) A helyi önkormányzat támogatást igényelhet
a) az előre nem látható természeti vagy más eredetű erők által fenyegető veszély bekövetkezésének lehetősége miatt szükségessé váló, indokolt védekezés kiadásainak részbeni vagy teljes támogatására,
b) – a biztosításból vagy egyéb módon megtérülő károk figyelembevételével – a helyi önkormányzat tulajdonában lévő építményt (kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgáló vagy önkormányzat által törvény alapján kötelezően működtetett épületet, utat, hidat, kompot, ár- és belvízvédelmi vízi létesítményt, közművet és annak műtárgyait, pincét, partfalat) vagy vagyonkezelésében lévő kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgáló épületet sújtó, előre nem látható természeti vagy más eredetű erők által okozott károk helyreállításának részbeni támogatására,
c) – ha a szúnyogok által okozott ártalom óránkénti mértéke a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének nyilatkozata szerint csípésszámban kifejezve személyenként meghaladja az 50 csípést – katasztrófavédelmi szúnyoggyérítés többletkiadásainak részbeni támogatására
[az a)–c) pont a továbbiakban együtt: vis maior esemény].
(2) A támogatás
a) a katasztrófavédelmi szúnyoggyérítés esetében akkor vehető igénybe, ha
aa) a helyi önkormányzat a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet időszakában és területén ár- és belvízi védekezéssel kapcsolatban a költségvetési évben bejelentett és 2. melléklettel igazolt vis maior pályázattal rendelkezik és
ab) a katasztrófavédelmi szúnyoggyérítés legkésőbb a költségvetési év augusztus 31-éig lezárul,
b) belvízi védekezés esetében akkor vehető igénybe, ha a legalább másodfokú védekezési fokozat elrendelése megtörtént,
c) utak, hidak, kompok esetében akkor vehető igénybe, ha a károsodása helyi közlekedés biztonságát veszélyezteti,
d) rendkívüli téli időjárás esetén a védekezési költségekhez kizárólag akkor vehető igénybe, ha az Országos Meteorológiai Szolgálat (a továbbiakban: OMSZ) hófúvás miatt az adott térségre a legmagasabb veszélyességi szintű figyelmeztetést adott ki.
(3) A támogatás – pince-, partfalomlás és földcsuszamlás kivételével – csak a káresemény bekövetkezését megelőző állapot visszaállítására igényelhető. A 3. § (10) bekezdése szerinti eset kivételével nem igényelhető támogatás az elmaradt felújításból, karbantartásból eredő, korábban megelőzhető károk helyreállítására, új beruházásra, fejlesztésre és felújítási előirányzatok pótlására.
(4) A települést ért olyan különösen súlyos természeti kár esetében, amelynek következtében a lakóépületek jelentős része életveszélyessé vagy helyre nem állíthatóvá vált, a támogatás kivételesen a lakosság egyszeri, rendkívüli szociális támogatására is kiterjedhet (a továbbiakban: lakossági támogatás). A lakossági támogatás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott eljárási szabályok szerint a helyi önkormányzat által nyújtott támogatások (így különösen átmeneti segély nyújtása a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személyek részére az életveszély megszüntetéséhez) részbeni vagy teljes megtérítéséhez használható fel. A pályázatban a lakossági támogatásra vonatkozó igényt védekezési költségként kell feltüntetni.”

4. § Az R. 3. alcíme a következő 3/A. §-sal egészül ki:

3/A. § (1) A települést ért különösen súlyos természeti károk mérséklésére – a katasztrófavédelmi szúnyoggyérítés kivételével –
a) a 2/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás az 1. melléklet B) része szerinti adatlapon feltüntetett előzetesen becsült védekezési költségek legfeljebb 50%-ának mértékéig,
b) a 2/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás az 1. melléklet B) része szerinti adatlapon feltüntetett előzetesen becsült helyreállítási költségek legfeljebb 15%-ának mértékéig
támogatási előlegként is nyújtható.
(2) A helyi önkormányzat a támogatási előleg iránti kérelmét – legfeljebb a 4. § (1) bekezdés szerinti pályázat lezárásáig – az ebr42 rendszerben az 1. melléklet B) része szerinti adatlapon rögzíti és azt telefaxon keresztül nyújtja be a miniszternek. A miniszter – a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egyidejű értesítésével – haladéktalanul megkeresi a helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, amely az ebr42 rendszerben az 1. melléklet C) része szerinti adatlap kitöltésével haladéktalanul, de legkésőbb a megkereséstől számított 3 napon belül javaslatot tesz a támogatási előleg összegére.
(3) A támogatási előlegről a miniszter támogatói okiratot állít ki.
(4) A támogatási előleget a kincstár a miniszter utalványozása alapján folyósítja.
(5) A helyi önkormányzat a 2/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatáshoz kapcsolódó támogatási előleggel a pályázat benyújtásával, a 2/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatáshoz kapcsolódó támogatási előleggel a támogatás első teljesítésarányos lehívásával számol el.
(6) Ha a helyi önkormányzat
a) a 4. § (1) bekezdése szerinti határidőig
aa) a támogatási előlegről lemondott vagy
ab) a pályázatot nem nyújtotta be vagy
b) a pályázat
ba) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 59. § (1) bekezdése alapján az elbírálásra jogosult szerv részére nem került továbbításra vagy
bb) az elbírálásra jogosult szerv által elutasításra került,
a támogatási előleg nem folyósítható, a már folyósításra került támogatási előleget pedig az Áht. 57/A. §-a alapján kell visszafizetni. A kincstár e tényről az a) pont szerinti esetben a 4. § (1) bekezdése szerinti határidőtől számított 8 napon belül, a b) pont ba) alpontja szerinti esetben az Áht. 59. § (1) bekezdése szerint értesíti a minisztert.”

5. § (1) Az R. 4. § (3) bekezdés a) pont ad) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A pályázat kötelező mellékletei:

az ebr42 rendszerben elektronikusan rögzített, kitöltött és lezárást követően kinyomtatott pályázati adatlap, továbbá ha a helyi önkormányzat már elvégzett védekezési munkálatokhoz, katasztrófavédelmi szúnyoggyérítéshez vagy helyreállítási munkálatokhoz igényel támogatást,)

ad) gazdasági társaság vagy más jogi személy által szolgáltatás nyújtásról kiállított számla, számviteli bizonylat esetében, ha az személyi jellegű kiadásra vonatkozó költséget is tartalmaz, a bér és járulékok számfejtését vagy kifizetését igazoló bizonylatok, továbbá ezek alapbizonylataként szolgáló munkanapló, jelenléti ív, óranyilvántartó lap másolata,”

(2) Az R. 4. § (3) bekezdés d) pont db) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A pályázat kötelező mellékletei:

a biztosítással kapcsolatos iratok:)

db) ha a helyi önkormányzat tulajdonában vagy vagyonkezelésében lévő – oktatási, kulturális, szociális, egészségügyi, igazgatási, valamint egyéb kötelező feladatok ellátását szolgáló – épületre nem köthető biztosítás, úgy erről a tényről szóló, legalább három országos biztosítótársaság káreseményt követően kiadott nyilatkozata,”

(3) Az R. 4. § (3) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A pályázat kötelező mellékletei:)

h) a helyi önkormányzat
ha) tulajdonában lévő építmény esetén elektronikus tulajdoni lap, illetve
hb) vagyonkezelésben lévő épület esetén a vagyonkezelői szerződés
másolata,”

(4) Az R. 4. § (3) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:

(A pályázat kötelező mellékletei:)

n) a b) pont szerinti műszaki szakértő tekintetében
na) annak igazolása, hogy a műszaki szakértő a Magyar Mérnöki Kamara, a Magyar Építész Kamara szakértői névjegyzékében vagy az igazságügyért felelős miniszter által vezetett igazságügyi szakértői névjegyzékben aktív tagként szerepel, és
nb) a helyi önkormányzat nyilatkozata, amelyben igazolja, hogy a műszaki szakértő egyaránt független a kérelmet benyújtó helyi önkormányzattól és a helyreállítás későbbi kivitelezőjétől,”

6. § (1) Az R. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az igényelhető és megítélhető támogatás maximális mértéke az elismerhető költségek 100%-a
a) a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet időszakában keletkező védekezési költségek esetében,
b) a megyei önkormányzat tulajdonában lévő, kötelező feladatot szolgáló épületet ért károk helyreállítása esetében,
c) a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 1. melléklete szerinti alapvető lakossági szolgáltatások ellátását szolgáló, önkormányzati tulajdonú építmények helyreállításával és a védekezéssel összefüggő költségek esetében, ha a helyi önkormányzat a vis maior esemény időpontjában adósságrendezési eljárás alatt áll.”

(2) Az R. 5. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Védekezés esetén a védelmi készültség elrendelésének napjától – de legkorábban az 1. melléklet A) része szerinti adatlapon jelzett vis maior esemény időpontjától – a védelmi készültség vagy a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséig tartó időszakra vonatkozó teljesítési időponttal rendelkező számlák, bizonylatok fogadhatók be. Kizárólag a védelmi készültség vagy a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetését követő 30. napig kiállított számlával, bizonylattal igazolható költségek számolhatók el.”

(3) Az R. 5. §-a a következő (8a) és (8b) bekezdéssel egészül ki:

„(8a) A helyi önkormányzat köteles a védekezés és helyreállítás során az étkeztetés, szállás, szállítás biztosításánál és más szakmai feladatok végzésénél elsődlegesen saját intézményei kapacitását igénybe venni.
(8b) A védekezés során felmerülő üzemanyag költségek elszámolása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által meghatározott fogyasztási alapnorma-átalány mértéke és üzemanyag ár alapján történik.”

(4) Az R. 5. § (11) és (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(11) Ha a helyi önkormányzati tulajdonában vagy vagyonkezelésében lévő, kötelező feladatellátást szolgáló olyan épületre, amelyben a károsodás bekövetkezett, a tulajdonos nem rendelkezik értékkövető biztosítással, a támogatás kizárólag az épületre vonatkozó, határozatlan időtartamú biztosítás megkötésével és annak négy éven keresztüli fenntartásának vállalásával együtt igényelhető. Ha a káreseményt követően a biztosító az épület tulajdonosa részére a kárt megtéríti, a tulajdonos köteles a kár megtérített összegét a helyreállításra fordítani.
(12) A helyi önkormányzatnak a kötelező feladatellátást szolgáló épület helyreállítása esetében a 8. § (1) bekezdése szerinti beszámoló benyújtásával egyidejűleg kell igazolnia a biztosítási szerződés megkötését a kincstár felé. Ezt követően a helyi önkormányzat köteles valamennyi szerződéssel kapcsolatos változásról tájékoztatni a kincstárt. A kincstár jogosult a szerződés meglétét évente ellenőrizni. Ha nem történik biztosítási szerződéskötés, vagy a biztosítás négy éven belül a helyi önkormányzat felmondása vagy a díj nem fizetése miatt megszűnik, akkor a támogatást vissza kell fizetni a központi költségvetés javára.”

(5) Az R. 5. §-a a következő (11a) bekezdéssel egészül ki:

„(11a) A tulajdonos a (11) bekezdésben meghatározott feltétel alól mentesül, ha az – oktatási, kulturális, szociális, egészségügyi, igazgatási, valamint egyéb kötelező feladatok ellátását szolgáló – épületre nem köthető biztosítás és ezt a tényt legalább három országos biztosító nyilatkozatával igazolja a kincstár felé.”

7. § (1) Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Támogatott
a) a 2/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás esetében a 8. melléklet szerinti adatlap és
aa) a Támogatott nevére és címére kiállított számlák, számlát helyettesítő egyéb bizonylatok, az elvégzett munkatételeket tartalmazó számlarészletezők,
ab) a bér és járulékok kifizetését igazoló bizonylatok, munkanapló, jelenléti ív,
ac) a saját kivitelezésben végzett védekezéshez kapcsolódó belső bizonylat és kimutatás a felmerült költségekről,
ad) a kapcsolódó vállalkozói szerződések, megrendelők, árajánlatok, valamint a teljesítés igazolása,
ae) az egyéb forrásból kapott támogatás összegéről szóló bankbizonylatok,
af) készpénzes fizetés esetén kinyomtatott pénztárnapló vagy a bankszámlakivonat hitelesített másolata a pénzfelvételről, valamint a bevételi és kiadási pénztárbizonylat,
ag) kinyomtatott banknapló és főkönyvi kivonat a kapott támogatás, a számlák, valamint azok kiegyenlítésének lekönyveléséről,
ah) a kapcsolódó fotódokumentáció elektronikusan CD lemezen vagy színes nyomatként,
ai) – ha az igénylés során nem csatolta vagy az igénylés benyújtása óta új körülmények merültek fel – biztosítással, kártérítéssel kapcsolatos dokumentumok hitelesített másolatai,
aj) a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beszerzések esetében az eljárás lefolytatását igazoló iratok,
b) a 2/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás esetében a 8. melléklet szerinti adatlap és
ba) az a) pont aa)–aj) alpontja szerinti dokumentum,
bb) a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv,
bc) építéssel történő helyreállítás esetén építési napló és tárgyi eszköz karton,
bd) az építésiengedély-köteles helyreállítások esetén az építési engedély és használatbavételi engedély,
be) a 4. § (3) bekezdés b) pontja szerinti szakértői vélemény és miniszteri döntés alapján elkészült kiviteli terv és annak költségvetése,
c) a 2/A. § (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatás a 9. melléklet E) része szerinti adatlap és az a) pont aa), ad), af), ag) alpontja szerinti dokumentum
Támogatott által hitelesített másolatának a kincstár és a helyi önkormányzat székhelye szerint területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal részére – elektronikus úton az ebr42 rendszerben kitöltött, abból kinyomtatott adatlap és a beszámoló mellékleteinek csatolásával papír alapon – történő benyújtásával számol el.”

(2) Az R. 8. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A beszámolót
a) a 2/A. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti támogatás esetében a támogatói döntést követő 12 hónapon belül, a 3. § (10) bekezdése szerinti esetben a Kormány által meghatározott időpontig,
b) a 2/A. § (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatás esetében a támogatói döntést követő 6 hónapon belül
– papír alapon, az adatlapot az ebr42 rendszerben történő rögzítéssel – kell benyújtani.”

(3) Az R. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 3/A. § (5) bekezdésében és az (1a) bekezdésben meghatározott határidők elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye. A kincstár az elszámolási határidőt elmulasztó helyi önkormányzatokról tájékoztatja a minisztert. E határidők elmulasztása esetén a miniszter az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 82. § g) pontja alapján a támogatói okiratot visszavonja. A támogatói okirat visszavonásával a miniszter az Ávr. 83. § (2) bekezdése szerinti okiratban megállapítja a Támogatott által az Áht. 57/A. §-a szerinti jogosulatlanul igénybe vett visszafizetendő támogatás összegét. A miniszter a támogatói okirat visszavonásával kapcsolatos döntését a kincstárral is közli. A Támogatott a visszafizetést az Ávr. 84. § (4) bekezdése szerint teljesíti.”

8. § Az R. 8/A. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A kincstár a beszámoló benyújtására vonatkozó határidő lejártát megelőző 30 napon belül írásban felszólítja a Támogatottat a beszámoló határidőben történő benyújtására. A határidőben benyújtott és tartalmilag hiányos beszámoló hiányosságainak pótlására a kincstár a beszámoló benyújtását követő 10 napon belül – határidő kitűzésével – írásban hívja fel a Támogatottat.
(3) A beszámoló elfogadásáról a kincstár a beszámoló hiánytalan benyújtását, a 8/B. § (3) bekezdése szerinti esetben a helyszíni ellenőrzést végző bizottság értesítését követő 21 napon belül hozott döntésében tájékoztatja a Támogatottat. Az Áht. 59. § (3) bekezdése alapján indított eljárásban történő visszafizetésre kötelezésről a kincstár tájékoztatja a minisztert.”

9. § Az R. 8/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Helyreállítás esetében a beszámoló elfogadását megelőzően az előzetes helyszíni vizsgálatot lefolytató bizottság tagjainak, valamint – a káresemény jellegétől függően szükség szerint – a Pince- és Partfalveszély-Elhárítási Szakértői Bizottság képviselőiből álló bizottság a 8. § (1) bekezdése szerinti beszámoló benyújtását követő 30 napon belül – a helyszínen ellenőrzést folytat, amelyről – intézkedési javaslatok megtételével – 7 napon belül értesíti a kincstárt. Az utólagos helyszíni vizsgálat lefolytatásáról a 8. melléklet B) része szerinti jegyzőkönyvet – az ebr42 rendszerben – kell kiállítani.”

10. § Az R.

a) 8. melléklete helyébe az 1. melléklet,

lép.

11. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 104. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az Áht. 57/A. § (2) bekezdése szerinti beszedési megbízást a Kincstár akkor nyújtja be, ha a helyi önkormányzat
a) a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások igénylés évében történő módosításához kapcsolódó fizetési kötelezettségét a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott határidő leteltét,
b) az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetéből folyósított költségvetési támogatásokkal kapcsolatosan
ba) a 83. § (2) bekezdése szerinti okiratban megállapított fizetési kötelezettségét a 84. § (4) bekezdésében meghatározott határidő leteltét,
bb) az Áht. 59. § (3) bekezdése szerinti határozatban megállapított fizetési kötelezettségét a 104. § (1a) bekezdésében meghatározott határidő leteltét,
ca) elszámolásban megállapított fizetési kötelezettségét a (2) bekezdésben megjelölt határidő leteltét, vagy
cb) elszámolás felülvizsgálata során megállapított fizetési kötelezettségét a felhívás elfogadását, illetve a határozat jogerőre emelkedését
követő kilencven napon belül nem teljesítette.”

12. § Az R.

1. 3. § (3) bekezdés a)–c) pontjában az „az (1)” szövegrész helyébe az „a 2/A. § (1)” szöveg,

2. 3. § (3) bekezdés c) pontjában a „9. melléklet szerinti adatlapnak” szövegrész helyébe a „9. melléklet A) része szerinti adatlapnak” szöveg,

3. 3. § (5) bekezdésében az „Az (1)” szövegrész helyébe az „A 2/A. § (1)” szöveg, az „az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot vagy a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (a továbbiakban együtt: Katasztrófavédelmi Igazgatóság),” szövegrész helyébe az „a Katasztrófavédelmi Igazgatóságot,” szöveg,

4. 3. § (6) bekezdésében a „bizottság tagja a Katasztrófavédelmi Igazgatóság,” szövegrész helyébe a „bizottság tagja a fővárosi és megyei kormányhivatal és a Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselője,” szöveg,

5. 3. § (7) bekezdésében az „Országos Meteorológiai Szolgálat” szövegrész helyébe az „OMSZ” szöveg,

6. 3. § (8a) bekezdésében a „10. melléklet szerinti” szövegrész helyébe a „9. melléklet B) része szerinti” szöveg,

7. 4. § (1) bekezdés a) és b) pontjában a „3. §” szövegrész helyébe a „2/A. §” szöveg,

8. 4. § (1) bekezdés b) pontjában a „11. melléklet” szövegrész helyébe a „9. melléklet C) része” szöveg,

9. 4. § (1) bekezdésében a „támogatási kérelmét” szövegrész helyébe a „pályázatát” szöveg,

10. 4. § (2) bekezdésében a „kérelemben” szövegrész helyébe a „pályázatban” szöveg,

11. 4. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „vállalkozói vagy megbízási szerződések,” szövegrész helyébe a „vállalkozói szerződések,” szöveg,

12. 4. § (3) bekezdés o) pont oa) alpontjában a „10. melléklet” szövegrész helyébe a „9. melléklet B) része” szöveg,

13. 5. § (1) bekezdés záró szövegrészében a „kérelem” szövegrész helyébe a „pályázat” szöveg,

14. 5. § (2) bekezdésében a „magasabb támogatást nyújthat” szövegrész helyébe a „magasabb, de legfeljebb a helyreállítási, védekezési költségek 90%-ának megfelelő mértékű támogatást nyújthat” szöveg,

15. 5. § (5) bekezdés a) pontjában az „a tárgyi eszközök” szövegrész helyébe az „az eszközök” szöveg,

16. 5. § (9) bekezdésében a „vis maior eseménnyel kapcsolatos kérelemben” szövegrész helyébe a „pályázatban” szöveg,

17. 6. § (2) bekezdésében a „3. §” szövegrész helyébe a „2/A. §” szöveg,

18. 7. § (1) bekezdésében a „3. §” szövegrész helyébe a „2/A. §” szöveg, a „12. melléklet” szövegrész helyébe a „9. melléklet D) része” szöveg,

19. 7. § (3) bekezdésében a „3. § (12) bekezdése szerinti előleg igénybevétele esetén az előleg felhasználásával történő elszámolást követően” szövegrész helyébe a „3/A. § szerinti támogatási előleg igénybevétele esetén a 3/A. § (5) bekezdése szerinti elszámolás elfogadását követően” szöveg, az „az elszámoláshoz” szövegrész helyébe az „a beszámolóhoz” szöveg,

20. 7. § (4) bekezdés d) pontjában az „elszámolási” szövegrész helyébe az „a beszámolási” szöveg,

21. 7. § (6) bekezdésében a „támogatási kérelméhez” szövegrész helyébe a „pályázatához” szöveg,

22. 5. alcímének címében a „támogatás elszámolása” szövegrész helyébe a „beszámolási kötelezettség” szöveg,

23. 8. § (3) bekezdésében az „Az elszámolásra” szövegrész helyébe az „A beszámoló benyújtására” szöveg, a „legfeljebb az elszámolási” szövegrész helyébe a „legfeljebb a beszámoló benyújtására meghatározott” szöveg, a „kérelmet az elszámolási” szövegrész helyébe a „kérelmet a beszámoló benyújtására meghatározott” szöveg,

24. 8. § (4) bekezdésében az „az elszámolást” szövegrész helyébe az „a beszámoló benyújtását” szöveg,

25. 8. § (5) bekezdésében az „elszámolási” szövegrészek helyébe a „beszámolási” szöveg,

26. 10. § (3) bekezdésében a „vis maior kérelem benyújtásáig” szövegrész helyébe a „pályázat benyújtásakor” szöveg,

27. 2. mellékletében a „3. §” szövegrész helyébe a „2/A. §” szöveg,

28. 3. melléklet A) részében a „Közlekedésfejlesztési Koordinációs részéről” szövegrész helyébe a „Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ részéről” szöveg,

29. 4. mellékletében a „vis maior kérelemben” szövegrész helyébe a „pályázatban” szöveg,

30. 5. mellékletében a „Kérelemhez” szövegrész helyébe a „Káreseményhez” szöveg, a „3. § (6) bek.” szövegrész helyébe a „3. § (6) bekezdése” szöveg, a „Tárgyi eszközökben keletkezett kár helyreállítása” szövegrész helyébe a „Helyreállítási költség” szöveg, az „5. § (2) bek.” szövegrészek helyébe az „5. § (2) bekezdése” szöveg, az „intézmények épület károsodása” szövegrészek helyébe a „feladatot szolgáló épületek károsodása” szöveg,

31. 6. mellékletében az „egészségügyi intézmények épülete esetében” szövegrész helyébe az „egészségügyi feladatot szolgáló épületek esetében” szöveg, a „feladatok ellátását szolgáló intézmények épülete esetében” szövegrész helyébe a „feladatot szolgáló épületek esetében” szöveg, a „Vis maior kérelemből” szövegrész helyébe a „Pályázatból” szöveg,

32. 7. mellékletében az „egészségügyi intézmények épülete esetében” szövegrészek helyébe az „egészségügyi feladatot szolgáló épületek esetében” szöveg, a „feladatok ellátását szolgáló intézmények épülete esetében” szövegrészek helyébe a „feladatot szolgáló épületek esetében” szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti az R.

a) 3. § (10) bekezdésében a „ , helyi nemzetiségi önkormányzati” szövegrész,

b) 5. § (1) bekezdésében az „alapesetben” szövegrész,

c) 5. § (2) bekezdés c) pontjában az „ , és az adott térségben több települést is érintett” szövegrész.

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 129/2014. (IV. 10.) Korm. rendelethez

Igénylésazonosító:
A) Adatlap a vis maior támogatásra vonatkozó beszámolóhoz

1.

Támogatott Önkormányzat

2.

Vis maior esemény rövid leírása

3.

Tervezett kezdési időpont

4.

Tervezett befejezési időpont

5.

Tényleges kezdési időpont

6.

Tényleges befejezési időpont

7.

Vis maior esemény bekövetkezésének időpontja

8.

Miniszteri döntés időpontja

9.

Folyósított támogatás (9.a.+9.b.+9.c.+9.d.+9.e.+9.f.)

9.a.

Védekezés esetében

9.b.

Út, híd, komp esetében

9.c.

Pince-, partfalomlás, földcsuszamlás esetében

9.d.

Oktatási, kulturális, szociális és egészségügyi feladatot szolgáló épületek esetében

9.e.

Igazgatási, valamint egyéb kötelező feladatot szolgáló épületek esetében

9.f.

Ár- és belvízvédelmi vízilétesítmények, közmű és műtárgyai esetében

10.

Támogatási mértékek

10.a.

Védekezés esetében

10.b.

Út, híd, komp esetében

10.c.

Pince-, partfalomlás, földcsuszamlás esetében

10.d.

Oktatási, kulturális, szociális és egészségügyi feladatot szolgáló épületek esetében

10.e.

Igazgatási, valamint egyéb kötelező feladatot szolgáló épületek esetében

10.f.

Ár- és belvízvédelmi vízilétesítmények, közmű és műtárgyai esetében

11.

Védekezés és helyreállítás tényleges bruttó költsége vis maior eseményenként

11.a.

Védekezés esetében

11.b.

Út, híd, komp esetében

11.c.

Pince-, partfalomlás, földcsuszamlás esetében

11.d.

Oktatási, kulturális, szociális és egészségügyi feladatot szolgáló épületek esetében

11.e.

Igazgatási, valamint egyéb kötelező feladatot szolgáló épületek esetében

11.f.

Ár- és belvízvédelmi vízilétesítmények, közmű és műtárgyai esetében

12.

Védekezéshez és helyreállításhoz felhasznált támogatás a bruttó költségek és a támogatási mértékek alapján (vis maior eseményenként)

12.a.

Védekezés esetében

12.b.

Út, híd, komp esetében

12.c.

Pince-, partfalomlás, földcsuszamlás esetében

12.d.

Oktatási, kulturális, szociális és egészségügyi feladatot szolgáló épületek esetében

12.e.

Igazgatási, valamint egyéb kötelező feladatot szolgáló épületek esetében

12.f.

Ár- és belvízvédelmi vízilétesítmények, közmű és műtárgyai esetében

12.g.

Felhasznált támogatás összesen

13.

Visszafizetendő támogatás (12. és 9. pontok szerinti vis maior eseményenként részletezettek alapján)

 

Számlaösszesítő a vis maior támogatásra vonatkozó beszámolóhoz


Sor-
szám


Vis maior esemény


Számla kiállítója

Számla sorszáma/
egyéb bizonylatok

Termék/ szolgáltatás megnevezése

Számla/
egyéb bizonylatok kelte


Teljesítés dátuma


Nettó összeg


Áfa


Bruttó összeg

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

11.

 

12.

 

13.

 

14.

 

15.

 

Összesen

 

 

Kelt:

 

P. H.

P. H.

 

.......................................

...........................................................

 

polgármester/elnök

jegyző

B) UTÓLAGOS HELYSZÍNI VIZSGÁLAT JEGYZŐKÖNYVE
Igénylésazonosító:

1.

Támogatott Önkormányzat

2.

Vis maior esemény rövid leírása

3.

Helyszíni utóellenőrzés helye, időpontja:

Jelen vannak

Önkormányzat részéről:

A helyi önkormányzat székhelye szerint területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal részéről:

Beosztás:

Beosztás:

Telefon:

Telefon:

Fax:

Fax:

E-mail:

E-mail:

P. H.
...............................................

P. H.
...............................................

Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről:

Vízügyi Igazgatóság részéről:

Beosztás:

Beosztás:

Telefon:

Telefon:

Fax:

Fax:

E-mail:

E-mail:

P. H.
...............................................

P. H.
...............................................

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ részéről:

a fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala részéről

Beosztás:

Beosztás:

Telefon:

Telefon:

Fax:

Fax:

E-mail:

E-mail:

P. H.
...............................................

P. H.
...............................................

Egyéb felkért szerv részéről:

Egyéb felkért szerv részéről:

Beosztás:

Beosztás:

Telefon:

Telefon:

Fax:

Fax:

E-mail:

E-mail:

P. H.
...............................................

P. H.
...............................................

4

Helyreállítás rövid ismertetése

 

5

Helyreállítás tényleges kezdésének időpontja:

 

6

Helyreállítás tényleges befejezésének időpontja:

7

Beszámoló benyújtásának időpontja:

8

Vizsgált dokumentumok felsorolása:

9

A helyreállítás a szakértői vélemény és a támogatói okirat alapján elkészült kiviteli terv és annak költségvetése alapján valósult meg (igen/nem)

10

A beszámolóban szereplő dokumentáció és annak tartalma megfelel a helyszínen tapasztaltaknak (igen/nem)

11

Értékkövető biztosítás van/lett kötve az ingatlanra (igen/nem)

12

Helyreállításra jóváhagyott támogatás összege (Ft)

13

Felhasznált támogatás összege (Ft)

14

Az utóellenőrzésen résztvevők megállapításai alapján az elvégzett munka igénybejelentés szerinti műszaki tartalma megegyezik a helyszínen tapasztaltakkal, a felhasználás jogszerű (igen/nem)

15

Támogatott észrevétele:

 

16

Megállapítások az ellenőrzésen részt vevő szervek részéről:

 

17

Intézkedési javaslat:

 

2. melléklet a 129/2014. (IV. 10.) Korm. rendelethez2

A) BEJELENTŐ ADATLAP
a katasztrófavédelmi szúnyoggyérítéshez kapcsolódó vis maior eseményhez
Igénylésazonosító:

1

Önkormányzat neve:

2

Önkormányzat címe:

3

Kapcsolattartó neve:

4

Telefon:

5

E-mail:

6

Fax:

7

A Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet időszakában tett vis maior bejelentés időpontja

8

A Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet időszakában tett vis maior bejelentés igénylésazonosító száma

9

A katasztrófavédelmi szúnyoggyérítés pontos időpontja:

10

A katasztrófavédelmi szúnyoggyérítés rövid leírása a helyszín megjelölésével:

11

A katasztrófavédelmi szúnyoggyérítés költségigénye:

12

A katasztrófavédelmi szúnyoggyérítés várható pénzügyi forrásösszetétele:

a)

Saját forrás:

Ft

%

b)

Egyéb források:

Ft

%

c)

Előzetesen becsült igény:

Ft

%

A 12. c) szerinti előzetesen becsült igény megegyezik a 11-12. a)-12. b) eredményével.

Kelt: ........................................, 20 ..... év ................... hó ..... nap

P. H.

.........................................................

.....................................................................

polgármester

jegyző

B) NYILATKOZAT
a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének a katasztrófavédelmi szúnyoggyérítéshez kapcsolódó megállapításáról
Igénylésazonosító:

1

Önkormányzat neve:

2

A fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének tájékoztatása
a 3. § (6) bekezdése alapján a bejelentés valódiságáról, a katasztrófavédelmi szúnyoggyérítés szükségességéről:

a)

a szúnyogártalom óránkénti csípésszámban kifejezett mértéke:

b)

elviselhetetlen mértéknek történő megfelelés:

c)

a szúnyogártalom területi kiterjedése:

d)

a szúnyoggyérítés szükségessége:

Egyéb szakmai megállapítások:

Kelt: ........................................, 20 ..... év ................... hó ..... nap

P. H.

.......................................................................

A fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve részéről:

Név:

Beosztás:

Telefon:

C) PÁLYÁZATI ADATLAP
a katasztrófavédelmi szúnyoggyérítéshez

A kérelmező önkormányzat adatai:

1.

Önkormányzat neve:

2.

Önkormányzat címe:

2.a.

Település

2.b.

Irányítószám

2.c.

Utca

2.d.

Házszám

3.

Kapcsolattartó személy/pályázatkészítő:

3.a.

Telefon

3.b.

Fax

3.c.

E-mail

4.

A katasztrófavédelmi szúnyoggyérítéshez kapcsolódó adatok:

4.a.

Katasztrófavédelmi szúnyoggyérítés időpontja:

4.b.

A katasztrófavédelmi szúnyoggyérítés rövid leírása (maximum 200 karakter):

5. Számlaösszesítő a katasztrófavédelmi szúnyoggyérítésről

Sor-
szám

Munka-
folyamat meg-
nevezése

Számla kiállítója

Számla sorszáma/
egyéb bizony-
latok

Számla/
egyéb
bizony-
latok
kelte

Teljesítés dátuma

Nettó összeg
(Ft)

Áfa
(Ft)

Bruttó összeg
(Ft)

A helyi önkormányzat
székhelye szerinti
területileg illetékes
fővárosi és megyei
kormányhivatal
észrevétele

1.

2.

3.

4.

5.

Összesen

6.

A katasztrófavédelmi szúnyoggyérítéshez igényelt támogatás

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban foglaltak a valóságnak megfelelnek, teljeskörűek és hitelesek. Az adatokban bekövetkezett, a katasztrófavédelmi szúnyoggyérítés megvalósítását akadályozó változásokról a minisztert haladéktalanul értesítem. Tudomásul veszem, hogy a pályázat elfogadása esetén a támogatás tényét a miniszter nyilvánosságra hozza.

Kelt:

P. H.

.........................................................

.....................................................................

polgármester

jegyző

D) DÖNTÉSI ADATLAP
a katasztrófavédelmi szúnyoggyérítéshez
Igénylésazonosító:

1

Támogatott neve:

2

Katasztrófavédelmi szúnyoggyérítéshez nyújtott támogatás (Ft)

3

Katasztrófavédelmi szúnyoggyérítéshez nyújtott támogatás mértéke (%)

4

Katasztrófavédelmi szúnyoggyérítéshez kapcsolódó elismert költségek összesen (Ft)

Katasztrófavédelmi szúnyoggyérítéshez kapcsolódó elismert költségek

Sorszám

Munkafolyamat megnevezése

Számla kiállítója

Számla sorszáma/egyéb bizonylatok

Elismert bruttó összeg (Ft)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

E) ADATLAP
a katasztrófavédelmi szúnyoggyérítésre vonatkozó beszámolóhoz
Igénylésazonosító

1

Támogatott neve:

2

Katasztrófavédelmi szúnyoggyérítéshez nyújtott támogatás (Ft)

3

Katasztrófavédelmi szúnyoggyérítéshez nyújtott támogatás mértéke (%)

4

Katasztrófavédelmi szúnyoggyérítéshez kapcsolódó elismert költségek összesen (Ft)

Katasztrófavédelmi szúnyoggyérítéshez elszámolt költségek

Sor-
szám

Számla kiállítója

Számla sorszáma/
egyéb bizonylatok

Termék/ szolgáltatás megnevezé-
se

Számla/
egyéb bizonylatok kelte

Teljesítés dátuma

Nettó összeg

Áfa

Bruttó összeg

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

Összesen:

 

 

 

Kelt:

P. H.

.........................................................

.....................................................................

polgármester

jegyző

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. április 12. napjával.

2

A 2. melléklet a Magyar Közlöny 2014. évi 54. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére