• Tartalom

14/2014. (V. 23.) ORFK utasítás

14/2014. (V. 23.) ORFK utasítás

a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok elektronikus közzétételének szabályairól1

2018.05.26.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 35. § (3) bekezdésében meghatározott, a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok elektronikus közzététele során az adatfelelőst és az adatközlőt terhelő kötelezettségek meghatározása érdekében kiadom az alábbi utasítást:
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Az utasítás hatálya
1.2 Az utasítás hatálya kiterjed:
a) az Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK);
b) a Készenléti Rendőrségre;
c) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra;
d)3
e) a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra;
f) a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra;
g) a Nemzetközi Oktatási Központra;
h) a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra
[a b)–h) alpontok a továbbiakban együtt: területi szerv];
i) a rendőrkapitányságokra és a határrendészeti kirendeltségekre (a továbbiakban együtt: helyi szerv).
2. Értelmező rendelkezések
2. Az utasítás alkalmazásában:
a) adatfelelős: az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű és közérdekből nyilvános adatot (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) előállító vagy működése során keletkeztető rendőrségi szerv;
b) adatközlő: az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatok honlapon történő közzétételét végrehajtó szervezeti elem;
c) általános közzétételi lista: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 1. mellékletében meghatározott, a közfeladatot ellátó szervek által kötelezően közzéteendő közérdekű adatok köre;
d) belső adatfelelős: az adatfelelős szervezetén belül, az utasítás 1–5. mellékleteiben az egyes közzétételi egységeknél a közérdekű adat tárgya szerint kijelölt szervezeti elem vezetője;
e) egyedi közzétételi lista: az Infotv. 37. § (3) bekezdésében meghatározottak szerinti lista;
f) elektronikus közzététel: a közérdekű adatoknak az Infotv. 33. § (1) bekezdése szerinti közzététele;
g) különös közzétételi lista: az Infotv. 37. § (2) bekezdésében meghatározottak szerinti lista;
h) leíró adatok: a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) mellékletének IV. pontja szerinti formátumú és tartalmú nyilvántartási adatok, amelyek az egységes közadatkereső rendszer működéséhez szükségesek.
II. FEJEZET
A KÖZÉRDEKŰ ADATOK ELEKTRONIKUS KÖZZÉTÉTELÉNEK RENDJÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
3. A közzétételi kötelezettség teljesítése
3.4 Az adatfelelősök közzétételi kötelezettségüknek a Rendőrség internetes honlapján (a továbbiakban: Rendőrség honlapja) történő közzététel kezdeményezésével tesznek eleget. Az adatközlői feladatokat az ORFK Kommunikációs Szolgálat, a gazdasági szakszolgálatot érintő közérdekű adatok tekintetében az ORFK Gazdasági Főigazgatóság, az elektronikus ügyintézéssel összefüggésben az ORFK Hivatal látja el.
4. A Rendőrség honlapján történő közzététellel összefüggő adatfelelősi feladatok végrehajtásáról a közzététellel érintett szervek vezetői gondoskodnak.
5. A kötelezően közzéteendő közérdekű adatok tételes felsorolását, továbbá egyes adatok vonatkozásában a belső adatfelelősök, valamint az adatközlők megjelölését, az adatok közzétételének, frissítésének, megőrzésének szabályait az utasítás 1–5. mellékletei tartalmazzák.
4. Az adatfelelős feladatai
6. Az adatfelelősök az utasítás mellékleteiben kijelölt belső adatfelelősök útján gondoskodnak:
a) a közzétételi listákon szereplő adatok előállításáról és közzétételéről (a továbbiakban: új adattartalom megjelenítése), a már közzétett adat frissítéséről, helyesbítéséről (a továbbiakban együtt: módosítás), illetve az időszerűtlenné vált adat eltávolításáról;
b) a közzétételre kerülő adatok hitelességéről, pontosságáról, szakszerűségéről.
7. A belső adatfelelősök – a helyi szervek belső adatfelelősei a területi szervek azonos közzétételi egységénél kijelölt belső adatfelelősök útján – a felelősségi körükbe tartozó közérdekű adatok közzétételét, illetve módosítását az utasítás 1–5. mellékleteiben meghatározott időközönként, elektronikus úton kötelesek kezdeményezni az adatközlőnél.
8. Az új adattartalom megjelenítését kezdeményező közzétételi kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a közzétételt kezdeményező adatfelelős megjelölését és a belső adatfelelős nevét, beosztását, munkakörét;
b) a közzétételi egység hivatkozási számát és megnevezését;
c) a dokumentum tervezett közzétételi helyét;
d) a közzéteendő adatokat, dokumentumokat.
9. Az adat módosítását kezdeményező kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a módosítást kezdeményező adatfelelős megjelölését és a belső adatfelelős nevét, beosztását, munkakörét;
b) a módosítani kívánt közzétételi egység hivatkozási számát és megnevezését;
c) a dokumentum pontos helyét az elektronikus felületen;
d) a módosítás rövid indokolását;
e) a módosított adatot tartalmazó dokumentumot.
10. Az időszerűtlenné vált adattartalom eltávolítása iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) az eltávolítást kezdeményező adatfelelős megjelölését és a belső adatfelelős nevét, beosztását, munkakörét;
b) az eltávolítani kívánt közzétételi egység hivatkozási számát és megnevezését;
c) a dokumentum pontos helyét az elektronikus felületen;
d) az eltávolítás rövid indokolását;
e) amennyiben szükséges, az archívumba helyezés kérését.
5. Az adatközlő feladatai
11. Az adatközlő felelős:
a) a hozzá megküldött közérdekű adatoknak a honlapon történő közzétételéért, folyamatos elérhetőségének biztosításáért, módosításáért és annak egyértelmű megállapíthatóságáért, hogy az egyes közzétett közérdekű adat melyik szervtől származik, illetve melyikre vonatkozik;
b) az adatfelelős által közlésre átadott adatokkal való egyezőségért.
12. Az adatközlő a közzétételre alkalmas kérelmeket a kézhezvételt követő három munkanapon belül, a belső adatfelelős erre irányuló kérelme esetén a kézhezvételt követő munkanapon 16 óráig teljesíti.
13. Az ORFK Kommunikációs Szolgálata felelős a Rendőrség honlapja működésének biztosításáért, amely feladatkörében gondoskodik:
a) a honlap adatstruktúrájának és formájának a jogszabályokban – a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendeletben (a továbbiakban: IHM rendelet), valamint a Korm. rendeletben – meghatározott keretek közötti kialakításáról;
b) az ORFK Gazdasági Főigazgatóságának közreműködésével az egységes közadatkereső rendszerhez kapcsolódás informatikai feltételeinek biztosításáról, az adatfelelősök elérhetőségi adatainak és a közzétételi egységek leíró adatainak az egységes közadatkereső rendszer üzemeltetőjéhez történő továbbításáról és a továbbított adatok rendszeres frissítéséről;
c) a közzétételi kötelezettségeket tartalmazó metainformációs rendszer működtetéséről és a folyamatos adatkarbantartásról;
d) a közérdekű adat közzétételével, módosításával és eltávolításával kapcsolatos események, időpontok, valamint a belső adatfelelős, illetőleg az adatközlő személyének naplózásáról.
6. A közzétételi eljárás szabályai
14.5 A belső adatfelelősök a közzéteendő adatokat elektronikus úton, közzétételre alkalmas Word (doc), Excel (xls), kép (jpg) vagy PDF formátumban juttatják el az adatközlőhöz:
a) az ORFK Kommunikációs Szolgálat esetében a kommunikacio@orfk.police.hu címre;
b) az ORFK Gazdasági Főigazgatóság esetében a gazdalkodasiadatok@orfk.police.hu címre;
c) az ORFK Hivatal esetében az adatvedelem@orfk.police.hu címre.
15. Az adatközlő a közlésre történő alkalmasság szempontjából ellenőrzi az átadott adatok formátumát, külalakját és megjelenítését. Alkalmatlanság esetén a belső adatfelelőst az adatok pontosítására hívja fel.
16. A közzététel megtörténtéről az adatközlő elektronikus levélben értesíti a belső adatfelelőst, aki az értesítés megtörténtét követő kettő munkanapon belül köteles ellenőrizni a közzététel megtörténtét, valamint a közzétett adatok helytállóságát, illetve teljességét. A tévesen vagy pontatlanul közzétett adatok helyesbítését, kicserélését a belső adatfelelős a hiba tudomására jutását követően azonnal köteles kezdeményezni az adatközlőnél.
17. Téves vagy pontatlan adat nem tehető közzé a Rendőrség honlapján, illetve nem tehető elérhetővé az egységes közadatkereső rendszerben.
18. A közzétett adat eltávolításának szükségességéről a belső adatfelelős elektronikus úton értesíti az adatközlőt, aki az eltávolítás iránt a megjelölt időpontban, ennek hiányában haladéktalanul intézkedik.
19. A közzétételi egység honlapról történő eltávolításának időpontjára, az előző állapot archiválásának (honlapon tartásának) időtartamára az utasítás 1–5. mellékletei az irányadók az alábbiak szerint:
a) amennyiben a közzétételi lista az adat előző állapotának archívumban tartását írja elő, az adat módosítása esetén annak elérhetővé tétele a megőrzési idő elteltéig nem szüntethető meg, a módosítás tényét és idejét, az új állapot fellelhetőségét, az archívumban elérhető adat elavulását egyértelműen fel kell tüntetni;
b) a módosított adat új állapota mellett fel kell tüntetni a frissítés tényét és idejét, illetve az adat előző állapotának archív állományban való elérhetőségét.
7. A közzétételi listák szerkesztési követelményei és felülvizsgálata
20. A közzétételi listák adatait az IHM rendelet szerint meghatározott közzétételi jegyzék alapján kell közzétenni.
21. Az utasítás 1–5. mellékleteit képező közzétételi listák szerkesztése során:
a) a közzéteendő adatokat az IHM rendelet szerinti közzétételi jegyzék szerkezetét követve, közzétételi egységenként tagolva kell feltüntetni;
b) az általános közzétételi listában a megjelenített közzétételi egységeket, illetve az azokat összefoglaló címkéket nem folyamatos sorszámozással, hanem az IHM rendelet mellékleteiben szereplő sorszámmal kell szerepeltetni.
22. Az adatfelelősök kötelesek minden év január 15-ig a közzétételi listákat felülvizsgálni, és a felülvizsgálat eredményét minden év január 31-ig az ORFK Hivatal vezetőjének megküldeni, aki – amennyiben szükséges – előkészíti az utasítás mellékleteinek módosítását.
23. Amennyiben jogszabály az általános, a különös, illetve az egyedi közzétételi lista körébe tartozó adatok közzétételét írja elő, a jogszabály tárgya szerint érintett adatfelelős az új adatközlési kötelezettségéről és a közzétételi listák módosításának szükségességéről haladéktalanul tájékoztatja az ORFK Hivatal vezetőjét.
III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
24. Az ORFK Hivatal vezetője ellátja a Korm. rendelet 4. §-ában, valamint 13. §-ában a közfeladatot ellátó szerv kötelezettségeként előírt feladatokat, ennek keretében:
a) folyamatba építve vizsgálja az Infotv.-nek a közérdekű adatok közzétételének végrehajtásával összefüggő kötelezettségek teljesítését, mely alapján minden év február 28-ig az országos rendőrfőkapitány részére jelentést készít;
b) szükség szerint, illetve a közzétételi listák éves felülvizsgálata alkalmával a jelentős mennyiségben felmerült közérdekű adat megismerésére irányuló egyedi igények alapján javaslatot tesz a közzétételi lista kiegészítésére.
25. Ez az utasítás – a 26. pontban meghatározott kivétellel – a közzétételét követő hónap első napján lép hatályba.
26. A 30. pont az utasítás hatálybalépését követő hatvanegyedik napon lép hatályba.
27–28.6
29.7
30.8

1. melléklet a 14/2014. (V. 23.) ORFK utasításhoz9

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÖZZÉTÉTELI EGYSÉGEI
Országos Rendőr-főkapitányság
1. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

Adat megnevezése

Megjegyzés

Frissítés

Megőrzés

Belső adatfelelős

Adatközlő

1. Hivatalos név (teljes név).

 

A változásokat követően azonnal.

Az előző állapot törlendő.

Hivatalvezető (ORFK)

ORFK Kommunikációs
Szolgálat

2. Székhely.

3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van).

4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal).

5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal).

6. Központi elektronikus levélcím.

A közvetlen elérés biztosításával.

7. A honlap URL-je.

 

8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme).

Ha több önálló ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat is van
(pl. szervezeti egységenként eltérő), akkor az elérhetőségi adatokat ügyfélszolgálatonként vagy közönségkapcsolatonként csoportosítva.

9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve.

10. Az ügyfélfogadás rendje.

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

Adat megnevezése

Megjegyzés

Frissítés

Megőrzés

Belső adatfelelős

Adatközlő

1. Az Országos Rendőr-főkapitányság szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével).

Elérést biztosítva a szervezeti egységek feladatainak leírását tartalmazó dokumentumokhoz.

A változásokat követően azonnal.

Az előző állapot törlendő.

Hivatalvezető (ORFK)

ORFK Kommunikációs
Szolgálat

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

Adat megnevezése

Megjegyzés

Frissítés

Megőrzés

Belső adatfelelős

Adatközlő

1. Az országos rendőrfőkapitány és helyetteseinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím).

Az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával.

A változásokat követően azonnal.

Az előző állapot törlendő.

Szolgálatvezető (ORFK humánigazgatási)

ORFK Kommunikációs
Szolgálat

2. Az Országos Rendőr-főkapitányság szolgálati ágai, szolgálatai és szakszolgálatai vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím).

Hivatali egységenként felsorolásszerűen.
Az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával.

1.5. Lapok
I. Közzétételi egység: Lapok

Adat megnevezése

Megjegyzés

Frissítés

Megőrzés

Belső adatfelelős

Adatközlő

1. Az Országos Rendőr-főkapitányság által alapított lap neve.

 

A változásokat követően azonnal.

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

Hivatalvezető (ORFK)

ORFK Kommunikációs
Szolgálat

2. Az Országos Rendőr-főkapitányság által alapított lap szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím).

Az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával.

3. Az Országos Rendőr-főkapitányság által alapított lap főszerkesztőjének a neve.

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

Adat megnevezése

Megjegyzés

Frissítés

Megőrzés

Belső adatfelelős

Adatközlő

1. Az Országos Rendőr-főkapitányság felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe.

A honlap és az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával.

A változásokat követően
azonnal.

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

Hivatalvezető (ORFK)

ORFK Kommunikációs Szolgálat

2. Az Országos Rendőr-főkapitányság felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje.

 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Adat megnevezése

Megjegyzés

Frissítés

Megőrzés

Belső adatfelelős

Adatközlő

1. Az Országos Rendőr-főkapitányság feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege.

A jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövegét tartalmazó önálló dokumentumok elérhetőségének biztosításával.

A változásokat követően
azonnal.

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

Hivatalvezető (ORFK)

ORFK Kommunikációs Szolgálat

2. Az Országos Rendőr-főkapitányság feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szöveg magyar és angol nyelven.

A tartalomjegyzékben a dokumentum címét angol nyelven is meg kell jelölni.

A változásokat követően
azonnal.

Az előző állapot törlendő.

ORFK Titkársági Főosztály vezetője

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Adat megnevezése

Megjegyzés

Frissítés

Megőrzés

Belső adatfelelős

Adatközlő

1. A hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként
a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén
a ténylegesen eljáró szerv megnevezése.

A közzétételi egységen belül ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként csoportosítva.

A változásokat követően azonnal.

Az előző állapot törlendő.

Bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes

Rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes

Szolgálatvezető (ORFK ellenőrzési)

ORFK Kommunikációs
Szolgálat

2. A hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként
hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén
a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe.

 

Adat megnevezése

Megjegyzés

Frissítés

Megőrzés

Belső adatfelelős

Adatközlő

3. A hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása.

 

A változásokat követően azonnal.

Az előző állapot törlendő.

Bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes

Rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes

Szolgálatvezető (ORFK ellenőrzési)

ORFK Kommunikációs
Szolgálat

4. A hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege.

5. A hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók,
az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás.

6. A hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím,
ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő.

7. A hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő.

8. A hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája.

A formanyomtatványok letölthetőségének biztosításával.

9. A hatósági ügyekben igénybe vehető programok elérése, időpontfoglalás.

Az elektronikus program közvetlen elérésének biztosításával.

10. A hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről.

A jogszabályok közvetlen elérésének biztosításával.

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

Adat megnevezése

Megjegyzés

Frissítés

Megőrzés

Belső adatfelelős

Adatközlő

1. Az Országos Rendőr-főkapitányság által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk.

A pályázatok szakmai leírását, eredményeit és indokolását tartalmazó dokumentumok közvetlen elérhetőségének biztosításával.

Folyamatosan.

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

Szolgálatvezető (ORFK humánigazgatási)

ORFK Kommunikációs Szolgálat

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

Adat megnevezése

Megjegyzés

Frissítés

Megőrzés

Belső adatfelelős

Adatközlő

1. Az Országos Rendőr-főkapitányság által közzétett hirdetmények, közlemények.

A hirdetmények, közlemények közvetlen elérésének biztosításával.

Folyamatosan.

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

Rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes

ORFK Kommunikációs Szolgálat

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

Adat megnevezése

Megjegyzés

Frissítés

Megőrzés

Belső adatfelelős

Adatközlő

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje.

 

Negyedévente.

Az előző állapot törlendő.

Hivatalvezető (ORFK)

ORFK Kommunikációs Szolgálat

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve.

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme).

Az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával.

4. Az adatvédelmi felelős neve.

 

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai.

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek.

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél.

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

Adat megnevezése

Megjegyzés

Frissítés

Megőrzés

Belső adatfelelős

Adatközlő

1. A Rendőrség egyedi és különös közzétételi listája.

A közzétételt elrendelő jogszabály vagy egyéb aktus megnevezésével, elérhetővé tételével.

A változásokat követően azonnal.

Az előző állapot törlendő.

Hivatalvezető (ORFK)

ORFK Kommunikációs Szolgálat

3. Gazdálkodási adatok
3.1. Működés törvényessége, ellenőrzések
I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

Adat megnevezése

Megjegyzés

Frissítés

Megőrzés

Belső adatfelelős

Adatközlő

1. Az Országos Rendőr-főkapitányságon az alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, azok megállapításai.

A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul.

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

Gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes

ORFK Gazdasági Főigazgatóság

II. Közzétételi egység: Állami Számvevőszék ellenőrzései

Adat megnevezése

Megjegyzés

Frissítés

Megőrzés

Belső adatfelelős

Adatközlő

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai.

A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul.

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

Gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes

ORFK Gazdasági Főigazgatóság

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Adat megnevezése

Megjegyzés

Frissítés

Megőrzés

Belső adatfelelős

Adatközlő

1. Az Országos Rendőr-főkapitányságra vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai.

Időrendben.

A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul.

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

Gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes

ORFK Gazdasági Főigazgatóság

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

Adat megnevezése

Megjegyzés

Frissítés

Megőrzés

Belső adatfelelős

Adatközlő

1. Az Országos Rendőr-főkapitányság teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk.

 

Negyedévente.

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

Gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes

ORFK Gazdasági Főigazgatóság

V. Közzétételi egység: Működési statisztika

Adat megnevezése

Megjegyzés

Frissítés

Megőrzés

Belső adatfelelős

Adatközlő

1. Az Országos Rendőr-főkapitányság tevékenységére vonatkozó, jogszabályokon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk.

 

Negyedévente.

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

Gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes

ORFK Gazdasági Főigazgatóság

3.2. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

Adat megnevezése

Megjegyzés

Frissítés

Megőrzés

Belső adatfelelős

Adatközlő

1. Az Országos Rendőr-főkapitányság éves (elemi) költségvetései.

Évenkénti bontásban.

A változásokat követően azonnal (költségvetést jóváhagyó döntést követő munkanap).

A közzétételt követő
10 évig.

Gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes

ORFK Gazdasági Főigazgatóság

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

Adat megnevezése

Megjegyzés

Frissítés

Megőrzés

Belső adatfelelős

Adatközlő

1. Az Országos Rendőr-főkapitányság számviteli törvény szerinti beszámolói.

Beszámolónként.

A változásokat követően azonnal (a beszámolót jóváhagyó döntést követő munkanap).

A közzétételt követő
10 évig.

Gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes

ORFK Gazdasági Főigazgatóság

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

Adat megnevezése

Megjegyzés

Frissítés

Megőrzés

Belső adatfelelős

Adatközlő

1. Az Országos Rendőr-főkapitányságnak a költségvetése végrehajtásáról
– a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói.

Beszámolónként.

Évente május 31-ig.

Az előző állapot nem törölhető.

Gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes

ORFK Gazdasági Főigazgatóság

3.3. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

Adat megnevezése

Megjegyzés

Frissítés

Megőrzés

Belső adatfelelős

Adatközlő

1. Az Országos Rendőr-főkapitányságon foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok.Negyedévente.

A jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával.

Gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes

ORFK Gazdasági Főigazgatóság

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege és átlagos mértéke összesítve.

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.

II. Közzétételi egység: Támogatások

Adat megnevezése

Megjegyzés

Frissítés

Megőrzés

Belső adatfelelős

Adatközlő

1. Az Országos Rendőr-főkapitányság költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve.

Támogatásonként és kedvezményezettekként lebontva.

A döntéshozatalt követő 60 napon belül.

A közzétételt követő 5 évig.

Gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes

ORFK Gazdasági Főigazgatóság

2. Az Országos Rendőr-főkapitányság költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja.

3. Az Országos Rendőr-főkapitányság költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege.

4. Az ORFK költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye.

III. Közzétételi egység: Szerződések

Adat megnevezése

Megjegyzés

Frissítés

Megőrzés

Belső adatfelelős

Adatközlő

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai és minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.

A döntést követő 60 napon belül.

A közzétételt követő 5 évig.

Gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes

ORFK Gazdasági Főigazgatóság

IV. Közzétételi egység: Koncessziók

Adat megnevezése

Megjegyzés

Frissítés

Megőrzés

Belső adatfelelős

Adatközlő

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye).

Negyedévente.

A jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával.

Gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes

ORFK Gazdasági Főigazgatóság

V. Közzétételi egység: Nem alapfeladat ellátására fordított, 5 millió forint feletti kifizetések

Adat megnevezése

Megjegyzés

Frissítés

Megőrzés

Belső adatfelelős

Adatközlő

1. A nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések.

Negyedévente.

A jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával.

Gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes

ORFK Gazdasági Főigazgatóság

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

Adat megnevezése

Megjegyzés

Frissítés

Megőrzés

Belső adatfelelős

Adatközlő

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések.

A dokumentumok, szerződések közvetlen elérésének biztosításával.

Negyedévente.

Legalább
1 évig archívumban tartásával.

Gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes

ORFK Gazdasági Főigazgatóság

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

Adat megnevezése

Megjegyzés

Frissítés

Megőrzés

Belső adatfelelős

Adatközlő

1. A közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről.

Az éves terv közvetlen elérésének biztosításával.

Negyedévente.

Legalább 1 évig archívumban tartásával.

Gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes

ORFK Gazdasági Főigazgatóság

2. melléklet a 14/2014. (V. 23.) ORFK utasításhoz10

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÖZZÉTÉTELI EGYSÉGEI
Területi szerv
1. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

Adat megnevezése

Megjegyzés

Frissítés

Megőrzés

Belső adatfelelős

Adatközlő

1. Hivatalos név (teljes név).

 

A változásokat követően azonnal.

Az előző állapot törlendő.

Hivatalvezető

ORFK Kommunikációs
Szolgálat

2. Székhely.

3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van).

4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal).

5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal).

6. Központi elektronikus levélcím.

A közvetlen elérés biztosításával.

7. A honlap URL-je.

 

8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme).

Ha több önálló ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat is van
(pl. szervezeti egységenként eltérő), akkor az elérhetőségi adatokat ügyfélszolgálatonként vagy közönségkapcsolatonként csoportosítva.

9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve.

10. Az ügyfélfogadás rendje.

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

Adat megnevezése

Megjegyzés

Frissítés

Megőrzés

Belső adatfelelős

Adatközlő

1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével).

Elérést biztosítva a szervezeti egységek feladatainak leírását tartalmazó dokumentumokhoz.

A változásokat követően azonnal.

Az előző állapot törlendő.

Hivatalvezető

ORFK Kommunikációs
Szolgálat

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

Adat megnevezése

Megjegyzés

Frissítés

Megőrzés

Belső adatfelelős

Adatközlő

1. A szerv vezetője és helyetteseinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím).

Az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával.

A változásokat követően azonnal.

Az előző állapot törlendő.

Hivatalvezető

ORFK Kommunikációs
Szolgálat

2. A szolgálati ágak, szolgálatok és szakszolgálatok vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím).

Hivatali egységenként felsorolásszerűen.
Az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával.

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

Adat megnevezése

Megjegyzés

Frissítés

Megőrzés

Belső adatfelelős

Adatközlő

1. A szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe.

A honlap és az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával.

A változásokat követően azonnal.

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

Hivatalvezető

ORFK Kommunikációs Szolgálat

2. A szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje.

A honlap és az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával.

A változásokat követően azonnal.

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

Hivatalvezető

ORFK Kommunikációs Szolgálat

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Adat megnevezése

Megjegyzés

Frissítés

Megőrzés

Belső adatfelelős

Adatközlő

1. A hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése.

A közzétételi egységen belül ügycsoportonként (ügytípusonként)
és eljárástípusonként csoportosítva.

A változásokat követően azonnal.

Az előző állapot törlendő.

Bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes

Rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes

Szolgálatvezető (ellenőrzési)

Egyes külön feladatok ellátására létrehozott szerv vezetője által kijelölt vezető

ORFK Kommunikációs
Szolgálat

2. A hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe.

 

3. A hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása.

4. A hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege.

5. A hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás.

6. A hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő.

7. A hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő.

8. A hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája.

A formanyomtatványok letölthetőségének biztosításával.

9. A hatósági ügyekben igénybe vehető programok elérése, időpontfoglalás.

Az elektronikus program közvetlen elérésének biztosításával.

10. A hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről.

A jogszabályok közvetlen elérésének biztosításával.

 

 

 

 

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

Adat megnevezése

Megjegyzés

Frissítés

Megőrzés

Belső adatfelelős

Adatközlő

1. A szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk.

A pályázatok szakmai leírását, eredményeit és indokolását tartalmazó dokumentumok közvetlen elérhetőségének biztosításával.

Folyamatosan.

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

Szolgálatvezető (humánigazgatási)

ORFK Kommunikációs Szolgálat

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

Adat megnevezése

Megjegyzés

Frissítés

Megőrzés

Belső adatfelelős

Adatközlő

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje.

 

Negyedévente.

Az előző állapot törlendő.

Hivatalvezető

ORFK Kommunikációs Szolgálat

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve.

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme).

Az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával.

4. Az adatvédelmi felelős neve.

 

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai.

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek.

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél.

3. Gazdálkodási adatok
3.1. Működés törvényessége, ellenőrzések
I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

Adat megnevezése

Megjegyzés

Frissítés

Megőrzés

Belső adatfelelős

Adatközlő

1. Az alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, azok megállapításai.

A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul.

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

Gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes

Gazdasági szakszolgálat vezetője

ORFK Gazdasági Főigazgatóság

II. Közzétételi egység: Állami Számvevőszék ellenőrzései

Adat megnevezése

Megjegyzés

Frissítés

Megőrzés

Belső adatfelelős

Adatközlő

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai.

A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul.

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

Gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes

Gazdasági szakszolgálat vezetője

ORFK Gazdasági Főigazgatóság

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Adat megnevezése

Megjegyzés

Frissítés

Megőrzés

Belső adatfelelős

Adatközlő

1. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai.

Időrendben.

A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul.

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

Gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes

Gazdasági szakszolgálat vezetője

ORFK Gazdasági Főigazgatóság

3.2. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

Adat megnevezése

Megjegyzés

Frissítés

Megőrzés

Belső adatfelelős

Adatközlő

1. A szerv éves (elemi) költségvetései.

Évenkénti bontásban.

A változásokat követően azonnal (költségvetést jóváhagyó döntést követő munkanap).

A közzétételt követő 10 évig.

Gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes

Gazdasági szakszolgálat vezetője

ORFK Gazdasági Főigazgatóság

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

Adat megnevezése

Megjegyzés

Frissítés

Megőrzés

Belső adatfelelős

Adatközlő

1. A szerv számviteli törvény szerinti beszámolói.

Beszámolónként.

A változásokat követően azonnal (a beszámolót jóváhagyó döntést követő munkanap).

A közzétételt követő 10 évig.

Gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes

Gazdasági szakszolgálat vezetője

ORFK Gazdasági Főigazgatóság

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

Adat megnevezése

Megjegyzés

Frissítés

Megőrzés

Belső adatfelelős

Adatközlő

1. A szervnek a költségvetése végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói.

Beszámolónként.

Évente május 31-ig.

Az előző állapot nem törölhető.

Gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes

Gazdasági szakszolgálat vezetője

ORFK Gazdasági Főigazgatóság

3.3. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

Adat megnevezése

Megjegyzés

Frissítés

Megőrzés

Belső adatfelelős

Adatközlő

1. A szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok.

 

Negyedévente.

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával.

Gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes

Gazdasági szakszolgálat vezetője

ORFK Gazdasági Főigazgatóság

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege és átlagos mértéke összesítve.

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.

II. Közzétételi egység: Támogatások

Adat megnevezése

Megjegyzés

Frissítés

Megőrzés

Belső adatfelelős

Adatközlő

1. A szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve.

Támogatásonként
és kedvezménye-
zettekként lebontva.

A döntéshozatalt követő 60 napon belül.

A közzétételt követő
5 évig.

Gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes

Gazdasági szakszolgálat vezetője

ORFK Gazdasági Főigazgatóság

2. A szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja.

3. A szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege.

4. A szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye.

III. Közzétételi egység: Szerződések

Adat megnevezése

Megjegyzés

Frissítés

Megőrzés

Belső adatfelelős

Adatközlő

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával,
az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai és minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni.
Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.

A döntést követő 60 napon belül.

A közzétételt követő 5 évig.

Gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes

Gazdasági szakszolgálat vezetője

ORFK Gazdasági Főigazgatóság

IV. Közzétételi egység: Koncessziók

Adat megnevezése

Megjegyzés

Frissítés

Megőrzés

Belső adatfelelős

Adatközlő

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye).

Negyedévente.

A jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával.

Gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes

Gazdasági szakszolgálat vezetője

ORFK Gazdasági Főigazgatóság

V. Közzétételi egység: Nem alapfeladat ellátására fordított, 5 millió forint feletti kifizetések

Adat megnevezése

Megjegyzés

Frissítés

Megőrzés

Belső adatfelelős

Adatközlő

1. A nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések.

Negyedévente.

A jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

Gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes

Gazdasági szakszolgálat vezetője

ORFK Gazdasági Főigazgatóság

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

Adat megnevezése

Megjegyzés

Frissítés

Megőrzés

Belső adatfelelős

Adatközlő

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések.

A dokumentumok, szerződések közvetlen elérésének biztosításával.

Negyedévente.

Legalább 1 évig archívumban tartásával.

Gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes

Gazdasági szakszolgálat vezetője

ORFK Gazdasági Főigazgatóság

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

Adat megnevezése

Megjegyzés

Frissítés

Megőrzés

Belső adatfelelős

Adatközlő

1. A közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről.

Az éves terv közvetlen elérésének biztosításával.

Negyedévente.

Legalább 1 évig archívumban tartásával.

Gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes

Gazdasági szakszolgálat vezetője

ORFK Gazdasági Főigazgatóság

3. melléklet a 14/2014. (V. 23.) ORFK utasításhoz11

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÖZZÉTÉTELI EGYSÉGEI
Helyi szerv
1. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

Adat megnevezése

Megjegyzés

Frissítés

Megőrzés

Belső adatfelelős

Adatközlő

1. Hivatalos név (teljes név).

 

A változásokat követően azonnal.

Az előző állapot törlendő.

Hivatalvezető (hivatalvezetői feladatokat ellátó
kiemelt főreferens)

ORFK Kommunikációs
Szolgálat

2. Székhely.

3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van).

4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal).

5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal).

6. Központi elektronikus levélcím.

A közvetlen elérés biztosításával.

7. A honlap URL-je.

 

8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme).

Ha több önálló ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat is van (pl. szervezeti egységenként eltérő), akkor az elérhetőségi adatokat ügyfélszolgálatonként vagy közönségkapcsolatonként csoportosítva.

9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve.

10. Az ügyfélfogadás rendje.

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

Adat megnevezése

Megjegyzés

Frissítés

Megőrzés

Belső adatfelelős

Adatközlő

1. A szervezeti struktúra ábrája
(a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével).

Elérést biztosítva a szervezeti egységek feladatainak leírását tartalmazó dokumentumokhoz.

A változásokat követően azonnal.

Az előző állapot törlendő.

Hivatalvezető (hivatalvezetői feladatokat ellátó kiemelt főreferens)

ORFK Kommunikációs
Szolgálat

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

Adat megnevezése

Megjegyzés

Frissítés

Megőrzés

Belső adatfelelős

Adatközlő

1. A szerv vezetője és helyetteseinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím).

Az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával.

A változásokat követően azonnal.

Az előző állapot törlendő.

Hivatalvezető (hivatalvezetői feladatokat ellátó
kiemelt főreferens)

ORFK Kommunikációs
Szolgálat

2. A szolgálati ágak, szolgálatok és szakszolgálatok vezetők neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím).

Hivatali egységenként felsorolásszerűen.
Az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával.

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

Adat megnevezése

Megjegyzés

Frissítés

Megőrzés

Belső adatfelelős

Adatközlő

1. A szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe.

A honlap és az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával.

A változásokat követően azonnal.

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

Hivatalvezető (hivatalvezetői
feladatokat ellátó
kiemelt főreferens)

ORFK Kommunikációs Szolgálat

2. A szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje.

A honlap és az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával.

A változásokat követően azonnal.

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

Hivatalvezető (hivatalvezetői
feladatokat ellátó
kiemelt főreferens)

ORFK Kommunikációs Szolgálat

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Adat megnevezése

Megjegyzés

Frissítés

Megőrzés

Belső adatfelelős

Adatközlő

1. A hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése.

A közzétételi egységen belül ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként csoportosítva.

A változásokat követően azonnal.

Az előző állapot törlendő.

Igazgatásrendészeti Osztály vezetője

Hatósági Alosztály vezetője

ORFK Kommunikációs
Szolgálat

2. A hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe.


3. A hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása.

4. A hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege.

 

  

5. A hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás.

6. A hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő.

7. A hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő.

8. A hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája.

A formanyomtatványok letölthetőségének biztosításával.

9. A hatósági ügyekben igénybe vehető programok elérése, időpontfoglalás.

Az elektronikus program közvetlen elérésének biztosításával.

10. A hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről.

A jogszabályok közvetlen elérésének biztosításával.

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

Adat megnevezése

Megjegyzés

Frissítés

Megőrzés

Belső adatfelelős

Adatközlő

1. A szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk.

A pályázatok szakmai leírását, eredményeit és indokolását tartalmazó dokumentumok közvetlen elérhetőségének biztosításával.

Folyamatosan.

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

Hivatalvezető (hivatalvezetői feladatokat ellátó
kiemelt főreferens)

ORFK Kommunikációs Szolgálat

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

Adat megnevezése

Megjegyzés

Frissítés

Megőrzés

Belső adatfelelős

Adatközlő

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje.

 

Negyedévente.

Az előző állapot törlendő.

Hivatalvezető (hivatalvezetői
feladatokat ellátó
kiemelt főreferens)

ORFK Kommunikációs Szolgálat

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve.

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme).

Az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával.

4. Az adatvédelmi felelős neve.

 

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai.

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek.

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél.

4. melléklet a 14/2014. (V. 23.) ORFK utasításhoz12

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÖZZÉTÉTELI EGYSÉGEI
I. Közzétételi egység: Közterületen elhelyezett képfelvevő berendezések

Adat megnevezése

Megjegyzés

Frissítés

Megőrzés

Belső adatfelelős

Adatközlő

1. Közterületen közbiztonsági, bűnmegelőzési, illetve bűnüldözési célból elhelyezett kamerákat működtető adatkezelő szerv megnevezése.

A Rendőrségről szóló
1994. évi XXXIV. törvény 42. § (3) bekezdése alapján.

A változást követően azonnal.

Az előző állapot törlendő.

Hivatalvezető (hivatalvezetői feladatokat ellátó kiemelt főreferens)

ORFK Kommunikációs
Szolgálat

2. Az adatkezelés nyilvántartási száma.

3. A képfelvevő pontos helye.

4. A képfelvevő által megfigyelt terület adatai.

II. Közzétételi egység: A közbeszerzési eljárás eredményeként nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerződések

Adat megnevezése

Megjegyzés

Frissítés

Megőrzés

Belső adatfelelős

Adatközlő

1. A közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap terhére megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerződések alapján teljesített kifizetés összege, közvetlen jogosultja és a kifizetés időpontja.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 368/2011. Korm. rendelet) 6. melléklet 12. pontja alapján.

A kifizetést követő
8 napon belül.

Az előző állapot nem törölhető.

Gazdasági vezető

ORFK Gazdasági
Főigazgatóság

III. Közzétételi egység: Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetén a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetések

Adat megnevezése

Megjegyzés

Frissítés

Megőrzés

Belső adatfelelős

Adatközlő

1. Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetén a nettó
100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje
és a kifizetés időpontja.

A 368/2011. Korm. rendelet 6. melléklet
13. pontja alapján.

A kifizetést követő
8 napon belül.

Az előző állapot
nem törölhető.

Gazdasági vezető

ORFK Gazdasági
Főigazgatóság

IV. Közzétételi egység: Közbeszerzés

Adat megnevezése

Megjegyzés

Frissítés

Megőrzés

Belső adatfelelős

Adatközlő

1. Közbeszerzési terv, valamint annak módosítása.

A közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 43. §-a alapján, amennyiben az adatok a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban nem kerülnek feltüntetésre.

Az elfogadást követően haladéktalanul.

Legalább 1 évig, a következő közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig.

Gazdasági vezető

ORFK Gazdasági
Főigazgatóság

2. Az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos, a Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti adatok.

A Kbt. 43. §-a alapján, amennyiben az adatok a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban nem kerülnek feltüntetésre.

Az előzetes vitarendezési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul.

A Kbt. 46. § (2) bekezdése szerinti időtartamig.

Gazdasági vezető

ORFK Gazdasági
Főigazgatóság

3. A Kbt. 9. § (1) bekezdés h)–i) pontjának, valamint a Kbt. 12. § (1)–(5) bekezdésének alkalmazásával megkötött szerződések.

A Kbt. 43. §-a alapján, amennyiben az adatok a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban nem kerülnek feltüntetésre.

A szerződéskötést követően haladéktalanul.

A teljesítéstől számított
5 évig.

Gazdasági vezető

ORFK Gazdasági
Főigazgatóság

4. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések.

A Kbt. 43. §-a alapján, amennyiben az adatok a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban nem kerülnek feltüntetésre.

A szerződéskötést követően haladéktalanul.

A teljesítéstől számított
5 évig.

Gazdasági vezető

ORFK Gazdasági
Főigazgatóság

5. A részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés.

A Kbt. 43. §-a alapján, amennyiben az adatok a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban nem kerülnek feltüntetésre.

A részvételre jelentkezőknek vagy az ajánlattevőknek való megküldéssel egyidejűleg.

 

Gazdasági vezető

ORFK Gazdasági
Főigazgatóság

6. A szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatok:
a) hivatkozást a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra);
b) a szerződő felek megnevezését;
c) a teljesítés szerződésszerű volt-e;
d) a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontját, továbbá
e) az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét.

A Kbt. 43. §-a alapján, amennyiben az adatok a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban nem kerülnek feltüntetésre.

A szerződés mindegyik fél – támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – által történt teljesítését követő harminc napon belül.

A Kbt. 46. § (2) bekezdése szerinti időtartamig.

Gazdasági vezető

ORFK Gazdasági
Főigazgatóság

7. Külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzés.

A Kbt. 43. §-a alapján, amennyiben az adatok a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban nem kerülnek feltüntetésre.

Az éves statisztikai összegzés elkészültét követően haladéktalanul.

A Kbt. 46. § (2) bekezdése szerinti időtartamig.

Gazdasági vezető

ORFK Gazdasági
Főigazgatóság

V. Közzétételi egység: Elektronikus ügyintézés

Adat megnevezése

Megjegyzés

Frissítés

Megőrzés

Belső adatfelelős

Adatközlő

1. A Rendőrség elektronikus űrlap biztosításával nyújtott elektronikus ügyintézési szabályzata

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: 2015. évi CCXXII. törvény) 26. § (1) bekezdése,
az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 451/2016. Korm. rendelet) 37. §-a alapján.

A változás hatálybalépése előtt 15 nappal.

5 év

Az ORFK elektronikus ügyintézés és iratkezelés felügyeletét ellátó vezető

ORFK Hivatal

2. A Rendőrség Információátadási Szabályzata

A 2015. évi CCXXII. törvény 65. §-a alapján.

A változás hatálybalépése előtt 15 nappal.

5 év

Az ORFK elektronikus ügyintézés és iratkezelés felügyeletét ellátó vezető

ORFK Hivatal

3. Ügyféltájékoztatók

A 2015. évi CCXXII. törvény 26. § (1) bekezdése,
a 451/2016. Korm. rendelet 37. §-a alapján.

A változás hatálybalépése előtt 15 nappal.

5 év

Az ORFK elektronikus ügyintézés és iratkezelés felügyeletét ellátó vezető

ORFK Hivatal

4. Az e-ügyintézéssel kapcsolatos általános tájékoztató

A 2015. évi CCXXII. törvény 26. § (1) bekezdése,
a 451/2016. Korm. rendelet 37. §-a alapján.

A változást követően azonnal.

Az előző állapot törlendő.

Az ORFK elektronikus ügyintézés és iratkezelés felügyeletét ellátó vezető

ORFK Hivatal

5. Elektronikus űrlapok

A 2015. évi CCXXII. törvény 26. § (1) bekezdése,
a 451/2016. Korm. rendelet 37. §-a alapján.

A változást követően azonnal.

5 év

Az ORFK elektronikus ügyintézés és iratkezelés felügyeletét ellátó vezető

ORFK Hivatal

6. Elektronikus ügyintézési és iratkezelési szabályzat

A 2015. évi CCXXII. törvény és a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény alapján.

A változást követően azonnal.

Az előző állapot törlendő.

Az ORFK elektronikus ügyintézés és iratkezelés felügyeletét ellátó vezető

ORFK Hivatal

7. Másolatkészítési szabályzat

A 451/2016. Korm. rendelet 55. § (8) bekezdés alapján.

A változást követően azonnal.

10 év

Az elektronikus ügyintézés és iratkezelés felügyeletét ellátó vezető

ORFK Hivatal

8. Elektronikus aláírási és elektronikus bélyegzési szabályzat

Az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására használható elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről szóló 137/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 13. § (5) bekezdés alapján.

A változást követően azonnal.

10 év

Az elektronikus ügyintézés és iratkezelés felügyeletét ellátó vezető

ORFK Hivatal

9. A Küldemény Dokumentumtár elektronikus ügyintézési szolgáltatás szolgáltatási szabályzata

A 2015. évi CCXXII. törvény 26. § (1) bekezdése,
a 451/2016. Korm. rendelet 37. §-a alapján.

A változást követően azonnal.

Az előző állapot törlendő.

Az ORFK elektronikus ügyintézés és iratkezelés felügyeletét ellátó vezető

ORFK Hivatal

5. melléklet a 14/2014. (V. 23.) ORFK utasításhoz13

EGYEDI KÖZZÉTÉTELI LISTA KÖZZÉTÉTELI EGYSÉGEI
I. Közzétételi egység: Díjkitűzés

Adat megnevezése

Megjegyzés

Frissítés

Megőrzés

Belső adatfelelős

Adatközlő

1. A díjkitűzéssel érintett cselekmény rövid leírása.

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben meghatározott díjkitűzéssel kapcsolatos eljárás szabályairól szóló 16/2009. (OT 9.) ORFK utasítás alapján.

A változásokat követően azonnal.

Az előző állapot törlendő.

A díjkitűzést elrendelő

ORFK Kommunikációs Szolgálat

2. A keresett személy(ek) személyleírása.

3. A bejelentés megtételét rögzítő telefonszám.

4. A díjkitűzés összege.

5. A díjkitűzés visszavonásának időpontja.

II. Közzétételi egység: Ötvenezer forintnál nagyobb értékű adomány és az adományozó

Adat megnevezése

Megjegyzés

Frissítés

Megőrzés

Belső adatfelelős

Adatközlő

1. Az adományozó székhelye, az adomány leírása és értéke, az adomány felhasználásának célja, az adomány elfogadójának megnevezése és székhelye.

A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek és oktatási intézmények részére felajánlott adományok elfogadásának rendjéről szóló szabályzat kiadásáról szóló 26/2010. (XII. 29.) BM utasítás
14. és 15. pontjai alapján.

Elfogadástól számított 8 napon belül.

3 év

Gazdasági vezető

ORFK Gazdasági Főigazgatóság

III. Közzétételi egység: Körzeti megbízottak elérhetősége

Adat megnevezése

Megjegyzés

Frissítés

Megőrzés

Belső adatfelelős

Adatközlő

1. A körzeti megbízotti működési körzetért felelős körzeti megbízott elérhetősége (mobiltelefonszám, körzeti megbízotti iroda címe, telefonszáma,
e-mail címe, körzeti megbízotti működési körzete, fogadóóra időpontja).

A körzeti megbízotti szabályzatról szóló 26/2015. (XII. 9.) ORFK utasítás
14. pontja alapján.

A változásokat követően azonnal.

Az előző állapot törlendő.

Rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes

ORFK Kommunikációs Szolgálat

1

Az utasítást a 39/2019. (XI. 19.) ORFK utasítás 157. pont b) alpontja hatályon kívül helyezte 2019. december 1. napjával.

2

Az 1. pont a 25/2016. (X. 6.) ORFK utasítás 77. pontjával megállapított szöveg.

3

Az 1. pont d) alpontját a 38/2016. (XII. 29.) ORFK utasítás 39. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 3. pont a 37/2017. (XII. 20.) ORFK utasítás 1. pontjával megállapított szöveg.

5

A 14. pont a 37/2017. (XII. 20.) ORFK utasítás 2. pontjával megállapított szöveg.

6

A 27–28. pontot a 30. pont hatályon kívül helyezte.

7

A 29. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 30. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

Az 1. melléklet a 18/2016. (VII. 29.) ORFK utasítás 20. pontjával megállapított, a 15/2018. (V. 25.) ORFK utasítás 122. pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító utasítás 120. pontját.

10

A 2. melléklet a 18/2016. (VII. 29.) ORFK utasítás 21. pontjával megállapított, a 15/2018. (V. 25.) ORFK utasítás 122. pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító utasítás 120. pontját.

11

A 3. melléklet a 15/2018. (V. 25.) ORFK utasítás 122. pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító utasítás 120. pontját.

12

A 4. melléklet a 37/2017. (XII. 20.) ORFK utasítás 3. pontjával megállapított szöveg.

13

Az 5. melléklet a 18/2016. (VII. 29.) ORFK utasítás 23. pontjával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére