• Tartalom

15/2014. (X. 9.) FM rendelet

15/2014. (X. 9.) FM rendelet

az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról, valamint egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

2017.02.14.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,
a 11–12. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. csekély összegű támogatás:

1.1. általános csekély összegű támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás;

1.2. halászati csekély összegű támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás;

2. pénzügyi intézmény: az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogramban (a továbbiakban: hitelprogram) résztvevő, a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (a továbbiakban: MFB Zrt.) honlapján közzétett, a hitelprogramhoz csatlakozott hitelintézet, valamint az MFB Zrt.;

3. támogatástartalom: a termelői szerveződés számára nyújtott kamattámogatás forint fizetőeszközben számolt támogatási egyenértéke;

4.1 támogatástartalom-igazolás: a kamattámogatás támogatástartalmáról szóló, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által kiállított igazolás, amely a támogatási kategóriát is megjelöli;

5.2 termelői szerveződés: a termelői csoportokról szóló miniszteri rendelet szerinti elismeréssel rendelkező termelői csoport, a 2015. június 1. előtt minősített elismeréssel rendelkező termelői csoport és a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló miniszteri rendelet szerinti termelői szervezet, valamint zöldség-gyümölcs termelői csoport,

6.3 kiegészítő kamattámogatási kérelem: a hitelprogram keretében felvett hitelhez kapcsolódó, a korábbi kamattámogatási kérelemben feltüntetett kamattámogatási mérték növelése érdekében benyújtott, a benyújtás időpontjában hatályos hitelszerződéshez kapcsolódó kamattámogatási kérelem, amely legfeljebb a kiegészítő kamattámogatási kérelem beadásának naptári negyedévét megelőző második naptári negyedév első napjától kezdődően, a hitel hátralévő futamidejére vonatkozik.

2. § (1) E rendelet alapján a hitelprogram keretében felvett hitelhez kapcsolódóan a termelői szerveződés kamattámogatás igénybevételére jogosult.

(2) A kamattámogatás mértékét a 4. § (1) bekezdése szerint kell meghatározni azzal, hogy

a) az nem haladhatja meg a termelői szerveződés rendelkezésére álló szabad csekély összegű támogatási keretét, és

b)4 az legfeljebb a hitelkamat 60%-a lehet, de nem haladhatja meg az évi 4 százalékpontot.

(3)5 A kamattámogatás forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklete XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg, számlaszáma: 10032000-01220191-51200002.

3. § (1) A kamattámogatás igénybevételére az a termelői szerveződés jogosult, amely

a)6 a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Törvény) szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb a kamattámogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét a Törvény alapján vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben;

b)7 a kamattámogatási kérelem és a kiegészítő kamattámogatási kérelem (a továbbiakban együtt: kamattámogatási kérelem) benyújtásának időpontjában

c) a hitelprogram keretében 2014. december 31-ig megkötött érvényes hitelszerződéssel rendelkezik, és

d) nyilatkozik arról, hogy

da) mekkora összegű általános csekély összegű támogatást vett igénybe a kamattámogatási kérelem benyújtását közvetlenül megelőző kettő üzleti évben és a folyamatban lévő üzleti évben,

db)8 milyen mértékű kamattámogatást és mely időponttól kezdődően kíván igénybe venni;

dc) a hitelszerződés módosítása esetén annak bekövetkezésétől számított harminc napon belül az új hitelszerződés másolatának megküldését vállalja;

e)9 a lehívási kérelemben szerepeltetett kamatok tekintetében a hitelprogram keretében 2014. december 31-ig megkötött, hatályos hitelszerződéssel rendelkezik.

(2) Kamattámogatás a hitelprogram keretében olyan – a rendelet hatálybalépése előtt megkötött hitelszerződéseket is beleértve – 2014. december 31-ig megkötött hitelszerződés esetén nyújtható,

a) amelynek a lejárata legfeljebb 7 év, azon belül legfeljebb 4 év türelmi idővel, és

b) amelynek a hitelösszege legalább 50 millió forint, de legfeljebb 250 millió forint.

4. § (1)10 A termelői szerveződésnek a Kincstár által rendszeresített és honlapján közzétett nyomtatványon kamattámogatási kérelmet a hitel futamideje alatt egy alkalommal a Kincstárhoz kell benyújtania. A kamattámogatási kérelemben százalékpontban kifejezve, két tizedesjegy pontossággal, 0,05 százalékpontos lépésköz alkalmazásával kell megjelölni a termelői szerveződés által igénybe venni kívánt kamattámogatás mértékét, valamint meg kell adni a kamattámogatás igénybevételének kezdő időpontját, amely valamely kamatidőszak első napja lehet. A kamattámogatási kérelem legfeljebb a kamattámogatási kérelem beadásának naptári negyedévét megelőző második naptári negyedév első napjától kezdődően, a hitel hátralévő futamidejére vonatkozik.

(2) A kamattámogatási kérelemhez a termelői szerveződésnek mellékelnie kell

a)11 a pénzügyi intézmény által a hitelprogram keretében megkötött hitelszerződésben foglalt kedvezményes kamatból adódó támogatásról szóló, a termelői szerveződés egyéni referencia kamatlábát is tartalmazó támogatástartalom-igazolás másolatát, vagy a pénzügyi intézmény által kiállított, a rendelkezésre álló legfrissebb adatok alapján megállapított egyéni referencia kamatlábat tartalmazó dokumentum másolatát,

b) a hitelhez kapcsolódó

ba) intézményi kezességvállalás esetén az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány vagy a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által kiállított, a kedvezményes intézményi készfizető kezességvállalásból adódó támogatásról szóló támogatástartalom-igazolás másolatát,

bb) állami kezességvállalás esetén az állami kezességvállalásból adódó támogatásról szóló támogatástartalom-igazolás másolatát,

c)12 a hatályos hitelszerződés másolatát,

d)13 az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott nyilatkozatokat, és

e) a 3. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakról szóló nyilatkozatokat.

(3)14 A kamattámogatás támogatástartalmát a Kincstár az 1. mellékletben meghatározott módszertan szerint számolja ki.

5. § (1)15 A Kincstár a kamattámogatási kérelemről annak hiánytalan beérkezését követő harminc napon belül – a 2. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – döntést hoz, és a kamattámogatási kérelem jóváhagyása esetén a kamattámogatás támogatástartalmáról támogatástartalom-igazolást állít ki, amelyet megküld a termelői szerveződés részére.

(2) A támogatástartalom-igazolást a termelői szerveződés annak keltezésétől számított tíz évig köteles megőrizni.

(3) A támogatástartalom összegét a kamattámogatási kérelem benyújtása hónapját közvetlenül megelőző hónap első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró átváltási árfolyam alapján kell euróban meghatározni.

6. § (1)16 A kamattámogatás lehívására az a termelői szerveződés jogosult, amelynek a kamattámogatási kérelmét a Kincstár részben vagy egészben jóváhagyta, és amely a lehívási kérelemben feltüntetett kamatok megfizetését a (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolja.

(2)17 A kamattámogatás a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közzétett lehívási kérelem Kincstárhoz történő benyújtásával naptári negyedévente, a naptári negyedévet követő hónapban hívható le.

(3)18 Egy lehívási kérelem legfeljebb a lehívási kérelem benyújtását közvetlenül megelőző kettő naptári negyedévben megfizetett kamatok vonatkozásában nyújtható be azzal, hogy a kamattámogatási kérelem jóváhagyásának naptári negyedévét követő hónapban benyújtott lehívási kérelemben a kamattámogatási kérelem beadásának naptári negyedévében és az azt közvetlenül megelőző két naptári negyedévben megfizetett kamatok vonatkozásában járó kamattámogatás, kiegészítő kamattámogatási kérelem esetén kamattámogatás növekmény is igényelhető. Egy negyedévben megfizetett kamatok csak egy lehívási kérelemben tüntethetők fel. A lehívási kérelemhez mellékelni kell a kamatok megfizetéséről szóló, pénzügyi intézmény által kiállított igazolások eredeti példányát minden kérelmezett naptári negyedév vonatkozásában.

(4) A lehívási kérelemhez mellékelni kell a pénzügyi intézmény által a kamatok megfizetéséről kiállított igazolások eredeti példányát.

(5)19 A Kincstár a lehívási kérelem hiánytalan beérkezését követő harminc napon belül döntést hoz, és a jóváhagyott kamattámogatást a forrás rendelkezésre állása esetén a döntést követő tizenöt napon belül folyósítja a termelői szerveződés részére.

7. §20 Az e rendelet szerinti

a) általános csekély összegű támogatás vonatkozásában az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet 6. cikk 2. pontja szerinti nyilvántartást, valamint

b) a halászati csekély összegű támogatás vonatkozásában az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk 2. pontja szerinti nyilvántartást

a Kincstár vezeti.

8. § (1)21 Ha a pénzügyi intézmény a hitel nem rendeltetésszerű felhasználását állapítja meg, arról tizenöt napon belül tájékoztatja a Kincstárt.

(2) A hitel nem rendeltetésszerű felhasználása a kamattámogatás – a Törvény 69. § (1) bekezdés d) pontja szerinti – rendeltetéstől eltérő felhasználásának minősül.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. § Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatásokat tartalmaz.

11–14. §22

15. §23 E rendeletnek az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelettel [a továbbiakban: 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet] megállapított 2. § (3) bekezdését a 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet hatálybalépésekor24 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 15/2014. (X. 9.) FM rendelethez25

A hitelhez kapcsolódó kamattámogatásból származó támogatástartalom képlete
TTE = TT/r
ahol:
TT    – támogatástartalom, a támogatások jelenértékének összege forintban,
TTE    – támogatástartalom, a támogatások jelenértékének összege euróban,
Q –    adott évben a hitelhez nyújtott – egyéni referencia kamatláb alapján számított kamattámogatást meg nem haladó – kamattámogatás összege a kamattámogatási kérelemben megjelölt százalékpont és a törlesztési ütemterv alapján számítva, forintban. Kiegészítő kamattámogatási kérelem esetén csak a kamattámogatás növekményt kell figyelembe venni a kiegészítő kamattámogatási kérelemben feltüntetett kezdőidőponttól a hitel teljes futamidejére
Ha iH >= iER és iER > iF , akkor Q = (iER – iF)*H,
Ha iH >= iER és iER <= iF , akkor Q = 0;
Ha iH < iER és iH > iF , akkor Q = (iH – iF)*H,
Ha iH < iER és iH = iF , akkor Q = 0,
i    – az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló kormányrendelet szerinti diszkont kamatláb,
iER    – a hitelfelvevő vonatkozásában megállapított egyéni referencia kamatláb, a kamatidőszak hosszának megfelelően,
iH    – a hitel kamatlába, a kamatidőszak hosszának megfelelően,
iF    – a kamattámogatás figyelembevételével a hitelfelvevő által ténylegesen fizetett kamatláb, a kamatidőszak hosszának megfelelően,
H    – a kamatidőszak elején fennálló hitelállomány forintban (feltételezve, hogy tőketörlesztésre csak a kamatidőszak végén kerül sor),
n –    évek száma, a támogatástartalom a kamattámogatási kérelem beérkezésének naptári negyedévét közvetlenül megelőző második naptári negyedév első napjától a hitel futamidejének utolsó napjáig terjedő időszak alapján kerül kiszámításra,
r    – a kamattámogatási kérelem benyújtása hónapját közvetlenül megelőző hónap első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró átváltási árfolyam.
1

Az 1. § 4. pontja a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 69. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § 5. pontja a 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 15. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § 6. pontját a 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 15. § (1) bekezdése iktatta be.

4

A 2. § (2) bekezdés b) pontja a 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 15. § (13) bekezdése szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (3) bekezdése a 6/2017. (II. 13.) FM rendelet 21. §-ával megállapított szöveg.

6

A 3. § (1) bekezdés a) pontja a 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 15. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. § (1) bekezdés b) pontja a 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 15. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 3. § (1) bekezdés d) pont db) alpontja a 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 15. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. § (1) bekezdés e) pontját a 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 15. § (6) bekezdése iktatta be.

10

A 4. § (1) bekezdése a 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 15. § (7) bekezdésével megállapított, a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 69. § b)–c) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 4. § (2) bekezdés a) pontja a 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 15. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 4. § (2) bekezdés c) pontja a 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 15. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 4. § (2) bekezdés d) pontja a 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 15. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 4. § (3) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 69. § b) pontja szerint módosított szöveg.

15

Az 5. § (1) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 69. § d) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 6. § (1) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 69. § b) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 6. § (2) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 69. § b) és e) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 6. § (3) bekezdése a 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 15. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 6. § (5) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 69. § d) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 7. § záró szövegrésze a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 69. § b) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 8. § (1) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 69. § f) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 11–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A hatálybalépés időpontja 2015. augusztus 27.

25

Az 1. melléklet a 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 15. § (12) bekezdése szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére