• Tartalom

17/2014. (XII. 19.) IM rendelet

17/2014. (XII. 19.) IM rendelet

egyes igazságügyi tárgyú rendeleteknek a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCLX. törvénnyel összefüggő módosításáról1

2015.07.01.

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,

a 2. alcím tekintetében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés c) pontjában és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,

a 3. alcím és az 1–12. melléklet tekintetében a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 96. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím és a 13. melléklet tekintetében a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 96. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 96. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a következőket rendelem el:

1. Az ismeretlen helyen tartózkodó terhelt, illetve a bűncselekmény elkövetésével alaposan gyanúsítható ismeretlen személy tartózkodási helye felkutatásának, lakóhelye, illetőleg személyazonossága megállapításának és körözése elrendelésének részletes szabályairól szóló
1/2003. (III. 7.) IM rendelet módosítása

1. §2

2. A lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet módosítása

2–26. §3

3. A bűnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés szabályairól szóló 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet módosítása

27–29. §4

30–34. §5

35. §6

1–2.7

3.8

4–6.9

7.10

8–9.11

10–12.12

36. §13

1–3.14

4–5.15

6–7.16

4. A bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartása részére történő adatközlés, valamint az ujj- és tenyérnyomatvétel és a szájnyálkahártya-törlet levételének részletes technikai szabályairól szóló 21/2009. (VI. 19.) IRM rendelet módosítása

37–40. §17

5. A bűnügyi nyilvántartó szerv által teljesített adatszolgáltatás, valamint a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárás rendjéről és a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 53/2012. (XII. 22.) KIM rendelet módosítása

41. §18

42. § Az 53/2012. (XII. 22.) KIM rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § A Bnytv. 69. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő jogosult (a továbbiakban: adatigénylő) által a bűnügyi nyilvántartó szervhez benyújtott adatigénylési kérelemnek (a továbbiakban: adatigénylési kérelem) tartalmaznia kell:
a) az adatigénylő
aa) megnevezését,
ab) levelezési címét vagy elektronikus levélcímét,
b) a Bnytv. 69. § (2) bekezdésében meghatározott adatokat,
c) a Bnytv. 70. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott adatokat,
d) az adatigényléssel átvenni kívánt adatok körének pontos megjelölését.”

43. § Az 53/2012. (XII. 22.) KIM rendelet a következő 4/A. §-sal egészül ki:

4/A. § (1) A Bnytv. 69. § (3)–(5) bekezdésében meghatározott módon történő adatigénylés (a továbbiakban: elektronikus úton előterjesztett adatigénylés) előterjesztéséhez szükséges egyedi azonosítókat az adatigénylő a bűnügyi nyilvántartó szervhez benyújtott egyedi azonosító iránti kérelemben igényli.
(2) Az egyedi azonosító iránti kérelemnek tartalmaznia kell
a) az adatigénylő
aa) megnevezését,
ab) levelezési címét,
b) a Bnytv. 69. § (5) bekezdésében meghatározott, az elektronikus úton történő adatigénylésre felhatalmazott személy (a továbbiakban: felhatalmazott személy)
ba) családi és utónevét,
bb) születési családi és utónevét,
bc) születési helyét és idejét,
bd) anyja születési családi és utónevét,
be) beosztását,
bf) szervezeti egységét,
bg) jogosultságának teljes vagy korlátozott terjedelmét,
bh) korlátozott jogosultsága esetén a jogosultsággal érintett adatkört.
(3) Az adatigénylésre jogosult szerv az egyedi azonosító iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg megküldi a bűnügyi nyilvántartó szerv részére a következő adatait:
a) telefonszám,
b) telefaxszám,
c) elektronikus levélcím.
(4) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott adatokban bekövetkezett változásról az adatigénylésre jogosult szerv – az adatváltozást követő három munkanapon belül – értesíti a bűnügyi nyilvántartó szervet.
(5) A bűnügyi nyilvántartó szerv az egyedi azonosító iránti kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül tájékoztatja az adatigénylésre jogosult szervet a felhatalmazott személy egyedi azonosítójáról, valamint az elektronikus úton előterjesztett adatigénylés gyakorlásához szükséges technikai ismeretekről.”

44–49. §19

6. Záró rendelkezések

50. § (1) Ez a rendelet – a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2015. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 27–29. §, a 35. § 1. és 2., 4–6., 8. és 9. pontja, valamint a 36. § 4. és 5. pontja 2015. április 1-jén lép hatályba.

(3) A 42. § és a 43. § 2015. július 1-jén lép hatályba.

1–13. melléklet a 17/2014. (XII. 19.) IM rendelethez20

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. július 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2–26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 27–29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 30–34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 35. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 35. § 1–2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 35. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 35. § 4–6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 35. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 35. § 8–9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 35. § 10–12. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 36. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 36. § 1–3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 36. § 4–5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 36. § 6–7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 37–40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 44–49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

Az 1–13. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére