• Tartalom

170/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet

170/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok részére kiállított, magyarországi beutazás céljából elismert okmányok meghatározásáról szóló 328/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet, valamint a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról1

2014.07.19.

A Kormány

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A harmadik országbeli állampolgárok részére kiállított, magyarországi beutazás céljából elismert okmányok meghatározásáról szóló 328/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

1. § A harmadik országbeli állampolgárok részére kiállított, magyarországi beutazás céljából elismert okmányok meghatározásáról szóló 328/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 328/2007. Korm. rendelet) 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Hatályát veszti a 328/2007. Korm. rendelet 1. melléklet 2. pontjában a „ „G”, ” szövegrész.

2. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló
101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 101/1998. Korm. rendelet) 25. § (1) bekezdés a) pontjában, 25. § (2) bekezdésében, 25. § (2b) bekezdés a) pontjában, 29. § (1) és (2) bekezdésében az „európai parlamenti vagy országgyűlési képviselő,” szövegrész helyébe az „európai parlamenti képviselő, az országgyűlési képviselő, a nemzetiségi szószóló, vagy” szöveg lép.

(2) A 101/1998. Korm. rendelet 26. §-ában az „európai parlamenti vagy országgyűlési képviselő, továbbá” szövegrész helyébe az „európai parlamenti képviselő, az országgyűlési képviselő, a nemzetiségi szószóló, vagy” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § Az 1. alcím a külső határok átlépésére jogosító és vízummal ellátható úti okmányok listájáról, valamint az e lista összeállítására irányuló eljárás meghatározásáról szóló, 2011. október 25-i 1105/2011/EU európai parlamenti és tanácsi határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 170/2014. (VII. 18.) Korm. rendelethez

1. A 328/2007. Korm. rendelet 2. melléklet 16–18. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„16. Szíria – úti okmány palesztin menekült részére (Travel document for Palestinian refugees)
17. Trinidad és Tobago – útlevél az országgyűlési képviselők számára (Passport for members of parliament)
18. Türkmenisztán – hajós útlevél (Seaman's passport)”
2. A 328/2007. Korm. rendelet 2. melléklete a következő 19. ponttal egészül ki:
„19. Új-Zéland
a) sürgősségi úti okmány (Emergency travel document)
b) sürgősségi útlevél (Emergency passport)”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. július 20. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére