• Tartalom

177/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet

177/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet

a Gyöngyöshalászon megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről1

2020.03.01.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 2. § (4) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16., 17. és 24. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a gyöngyöshalászi ipari telephely kialakításával függenek össze.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)2

(4)3 A Kormány az (1) bekezdés szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

2. § (1)–(2)4

(3)5

(4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti

a) építésügyi hatósági ügyekben nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni,

b) beruházással összefüggésben településképi bejelentési eljárásnak nincs helye,

c) beruházással összefüggésben nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

5. §6 (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor7 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését8 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

6. §9 (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor10 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését11 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. melléklet a 177/2014. (VII. 18.) Korm. rendelethez12

A gyöngyöshalászi ipari telephely kialakításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

A

B

C

D

1.

Beruházás
megnevezése

Beruházás
azonosítója

A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos eljárások

Eljáró
hatóság

2.

Gyöngyöshalászi ipari telephely kialakítása

Gyöngyöshalász község külterületén fekvő, az ingatlan
nyilvántartás szerint
0105/2, 0105/10,
0105/11, 0105/12,
0105/13, 0105/14,
0105/15, 0105/16,
0105/17, 0105/18,
0106, 0107/1, 0107/3,
0107/4, 0110, 0111/7,
0111/8, 0111/9,
0111/10, 0111/11,
0111/12, 0111/13
helyrajzi számú földrészletek,
valamint az ezen földrészletekből a telekalakítási eljárások végleges befejezését követően kialakított földrészletek

építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások

Heves Megyei Kormányhivatal

3.

örökségvédelmi hatósági eljárások, régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások

Heves Megyei Kormányhivatal

4.

környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás

Heves Megyei Kormányhivatal

5.

természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás

Heves Megyei Kormányhivatal

6.

útügyi hatósági engedélyezési eljárás

Heves Megyei Kormányhivatal

7.

vízjogi engedélyezési eljárás

illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

8.

műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

9.

ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárás

Heves Megyei Kormányhivatal

10.

telekalakítási hatósági eljárás

Heves Megyei Kormányhivatal

11.

földvédelmi hatósági eljárás

Heves Megyei Kormányhivatal

12.

földmérési hatósági eljárás

Heves Megyei Kormányhivatal

13.

hírközlési hatósági engedélyezési eljárás

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

14.

szénhidrogén vezetékkel, valamint annak üzemben tartásához szükséges létesítményekkel kapcsolatos engedélyezésre irányuló hatósági eljárás

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal

15.

bányahatósági engedélyezési eljárás

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal

16.

talajvédelmi hatósági engedélyezési eljárás

Heves Megyei Kormányhivatal

17.

vasúti hatósági engedélyezési eljárás

közlekedésért felelős miniszter

18.

tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

19.

beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárásai

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

20.

a jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

21.

tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

22.

a jogszabályban rögzített egészségügyi hatósági eljárások

illetékes járási hivatal

2. melléklet a 177/2014. (VII. 18.) Korm. rendelethez13

1

A rendeletet a 428/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet 19. § 11. pontja hatályon kívül helyezte 2020. szeptember 11. napjával.

2

Az 1. § (3) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 146. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. § (4) bekezdése a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 86. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 114. §-át.

4

A 2. § (1)–(2) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 146. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 2. § (3) bekezdését a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 86. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 114. §-át.

7

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 13.

8

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 13.

10

A hatálybalépés napja 2016. szeptember 9.

11

A hatálybalépés napja 2016. szeptember 9.

12

Az 1. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 59. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 96. §-a alapján a 2020. március 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

13

A 2. mellékletet a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 146. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére