• Tartalom

18/2014. (III. 4.) BM rendelet

az átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek támogatásáról1

2014.03.05.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter egyetértésével – a következőket rendelem el:

1. Az átmeneti ivóvízszállítás működési költségeinek támogatása

1. § (1) A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 16. Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása cím (a továbbiakban: az előirányzat) terhére – a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) által ellátott átmeneti ivóvízszállítás települési önkormányzatot 2014. évben terhelő működési költségeire – támogatást (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) igényelhet a települési önkormányzat, ha

a) a település lakosságszáma – a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 2014. január 1-jén fennálló adatai alapján – az 5000 főt nem haladja meg,

b) az átmeneti ivóvízellátást – nem a települési önkormányzat tulajdonában álló víziközmű-szolgáltatótól vételezett elszállított ivóvízzel – az MH látja el és

c) a szolgáltató a szállított ivóvízről az ellátott települési önkormányzat részére számlát állít ki.

(2) Az előirányzat terhére a 2013. évben felmerülő működési költségekre is igényelhet támogatást a települési önkormányzat, ha

a) a település lakosságszáma 2013. január 1-jén a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 5000 fő alatt volt,

b) 2013. évben az átmeneti ivóvízellátást – nem a települési önkormányzat tulajdonában álló víziközmű-szolgáltatótól vételezett elszállított ivóvízzel – a Magyar Honvédség látta el,

c) a szolgáltató az elszállított ivóvízről az ellátott települési önkormányzat felé 2013. évben számlát adott ki és

d) a 2013. évi átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatásáról szóló 41/2013. (VIII. 7.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) alapján 2013-ban nem részesült támogatásban.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés alapján nyújtott költségvetési támogatás vissza nem térítendő támogatás.

2. § A támogatás mértéke a benyújtott, elismert számláknak megfelelő összeg, ha a számla:

a) az 1. § (2) bekezdése szerinti igénylés esetén 2013. évre,

b) az 1. § (1) bekezdése szerinti igénylés esetén 2014. január 1-jétől 2014. március 31-éig terjedő időszakra

vonatkozik.

3. § (1) A támogatás iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti adatlap ebr42 önkormányzati információs rendszerben (a továbbiakban: ebr42 rendszer)

a) az 1. § (2) bekezdése szerinti igénylés esetén 2014. március 13-áig,

b) az 1. § (1) bekezdése szerinti igénylés esetén 2014. május 5-éig

történő rögzítésével – egy alkalommal – lehet benyújtani. E határidők elmulasztása jogvesztő.

(2) A kinyomtatott támogatási kérelem egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban a kincstár települési önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) történő benyújtási határideje legkésőbb az elektronikus rögzítés határnapját követő munkanap. A kizárólag papír alapon benyújtott támogatási kérelem érvénytelen.

(3) A támogatási kérelemhez csatolni kell a számvitelről szóló törvénynek és az általános forgalmi adóról szóló törvénynek alakilag, formailag és tartalmilag megfelelő, a települési önkormányzat nevére és címére kiállított, a támogatási kérelem megalapozottságát alátámasztó számlák hitelesített másolatát két példányban.

2. A konténerizált víztisztító és vízkiadó berendezésekhez kapcsolódó támogatás

4. § (1) Az előirányzat terhére a 2014. évben felmerült,

a) a honvédelemért felelős miniszter által biztosított konténerizált víztisztító és vízkiadó berendezések (a továbbiakban: szűrőberendezés) települési önkormányzatot terhelő, az üzemeltetési engedély kiadásának napjától számított üzemeltetési költségeinek részleges,

b) a szűrőberendezés vízjogi üzemeltetési engedélyének kiadásával kapcsolatos költségek,

c) a szűrőberendezés rendszerből való kivonásához szükséges engedélymódosítás költségeinek,

d) az ivóvíz kiadásával kapcsolatban felmerülő ivóvízminőségi laboratóriumi vizsgálatok költségeinek részleges

támogatására támogatást (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) igényelhet a települési önkormányzat, ha a település lakosságának átmeneti egészséges ivóvízzel történő ellátásához szűrőberendezés került telepítésre az Ivóvízminőség-javító Program befejezéséig.

(2) A települési önkormányzat – az 1. § (1) bekezdése szerinti előirányzat terhére – azon, az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti költségekre is igényelhet támogatást, amelyek 2013. szeptember 1. és 2013. decemberi 31. között merültek fel, ha a 2013. évben a település lakosságának átmeneti egészséges ivóvízzel történő ellátásához szűrőberendezés került telepítésre és a BM rendelet alapján 2013-ban nem részesült támogatásban.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés alapján nyújtott költségvetési támogatás vissza nem térítendő támogatás.

5. § (1) A támogatás mértéke

a) üzemeltetési költségek esetén havonta – 30 napos hónappal számítva –

aa) 2013. szeptember 1. és 2013. december 31. között 77 000 forint telepített szűrőberendezésenként,

ab) 2014. január 1. és 2014. december 31. között 80 000 forint az arzén mentesítésére, és 160 000 forint a bór vagy bór és arzén mentesítésére telepített szűrőberendezésenként,

b) a szűrőberendezés vízjogi üzemeltetési engedélyének kiadásával kapcsolatos költségek esetén a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj összege, de legfeljebb egyszeri 28 800 forint szűrőberendezésenként,

c) a szűrőberendezés rendszerből történő kivonásához szükséges engedélymódosításokkal kapcsolatos költségek esetén a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj összege, de legfeljebb egyszeri 14 400 forint szűrőberendezésenként,

d) vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező szűrőberendezések ivóvízkiadásával kapcsolatban 2014. évben felmerülő ivóvízminőségi laboratóriumi vizsgálatok költségeinek támogatására egyszeri 50 000 forint szűrőberendezésenként.

(2) Abban a hónapban, amelyben a szűrőberendezés üzemeltetése engedély alapján megkezdődik vagy engedély módosítás alapján kivonásra kerül, az (1) bekezdés a) pontja szerinti havi támogatás időarányosan vehető igénybe.

6. § (1) A támogatás iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti adatlap ebr42 rendszerben

a) a 4. § (2) bekezdése szerinti, 2013. évben felmerült költségek vonatkozásában 2014. március 13-áig legfeljebb egy alkalommal,

b) a 4. § (1) bekezdése szerinti, 2014. január 1-jétől 2014. december 31-éig felmerülő költségek vonatkozásában 2014. november 10-éig legfeljebb két alkalommal

történő rögzítésével lehet benyújtani. E határidők elmulasztása jogvesztő.

(2) A kinyomtatott támogatási kérelem egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban az Igazgatósághoz történő benyújtásának határideje legkésőbb az elektronikus rögzítés határidejét követő munkanap. A kizárólag papír alapon úton benyújtott támogatási kérelem érvénytelen.

(3) A támogatási kérelemhez csatolni kell a (2) bekezdés szerinti példányszámban

a) a 3. melléklet szerinti aláírt nyilatkozatot,

b) a vízjogi üzemeltetési engedély másolatát és

c) a szűrőberendezés átmeneti ivóvízellátásból történő kivonása esetén a vízjogi üzemeltetési engedély visszavonásáról szóló határozat másolatát.

3. Az eljárás közös szabályai

7. § (1) Az Igazgatóság a felülvizsgált támogatási kérelem eredeti példányát a támogatási kérelem, illetve a hiánypótlás beérkezését követő 8 napon belül postai úton továbbítja a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter).

(2) A támogatásról a miniszter

a) a 3. § (1) bekezdés a) pontja és a 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatási kérelem esetén 2014. április 2-áig,

b) a 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti és a 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatási kérelem esetén a támogatási kérelem miniszterhez való beérkezését követő 30 napon belül

dönt. A miniszter a támogatásról támogatói okiratban a kincstár útján értesíti a kedvezményezettet.

(3) A támogatást a miniszter utalványozása alapján a kincstár a támogatói okirat kiadását követő 10 napon belül egy összegben folyósítja.

8. § (1) Az e rendelet szerinti támogatások felhasználásának határideje 2015. január 31.

(2) A kedvezményezett az e rendelet szerinti támogatások felhasználásáról 2014. december 31-i fordulónappal, az éves költségvetési beszámolójában számol el.

4. Záró rendelkezés

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 18/2014. (III. 4.) BM rendelethez

Adatlap az átmeneti ivóvízszállítás működési költségeinek támogatásához

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igénylésazonosító:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

A támogatási igényt benyújtó önkormányzat

 

 

 

 

 

a)

Neve:

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Címe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Település:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irányítószám:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utca:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Házszám:

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

Polgármester neve:

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

Telefonszáma:

 

 

 

 

 

 

 

 

e)

Ügyintéző neve:

 

 

 

 

 

 

 

 

f)

Telefonszáma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Az igény megalapozottságát alátámasztó számlák adatai

 

 

 

No.

Számla sorszáma

Kiállítás dátuma

Kiállító neve

Kiállító címe

Kiállító adószáma

Kiszállított ivóvíz mennyisége (m3)

Egységár
(Ft-ban)

Bruttó összérték
(Ft-ban)

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

 

 

 

 

 

Annyi sor töltendő, ahány számlát csatolnak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Támogatási igény 1

 

 

 

 

 

 

 

 

2. pont alapján

m3

Bruttó érték

 

 

 

 

 

Átvett ivóvíz mennyisége

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt: …………………………………………..

 

…………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

Aláírás2, bélyegző:

 

1 A 2. pont szerinti számlák hitelesített másolatát két példányban kötelező csatolni.

 

2 Az önkormányzat képviseletére jogosult aláírása szükséges.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A támogatási igény a 2013. évben igényelt szolgáltatásokra is kiterjed, ezért alulírott ......................................................................., mint a(z) ............................................................ önkormányzatának képviseletére jogosult személy nyilatkozom, hogy önkormányzatunk a 18/2014. (III. 4.) BM rendelet 1. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek 2013. évben megfelelt és a 2013. évi átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatásáról szóló 41/2013. (VIII. 7.) BM rendelet alapján 2013-ban nem részesült támogatásban.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt: …………………………………………..

 

…………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

Aláírás3, bélyegző:

 

3 Az aláírás abban az esetben szükséges, ha az igény 2013. évre is kiterjed.

 

2. melléklet a 18/2014. (III. 4.) BM rendelethez

Igénylésazonosító:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adatlap a konténerizált víztisztító és vízkiadó berendezések támogatásához

 

 

 

 

 

 

1.

A támogatási igényt benyújtó önkormányzat

 

 

 

a)

Neve:

 

 

 

 

b)

Címe:

 

 

 

 

 

Település:

 

 

 

 

 

Irányítószám:

 

 

 

 

 

Utca:

 

 

 

 

 

Házszám:

 

 

 

 

c)

Polgármester neve:

 

 

 

 

d)

Telefonszáma:

 

 

 

 

e)

Ügyintéző neve:

 

 

 

 

f)

Telefonszáma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

A HM konténerizált víztisztító és vízkiadó berendezésre vonatkozó adatok

 

No.

Település/
településrész1

Vízjogi üzemeltetési engedélyt kiállító hatóság

Vízjogi üzemeltetési engedély száma

Vízjogi üzemeltetési engedély kiadásának dátuma

Arzén, Bór, Bór-Arzén érintettség2

1

 

 

 

 

 

További sorok felvehetők

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Támogatási kérelmet megalapozó adatok

 

 

 

No.

Település/
településrész

Támogatási időszak
(az üzemeltetési költségek vonatkozásában)3

A megfizetett szolgáltatási díj összege
(az engedély kiadás)4

Laborvizsgálati költségek támogatását igénylem5

A megfizetett szolgáltatási díj összege
(engedély módosítás)6

1

 

 

 

 

 

További sorok felvehetők

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ha a településen több szűrőberendezés telepítésére került sor, a szűrőberendezéseket külön-külön soron kell feltüntetni. A közigazgatási területükhöz tartozó településrészeken telepített szűrőberendezésekre vonatkozóan a településeknek egy adatlapon kell benyújtaniuk igényeiket.

2 A szennyező anyag(ok) pontos megnevezése szükséges!

 

 

 

3 Az aktuális igényléshez kapcsolódó üzemeltetési költségek felmerülésének kezdő és végdátumát kell megjelölni. A kezdődátum nem lehet korábbi, mint a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásának napja. A végdátum nem lehet későbbi, mint a 3. mellékletben a szűrőberendezés biztosítására vonatkozó igény határnapja. Ha a 3. melléklet szerinti határnap 2015. évre esik, a végdátum 2014. december 31.

4 A szűrőberendezés vízjogi üzemeltetési engedélyének kiadásával kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díj összege. Abban az esetben kell kitölteni, ha korábban az önkormányzat ezen összegre nem kapott támogatást, és a támogatást a jelen igényléssel kéri.

5 Egyszeri támogatás, így a szűrőberendezés üzembe helyezését követően (a 2013. évben üzembe helyezettekre is vonatkozik) a teljes üzemeltetés időszakára vonatkozóan 1 alkalommal igényelhető. (Igényli: igen / Nem igényli: nem)

6 A szűrőberendezés kivonása esetén a vízjogi üzemeltetési engedély módosításával kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díj összege. Abban az esetben kell kitölteni, ha a 2014. évre vonatkozó támogatási igénye erre is kiterjed. Ha kéri a támogatást, mellékelni szükséges a kiadott hatósági dokumentum(ok) másolatát.

 

 

 

 

 

 

 

Kelt: …………………………………………..

…………………………………………

 

 

 

 

Aláírás7, bélyegző:

7Az önkormányzat képviseletére jogosult aláírása.

 

 

 

 

 

 

 

 

A támogatási igény a 2013. évben felmerült költségekre is kiterjed, ezért alulírott ................................., mint a(z) ........................... önkormányzatának képviseletére jogosult személy nyilatkozom, hogy önkormányzatunk a 18/2014. (III. 4.) BM rendelet 4. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek
2013. évben megfelelt és a 2013. évi átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatásáról szóló 41/2013. (VIII. 7.) BM rendelet alapján 2013-ban nem részesült támogatásban.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt: …………………………………………..

 

…………………………………………

 

 

 

 

Aláírás8, bélyegző:

8 Az aláírás abban az esetben szükséges, ha az igény 2013. évre is kiterjed.

 

 

3. melléklet a 18/2014. (III. 4.) BM rendelethez

NYILATKOZAT
Alulírott.............................................................................................................................…………………………………., mint a(z)………………………………………………………………………….Önkormányzatának képviseletére jogosult személy nyilatkozom, hogy a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) konténerizált ivóvíztisztító és ivóvízkiadó berendezéssel/ekkel az átmeneti ivóvízellátást a település lakosai számára, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti feltételekkel és mennyiségben biztosítani fogom.
Előreláthatóan a HM konténerizált ivóvíztisztító és ivóvízkiadó berendezésre/ekre, a KEOP……………………………….. számú projekt befejezéséig, illetve a megfelelő minőségű egészséges ivóvíz hálózatról történő biztosításáig, azaz: …………………..év……………….hónap…….napjáig tart igényt az önkormányzat.
Amennyiben a projekt eredményeként a próbaüzem megkezdésével az egészséges ivóvíz hálózatról történő szolgáltatása megkezdődik, és a HM konténerizált ivóvíztisztító és ivóvízkiadó berendezés a rendszerből év közben kivonásra kerül, ennek tényét a Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Irodája felé a kivonást alátámasztó dokumentumok, valamint a település(rész) közüzemi ivóvízellátó hálózatából akkreditált ivóvízminta-vétel alapján az ivóvízminőség megfelelőségét bizonyító, az ivóvízminőség-vizsgálatra akkreditált laboratóriumból származó ivóvízminta-vizsgálati eredmény megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a szűrőberendezés rendszerből történő kivonását követő 5 munkanapon belül elektronikusan és postai úton bejelentem.
Ezen nyilatkozatot a 18/2014. (III. 4.) BM rendelet alapján a 2014. évi átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása igénybevételének céljából tettem.
Kelt:            , év        hó        nap
P. H.
polgármester
1

A rendeletet a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 100. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére