• Tartalom

183/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet

183/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet

a Nemzeti Befektetési Ügynökségről1

2015.08.31.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Befektetési Ügynökség jogállása, vezetői

1. §2 A Nemzeti Befektetési Ügynökség (a továbbiakban: Ügynökség) a külgazdasági ügyekért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

2. § (1) Az Ügynökséget az elnök vezeti, akinek kinevezése határozatlan időre szól.

(2)3 Az elnök helyettesítésére, tevékenységének segítésére három elnökhelyettes nevezhető ki. Az elnökhelyettest határozatlan időtartamra, az Ügynökség elnökének javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel.

(3) A munkáltatói jogokat az Ügynökség elnöke felett a miniszter, az elnökhelyettes felett pedig – a kinevezés, a jogviszony-megszüntetés és az illetmény megállapítása kivételével – az Ügynökség elnöke gyakorolja.

2. Az Ügynökség feladat- és hatásköre

3. § (1) Az Ügynökség

a) javaslatot tesz a befektetés-ösztönzés rövid, közép- és hosszú távú céljainak kialakítására, a célok elérését biztosító gazdasági, szabályozási, intézményi és egyéb feltételrendszer kialakításának lehetséges irányaira;

b) részt vesz a külgazdasági politikai koncepció és a külgazdasági stratégia végrehajtásában;

c) segíti a külgazdasági ügyekért felelős miniszter hivatali szervezetének parlamenti államtitkárát a miniszter külügyi és külgazdasági stratégiájából eredő feladatainak előkészítésében;

d) közreműködik a befektetés-ösztönzési szakmai anyagok összeállításában;

e) közreműködik az üzleti delegációk szakmai programjainak megvalósításában;

f) előkészíti a külföldi befektetők magyarországi befektetéseivel kapcsolatos egyedi döntési javaslatokat;

g) részt vesz a befektetés-ösztönzési elképzelések, programok, koncepciók kidolgozásában, azok megvalósításában;

h) előkészíti a kiemelt beruházási projektek támogatásával kapcsolatos kormányzati döntéseket;

i) kapcsolatot tart fenn, illetve együttműködik a befektetés-ösztönzésben érintett kormányzati szervekkel;

j) szakmai háttéranyagok kidolgozásával közreműködik a befektetés-ösztönzési szakmai kommunikáció szervezésében;

k) segíti a két- és többoldalú nemzetközi gazdasági kapcsolatok fejlesztését;

l) kapcsolatot tart a külföldi befektetőkkel, segíti azok befektetési döntéseinek meghozatalát;

m) előkészíti és lebonyolítja a miniszter által a hatáskörébe utalt befektetés-ösztönzési tárgyalásokat, koordinálja a vállalt kötelezettségek végrehajtását;

n) részt vesz a külgazdasági támogatási rendszerre vonatkozó javaslatok kidolgozásában;

o) feladatkörét érintően együttműködik hazai és határon túli civil szervezetekkel, érdekképviseleti és egyéb szervezetekkel, illetve testületekkel.

(2) Az Ügynökség a befektetés-ösztönzési tevékenysége körében

a) információkat nyújt külföldiek számára a hazai befektetési, jogi, adózási és pénzügyi környezetről;

b) egyablakos rendszert működtet, amely segíti a külföldiek tájékozódását a befektetési lehetőségeket illetően és segítséget nyújt a külföldi befektetői döntések meghozatalához;

c) koordinálja a barna- és zöldmezős, valamint a vegyesvállalati befektetések előkészítését;

d) adatbázisok készítésével segíti és szervezi a magyar beszállítók részvételét a külföldi befektetések megvalósításában;

e) tájékoztatást nyújt a Kormány befektetéseket támogató programjairól;

f) javaslatot tesz befektetési helyszín kiválasztására;

g) működteti és koordinálja az egyedi kormánydöntéssel (EKD) biztosított támogatási rendszert;

h) felkészíti a helyi önkormányzatokat a befektetők fogadására;

i) figyelemmel kíséri, és feladatkörében eljárva gondozza a már betelepült befektetők működési körülményeit és közreműködik a magyar hozzáadott érték-hányad növelésében;

j) feladatkörével összefüggésben részt vesz külföldi konferenciákon, rendezvényeken.

(3)4

3/A. §5

3. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § (1) A Nemzeti Külgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HITA) e rendelet hatálybalépését követően Nemzeti Befektetési Ügynökség néven működik tovább, a névváltozásra a költségvetési szerv folyamatos működése mellett kerül sor.

(2)6 E rendeletnek a Nemzeti Befektetési Ügynökségről szóló 183/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 1/2015. (I. 15.) Korm. rendelet hatálybalépését7 megelőzően az Ügynökség által a Magyar Kereskedelem-fejlesztési és Promóciós Korlátolt Felelősségű Társaság útján ellátott kereskedelem-fejlesztési tevékenység tekintetében a Külgazdasági és Külügyminisztériumot kell az Ügynökség általános jogutódjának tekinteni.

6–7. §8

1

A rendeletet a 201/2019. (VIII. 15.) Korm. rendelet 8. §-a hatályon kívül helyezte 2019. szeptember 1. napjával.

2

Az 1. § a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 840. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdése a 214/2015. (VII. 31.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § (3) bekezdését a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 841. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte az 1/2015. (I. 15.) Korm. rendelet 2. §-a.

5

A 3/A. §-t a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 842. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte az 1/2015. (I. 15.) Korm. rendelet 2. §-a.

6

Az 5. § (2) bekezdése az 1/2015. (I. 15.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

7

A hatálybalépés időpontja 2015. február 1.

8

A 6–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére