• Tartalom

194/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet

194/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet

egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2014.08.01.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 3. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Széchenyi Programirodákról szóló 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet módosítása

1. § A Széchenyi Programirodákról szóló 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Társaság ellátja
a) a Közreműködő Szervezet és a Testvértelepülés és Partnerség Pályázati Alap Támogatásközvetítő Szervezet feladatait a Svájci–Magyar Együttműködési Program tekintetében,
b) a Végrehajtó Ügynökség feladatait az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2004–2009 tekintetében,
c) a Közös Technikai Titkárságok működtetésének feladatait az egyes, 2007–2013-as Európai Területi Együttműködési Operatív Programok szerint,
d) a Végrehajtó Szervezet feladatait az Európai Uniós előcsatlakozási eszközök és az Átmeneti Támogatás tekintetében,
e) az alkifizető hatóság és a közreműködő szervezet feladatait az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok tekintetében,
f) az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és az 1783/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2006. július 5-i 1080/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikke szerinti feladatokat a 2007–2013-as Európai Területi Együttműködési Programok tekintetében,
g) az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló 1085/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2007. június 12-i 718/2007/EK bizottsági rendelet 108. cikke szerinti feladatokat,
h) az európai szomszédsági és partnerségi támogatási eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések meghatározásáról szóló 1638/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet keretében finanszírozott, határokon átnyúló együttműködési programok végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 2007. augusztus 9-i 951/2007/EK bizottsági rendelet 39. cikke szerinti feladatokat,
i) a nemzeti kapcsolattartó pont feladatokat az INTERACT 2 Operatív Program tekintetében.”

2. § A Széchenyi Programirodákról szóló 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében az „a Miniszterelnökséget vezető államtitkár (a továbbiakban: államtitkár)” szövegrész helyébe az „az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szöveg,

b) 2/A. § (1) bekezdésében, 2/B. §-ában, 2/D. §-ában, 2/E. §-ában az „az államtitkár” szövegrész helyébe az „a miniszter” szöveg,

c) 2/A. § (2) bekezdésében, 2/C. §-ában az „Az államtitkár” szövegrész helyébe az „A miniszter” szöveg

lép.

2. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszüntetésével összefüggő egyes kérdésekről szóló
475/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

3. § A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszüntetésével összefüggő egyes kérdésekről szóló 475/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet a következő 13/B. §-sal egészül ki:

13/B. § (1) Az SZPI feladatkörébe utalt, az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus Nemzeti Kapcsolattartói feladatok, valamint a Svájci–Magyar Együttműködési Program Nemzeti Koordinációs Egység feladatainak vonatkozásában 2014. augusztus 15-étől az SZPI jogutódja az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium.
(2) Az SZPI (1) bekezdés szerinti feladatokat ellátó munkatársainak
a) határozatlan idejű munkaviszonya az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztériumnál fennálló határozatlan idejű közszolgálati jogviszonnyá,
b) határozott idejű munkaviszonya az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztériumnál fennálló határozott idejű közszolgálati jogviszonnyá
alakul át 2014. augusztus 15-én.
(3) Az SZPI (1) bekezdés szerinti feladatokat ellátó munkatársainak munkaviszonya teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén teljes munkaidős közszolgálati jogviszonnyá, részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén részmunkaidős közszolgálati jogviszonnyá alakul át. Az SZPI (1) bekezdés szerinti feladatokat ellátó munkatársainak 2014. augusztus 14-én fennálló munkaviszonyában kikötött próbaidő mértéke a jogviszonyváltást követően változatlan marad.
(4) Az SZPI és az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium közötti átadás-átvételi eljárás levezetője az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter.
(5) Az átadás-átvételi eljárást 2014. augusztus 31-éig le kell folytatni.
(6) Az átadás-átvételi megállapodás megkötése során az egyes kérdések – így különösen a létszám, a vagyon-, a dokumentum-, a szerződés- és a kötelezettség-állomány – vonatkozásában a 2014. augusztus 14-i állapotot kell figyelembe venni.”

4. § A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszüntetésével összefüggő egyes kérdésekről szóló 475/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet

a) 3. § (2) bekezdésében az „a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt” szövegrész helyébe az „az európai uniós források felhasználásáért felelős minisztert” szöveg,

b) 8. § (1) bekezdésében az „a Miniszterelnökség” szövegrészek helyébe az „az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,

c) 8. § (2) bekezdésében az „a Miniszterelnökség” szövegrész helyébe az „az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,

d) 8. § (1) és (2) bekezdésében és 13/A. § (4) bekezdésében az „a Miniszterelnökséget vezető államtitkár” szövegrész helyébe az „az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter” szöveg,

e) 11. § (1) bekezdésében az „a Magyar Állam” szövegrészek helyébe az „az állam” szöveg

lép.

3. Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

5. § Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet] 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6. § Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 14. § (1) bekezdésében a „Budapest Főváros Önkormányzata és a magyar állam” szövegrész helyébe a „fővárosi önkormányzat és az állam” szöveg,

b) 37. § a) pontjában, 38. § c) pont ca) alpontjában az „az SZPI” szövegrész helyébe az „a fejezetet irányító szerv” szöveg,

c) 40. §-ában az „az SZPI” szövegrészek helyébe az „a fejezetet irányító szerv” szöveg

lép.

7. § (1) Hatályát veszti az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 38. § a) pont aa) alpontjában az „– az ac) alpont szerinti kivétellel –” szövegrész,

b) 40. § a), c) és e) pontjában az „a technikai segítségnyújtás terhére indított projektek esetében a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy” szövegrész,

c) 40. § b) pontjában az „a technikai segítségnyújtás projektek esetében a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy” szövegrész.

(2) Hatályát veszti az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 38. § a) pont ac) alpontja és c) pont cd) alpontja.

4. A fejlesztéspolitikai intézményrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

5. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

9. § Hatályát veszti a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése.

6. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 194/2014. (VII. 31.) Korm. rendelethez

Kezelő szervi kijelölés

 

A

B

1

Operatív program

Kezelő szerv

2

Gazdaságfejlesztési Operatív Program

gazdaságpolitikáért felelős miniszter

3

Környezet és Energia Operatív Program

energiapolitikáért felelős miniszter

4

Közlekedés Operatív Program

közlekedésért felelős miniszter

5

Dél-alföldi Operatív Program

gazdaságpolitikáért felelős miniszter

6

Dél-dunántúli Operatív Program

gazdaságpolitikáért felelős miniszter

7

Észak-alföldi Operatív Program

gazdaságpolitikáért felelős miniszter

8

Észak-magyarországi Operatív Program

gazdaságpolitikáért felelős miniszter

9

Közép-dunántúli Operatív Program

gazdaságpolitikáért felelős miniszter

10

Nyugat-dunántúli Operatív Program

gazdaságpolitikáért felelős miniszter

11

Közép-magyarországi Operatív Program

gazdaságpolitikáért felelős miniszter

12

Társadalmi Megújulás Operatív Program

társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter

13

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter

14

Norvég Alap

Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.

15

Svájci Alap

Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.

16

Regionális Fejlesztés Operatív Program

gazdaságpolitikáért felelős miniszter

17

Gazdasági és Vállalkozásfejlesztési Operatív Program

gazdaságpolitikáért felelős miniszter

18

Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program

fejlesztési célelőirányzatok kezeléséért, szabályozásáért és ellenőrzéséért felelős miniszter

19

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program

társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter

20

Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program

agrárpolitikáért felelős miniszter

21

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program

gazdaságpolitikáért felelős miniszter

22

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program

gazdaságpolitikáért felelős miniszter

23

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

gazdaságpolitikáért felelős miniszter

24

Intelligens Közlekedésfejlesztési Operatív Program

közlekedésért felelős miniszter

25

Környezet és Energetikai Hatékonysági Operatív Program

energiapolitikáért felelős miniszter

26

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program

társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter

1

A rendelet a 10. § alapján hatályát vesztette 2014. augusztus 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére