• Tartalom

205/2014. (VIII. 15.) Korm. rendelet

205/2014. (VIII. 15.) Korm. rendelet

a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló törvény szerinti független értékelőkre, valamint kiválasztásukra vonatkozó egyes szabályokról

2014.08.18.

A Kormány a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvény 145. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Szantv.) 22. § (4) bekezdése szerinti nyilvános pályázati felhívást a szanálási feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a honlapján hirdeti meg.

(2) Az MNB a pályázati felhívásban sem az ajánlattevők körét, sem a keretszámát nem határozza meg.

(3) Az MNB a pályázatra történő jelentkezésre legalább – a pályázat közzétételétől számított – harminc napot biztosít.

(4) A pályázó a pályázati kérelmet a pályázati kiírásban feltüntetett határidőben, az abban feltüntetett, de legalább az 1. melléklet szerinti tartalommal és mellékletekkel, a kiírásban előírt módon és formában juttatja el az MNB részére.

(5) Ha a pályázó a pályázat elbírálását lényegesen befolyásoló valótlan adatot szolgáltat, valótlan tartalmú dokumentumokat nyújt be, a pályázatból ki kell zárni.

2. § (1) A pályázatokat bíráló bizottság (a továbbiakban: bizottság) legalább egy-egy tagját az MNB a hitelintézetek és a befektetési vállalkozások szakmai érdekképviselete által jelölt személyek közül kéri fel. Ha a hitelintézetek vagy a befektetési vállalkozások szakmai érdekképviselete a jelölésre történt felkérést követő tizenöt napon belül nem jelöl tagot a bizottságba, úgy a hely betöltésére az MNB jogosult.

(2) A bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. A bizottsági tagságból adódó feladatok kizárólag személyesen láthatóak el. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

(3) A pályázati feltételeknek való megfelelés vizsgálata érdekében a bizottság meghallgathatja a pályázókat, továbbá okiratok beszerzésére, bemutatására, valamint a pályázattal összefüggő tények tekintetében nyilatkozattételre is felhívhatja a pályázókat.

(4) A bizottság a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő tizenöt napon belül dönt a (3) bekezdésben foglaltak alkalmazásáról.

(5) Ha a bizottság nem tartja szükségesnek a (3) bekezdésben foglaltak alkalmazását, egyidejűleg dönt a pályázat elbírálásáról.

(6) Ha a bizottság személyes meghallgatást is szükségesnek tart, azt az erről való döntést követő harminc napon belülre tűzi ki azzal, hogy arról legalább a meghallgatás időpontját megelőző 5 nappal korábban a pályázónak tudomást kell szereznie. A (3) bekezdésben felsorolt további cselekmények alkalmazása esetén azok megtételére a bizottság a pályázónak legalább tizenöt, de legfeljebb harminc napos határidőt biztosít.

(7) A (3) bekezdésben foglaltak alkalmazásakor a bizottság a személyes meghallgatástól vagy a további cselekmények megtételétől számított tizenöt napon belül dönt a pályázat elbírálásáról.

(8) A bizottság a döntéseit szótöbbséggel hozza, és azokat – indokolásával együtt – jegyzőkönyvbe foglalja. A jegyzőkönyvben feltünteti a tagok véleményét.

(9) A bizottság a döntés meghozatalát követő nyolc napon belül döntéséről értesíti a pályázót, valamint a döntés meghozatalát követő tizenöt napon belül intézkedik az eredményes pályázóknak a független értékelők névjegyzékébe történő felvételéről.

3. § Az MNB hatósági ellenőrzés keretében is vizsgálhatja, hogy a független értékelők névjegyzékébe felvett pályázó eleget tett-e a pályázatban vállalt adatszolgáltatási kötelezettségének.

4. § (1) A független értékelő adott feladatra történő kiválasztásakor az MNB figyelembe veszi, hogy a független értékelő rendelkezik-e

a) az érintett intézmény típusra vonatkozó fizetésképtelenségi eljárásban, szanálási eljárásban szerzett tapasztalattal (ideértve azt is, ha a Szantv. szerinti vagyonértékelést végzett vagy abban közreműködött, de szanálásra azt követően nem került sor),

b) az adott értékelési feladat ellátásához szükséges mennyiségű és minőségű szakemberrel és egyéb erőforrásokkal, figyelemmel az adott értékelés természetére, terjedelmére és összetettségére, valamint időigényére.

(2) Az MNB a feladatra történt kiválasztást megelőzően ellenőrizheti a független értékelő Szantv. 22. § (9) bekezdése szerinti nyilatkozatában foglaltakat.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 205/2014. (VIII. 15.) Korm. rendelethez

A pályázati kérelemnek legalább tartalmaznia kell:

1. a Szantv. 22. § (2) bekezdésében meghatározott mindazon adatot, amelyet a független értékelők névjegyzékében fel kell tüntetni, valamint az ezeket igazoló dokumentumok közjegyző által hitelesített másolatát;

2. a pályázó, illetve jogi személy pályázó esetén a pályázónak a Szantv. 22. § (7) bekezdése szerinti követelményeknek megfelelő személy iskolai végzettségét, szakképesítését, szakképzettségét igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolatait, továbbá hatósági bizonyítványa eredeti példányát, amely igazolja a büntetlen előéletet;

3. jogi személy pályázó esetében nyilatkozatot vagy igazolást arról, hogy a 2. pont szerinti személyt milyen jogviszonyban foglalkoztatja;

4. három hónapnál nem régebbi igazolást arról, hogy a pályázónak nincs köztartozása Magyarországon és azokban az államokban, ahol székhelye vagy fióktelepe van;

5. a pályázatban szerepeltetett személyek nyilatkozatát a jogszabályi feltételeknek való megfelelés érdekében történő adatkezeléshez való hozzájárulásról és a feltételek ellenőrzésének tűréséről;

6. a pályázó nyilatkozatát arról, hogy az 1–4. pont szerinti adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenti az MNB-nek.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére