• Tartalom

214/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet

az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról1

2014.08.28.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés c) pontjában,

a 7. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A főigazgatót feladatai ellátásában két főigazgató-helyettes segíti, akiket a főigazgató nevez ki és ment fel.”

2. § A Rendelet 3. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Főigazgatóság ellátja)

a) az Európai Unió 4. §-ban meghatározott pénzügyi alapjai tekintetében az ellenőrzési hatósági feladatokat,”

3. § A Rendelet 4. § (2a) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Főigazgatóság ellátja a 2014–2020 közötti programozási időszak tekintetében)

a) az Európai Regionális Fejlesztési Alappal, az Európai Szociális Alappal, a Kohéziós Alappal, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alappal,”

(kapcsolatos ellenőrzési hatósági feladatokat.)

4. § A Rendelet 5. §-a a következő i) ponttal egészül ki:

(A Főigazgatóság – külön kormányrendeletek szerint – ellátja az egyéb európai uniós és nemzetközi támogatások Kormány által meghatározott ellenőrzési feladatait, valamint az azokhoz kapcsolódó tervezési, beszámolási, illetve zárónyilatkozat-kiadási feladatokat. Így elvégzi különösen)

i) a 2014–2020 közötti programozási időszak tekintetében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alappal kapcsolatos tanúsító szervi feladatokat.”

5. § A Rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha az ellenőrzött a rá vonatkozó megállapítást, következtetést vagy javaslatot vitatja, megbeszélést lehet – rendszerellenőrzés esetén kell – tartani.”

6. § A Rendelet 5. §-ának nyitó szövegrészében a „kormányrendeletek” szövegrész helyébe a „jogszabály” szöveg lép.

7. § Hatályát veszti az Európai Halászati Alaphoz, az Európai Tengerügyi és Halászati Alaphoz kapcsolódó igazoló hatóság és ellenőrző hatóság kijelöléséről szóló 192/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 2. §-ában a „ , valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alaphoz” szövegrész.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. augusztus 29. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére