• Tartalom

215/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet

215/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet

az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendeletet módosításáról1

2014.09.01.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 11. pontjában és 109. § (2a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 2. § (1) bekezdése a következő 14a. és 14b. ponttal egészül ki:

„14a. gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet;
14b. szakmai kezelő: az Ávr. 13. § (3) bekezdése szerinti szabályzatban meghatározott, az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter által vezetett minisztérium szervezeti egységének vezetője;”

2. § A Korm. r. a 21. §-t követően a következő 9/A. alcímmel egészül ki:

„9/A. Az agrár-vidékfejlesztési célú előirányzatok felhasználásának szabályai
21/A. § (1) Az Uniós Programok ÁFA fedezete előirányzatból kerül finanszírozásra
a) az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (a továbbiakban: EMVA) finanszírozott technikai segítségnyújtás, a Halászati Operatív Program (a továbbiakban: HOP) Technikai Segítségnyújtás (a továbbiakban: TS) és a HOP III. tengelye előirányzataihoz kapcsolódó általános forgalmi adó összege;
b) a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (a továbbiakban: NAKVI) téves jogszabály értelmezéséből eredő 2008. január 1-jétől 2012. december 31-éig felhalmozott Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP) TS általános forgalmi adó fizetési kötelezettség.
(2) Az előirányzat
a) (1) bekezdés a) pontja szerinti felhasználása EMVA forrásból finanszírozott TS feladatot és HOP TS feladatot ellátó gazdasági társasága, ügyvédi iroda részére történő közvetlen kifizetéssel költségvetési szerv részére történő közvetlen kifizetéssel valósul meg;
b) (1) bekezdés b) pontja szerinti felhasználása közvetlen kifizetéssel valósul meg.
(3) Az előirányzatból költségvetési támogatás egyedi döntéssel nyújtható.
21/B. § (1) Az Uniós programok árfolyam-különbözete előirányzat az EMVA és az Európai Halászati Alap (a továbbiakban: EHA) által támogatott programok és intézkedések finanszírozásával összefüggő árfolyam-ingadozás kezelésére szolgál.
(2) Az előirányzatból kizárólag a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) részére történik forrás átadás, pénzeszköz átadás formájában.
21/C. § (1) Egyéb EU által nem térített kiadások előirányzatból kerül finanszírozásra az EU általi pénzügyi kizárásoknak, az éves számla-elszámolási eljárásokhoz, az EU által határozathozatal útján megállapított térítésekhez, továbbá a korábbi évek átmeneti támogatási projektjeihez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség.
(2) Az előirányzatból kerül biztosításra az adók módjára behajtandó köztartozások állami adóhatóság általi végrehajtásához kapcsolódóan felmerült végrehajtási költségek azon része, amely a végrehajtás során nem térült meg, a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 46. § (7) bekezdése szerinti hitelezői nyilvántartásba vételi díj, a 46. § (8) bekezdése szerinti követelés behajthatatlanságára vonatkozó igazolás, az 1996. évi LXXXV. törvény 32/A. § (1) bekezdésében meghatározott igazgatási szolgáltatási díj és a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 34. § (1) bekezdése szerinti végrehajtási költség megelőlegezése.
(3) Az előirányzatból kizárólag az MVH részére történik forrás átadás, pénzeszköz átadás formájában.
21/D. § (1) Az ÚMVP (II. NVT) előirányzat uniós és hazai társfinanszírozással valósul meg. A közösségi finanszírozás az EMVA-ból kerül biztosításra.
(2) A támogatás mértéke tengelyenként és intézkedésenként, valamint konvergencia régiónként eltérő.
(3) A támogatás igénybevételére az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogosult, aki az egyes támogatási célok megvalósításának részletes szabályairól szóló jogszabályoknak megfelel és a támogatásra való jogosultságát a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv határozatban állapította meg.
(4) Az EMVA-ból finanszírozott intézkedéscsoportok (tengelyek) az alábbiak:
a) I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása;
b) II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése;
c) III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése;
d) IV. tengely: LEADER programok;
e) Technikai segítségnyújtás.
(5) A támogatás a kedvezményezettek felé történő kifizetése a végső kifizetést teljesítő lebonyolító szerven keresztül valósul meg.
(6) Támogatási előleg a (4) bekezdés a), c) és d) pontja szerinti támogatások esetében indokolt esetben nyújtható.
(7) Az előirányzatból költségvetési támogatás egyedi döntéssel nyújtható.
21/E. § (1) A HOP előirányzat a rossz műszaki állapotban lévő halastavak rekonstrukciójához, illetve a kínálat bővítése érdekében új, intenzív halnevelő üzemek létesítéséhez és a halfeldolgozás fejlesztéséhez használható fel.
(2) Az intézkedéscsoportok (tengelyek) az alábbiak:
a) Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely);
b) Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely);
c) Technikai segítségnyújtás (V. tengely).
(3) A támogatás a kedvezményezettek felé történő kifizetése a végső kifizetést teljesítő lebonyolító szerven keresztül valósul meg.
(4) Az előirányzat kedvezményezettjei költségvetési szervek, kutatóintézetek, gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, érdekvédelmi szervezetek, egyesületek, illetve természetes személyek, aki az egyes támogatási célok megvalósításának részletes szabályairól szóló jogszabályoknak megfelel és a támogatásra való jogosultságát a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv határozatban állapította meg.
(5) Az előirányzatból költségvetési támogatás pályázati úton, illetve egyedi döntéssel nyújtható.
21/F. § (1) A 2014–2020 Új Vidékfejlesztési Program előirányzat felhasználása uniós és hazai társfinanszírozással valósul meg. A közösségi finanszírozás EMVA forrásból kerül biztosításra.
(2) Az előirányzat
a) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, és
b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásra vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések megállapításáról, az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a források és a források 2014. évben történő elosztása tekintetében történő módosításáról, valamint a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek és az 1307/2013/EU, az 1306/2013/EU és az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 2014. évben való alkalmazásuk tekintetében történő módosításáról szóló 2013. december 17-i 1310/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
szerint használható fel.
(3) Az előirányzatból költségvetési támogatás pályázati úton, illetve egyedi döntéssel nyújtható.
21/G. § (1) A SAPARD-támogatásból megvalósuló programok előirányzaton a 2006-ban lezárult SAPARD Programmal kapcsolatos visszatérítések, kifizetések kezelése történik. Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet alapján leírt EU követelések és kamatainak rendezéséhez az előirányzat biztosít forrást.
(2) Az előirányzat pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül a SAPARD 2002. és 2003. évi Éves Pénzügyi Megállapodás kihirdetéséről szóló 161/2003. (X. 13.) Korm. rendeletben meghatározott kedvezményezettek felé történő végső kifizetést teljesítő lebonyolító szerv részére.”

3. § A Korm. r. a 49. §-t követően a következő 12/A. alcímmel egészül ki:

„12/A. Az agrár-vidékfejlesztési célú előirányzatok eljárási és hatásköri szabályai
49/A. § Az Uniós Programok ÁFA fedezete előirányzat (XIX. fejezet 2. cím 13. alcím) vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítés igazoló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
d) érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.
49/B. § Az Uniós programok árfolyam-különbözete előirányzat (XIX. fejezet 2. cím 14. alcím 1 jogcímcsoport) vonatkozásában
a) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.
49/C. § Egyéb EU által nem térített kiadások előirányzat (XIX. fejezet 2. cím 14. alcím 2 jogcímcsoport) vonatkozásában
a) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.
49/D. § (1) Az ÚMVP (II. NVT) előirányzatok (XIX. fejezet 2. cím 11. alcím 1. jogcímcsoport) vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: a Program irányító hatóság (a továbbiakban: IH) vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítés igazoló: az MVH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
d) érvényesítő: az MVH pénzügyi igazgatója vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: az MVH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.
(2) Az ÚMVP (II. NVT) előirányzat (XIX. fejezet 2. cím 11. alcím 1 jogcímcsoport 5 jogcím) TS tengelye vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: a Program IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítés igazoló: a Program IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
d) érvényesítő: az MVH pénzügyi igazgatója vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: az MVH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.
49/E. § (1) A HOP Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely) (XIX. fejezet 2. cím 11. alcím 2. jogcímcsoport 1. jogcím) és Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) (XIX. fejezet 2. cím 11. alcím 2 jogcímcsoport 2 jogcím) előirányzatok vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: a Program IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítés igazoló: az MVH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
d) érvényesítő: az MVH pénzügyi igazgatója vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: az MVH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.
(2) A HOP előirányzat TS (V. tengely) előirányzat (XIX. fejezet 2. cím 11. alcím 2 jogcímcsoport 3 jogcím) vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: a Program IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítés igazoló: a Program IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
d) érvényesítő: az MVH pénzügyi igazgatója vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: az MVH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.
49/F. § A 2014–2020 Új Vidékfejlesztési Program előirányzat (XIX. fejezet 2. cím 12. alcím) vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: a Program IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítés igazoló: az MVH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
d) érvényesítő: az MVH pénzügyi igazgatója vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: az MVH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.
49/G. § A SAPARD-támogatásból megvalósuló programok előirányzat (XIX. fejezet 2. cím 15. alcím) vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítés igazoló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
d) érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.”

4. § A Korm. r. 50. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kezelő szerv a fejezet előirányzatai tekintetében kezelő szervi minőségben a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben, a 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendeletben, a 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendeletben, a 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendeletben, a 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendeletben, a 359/2013. (X. 11.) Korm. rendeletben és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat látja el.”

5. § A Korm. r. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

6. § Ez a rendelet 2014. szeptember 1. napján lép hatályba.

1. melléklet a 215/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelethez

A Korm. r. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 27–33. sorokkal egészül ki:

(A)

(B)

27

Uniós Programok ÁFA fedezete előirányzat

agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter

28

Uniós programok árfolyam-különbözete előirányzat

agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter

29

Egyéb EU által nem térített kiadások előirányzat

agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter

30

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT) előirányzat

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

31

Halászati Operatív Program előirányzat

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

32

2014–2020 Új Vidékfejlesztési Program előirányzat

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

33

SAPARD-támogatásból megvalósuló programok előirányzat

agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter

î
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. szeptember 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére