• Tartalom

217/2014. (VIII. 28.) Korm. rendelet

217/2014. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a hitelezői feltőkésítéshez kapcsolódó reorganizációs tervről

2014.09.16.

A Kormány a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvény 145. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló törvény alapján alkalmazott hitelezői feltőkésítéskor az érintett intézményre vagy pénzügyi vállalkozásra az e rendelettel összhangban kell reorganizációs tervet készíteni.

2. § A reorganizációs tervnek tartalmaznia kell az érintett intézmény vagy pénzügyi vállalkozás fizetésképtelenségét vagy várható fizetésképtelenné válását okozó tényezőket és problémákat, valamint az ehhez vezető körülmények részletes elemzését.

3. § (1) A reorganizációs terv mindazon lépéseket tartalmazza, amelyek célja, hogy ésszerű időn, de legfeljebb egy éven belül helyreálljon az érintett intézmény vagy pénzügyi vállalkozás, valamint fő üzletágai hosszú távú életképessége.

(2) A reorganizációs tervben szereplő lépések közé tartozhat különösen

a) az érintett intézmény vagy pénzügyi vállalkozás tevékenységének, szolgáltatásainak átszervezése,

b) az érintett intézményen vagy pénzügyi vállalkozáson belüli működést támogató rendszerek és infrastruktúra változtatása,

c) a veszteséget termelő tevékenységek és szolgáltatások megszüntetése,

d) a versenyképessé tehető, meglévő tevékenységek és szolgáltatások újraszervezése, valamint

e) az eszközök, leányvállalatok és üzletágak értékesítése.

(3) A reorganizációs terv része az abban foglalt lépések időbeli ütemezése és a felelősök kijelölése.

4. § (1) A 3. §-ban meghatározott lépések kizárólag az érintett intézmény vagy pénzügyi vállalkozás működését alapvetően befolyásoló piaci feltételekre vonatkozó megalapozott elemzéseken alapulhatnak.

(2) A reorganizációs terv figyelembe veszi a pénzügyi piacok aktuális helyzetét, valamint – mind a legjobb, mind a legrosszabb forgatókönyv feltételezésével – jövőbeni kilátásait, ideértve az olyan események kombinációját is, amelyek lehetővé teszik az intézmény vagy pénzügyi vállalkozás leginkább sérülékeny pontjainak azonosítását.

(3) A reorganizációs tervben szereplő aktuális- és célértékeket szektorszintű és nemzetközi referenciaértékekkel össze kell hasonlítani.

5. § Ez a rendelet 2014. szeptember 16-án lép hatályba.

6. § Ez a rendelet a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló 2014. május 15-i 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére