• Tartalom

22/2014. (XI. 3.) FM rendelet

a sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet módosításáról1

2014.11.06.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) A sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

„3. elszámolható költség: a beszerzett tenyészsertésnek, szaporítóanyagnak, illetve eszköznek az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazó vételára, amelynek import tenyészsertés és import szaporítóanyag beszerzése esetén részét képezi az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazó szállítási költség is;”

(2) Az R. 1. §-a a következő 7. ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]

„7. szaporítóanyag: hazai és import kansperma;”

2. § Az R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (1) E rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe
a) tenyészsertés és szaporítóanyag,
b) a sertés üzemi teljesítményvizsgálat végzéséhez szükséges eszközök,
c) a törzskönyvi rendszer használatára alkalmas számítógépes konfiguráció,
d) a sertés mesterséges termékenyítéshez szükséges laboratóriumi eszközök,
e) állatgyógyászati eszközök és
f) az állatjóléti státus javítását szolgáló egyéb eszközök, berendezések
beszerzéséhez.
(2) Támogatás az 1. melléklet szerinti követelményeknek megfelelő tenyészsertések, szaporítóanyag és eszközök beszerzéséhez nyújtható.”

3. § (1) Az R. 3. § b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A támogatás igénybevételére annak a törzskönyvezett sertéstenyészetnek az állattartója jogosult, aki vagy amely a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában:]

bb) nem áll felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás, csődeljárás alatt,”

(2) Az R. 3. § g) pont ga) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A támogatás igénybevételére annak a törzskönyvezett sertéstenyészetnek az állattartója jogosult, aki vagy amely vállalja, hogy]

ga) az 1. melléklettel összhangban a tenyészállatokat, szaporítóanyagot, illetve eszközöket beszerzi,”

(3) Az R. 3. § -a a következő h) ponttal egészül ki:

[A támogatás igénybevételére annak a törzskönyvezett sertéstenyészetnek az állattartója jogosult, aki vagy amely]

h) nyilatkozik arról, hogy megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt feltételeknek.”

4. § Az R. 4. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A támogatás forrása a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 1. melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 4. A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása jogcímcsoporton elkülönített 55 millió forint keretösszeg.
(2) A kifizethető támogatás összege a beszerzett tenyészsertés, szaporítóanyag, illetve eszköz elszámolható költsége, de tételenként legfeljebb a 2. mellékletben feltüntetett összeg.
(3) Támogatás állattartónként a 2014. évre vonatkozóan egy alkalommal nyújtható.”

5. § (1) Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A támogatási kérelmet 2014. november 10. és november 28. között a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon kell postai úton benyújtani az MVH részére.”

(2) Az R. 5. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az állattartónak a támogatási kérelemben nyilatkoznia kell arról, hogy]

b) nem áll felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás vagy csődeljárás alatt;”

6. § Az R. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az állattartó a tenyészsertések, szaporítóanyag és az eszközök beszerzését a támogatási kérelem benyújtását követően kezdheti meg.”

7. § (1) Az R. 7. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kifizetési kérelemhez mellékelni kell:]

d) az FSE igazolását az állattartó által beszerzett tenyészsertésekről, szaporítóanyagról és eszközökről, valamint a támogatás igénybevételéhez szükséges tenyésztéssel kapcsolatos feltételek meglétéről, amely tartalmazza, hogy a beszerzett tenyészállatok, szaporítóanyag és eszközök megfelelnek az 1. mellékletben foglalt követelményeknek;”

(2) Az R. 7. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kifizetési kérelemhez mellékelni kell:]

f) tenyészsertések és szaporítóanyag esetében a 116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet szerinti sertés szállítólevél másolatát;”

(3) Az R. 7. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A számlának tartalmaznia kell]

b) a tenyészsertés és a sperma donor kan fajtáját és egyedi azonosítóját;”

8. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

9. § Hatályát veszti az R. 5. § (4) bekezdése.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 22/2014. (XI. 3.) FM rendelethez

A beszerzésre kerülő tenyészsertésekkel, szaporítóanyaggal és eszközökkel kapcsolatos követelmények
1. Tenyészsertés és szaporítóanyag
A beszerzésre kerülő tenyészsertés és a sperma donor kan fajtája nagyfehér hússertés, lapály sertés, duroc sertés, pietrain sertés és hampshire sertés lehet, beleértve a felsorolt fajtáknak, mint világfajtáknak az Európai Unió tagállamaiban vagy harmadik országokban tenyésztett változatait. A tenyészsertésnek és a sperma donor kannak meg kell felelnie az 1. § 11. pontjában foglaltaknak. A kocasüldők kora a vásárlás időpontjában 5–10 hónap között lehet.
2. Állatmérleg
Közvetlenül a gyártótól vagy forgalmazótól beszerzett új mérleg, amely a Sertés Teljesítményvizsgálati Kódex sajátteljesítmény-vizsgálat fejezetében előírtaknak megfelelő, rögzített vagy mobil, elektronikus, saját belső akkumulátorról is működtethető kiértékelő műszerrel ellátott 1 kg-os pontosságú állatmérleg.
3. Telepi számítógép
Közvetlenül a gyártótól vagy forgalmazótól beszerzett új számítógép és új nyomtató, amelyek megfelelnek az alább meghatározottaknak, azokkal egyenértékűek, azonos vagy nagyobb teljesítményre képesek.
– Processzor órajele: 3300 MHz
– Memória: 4GB/1333 MHz DDR3
– Winchester: 500 GB HDD
– Optikai meghajtó: DVD író/olvasó
– Monitor: 19” LCD monitor (hordozható számítógép esetében legalább 15”)
– Egér, billentyűzet
– Szünetmentes tápegység
Operációs rendszerek, programok:
– Microsoft Windows 64 bites operációs rendszer
– Microsoft Office programcsomag
Nyomtató:
– lézernyomtató tonerrel
4. Laboratóriumi eszközök, állatgyógyászati eszközök, egyéb eszközök és berendezések
Közvetlenül a gyártótól vagy forgalmazótól beszerzett új eszközök a 2. mellékletben foglaltak szerint.”

2. melléklet a 22/2014. (XI. 3.) FM rendelethez

A támogatás maximális mértéke

A
Sorszám

B
Megnevezés

C
A támogatás maximális összege
Ft/egység

 

Tenyészsertések

1.

Import kanok (szállítási költséggel)

900 000

2.

Hazai kanok

250 000

3.

Import kocasüldők (szállítási költséggel)

150 000

4.

Hazai kocasüldők

85 000

5.

Hazai sperma

3 000

6.

Import sperma

40 000

 

Állatmérleg

7.

Asztali mérleg

100 000

8.

Elektronikus rögzített, vagy mobil mérleg

1 500 000

 

Telepi számítógép

9.

Telepi számítógép és nyomtató

500 000

10.

Laboratóriumi eszközök

11.

Mikroszkóp

400 000

12.

Melegítő tárgyasztal

220 000

13.

Spermatároló szekrény

250 000

14.

Sterilizáló

300 000

15.

Vízfürdő

400 000

16.

Mágneses folyadékkeverő

250 000

17.

Sűrűség mérő

50 000

18.

Termosz

15 000

19.

Folyadék hőmérő

5 000

20.

Sperma hőmérő

5 000

21.

Lombik, pohár (összesen)

30 000

22.

Fantom

250 000

23.

Gumiszőnyeg

40 000

24.

Digitális laboratóriumi mérleg

45 000

25.

Koloriméter

500 000

26.

Termékenyítő nyereg

5 000

27.

Termékenyítő öv

30 000

28.

Digitális, vízálló pH mérő

30 000

29.

Mikroszkóp kamera, szoftverrel

200 000

30.

Desztilláló

250 000

31.

Spermazacskó töltő

800 000

32.

Címkéző gép

60 000

 

Egyéb eszközök

 

33.

Gyógyszeradagoló

200 000

34.

Gyógyszerkeverő tartály

400 000

35.

Vemhességvizsgáló

600 000

36.

Farok kurtító

40 000

37.

Klíma állapot mérő műszerek

600 000

38.

Takarmány toxin vizsgáló készülék

1 500 000

39.

Állat terelő

30 000

40.

Tetováló fogó

100 000

41.

Tömegoltó

100 000

42.

Nagynyomású mosó

1 700 000

43.

Ködképző-fertőtlenítő

700 000

44.

Malacmentő légfúvó készülék

150 000

45.

Elektromos malacmelegítő lap

80 000

46.

Malacetető fiaztatóba

20 000

47.

Hátszalonna vastagság mérő

500 000

48.

Hőlégfúvó

150 000

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. november 7. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére