• Tartalom

266/2014. (X. 21.) Korm. rendelet

a Wuppermann Hungary Kft. Győr-Gönyűi Kikötőben megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

2020.03.01.

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), c), d) és e) pontjában,
az 1. § (3) bekezdése és a 2. melléklet tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Wuppermann Hungary Kft. által a Gönyű község közigazgatási területén fekvő, az ingatlan nyilvántartás szerinti 098/2 helyrajzi számú földrészleten, illetve az ebből a földrészletből telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósításra kerülő tűzihorganyzó és acélszeletelő üzem létesítését eredményező beruházással függenek össze.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)1

2. § (1)2 A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat (a továbbiakban: kormánymegbízott) jelöli ki.

(2)3 A kormánymegbízott az (1) bekezdés szerinti koordinációs feladatainak ellátása során együttműködik a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő fejlesztésért felelős miniszteri biztossal (a továbbiakban: miniszteri biztos), és minden hónap ötödik napjáig a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóságok és szakhatóságok által a koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottak felé, továbbá a koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottak által a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter és a Kormány tagjai felé teljesítendő, törvényben vagy kormányrendeletben előírt rendszeres és eseti jellegű jelentések, valamint tájékoztatások részletszabályairól szóló 33/2013. (XII. 23.) KIM rendelet 3–6. mellékletében foglalt – kitöltött – táblázatok megküldésével tájékoztatja a miniszteri biztost a kiemelt jelentőségű ügyekkel kapcsolatos intézkedéseiről és a kiemelt jelentőségű ügyek állásáról.

3. §4

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

6. §5 (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor6 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr. hatálybalépését7 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. melléklet a 266/2014. (X. 21.) Korm. rendelethez8

A Wuppermann Hungary Kft. Győr-Gönyűi Kikötőben megvalósuló beruházásával összefüggő nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

A

B

C

D

1.

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos eljárások

Eljáró hatóság

2.

Tűzihorganyzó és acélszeletelő üzem létesítése

A Wuppermann Hungary Kft. által Gönyű község közigazgatási területén fekvő, az ingatlan-
nyilvántartás
szerinti 098/2 helyrajzi számú földrészlet, illetve az ebből a földrészletből telekalakítási eljárások végleges befejezését követően kialakított földrészletek

építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

3.

örökségvédelmi hatósági eljárások, régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

4.

környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

5.

természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

6.

útügyi hatósági engedélyezési eljárás

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

7.

vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárás

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

8.

műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

9.

ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárás

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

10.

telekalakítási hatósági eljárás

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

11.

földvédelmi hatósági eljárás

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

12.

földmérési hatósági eljárás

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

13.

hírközlési hatósági engedélyezési eljárás

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

14.

szénhidrogén vezetékkel, valamint annak üzemben tartásához szükséges létesítményekkel kapcsolatos engedélyezésre irányuló hatósági eljárások

Veszprém Megyei Kormányhivatal

15.

bányahatósági engedélyezési eljárás

Veszprém Megyei Kormányhivatal

16.

talajvédelmi hatósági engedélyezési eljárás

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

17.

vasúti hatósági engedélyezési eljárás

közlekedésért felelős miniszter

18.

tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások; beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárásai;
a jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos hatósági eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

19.

tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

20.

a jogszabályban rögzített egészségügyi hatósági eljárások

illetékes járási hivatal

21.

veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

2. melléklet a 266/2014. (X. 21.) Korm. rendelethez9

1

Az 1. § (3) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 163. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 2. § (1) bekezdése a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 97. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 114. §-át.

3

A 2. § (2) bekezdése a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 97. § (3) bekezdése szerint módoított szöveg.

4

A 3. §-t a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 163. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A hatálybalépés napja 2016. szeptember 9.

7

A hatálybalépés napja 2016. szeptember 9.

8

Az 1. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 65. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 96. §-a alapján a 2020. március 1-jén folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

9

A 2. mellékletet a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 163. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére