• Tartalom

28/2014. (II. 11.) Korm. rendelet

az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról1

2014.03.28.

A Kormány

a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 32. pontjában,

a 7. § tekintetében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § Az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet] 2. §-a a következő 5a. ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]

„5a. egy és ugyanazon vállalkozás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet [a továbbiakban: általános csekély összegű (de minimis) rendelet] 2. cikk (2) bekezdése és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet [a továbbiakban: a mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) rendelet] 2. cikk (2) bekezdésében meghatározott vállalkozás;”

2. § A 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az általános csekély összegű (de minimis) rendelet, a mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) rendelet és az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati ágazatban nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról és az 1860/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2007. július 24-i 875/2007/EK bizottsági rendelet [a továbbiakban: a halászati csekély összegű (de minimis) rendelet] [a továbbiakban együtt: csekély összegű (de minimis) rendeletek] hatálya alá tartozó támogatások kivételével, amennyiben a támogatási program, egyedi támogatás, pályázati felhívás, közjogi szervezetszabályozó eszköz alapján több jogcímen nyújtható állami támogatást tartalmaz, amelyet több támogatást nyújtó szerv ítél oda, úgy a támogatási program vagy az egyedi támogatás összesített támogatástartalmáról az állami támogatást elsőként odaítélő szerv vezet nyilvántartást a vonatkozó támogatási összegekről és támogatási intenzitási mértékekről szóló uniós jogi aktusokban foglaltak betartása érdekében.”

3. § (1) A 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartási rendszerben szereplő adatok, a (3) bekezdés b) pontja alapján és a támogatást nyújtó szerv által szolgáltatott adatok, valamint a csekély összegű (de minimis) rendeletek által előírt, kedvezményezettek által tett nyilatkozatok alapján – az agrár állami támogatás kedvezményezettjei vonatkozásában – az MVH mint támogatást nyújtó szerv ellenőrzi, hogy egy kedvezményezettre vonatkozóan a tárgyévet és az azt megelőző két – a számvitelről szóló 2010. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv. tv.) 11. §-ában meghatározott – üzleti évet magában foglaló időszakot tekintve
a) a csekély összegű (de minimis) támogatás jogcímeken a mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) rendelet 3. cikk (2) bekezdésében, a halászati csekély összegű (de minimis) rendelet 3. cikk (2) bekezdésében, valamint az általános csekély összegű (de minimis) rendelet 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott összegek külön-külön ne kerüljenek túllépésre és a csekély összegű (de minimis) támogatások együttes összege ne haladja meg a 200 000 eurót, továbbá
b) a mezőgazdasági és a halászati csekély összegű (de minimis) támogatások halmozott összegei a tárgyévben és az azt megelőző két naptári év tekintetében ne haladják meg a vonatkozó bizottsági rendeletek mellékleteiben Magyarország számára meghatározott összegeket.”
„(9) Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, a csekély összegű (de minimis) rendeletek alapján nyújtott támogatások a támogatott tevékenység alapján kerülnek elkülönítésre.”

4. §2

5. § A 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 25. §-a a következő k) és l) ponttal egészül ki:

[Ez a rendelet]

k) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1407/2013/EU rendelet;
l) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet”

[végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.]

6. § A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális földprogram megvalósítása céljából az önkormányzatok számára történő ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának szabályairól szóló 263/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 14/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„14/A §. Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. március 29. napjával.

2

A 4. § a 98/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 16. §-a alapján nem lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére