• Tartalom

28/2014. (XII. 23.) NGM utasítás

a belföldi kiküldetések rendjéről1

2017.09.09.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára – a Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársainak belföldi kiküldetéseivel összefüggő eljárás rendjéről és költségtérítéséről a következő utasítást adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az utasítás hatálya kiterjed a Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) állami vezetőire és a minisztériumban kormányzati szolgálati jogviszonyban, valamint munkaviszonyban álló személyekre.

(2) Ezen utasítás alkalmazásában

a) belföldi kiküldetés: a minisztérium tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében a kinevezési okiratban vagy a munkaszerződésben rögzített munkahelytől eltérő helyen történő belföldi munkavégzés;

b) elrendelő: a belföldi kiküldetést elrendelő vezető;

c) kiküldött: az a minisztériumi állami vezető, illetve minisztériumban kormányzati szolgálati jogviszonyban, valamint munkaviszonyban álló személy, aki belföldi kiküldetésen vesz részt;

d) szervezeti egység: a miniszteri titkárság, a miniszteri kabinet, a közigazgatási államtitkárság és az államtitkárságok.

2. § (1) A belföldi kiküldetést

a) a miniszter és az államtitkár belföldi kiküldetése esetében a kabinetfőnök, akadályoztatása esetén a közigazgatási államtitkár;

b) a közigazgatási államtitkár belföldi kiküldetése esetében a kabinetfőnök, akadályoztatása esetén a parlamenti államtitkár;

c) a helyettes államtitkár belföldi kiküldetése esetében az irányítását ellátó államtitkár;

d) a kabinetfőnök belföldi kiküldetése esetében a közigazgatási államtitkár;

e) a főosztályvezető belföldi kiküldetése esetében a szakmai felügyeletet ellátó helyettes államtitkár;

f) egyéb kiküldött esetében a szakmai felügyeletet ellátó főosztályvezető

rendelheti el.

(2) Ugyanazon eseményre ugyanazon szervezeti egység részéről kettőnél több fő kiküldetésének elrendelésére csak különösen indokolt esetben kerülhet sor. Ennek indokolását az elrendelő az 1. melléklet szerinti kiküldetési rendelvény „Megjegyzés” rovatában köteles megadni.

(3) A (2) bekezdésben foglalt előírástól eltérni csak abban az esetben lehet, ha az adott eseményen való részvétel költségeit a meghívó fél viseli.

(4) A kiküldetés során az elrendelő és a kiküldött a gazdaságosság szempontjának figyelembevételével köteles eljárni.

3. § (1) A kiküldöttet a belföldi kiküldetéssel kapcsolatban a következő költségtérítés illeti meg:

a) belföldi napidíj,

b) szállásköltség és

c) utazási költség.

(2) A kiküldetés időtartamának meghatározásánál az indulás és érkezés tényleges időpontját kell számításba venni.

2. Belföldi napidíj

4. § (1) A kiküldöttnek a belföldi kiküldetés időtartamára az élelmezéssel kapcsolatos többletköltségei fedezetére napidíj (a továbbiakban: napidíj) jár.

(2) A kormánytisztviselő esetében a napidíj mértéke:

a) a mindenkori éves költségvetési törvényben meghatározott illetményalap egy munkanapra eső összegének 25%-a, amennyiben a kiküldetésben eltöltött idő naptári naponként legalább 8 óra;

b) az a) pontban meghatározott mértékű napidíj fele, ha a belföldi kiküldetésben töltött idő a 8 órát nem éri el.

(3) Munkavállaló esetében a napidíj mértéke 500 forint, amennyiben a belföldi kiküldetésben eltöltött idő naptári naponként legalább 6 óra.

(4) Nem számolható el napidíj

a) kormánytisztviselő esetében, ha a belföldi kiküldetésben töltött idő a négy órát nem éri el;

b) munkavállaló esetében, ha a belföldi kiküldetés időtartama a 6 órát nem éri el, továbbá

ha a kiküldött kormánytisztviselő, illetve a munkavállaló élelmezését a munkáltató a belföldi kiküldetés helyén biztosítja.

3. Szállásköltség

5. § (1)2 Ha a kiküldött a kiküldetés napján lakóhelyére visszatérni nem tud, a minisztérium nevére és székhelycímére (1051 Budapest, József nádor tér 2–4.) szabályosan kiállított készpénzfizetési számla ellenében az Intézményi és Gazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: IGF) a tényleges szállásköltséget a kiküldött részére, a készpénzfizetésinek nem minősülő számla esetében a kiállító részére átutalja.

(2) Miniszter, államtitkár és helyettes államtitkár szállás céljára legfeljebb 4 csillagos, valamennyi további kiküldött legfeljebb 3 csillagos szállodát vehet igénybe.

(3) Ha a kiküldött egy küldöttség tagjaként teljesít kiküldetést, indokolt esetben részére a küldöttség vezetőjét megillető szállodában történő elhelyezés biztosítható, ennek indokoltságáról az elrendelőnek a belföldi kiküldetési rendelvény „Megjegyzés” rovatában kell nyilatkoznia.

4. Utazási költség

6. § (1) A belföldi kiküldetés során a célállomás elérése az elrendelő döntése alapján történhet:

a) tömegközlekedési eszköz,

b) hivatali személygépkocsi vagy

c) a kiküldött vagy házastársa tulajdonában levő személygépkocsi (a továbbiakban: saját tulajdonú személygépkocsi)

igénybevételével.

(2) A belföldi kiküldetés elrendelésekor az elrendelő határozza meg a feladat elvégzése során igénybe vehető közlekedési eszközt.

(3) A helyi tömegközlekedési költségek a leadott utazási jegyek ellenében számolhatóak el.

(4) A vasúti, autóbusszal történő utazás és vízi közlekedési költségek a minisztérium nevére és székhelycímére kiállított számla, valamint a hozzá csatolt menetjegy és pótjegy ellenében számolhatóak el.

(5) Vasúton történő utazás esetén a másodosztályú menetjegy és pótjegy díja számolható el. Első osztályú menetjegy igénybevételére a főosztályvezetők és az ennél magasabb beosztású vezetők jogosultak.

(6) A kiküldött kormánytisztviselők a belföldi kiküldetés alkalmával az egyébként a kormánytisztviselők számára biztosított vasúti menetdíj-kedvezményt nem vehetik igénybe.

(7) Személygépkocsi igénybevételét, hivatali gépjárművet a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF) gépjárműparkjából intraneten a KEF ellátási portálján keresztül kell igényelni. A gépkocsi használatára a KEF szabályai vonatkoznak.

(8) Saját tulajdonú személygépkocsi hivatalos célú használatára költségtérítés ellenében akkor kerülhet sor, ha az adott belföldi kiküldetési időtartamra a KEF hivatali gépjárművet biztosítani nem tud.

(9) A (8) bekezdésben meghatározott esetben

a) a saját tulajdonú személygépkocsi hivatalos célú igénybevételéhez a kiküldöttnek nyilatkoznia kell a 2. melléklet szerinti nyilatkozat kitöltésével;

b) a saját tulajdonú személygépkocsi hivatalos célra történő igénybevételét az elrendelő akkor engedélyezheti, ha a személygépkocsi megfelel a forgalomban tartási követelményeknek, a kiküldött érvényes jogosítvánnyal rendelkezik, továbbá a gépjármű tulajdonosa a járműre érvényes teljes körű casco- és balesetbiztosítással rendelkezik, és az erről szóló igazolásokat az elrendelő részére bemutatta;

c)3 a saját tulajdonú személygépkocsival történő kiutazáskor az IGF a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélküli elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet által meghatározott alapnorma-átalány mértéke, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által közzétett, adott hónapra érvényes üzemanyagár, az általános normaköltség és a megtett kilométer alapján állapítja meg a kifizetendő költségtérítés összegét;

d)4 normaköltségként a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott általános személygépkocsi normaköltség költségtérítés fizethető; az IGF részére leadott elszámoláshoz a pontos címadatok feltüntetésével csatolni kell a www.maps.google.com internetes honlapról kinyomtatott útvonaltervet;

e) az autópálya-használati díj a minisztérium nevére és címére – a kiküldetés időtartamához képest a leggazdaságosabb díjnak megfelelően – kiállított számla ellenében, a parkolás díja a leadott jegy ellenében fizethető ki;

f) a káreseményhez kapcsolódó valamennyi költség a kiküldöttet terheli baleset, káresemény bekövetkeztekor, amennyiben az a kiküldött hibájából következett be;

g) a közlekedési szabályok megsértéséből eredő minden költség és kiszabott bírság kizárólag a személygépkocsi vezetőjét terhelik; az így felmerült költségek és bírságok nem számolhatóak el.

5. A kiküldetés elrendelésének és elszámolásának módja

7. § (1) A kiküldetés elrendelése az elvégzendő feladat meghatározásával és az 1. melléklet szerinti belföldi kiküldetési rendelvény egyidejű kitöltésével történik.

(2)5 A belföldi kiküldetési rendelvényt az elrendelő állítja ki két példányban. A kiállítást követően pénzügyi ellenjegyzésre meg kell küldeni az IGF részére. A pénzügyi ellenjegyzést követően egy példány az IGF-nél marad, a másik példány a kiküldött részére visszaküldésre kerül.

(3)6 A belföldi kiküldetéshez előleg csak rendkívül indokolt esetben igényelhető. Az elrendelő előlegre vonatkozóan engedélyt az IGF vezetőjétől kérhet. Az előleggel a belföldi kiküldetés befejező napját követő öt munkanapon belül el kell számolni.

(4)7 A kiküldött a belföldi kiküldetés befejező napját követő öt munkanapon belül – akadályoztatása esetén legkésőbb harminc napon belül – köteles a 3. melléklet szerinti költségelszámolást és mellékleteit szabályszerűen kitöltve, a kiküldetést elrendelő teljesítésigazolásával ellátva az IGF részére megküldeni.

(5) Harminc napon túl leadott költségelszámolás alapján kifizetés nem teljesíthető, kivéve az európai uniós projektekhez kapcsolódó, európai uniós forrásokból finanszírozott kiküldetések esetében.

(6)8 A költségelszámolásban feltüntetett adatokat az IGF megvizsgálja, és a hatályos jogszabályokban, valamint jelen utasításban foglaltak szerint elszámolható tételek megtérítésre kerülnek. A költségtérítés kifizetését követően a költségelszámolás hiteles másolatát az IGF a kiküldött részére megküldi, amelyet az adó megállapításához való jog elévüléséig meg kell őrizni.

6. Záró rendelkezések

8. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 28/2014. (XII. 23.) NGM utasításhoz9

Belföldi kiküldetés azonosító: BK-1 ………
BELFÖLDI KIKÜLDETÉSI RENDELVÉNY
Megküldendő 2 példányban az IGF részére

Kiküldött neve, beosztása:

szervezeti egysége:

Állandó lakcím

(tartózkodási hely):

Születési helye, ideje:

Anyja neve:

Adóazonosító jele:

Kiküldetés helye

(település, pontos cím):

Kiküldetés ideje (év, hó, nap):

Engedélyezett belföldi tartózkodás ideje:

……… nap, ……… éj

Igénybe vehető közlekedési eszköz:

(a megfelelőt kérjük jelölni)

Várható költség:

□ vasúton történő utazás:      Ft

□ távolsági autóbusz:      Ft

□ helyi közösségi közlekedés:      Ft

□ menetrend szerint közlekedő

□ belföldi hajójárat:      Ft

□ hivatali személygépkocsi:      Ft

□ saját tulajdonú személygépkocsi*:      Ft

Szállásköltség:      Ft

Napidíj:      Ft

Kiküldetés célja:

Költségviselő: (a megfelelőt kérjük jelölni) Amennyiben több költségviselő van, a költségtípus – utazás, szállás, napidíj stb. –
megjelölése is szükséges.

□ NGM Igazgatás
□ Egyéb, éspedig (projektszám megjelölése):
……………………

* A kiküldött saját tulajdonában lévő személygépkocsi igénybevételét engedélyezem, a gépkocsi megfelel a forgalomban tartási követelményeknek (érvényes műszaki vizsga, kötelező felelősségbiztosítás, megfelelő műszaki állapot), a kiküldött rendelkezik érvényes jogosítvánnyal, továbbá a gépjármű tulajdonosa a járműre érvényes teljes körű casco- és balesetbiztosítással rendelkezik, és az erről szóló igazolásokat bemutatta.
Megjegyzés:

Kiküldetést elrendelő:

Olvasható név:

Aláírás:
Kelt:

Pénzügyi ellenjegyző (IGF):

Olvasható név:

Aláírás:
Kelt:

2. melléklet a 28/2014. (XII. 23.) NGM utasításhoz

NYILATKOZAT
saját tulajdonú személygépkocsi hivatalos célú igénybevételéhez
Alulírott ………………………………… (név) ……………………………………………..(lakcím), a Nemzetgazdasági Minisztérium ……………………………………………… (szervezeti egység megnevezése) munkatársa kijelentem, hogy az alábbi, saját tulajdonban/házastársam tulajdonában* lévő személygépkocsit hivatalos célra igénybe kívánom venni ……………………………………………… között összesen ………… km távolságra.
A személygépkocsi
–    típusa:
–    forgalmi rendszáma:
–    forgalmi engedélyének száma:
–    műszaki érvényessége:
–    hengerűrtartalma:
–    üzemanyag oktánszáma:
–    tulajdonosának neve:
Az üzemanyag költségtérítés összegének megállapításánál tudomásul veszem a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélküli elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet szerinti alapnorma-átalánnyal történő elszámolást.
A fenntartási költségtérítést a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben meghatározott általános személygépkocsi-normaköltség figyelembevételével kérem elszámolni.
Kijelentem, hogy a saját tulajdonomban/házastársam tulajdonában* lévő személygépkocsi hivatalos célú használatával kapcsolatban – a munkáltató jogszabályon alapuló kártérítési felelőssége körébe tartozó eseteket kivéve – semmiféle kártérítési igénnyel nem lépek fel a Nemzetgazdasági Minisztériummal szemben.
Budapest, 20 ……………….
………………………………………………….
A nyilatkozattevő aláírása

3. melléklet a 28/2014. (XII. 23.) NGM utasításhoz10

Belföldi kiküldetés azonosító: BK-1………
KÖLTSÉGELSZÁMOLÁS
Megküldendő 1 példányban az IGF részére

Kiküldött tölti ki:

IGF tölti ki:

 

Kiküldött neve:

 

 

Adóazonosító jele:

 

 

Indulás (év, hónap, nap, óra, perc)

 

 

Visszaérkezés (év, hónap, nap, óra, perc)

 

 

 

 

 

 

 

Elszámolható napidíj:

…… nap
………………… Ft

 

Napidíj:

A kiküldött térítésmentes élelmezésben részesült:

(a megfelelőt kérjük jelölni)

□ igen

□ nem

□ csak reggeli

 

 

 

 

Szállásköltség:

Számla sorszáma:

Kifizetési mód:

(a megfelelőt kérjük jelölni)

□ átutalás

□ készpénz

Elszámolható szállásköltség:

………………… Ft

Utazási költség:

Közlekedési eszköz:

(a megfelelőt kérjük jelölni)

□ vasúton történő utazás:      Ft

□ távolsági autóbusz:      Ft

□ helyi közösségi közlekedés:      Ft

□ menetrend szerint közlekedő

□ belföldi hajójárat:      Ft

□ hivatali személygépkocsi:      Ft

□ saját tulajdonú személygépkocsi esetén*

– Megtett km: ……………

– Hengerűrtartalom: ……………

– Üzemanyag oktánszáma: ……………

Elszámolható utazási költség:

………………… Ft

Egyéb költségek:

(a megfelelőt kérjük jelölni)

□ autópálya-használati díj:      Ft

□ parkolási díj:      Ft

Elszámolható egyéb költség:

………………… Ft

Elszámolható összköltség:

………………… Ft

Megjegyzés:

    

    

    

Kiküldött:

Olvasható név:

Aláírás:
Kelt:

Kiküldetést elrendelő/teljesítésigazoló:

Olvasható név:

Aláírás:
Kelt:

IGF által ellenőrizte:

Olvasható név:

Aláírás:
Kelt:

* Útvonalterv mellékelve.
Mellékletek: (például menetjegyek, IC pótjegyek, számlák stb.)
1

Az utasítást a 20/2019. (XII. 19.) PM utasítás 9. §-a hatályon kívül helyezte 2019. december 20. napjával.

2

Az 5. § (1) bekezdése a 25/2017. (IX. 8.) NGM utasítás 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 6. § (9) bekezdés c) pontja a 25/2017. (IX. 8.) NGM utasítás 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 6. § (9) bekezdés d) pontja a 25/2017. (IX. 8.) NGM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 7. § (2) bekezdése a 25/2017. (IX. 8.) NGM utasítás 2. § b)–c) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 7. § (3) bekezdése a 25/2017. (IX. 8.) NGM utasítás 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 7. § (4) bekezdése a 25/2017. (IX. 8.) NGM utasítás 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 7. § (6) bekezdése a 25/2017. (IX. 8.) NGM utasítás 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.

9

Az 1. melléklet a 25/2017. (IX. 8.) NGM utasítás 3. § a) pontjával megállapított szöveg.

*

A megfelelő rész aláhúzandó!

10

A 3. melléklet a 25/2017. (IX. 8.) NGM utasítás 3. § b) pontjával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére