• Tartalom

30/2014. (IV. 3.) VM rendelet

az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2014.04.04.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet módosítása

1. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet (a továbbiakban: R1.) 9. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Ha az ügyfél nem teljesíti a 8. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségét, akkor
a) a támogatási jogosultsága megszűnik, és
b) az addig igénybe vett támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül.”

(2) Az R1. 9. §-a a következő (10) és (11) bekezdésekkel egészül ki:

„(10) Ha a támogatási kérelmet jóváhagyó határozat kézhezvételét követő 5. naptári évben
a) teljesül az üzleti tervben a 4. évre vállalt üzemméret, vagy
b) az ügyfél üzemmérete eléri a támogatási összeg alapját képező üzemméret-kategória legkisebb mértékét és az üzleti tervben a 4. évre vállalt üzemmérettől legfeljebb 10%-kal marad el,
akkor a (6) bekezdéstől eltérően az ügyfél kizárólag a támogatási összeg fennmaradó 10%-hoz való jogosultságát veszti el abban az esetben, ha a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelmét nem nyújtja be a 8. § (2) bekezdésben meghatározott határidőig, vagy a határidőben benyújtott kifizetési kérelme elutasításra kerül.
(11) A (8) bekezdés a) pontja szerinti jogkövetkezmény nem alkalmazható, ha
a) az ügyfél megfelel a (10) bekezdés szerinti feltételnek, vagy
b) a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelme jóváhagyásra vagy részben jóváhagyásra kerül.”

2. § Az R1. a következő 14. §-sal egészül ki:

14. § Az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 30/2014. (IV. 3.) VM rendelettel megállapított 9. § (6), (10) és (11) bekezdését a 2007. december 3. és 2008. február 7. között benyújtott támogatási kérelmek esetében kell alkalmazni.”

2. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet módosítása

3. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet (a továbbiakban: R2.) 9. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Ha az ügyfél nem teljesíti, a 4. § (4) bekezdés a) pontja szerinti képzési, valamint a 8. § (3) bekezdése szerinti kérelembenyújtási kötelezettségét, akkor
a) a támogatási jogosultsága megszűnik, és
b) az addig igénybe vett támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül.”

(2) Az R2. 9. §-a a következő (11) és (12) bekezdéssel egészül ki:

„(11) A (9) bekezdés szerinti jogkövetkezménytől eltérően, az ügyfél kizárólag a támogatási összeg fennmaradó 10%-hoz való jogosultságát veszti el, ha a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó
a) kifizetési kérelmet a 8. § (3) bekezdésében meghatározott határidőig nem nyújtja be, vagy
b) kifizetési kérelem elutasításra kerül.
(12) A (11) bekezdés kizárólag akkor alkalmazható, ha a támogatási kérelmet jóváhagyó határozat kézhezvételét követő 5. naptári évben teljesül az üzleti tervben a 4. évre vállalt üzemméret.”

4. § Az R2. a következő 16. §-sal egészül ki:

16. § (1) Az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 30/2014. (IV. 3.) VM rendelettel [a továbbiakban: 30/2014. (IV. 3.) VM rendelet] megállapított 9. § (9), (11) és (12) bekezdését a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(2) A 30/2014. (IV. 3.) VM rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos 8. § (5) bekezdés a) pontját és a 9. § (3) bekezdés a) pontját a 30/2014. (IV. 3.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni.”

5. § Hatályát veszti az R2.

3. A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet módosítása

6. § (1) A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: R3.) 21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Valamennyi művelési kötelezettséggel terhelt ültetvény esetében, ha az ültetvény használója bármilyen okból változik, az (1) bekezdés szerinti művelési kötelezettség átadását az MVH részére be kell jelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell az átadó nevét és MVH ügyfél-azonosítóját, a kötelezettséget átvállaló nevét és MVH ügyfél-azonosítóját, az érintett terület adatait (helység, helyrajzi szám, területnagyság), az átadás dátumát, és az átadó, valamint az átvevő aláírását.”

(2) Az R3. 21. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Amennyiben a művelési kötelezettség átadása a (3) bekezdés szerint történik, abban az esetben a kötelezettség átadása nem minősül a művelési kötelezettség megszegésének.”

(3) Az R3. a következő 25. §-sal egészül ki:

a) a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet alapján indult, valamint
b) e rendelet alapján indult,
és a 30/2014. (IV. 3.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő, művelési kötelezettség átadásával kapcsolatos ügyekben is alkalmazni kell.”

4. Záró rendelkezés

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. április 5. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére