• Tartalom

31/2014. (IV. 14.) EMMI rendelet

31/2014. (IV. 14.) EMMI rendelet

a civil szervezetekkel kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról1

2014.07.01.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 73. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,

a 2. alcím tekintetében az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 73. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló
5/2012. (II. 16.) KIM rendelet módosítása

1–6. §2

2. A civil szervezetek információs rendszeréről szóló 24/2012. (IV. 25.) KIM rendelet módosítása

7. § (1)3

(2) Az R2. 3. § (1) bekezdése a következő l) és m) ponttal egészül ki:

(A Civil Információs Portálon közzétételre kerül, kérelemre lekérdezhető illetve hozzáférhető:)

l) a civil szervezetekről – az adószám, a név, a székhely, az alkalmazottak száma és a telephely(ek) vonatkozásában – az adóhatóság által az adózás rendjéről szóló törvény alapján az adózót terhelő adókötelezettség jogszerű teljesítéséhez, a költségvetési támogatás jogszerű igénybevételéhez a honlapján közzétett,
m) a civil szervezetekről a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 6. § (2) bekezdése szerinti statisztikai regiszterben tárolt nyilvános”

(adat.)

8. § Az R2. 1. melléklete a következő 19. és 20. sorral egészül ki:

19.

az adózót terhelő adókötelezettség teljesítéséhez, költségvetési támogatás jogszerű igénybevételéhez közzétett adat

Civil tv. 14. §
(3) bekezdés b) pont

Folyamatosan

állami adóhatóság

20.

statisztikai regiszterben tárolt nyilvános adat

Civil tv. 14. §
(3) bekezdés c) pont

Folyamatosan

Központi Statisztikai Hivatal

9. § Az R2.

a)4

b)5

c) 1. melléklet B:5 mezőjében a „Civil tv. 14. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „Civil tv. 14. § (3) bekezdés a) pontja” szöveg

d) 1. melléklet B:6 mezőjében a „Civil tv. 14. § (1)” szövegrész helyébe a „Civil tv. 14. § (3) bekezdés a) pontja” szöveg

e)6

f)7

3. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 7. § (2) bekezdése, a 8. §, valamint a 9. § c) és d) pontja 2014. július 1-jén lép hatályba.

11. § Az 1. alcím az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. július 2. napjával.

2

Az 1–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 7. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 9. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 9. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 9. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 9. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére