• Tartalom

316/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet

316/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet

az egyes kárpótlással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról1

2014.12.13.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló
93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) Az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tmhr.) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A szabadságvesztés, illetve a szabadságkorlátozás egy évet (365 naptári napot) meg nem haladó időtartamára járó emelés összege 5250 forint.
(2) Az 1. § (3) bekezdésében meghatározott időtartam alapján járó emelés összege
a) az első évre havi 5250 forint,
b) a második évtől az ötödik évvel bezárólag évenként havi 2635 forint,
c) a hatodik évtől évenként havi 3155 forint.”

(2) A Tmhr. 2. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az emelés összege a 2014 októberére folyósított emelés havi összegének 9,9%-kal megemelt összege, ha az meghaladja az (1) és (2) bekezdésben meghatározott összeget.”

(3) A Tmhr. a következő 2/A. §-sal egészül ki:

2/A. § A folyósított emelés összegét 2015. január 1-jétől a Tbny. 62. §-ában foglaltak szerint kell emelni, az emelést 2014. december 31-ét követő időponttól a Tbny. 62. §-a szerinti időközi nyugdíjemelésekkel növelt, 2. § szerinti összegben kell megállapítani.”

(4) A Tmhr. 15. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) E rendeletnek az egyes kárpótlással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló 316/2014. (XII. 12.)Korm. rendelettel megállapított 2. § (1)–(2a) bekezdésében meghatározott emelés összege 2014. november 1-jétől illeti meg a jogosultakat. Az emelés 2014. november és december hónapra eső összegét 2014. december hónapban kell a jogosultak részére folyósítani. Az emelés visszamenőleg járó összegét az emelésre jogosult személy halála esetén a nyugdíjfolyósító szerv kérelemre Tbny. 83. § (2) bekezdésében meghatározott személy részére folyósítja.”

2. Az 1938–1945 közötti időszakban faji vagy nemzetiségi hovatartozás, illetőleg a nácizmus elleni magatartásuk miatt deportált, munkaszolgálatot teljesített vagy egyéb személyes szabadság korlátozása alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 74/1991. (VI. 10.) Korm. rendelet módosítása

2. § Az 1938–1945 közötti időszakban faji vagy nemzetiségi hovatartozás, illetőleg a nácizmus elleni magatartásuk miatt deportált, munkaszolgálatot teljesített vagy egyéb személyes szabadság korlátozása alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 74/1991. (VI. 10.) Korm. rendelet 1. §-ában az „és a 2. § (1)–(3) bekezdésének” szövegrész helyébe a „ , valamint a 2. §-ának és 2/A. §-ának” szöveg lép.

3. A volt nyugati hadifoglyok hitelutalványaival kapcsolatos pénzkövetelésekről és nyugdíjuk kiegészítéséről szóló 51/1992. (III. 18.) Korm. rendelet módosítása

3. § A volt nyugati hadifoglyok hitelutalványaival kapcsolatos pénzkövetelésekről és nyugdíjuk kiegészítéséről szóló 51/1992. (III. 18.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében az „1. §-ában foglaltak” szövegrész helyébe az „1–2/A. §-ában foglaltak” szöveg lép.

4. Az 1951 és 1956 közötti időszakban politikai okból hátrányos megkülönböztetéssel járó katonai munkaszolgálatot teljesített személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 174/1992. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) Az 1951 és 1956 közötti időszakban politikai okból hátrányos megkülönböztetéssel járó katonai munkaszolgálatot teljesített személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 174/1992. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (1) A munkaszolgálat után járó emelés összege egy évet meg nem haladó munkaszolgálat esetén havi 5250 forint, a második évtől kezdve minden év után havi 2635 forint.
(2) A munkaszolgálat után járó emelés összege a 2014 októberére folyósított emelés havi összegének 9,9%-kal megemelt összege, ha az meghaladja az (1) bekezdésben meghatározott összeget.”

(2) Az R. a következő 2/A. §-sal egészül ki:

2/A. § A folyósított emelés összegét 2015. január 1-jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tbny.) 62. §-ában foglaltak szerint kell emelni, az emelést 2014. december 31-ét követő időponttól a Tbny. 62. §-a szerinti időközi nyugdíjemelésekkel növelt, 2. § szerinti összegben kell megállapítani.”

(3) Az R. 5. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) E rendeletnek az egyes kárpótlással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló 316/2014. (XII. 12.) Korm. rendelettel megállapított 2. §-ában meghatározott emelés összege 2014. november 1-jétől illeti meg a jogosultakat. Az emelés 2014. november és december hónapra eső összegét 2014. december hónapban kell a jogosultak részére folyósítani. Az emelés visszamenőleg járó összegét az emelésre jogosult személy halála esetén a nyugdíjfolyósító szerv kérelemre a Tbny. 83. § (2) bekezdésében meghatározott személy részére folyósítja.”

(4) Az R. 5. § (4) bekezdésében a „társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény” szövegrész helyébe a „Tbny.” szöveg lép.

5. A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nhpr.) 4. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:

„(8) 2015. január 1-jétől az (1) és (2) bekezdésben meghatározott összeghatárokat és pótlékot a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. §-ában foglaltak szerint kell emelni.
(9) A folyósított pótlékot a megemelt összeghatároknak megfelelően kell emelni. A pótlék emelése során az egyéb ellátások egyidejű emelését figyelmen kívül kell hagyni.”

(2) Az Nhpr. a következő 10. §-sal egészül ki:

10. § Az egyes kárpótlással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló 316/2014. (XII. 12.) Korm. rendelettel meghatározott összeghatárokat visszamenőlegesen, a 2014. október 31-ét követő időponttól megállapításra kerülő pótlékra is alkalmazni kell, a 2014. november 1-jét megelőző időponttól megállapított pótlékot a módosított összeghatároknak megfelelően 2014. november 1-jétől, visszamenőlegesen kell megemelni. Az emelés 2014 novemberére és decemberére járó összegét 2014 decemberében kell folyósítani. Az emelés visszamenőlegesen járó összegét az emelésre jogosult személy halála esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság kérelemre a Tny. 83. § (2) bekezdésében meghatározott személy részére folyósítja.”

(3) Az Nhpr.

a) 2. § (1) bekezdés d) pont da) és dc) alpontjában a „161 260 Ft-ot” szövegrész helyébe a „177 230 Ft-ot” szöveg,

b) 4. § (1) bekezdésében a „161 260 Ft-ot” szövegrész helyébe a „177 230 Ft-ot” szöveg, a „161 260 Ft” szövegrész helyébe a „177 230 Ft” szöveg,

c) 4. § (2) bekezdésében a „80 630 Ft-ot” szövegrész helyébe a „88 615 Ft-ot” szöveg,

d) 8. § (4) bekezdésében a „társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.), valamint a végrehajtásáról rendelkező” szövegrész helyébe a „Tny. és a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló” szöveg

lép.

6. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. december 14. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére