• Tartalom

325/2014. (XII. 15.) Korm. rendelet

325/2014. (XII. 15.) Korm. rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról1

2015.01.01.

A Kormány a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint 81. § (2) bekezdés i) pontjában, továbbá

a 2. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló
273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet módosítása

1. § A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: NAV Korm. r.) I. fejezete a következő 8/B. §-sal egészül ki:

8/B. § A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező alsó fokú vámszerv – a Különleges Szolgálat által magának fenn nem tartott ügyben – a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1306/2013/EU rendelet (a továbbiakban: 1306/2013/EU rendelet) V. cím III. fejezetében meghatározott EMGA utólagos ellenőrzést, valamint a külön jogszabály szerinti helyszíni szemle lefolytatását a Különleges Szolgálat szakmai irányítása és felügyelete mellett végzi.”

2. § (1) A NAV Korm. r. 12. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A NAV Központi Hivatala:)

d) ellátja az 1306/2013/EU rendelet 85. cikkében meghatározott feladatokat (Különleges Szolgálat), végzi továbbá a Különleges Szolgálat által magának fenntartott ügyekben az 1306/2013/EU rendelet V. cím III. fejezetében meghatározott EMGA utólagos ellenőrzést, valamint a külön jogszabály szerinti EMGA felülellenőrzést, illetve helyszíni szemle lefolytatását,”

(2) A NAV Korm. r. 12. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A NAV Központi Hivatala:)

h) végzi a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény szerinti, a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség tagjai által benyújtott nyilatkozatok záradékolását,”

3. § (1) A NAV Korm. r. 15. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(Az 1. számú Repülőtéri Igazgatóság első fokon ellátja a vámhatóság hatáskörébe utalt feladatokat, kivéve)

h) az 1306/2013/EU rendelet V. cím III. fejezete szerinti EMGA utólagos ellenőrzést, valamint a külön jogszabály szerinti helyszíni szemle lefolytatását.”

(2) A NAV Korm. r. 15. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A 2. számú Repülőtéri Igazgatóság első fokon ellátja a vámhatóság hatáskörébe utalt feladatokat, kivéve)

d) az 1306/2013/EU rendelet V. cím III. fejezete szerinti EMGA utólagos ellenőrzést, valamint a külön jogszabály szerinti helyszíni szemle lefolytatását.”

4. § A NAV Korm. r. 24. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A NAV tv. 36/E. § (3) bekezdése alapján kizárólag a Bevetési Főigazgatóság járhat el.”

5. § (1) A NAV Korm. r. 27. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A KAVIG kizárólagos hatáskörébe tartozik országos illetékességgel a NAV, mint vámhatóság hatáskörébe utalt feladatok tekintetében:)

g) a vámszabad terület és vámszabad raktár engedélyezésével összefüggő feladatok ellátása,”

(2) A NAV Korm. r. 27. § l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A KAVIG kizárólagos hatáskörébe tartozik országos illetékességgel a NAV, mint vámhatóság hatáskörébe utalt feladatok tekintetében:)

l) a nem természetes személy részére behozott nemesfémtárgyak – a kizárólag tudományos, egészségügyi, oktatási vagy ipari célt szolgáló nemesfémtárgyak kivételével –, valamint a drágakövek tekintetében
la) árutovábbítás vámeljárás,
lb) szabad forgalomba bocsátás vámeljárás – ideértve az átmeneti megőrzés engedélyezését is –,
lc) kiviteli eljárás
lefolytatása,”

6. § (1) A NAV Korm. r. 28. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A KAVIG jogszabályban meghatározott azon kiemelt adózók tekintetében, akiknek a székhelye Budapest, illetve Pest megye közigazgatási területén található, első fokon ellátja a vámhatóság hatáskörébe utalt feladatokat, kivéve)

a) a Vtv.-ben meghatározott vámigazgatási feladatokat, ide nem értve a Vtv. 7/C. § (1) bekezdés c) pontja szerinti utólagos ellenőrzést, a Vtv. 7/U. § (1) bekezdése szerinti EMGA utólagos ellenőrzést, valamint az e rendelet alapján a hatáskörébe utalt vámigazgatási feladatokat,”

(2) A NAV Korm. r. 28. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A KAVIG jogszabályban meghatározott azon kiemelt adózók tekintetében, akiknek a székhelye Budapest, illetve Pest megye közigazgatási területén található, első fokon ellátja a vámhatóság hatáskörébe utalt feladatokat, kivéve)

d) a hatósági felügyeletet – ide nem értve az adó-visszaigénylési (adó-visszatérítési) kérelem elbírálása során végzett, Jöt. 49. § (5) bekezdése szerinti kiutalás előtti ellenőrzést – és a jövedéki ellenőrzést,”
29/A. § A KAVIG végzi a 27. § a)–c), e)–i), l), n) és q) pontja szerinti feladatok ellátásával összefüggő, a Vtv. 7/C. § (1) bekezdés a)–b) és d)–e) pontja szerinti utólagos ellenőrzést.”

8. § A NAV Korm. r. 32/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

32/D. § Az Észak-budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság folytatja le az 1306/2013/EU rendelet V. cím III. fejezetében meghatározott EMGA utólagos ellenőrzést, valamint a külön jogszabály szerinti helyszíni szemle lefolytatását azon személyek tekintetében – ide nem értve a KAVIG hatáskörébe tartozó kiemelt adózókat –, akiknek, illetve amelyeknek székhelye Budapest, illetve Pest megye közigazgatási területén található.”

9. § A NAV Korm. r. „A vámszervek különös hatásköri szabályai” alcíme a következő 32/E. §-sal egészül ki:

32/E. § A Vtv. 7/Q. §-a szerinti kapcsolódó vizsgálatot az utólagos ellenőrzést vagy az EMGA utólagos ellenőrzést végző vámszerv folytatja le, vagy indokolt esetben az ellenőrzés lefolytatása céljából megkeresi az arra az általános szabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező vámszervet.”

10. § A NAV Korm. r. 36. §-a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:

„(1c) A Kormány az Aktv. 43. § (1) bekezdésében megjelölt illetékes hatóságként a NAV szervezetén belül a Központi Hivatalt jelöli ki.”

11. § (1) A NAV Korm. r. 45. § (3b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyúttal a § a következő (3c) bekezdéssel egészül ki:

„(3b) Amennyiben az ellenőrzést az adóigazgatóság illetékességi területén kívül végzi, és az Art. 14. § (4) bekezdése vagy a 99. § (1a) bekezdése alapján megállapított mulasztási bírság a felszámolót, a végelszámolót, volt végelszámolót, illetve a vezető tisztségviselőt, volt vezető tisztségviselőt terheli, a mulasztási bírságot az eljáró adóigazgatóság szabja ki.
(3c) Az Art. szerinti általános megbízólevéllel végzett ellenőrzést követő hatósági eljárásra az ellenőrzést lefolytató adóigazgatóság az illetékes.”

(2) A NAV Korm. r. 45. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az alábbi ügyekben az adózó személyesen, postai vagy elektronikus úton benyújtott kérelmére – a 18. § (1) bekezdés a)–b), d)–i) pontjában és 19. § (1) bekezdésében megjelölt adózók kivételével – a NAV bármelyik megyei (fővárosi) adóigazgatósága eljárhat:]

a) az Art. 85/A. §-a szerinti adóhatósági igazolásokkal kapcsolatos ügyintézés,”

(3) A NAV Korm. r. 45. § (4) bekezdése a következő g)–n) ponttal egészül ki:

[Az alábbi ügyekben az adózó személyesen, postai vagy elektronikus úton benyújtott kérelmére – a 18. § (1) bekezdés a)–b), d)–i) pontjában és 19. § (1) bekezdésében megjelölt adózók kivételével – a NAV bármelyik megyei (fővárosi) adóigazgatósága eljárhat:]

g) az adózó bevallásaival kapcsolatos tájékoztatás és a feldolgozó rendszerből nyomtatott adatállomány (kivonat) kiadásával kapcsolatos ügyintézés,
h) az adózó személyi jövedelemadó bevallásaival kapcsolatos ügyintézés,
i) a telefonos ügyintézést lehetővé tevő ügyfélazonosító-számmal kapcsolatos ügyintézés,
j) a személyi jövedelemadó meghatározott részének – külön törvény szerinti – felajánlásáról szóló rendelkező nyilatkozatok átvétele és nyilvántartásba vétele,
k) az adózó állandó meghatalmazottjának, megbízottjának az erre a célra rendszeresített nyomtatványon tett bejelentésével kapcsolatos ügyintézés,
l) az adózóra vonatkozó egységes adóalany- és ügyfélnyilvántartásban szereplő adatokkal kapcsolatos tájékoztatás, kivonat kiadása ügyében,
m) a legfeljebb 180 napos – biztosítási kötelezettséggel járó – munkaviszonnyal rendelkező 25 év alatti pályakezdő munkavállaló után érvényesíthető szociális hozzájárulási adó adókedvezménye igénybevételéhez szükséges igazolással kapcsolatos ügyintézés,
n) a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet szerinti működő adóalanyként történő nyilvántartásba vétellel, működő adóalanyi státusz igazolásával kapcsolatos ügyintézés.”

(4) A NAV Korm. r. 45. §-a a következő (10a) bekezdéssel egészül ki:

„(10a) Amennyiben a (10) bekezdés szerinti esetben az adóhatóság az adózót a lakóhelyéhez, székhelyéhez, a központi ügyintézés helyéhez, telephelyéhez legközelebb eső hivatali helyiségébe idézi, és az adózó az adóhatóság idézésében megjelölt helyen és időpontban nem jelent meg, és távolmaradását előzetesen, alapos okkal nem mentette ki vagy 8 napon belül megfelelően nem igazolta, a továbbiakban az ellenőrzést az ellenőrzést végző adóhatóság a székhelye szerinti hivatali helyiségében folytatja le.”

12. § A NAV Korm. r. 46. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az önálló orvosi tevékenység praxisjogának megszerzésével kapcsolatos ajándékozási és visszterhes vagyonátruházási illetéket az a megyei (fővárosi) adóigazgatóság szabja ki, amelynek illetékességi területén a praxisjog szerinti telephely van.”

13. § A NAV Korm. r. 57. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti esetben a regisztrációs adóval kapcsolatos utólagos ellenőrzés lefolytatására a regisztrációs adó megállapítására irányuló eljárást lefolytató szerv az illetékes.”

14. § (1) A NAV Korm. r. 59. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 32/A. § szerinti vámszerv az engedélyezett gazdálkodói tanúsítványok kiadása, felügyelete, újbóli értékelése, illetve az egyszerűsített engedélyezési eljárás során az AEO feltételek vizsgálatakor az illetékességi területén kívül is eljárhat.”

(2) A NAV Korm. r. 59. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyúttal a § a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A 32/E. § szerinti esetben az utólagos ellenőrzést vagy az EMGA utólagos ellenőrzést végző vámszerv a Vtv. 7/Q. §-a szerinti kapcsolódó vizsgálatot illetékességi területén kívül is végezhet.
(4) A megyei vám- és pénzügyőri igazgatóság, valamint a KAVIG a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) 29/A. § (1) bekezdésében meghatározott ellenőrzés végrehajtása során a Ktdt. 29/A. § (23) bekezdése szerinti kapcsolódó vizsgálatot illetékességi területén kívül is végezhet.”

15. § A NAV Korm. r. 72. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A 8/B. § és a 12. § d) pontja a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek való megfelelést szolgálja.”

16. § A NAV Korm. r

1. 29. § (1) bekezdésében a „KAVIG” szövegrész helyébe a „NAV Dél-budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága” szöveg,

2. 32/A. §-ában a „kiadását és nyomon követését, valamint az EK végrehajtási rendelet szerinti” szövegrész helyébe a „kiadását, felügyeletét, újbóli értékelését, illetve az egyszerűsített engedélyezési eljárás során az” szöveg,

3. 51. § (1a) bekezdésében az „A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (a továbbiakban: EK vámkódex) 78. cikke szerinti vámáru-nyilatkozatok utólagos ellenőrzését” szövegrész helyébe az „A Vtv. 7/C. § (1) bekezdés b) pontja szerinti utólagos ellenőrzést” szöveg,

4. 58. § (1) bekezdésében az „a hatósági felügyelet keretében végzett adóztatási feladatokkal” szövegrész helyébe az „a hatósági felügyelet keretében végzett adóztatási feladatokkal – ide nem értve az adó-visszaigénylési (adó-visszatérítési) kérelem elbírálása során végzett, Jöt. 49. § (5) bekezdése szerinti kiutalás előtti ellenőrzést –” szöveg

lép.

17. § Hatályát veszti a NAV Korm. r.

2. 45. § (4) bekezdés f) pontjában az „és bevallásaival” szövegrész,

3. 50. § (2) bekezdésében az „ellenőrzéssel lezárt időszakra vonatkozó” szövegrész.

2. A rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosítása

18. § A rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Mentesül a rendészeti alapvizsga megszerzésének kötelezettsége alól, aki)

g) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja és a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvényben előírt alapfokú szaktanfolyami végzettséggel rendelkezik vagy annak letétele alól jogszabály mentesíti.”

19. § (1) Az R2. 10. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Mentesül a rendészeti szakvizsga megszerzésének kötelezettsége alól, aki)

e) annak letétele alól a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvény alapján mentesül.”

(2) Az R2. 10. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjának kizárólag a rendészeti szakvizsga kötelező vizsgatárgyából kell vizsgát tenni, ha a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvényben előírt középfokú szaktanfolyami végzettséggel rendelkezik vagy annak letétele alól jogszabály mentesíti.”

3. Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

4. Az Európai Unió jogának való megfelelés

21. § Az. 1. § és a 2. § (1) bekezdése a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek való megfelelést szolgálja.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére