• Tartalom

326/2014. (XII. 15.) Korm. rendelet

326/2014. (XII. 15.) Korm. rendelet

a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal megszüntetéséről

2014.12.17.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 10. § 1. pontja tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés f) pontjában,
a 10. § 3. pontja tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés a) és d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (a továbbiakban: NTH) 2014. december 31-én jogutód nélkül megszűnik.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. § (1) Az NTH magánjogi jogait és kötelezettségeit 2015. január 1-jétől a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) gyakorolja és teljesíti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogok és kötelezettségek átszállása az NTH-val szemben fennálló követeléseket nem teszi lejárttá, és arra való hivatkozással szerződésszegési igényt vagy biztosíték nyújtására vonatkozó igényt nem lehet érvényesíteni.

(3) A 2014. december 31-én már fennálló, továbbá az NTH megszűnésével kapcsolatban keletkező számviteli és adózási kötelezettségeket az NTH által átadott iratok alapján 2015. január 1-jétől a Minisztérium teljesíti.

(4) 2015. január 1-jétől az NTH 2014. december 31-ig elindított közbeszerzési eljárásaiban az NTH helyébe a Minisztérium lép.

(5) Az NTH 2014. december 31-ig indult peres és nemperes eljárásaiban 2015. január 1-jétől az NTH helyébe a Minisztérium lép.

4. § (1) Az NTH megszűnésének napján az NTH fizetési számláit meg kell szüntetni, a megszűnés napján az NTH fizetési számláin lévő pénzeszközök, az NTH javára szóló fizetési megbízás alapján az NTH fizetési számláin még jóvá nem írt összegek és az NTH e napon fennálló készpénzállománya a Minisztériumot illetik meg.

(2) Az NTH számláit vezető szerv az NTH megszűnésének napján az NTH rendelkezése alapján átutalja valamennyi, az NTH fizetési számláján lévő pénzeszközt a Minisztérium fizetési számlájára.

5. § Az NTH 2014. december 31-én hivatalban lévő elnöke, illetve az általa adott meghatalmazás alapján az NTH más vezetője vagy vezetői legkésőbb 2014. december 31-én jegyzőkönyv felvétele mellett személyesen adják át

a) az NTH feladat- és hatáskörébe tartozó, folyamatban lévő ügyeket és az azokhoz tartozó teljes dokumentációt,

b) az NTH tervezési és módszertani háttérdokumentációját,

c) az NTH-nak a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok ellátása során keletkezett dokumentációt,

d) a foglalkoztatottak személyi anyagát, vagyonnyilatkozatait,

e) a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben meghatározott nemzetbiztonsági ellenőrzés alapján készített szakvéleményeket és

f) mindazon dokumentumokat, amelyek a Minisztériumot terhelő kötelezettségvállalás gyakorlásához és a jogok érvényesítéséhez szükségesek

a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszternek, illetve az általa adott meghatalmazás alapján a Minisztérium más vezetőjének.

6. § Az NTH 2014. december 31-én folyamatban lévő közigazgatási hatósági eljárásaiban 2015. január 1-jétől az NTH helyébe a Minisztérium lép.

7. § Az NTH 2014. december 31-én folyamatban lévő európai uniós finanszírozású pályázatai és projektjei, valamint a Duna transznacionális együttműködési program közös irányító hatósági és technikai titkársági feladatai tekintetében 2015. január 1-jétől az NTH helyébe a Minisztérium lép. A területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter a projektekkel összefüggésben szükséges szerződésmódosításokat 2014. december 31-ét követő tíz napon belül kezdeményezi. A támogató, illetve a közreműködő szervezet a szerződésmódosítások végrehajtásáról a kezdeményezéstől számított húsz napon belül intézkedik.

8. §1

9. §2

10. §3

1. melléklet a 326/2014. (XII. 15.) Korm. rendelethez4

1

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére