• Tartalom
Oldalmenü

326/2014. (XII. 15.) Korm. rendelet

a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal megszüntetéséről

2014.12.17.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 10. § 1. pontja tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés f) pontjában,
a 10. § 3. pontja tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés a) és d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (a továbbiakban: NTH) 2014. december 31-én jogutód nélkül megszűnik.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. § (1) Az NTH magánjogi jogait és kötelezettségeit 2015. január 1-jétől a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) gyakorolja és teljesíti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogok és kötelezettségek átszállása az NTH-val szemben fennálló követeléseket nem teszi lejárttá, és arra való hivatkozással szerződésszegési igényt vagy biztosíték nyújtására vonatkozó igényt nem lehet érvényesíteni.

(3) A 2014. december 31-én már fennálló, továbbá az NTH megszűnésével kapcsolatban keletkező számviteli és adózási kötelezettségeket az NTH által átadott iratok alapján 2015. január 1-jétől a Minisztérium teljesíti.

(4) 2015. január 1-jétől az NTH 2014. december 31-ig elindított közbeszerzési eljárásaiban az NTH helyébe a Minisztérium lép.

(5) Az NTH 2014. december 31-ig indult peres és nemperes eljárásaiban 2015. január 1-jétől az NTH helyébe a Minisztérium lép.

4. § (1) Az NTH megszűnésének napján az NTH fizetési számláit meg kell szüntetni, a megszűnés napján az NTH fizetési számláin lévő pénzeszközök, az NTH javára szóló fizetési megbízás alapján az NTH fizetési számláin még jóvá nem írt összegek és az NTH e napon fennálló készpénzállománya a Minisztériumot illetik meg.

(2) Az NTH számláit vezető szerv az NTH megszűnésének napján az NTH rendelkezése alapján átutalja valamennyi, az NTH fizetési számláján lévő pénzeszközt a Minisztérium fizetési számlájára.

5. § Az NTH 2014. december 31-én hivatalban lévő elnöke, illetve az általa adott meghatalmazás alapján az NTH más vezetője vagy vezetői legkésőbb 2014. december 31-én jegyzőkönyv felvétele mellett személyesen adják át

a) az NTH feladat- és hatáskörébe tartozó, folyamatban lévő ügyeket és az azokhoz tartozó teljes dokumentációt,

b) az NTH tervezési és módszertani háttérdokumentációját,

c) az NTH-nak a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok ellátása során keletkezett dokumentációt,

d) a foglalkoztatottak személyi anyagát, vagyonnyilatkozatait,

e) a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben meghatározott nemzetbiztonsági ellenőrzés alapján készített szakvéleményeket és

f) mindazon dokumentumokat, amelyek a Minisztériumot terhelő kötelezettségvállalás gyakorlásához és a jogok érvényesítéséhez szükségesek

a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszternek, illetve az általa adott meghatalmazás alapján a Minisztérium más vezetőjének.

6. § Az NTH 2014. december 31-én folyamatban lévő közigazgatási hatósági eljárásaiban 2015. január 1-jétől az NTH helyébe a Minisztérium lép.

7. § Az NTH 2014. december 31-én folyamatban lévő európai uniós finanszírozású pályázatai és projektjei, valamint a Duna transznacionális együttműködési program közös irányító hatósági és technikai titkársági feladatai tekintetében 2015. január 1-jétől az NTH helyébe a Minisztérium lép. A területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter a projektekkel összefüggésben szükséges szerződésmódosításokat 2014. december 31-ét követő tíz napon belül kezdeményezi. A támogató, illetve a közreműködő szervezet a szerződésmódosítások végrehajtásáról a kezdeményezéstől számított húsz napon belül intézkedik.

8–10. §1

1. melléklet a 326/2014. (XII. 15.) Korm. rendelethez

A 2014–2020-as időszakban a transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásában részt vevő szervezetek

 

A

B

C

D

E

F

G

1.

 

Duna transznacionális együttműködési program

Közép-európai transznacionális együttműködési program

INTERREG EUROPE interregionális együttműködési program

INTERACT III interregionális együttműködési program

ESPON 2020 interregionális együttműködési program

URBACT III interregionális együttműködési program

2.

irányító hatóság és közös titkárság

Nemzetgazdasági Minisztérium szervezeti egysége

3.

igazoló hatóság

Magyar Államkincstár

4.

ellenőrzési hatóság

Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság

5.

ellenőri csoport magyar tagja

Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság

Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság

Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság

Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság

Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság

6.

nemzeti kapcsolattartó pont

Nemzetgazdasági Minisztérium

Nemzetgazdasági Minisztérium

Nemzetgazdasági Minisztérium

Nemzetgazdasági Minisztérium

Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

7.

hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet

Nemzetgazdasági Minisztérium

Nemzetgazdasági Minisztérium

Nemzetgazdasági Minisztérium

Nemzetgazdasági Minisztérium

8.

az operatív program technikai segítségnyújtási keretéhez történő nemzeti hozzájárulás biztosítója

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter

településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszter

1

A 8–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.