• Tartalom

33/2014. (XII. 10.) FM rendelet

33/2014. (XII. 10.) FM rendelet

a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet és a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosításáról1

2015.01.01.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló
139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosítása

1. § (1)2

(2) A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) A (9) bekezdéstől eltérően a 2015. év I., II. és – a 2015. évben elsőfokú döntéssel lezárt – III. negyedévre vonatkozó jogos igények kifizetésére a 2015. évben kerül sor.”

(3)3

(4)4

2. § A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 1. § (6) bekezdésében a „legfeljebb 9,5 milliárd forint” szövegrész helyébe a „legfeljebb 11 milliárd forint” szöveg lép.

3. §5

2. A sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.)
FVM rendelet módosítása

4. § A sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet
[a továbbiakban: 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet] 2. § (9a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9a) A (9) bekezdéstől eltérően a 2015. év I., II. és – a 2015. évben elsőfokú döntéssel lezárt – III. negyedévre vonatkozó jogos igények kifizetésére 2015. évben kerül sor.

5. §6

3. Záró rendelkezés

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az 1. § (2) bekezdése, 2. §-a, valamint a 4. §-a 2015. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 33/2014. (XII. 10.) FM rendelethez7

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztett 2015. január 2. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére