• Tartalom

332/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet

a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról1

2014.12.19.

A Kormány a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mmtr.) 48. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A 2015. évi foglalkoztatáshoz nyújtott egyéni támogatások tekintetében a keretszerződést – a 29. § (3) bekezdésétől eltérően – 2015. január 31-éig kell megkötni.”

2. § Az Mmtr. a következő 55. §-sal egészül ki:

55. § (1) A 2015. évi foglalkoztatáshoz nyújtott egyéni támogatások tekintetében a miniszter a 2015. év első félévére vonatkozóan 2014. december 31-éig meghatározza
a) a támogatási elveket,
b) az e rendelet szerinti támogatásokra tervezett fél éves keretösszeget,
c) az egyéni támogatás tervezett fél éves keretösszegét,
d) a szakmai teljesítmény-elvárásokat és azok mérőszámait,
e) a tartós foglalkoztatásban és tranzit foglalkoztatásban részt vevő munkavállalók tervezett létszámát.
(2) A miniszter a 2015. év második félévére vonatkozóan 2015. június 30-áig határozza meg az (1) bekezdés a)–e) pontjában foglaltakat.
(3) Az (1) bekezdés a) és d) pontjában foglaltakról szóló tájékoztatást a miniszteri döntést követő 30 napon belül a Hivatal és a minisztérium honlapján közzé kell tenni.
(4) A Hivatal a miniszter (1) és (2) bekezdés szerinti döntése alapján előkészíti a miniszter részére a következő félévre szóló támogatási tervet. A miniszter a támogatási tervben munkáltatónként meghatározza
a) a tranzit foglalkoztatásban, illetve a tartós foglalkoztatásban támogatott megváltozott munkaképességű munkavállalók tervezett számát,
b) az egyéni támogatás fél éves keretösszegét,
c) a munkáltató részére nyújtandó egyéni támogatások együttes tervezett fél éves keretösszegét.
(5) A 2015. évi foglalkoztatás tekintetében az egyes munkáltatók esetében a támogatott megváltozott munkaképességű munkavállalók számát
a) az első félév vonatkozásában a keretszerződés szerinti létszám alapján kell meghatározni,
b) a második félév vonatkozásában az adott munkáltató hatályos egyéni foglalkoztatási megállapodásai és a rehabilitációs szakigazgatási szerv javaslata figyelembevételével a második félévre tervezett új egyéni foglalkoztatási megállapodások alapján kell meghatározni azzal, hogy a támogatott munkavállalók száma nem lehet több a keretszerződés szerinti létszámnál.
(6) A miniszter a támogatási tervben meghatározza a (4) bekezdés a)–c) pontjában foglaltak módosítására vonatkozó támogatási elveket arra az esetre, ha valamely munkáltatónak az e rendelet szerinti támogatásra való jogosultsága megszűnik. A támogatási elvekről szóló tájékoztatást a miniszteri döntést követő 30 napon belül a Hivatal és a minisztérium honlapján közzé kell tenni.
(7) A 2015. évi foglalkoztatáshoz nyújtott egyéni támogatások tekintetében
az egyéni támogatás éves keretösszege alatt a (4) bekezdés b) pontja szerint meghatározott fél éves keretösszeget kell érteni.
(8) A 2015. évi foglalkoztatáshoz nyújtott egyéni támogatások tekintetében a 32. § (2) bekezdés a) pontjában az egyéni támogatások együttes éves keretösszege alatt a (4) bekezdés c) pontjában meghatározott keretösszeget kell érteni.
(9) A 2015. évi foglalkoztatáshoz nyújtott egyéni támogatások tekintetében a 20/B. § (3) bekezdés és a 31. § nem alkalmazható.”

3. § Az Mmtr. a következő 55/A. §-sal egészül ki:

55/A. § (1) 2015-ben a Hivatal – a 32. § (1) bekezdésétől eltérően – az 55. § (1) és (2) bekezdése szerinti döntés alapján
a) 2015. január 31-éig a 2015. január 1-jétől 2015. június 30-áig terjedő időszakra, valamint
b) 2015. július 31-éig a 2015. július 1-jétől 2015. december 31-éig terjedő időszakra
köt támogatási szerződést a munkáltatóval.
(2) A 2015. évi foglalkoztatáshoz nyújtott egyéni támogatások tekintetében
az éves támogatási szerződés alatt az (1) bekezdés szerinti támogatási szerződést kell érteni.”

4. § Az Mmtr.

a) 20/B. § (4) bekezdésében az „éves keretösszege” szövegrész helyébe az „egy hónapra számított keretösszege” szöveg, az „éves keretösszegének” szövegrész helyébe az „egy hónapra számított keretösszegének” szöveg,

b) 37. § (1) bekezdés a) pontjában az „éves keretösszegének 1/12-ét” szövegrész helyébe az „egy hónapra számított keretösszegét” szöveg,

c) 42/A. § (5) bekezdés b) pontjában az „éves keretösszege kétszeresének” szövegrész helyébe az „egy hónapra számított keretösszege 24-szeresének” szöveg,

d) 42/A. § (6) bekezdés b) pontjában az „éves keretösszege legfeljebb kétszeresének” szövegrész helyébe az „egy hónapra számított keretösszege legfeljebb 24-szeresének” szöveg

lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. december 20. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére