• Tartalom

334/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet

a közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet módosításáról1

2015.01.01.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

a) gyógyszerész: a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 74. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott, Magyarországon megszerzett gyógyszerész oklevéllel vagy a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban: Etv.) Harmadik része szerinti eljárásban elismert, külföldön megszerzett gyógyszerész oklevéllel rendelkező személyi jogos gyógyszerész, a gyógyszertárban munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott gyógyszerész és a gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban tulajdonhányaddal rendelkező gyógyszerész, továbbá bármely gyógyszerész, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljárva közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozásban tulajdoni hányadot kíván szerezni;”

2. § A közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet 1. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

d) Patika Hitelprogram: az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB Zrt.) által az MFB Vállalkozásfinanszírozási Program vagy az MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020 (a továbbiakban együtt: Vállalkozásfinanszírozási Program) keretében működtetett, a Gyftv. 74. § (1) bekezdésében és 83/A. § (1) bekezdésében említett követelményeknek történő megfelelés elősegítése céljából meghirdetett program;”

3. § A közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az általános csekély összegű (de minimis) rendelet 6. cikk (1) bekezdése szerinti kötelezettséget a kamattámogatás tekintetében a támogatást nyújtó szerv köteles teljesíteni.”

4. § A közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. § Hatályát veszti a közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet 2. melléklet 5. pontja.

6. § Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 334/2014. (XII. 18.) Korm. rendelethez

1. A közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet 3. melléklet 3.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az állami támogatás)
„3.2. kategóriája [D Csekély összegű támogatás – az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.12.24. L 352. 1–8. oldal)]”
2. A közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet 3. melléklet 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. A hitelprogram megnevezése (MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020 Patika Hitelprogram hitelcél)”
3. A közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet 3. melléklet 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. A támogatást nyújtó szerv által kiállított, keltezéssel és aláírással ellátott nyilatkozat, amelyből kiderül, hogy a kedvezményes kölcsön felhasználására az MFB Zrt. által meghirdetett MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 10.3 Patika Hitelprogram hitelcélja, vagy az MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020 Patika Hitelprogram hitelcél keretében kerül sor, melyhez a támogatást nyújtó szerv kamattámogatást biztosított.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére