• Tartalom

354/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet

354/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet

egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2015.01.01.

A Kormány

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében,

a 3. §, továbbá a 4. § a) és b) pontja tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (5) bekezdésében,

a 4. § c) pontja tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (1) bekezdés q) pontjában, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 18. pontjában, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 298. § (7) bekezdésében és a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (1) bekezdés e) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A munkábajárással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A munkaadó, valamint az a) pontban meghatározott munkavállaló részére, legfeljebb egyéves időtartamra, egészben vagy részben megtéríthető a munkábajárással kapcsolatos utazási költségnek, az őt – a munkábajárással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló Korm. rendelet alapján – terhelő része, ha a munkaadó]

a) olyan személy foglalkoztatását vállalja, aki a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény szerinti álláskereső, és”

(2) Az R1. 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Lakhatási támogatás nyújtható annak az álláskeresőnek)

a) akit legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartanak,”

(3) Az R1. 4. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Lakhatási támogatás nyújtható annak az álláskeresőnek)

d) aki más foglalkoztatóval létesít munkaviszonyt, mint akivel utoljára munkaviszonyban állt, kivéve, ha a létesítendő munkaviszonyban a munkavégzés helye eltér az utolsó munkaviszony munkavégzési helyétől,”

(4) Az R1. 4. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A támogatás további feltétele, hogy a támogatásban részesülő)

d) az a) pontban meghatározott jogviszonyból származó rendszeres havi bruttó munkabére nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér 300 százalékát.”

(5) Az R1. 4. § (7) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A lakhatási támogatás folyósítását meg kell szüntetni, ha a támogatásban részesülő személy)

c) rendszeres havi bruttó munkabére meghaladja a (4) bekezdés d) pontjában meghatározott mértéket,”

(6) Az R1. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § (1) A támogatás folyósításának időtartama legfeljebb tizenkét hónap.
(2) A támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan – a (3) és a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – nem haladhatja meg a 100 ezer Ft-ot.
(3) A támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan a 150 ezer Ft-ot nem haladhatja meg, ha az ingatlant igénybe vevő közeli hozzátartozók közül legalább ketten megfelelnek a támogatás feltételeinek.
(4) A támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan a 200 ezer Ft-ot nem haladhatja meg, ha az ingatlant 3 vagy több olyan személy veszi igénybe, aki a támogatás feltételeinek megfelel.
(5) A támogatásnak a (2)–(4) bekezdésben meghatározott összege egy naptári hónapra irányadó.
(6) A (3) bekezdés alkalmazásában közeli hozzátartozó a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott személy azzal az eltéréssel, hogy a fogyatékos gyermek tekintetében a fogyatékosság fennállásának időpontjára vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni.
(7) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott esetben a támogatás a támogatás feltételeinek megfelelő személyek között egyenlő arányban oszlik meg.
(8) A támogatás a bérleti díjjal és közüzemi díjakkal kapcsolatos kiadásokra használható fel.
(9) A (8) bekezdés alkalmazása szempontjából közüzemi díjként a bérleményhez kapcsolódó víz- és csatornadíj, a villamos energia, a távfűtés, a gáz, a hulladékszállítás díja, valamint a közös költség vehető figyelembe.
(10) A támogatás időtartama alatt a munkavállaló részére egymást követően több ingatlanra kötött bérleti szerződés esetében is megállapítható a támogatás, azonban a költségek emelkedése a támogatás összegét nem befolyásolja.
(11) A támogatás folyósítási időtartamának kimerítését követően újabb támogatás annak lejártát követő 24 hónap elteltével állapítható meg.”

(7) Az R1. 5/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2. és 3. §-ban meghatározott támogatások az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikke, valamint az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikke szerinti csekély összegű (de minimis) támogatásoknak minősülnek.”

(8) Az R1. 5/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatások tekintetében támogatási döntés 2021. június 30-ig hozható.”

(9) Az R1. 7. § (5a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5a) A 4. §-ban meghatározott támogatásról hatósági szerződést kell kötni.”

(10) Az R1. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) E rendelet
a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-ai 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1–8. o.),
b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-ai 1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 9–17. o.),
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”

2. § (1) A szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének és a létszámleépítések megelőzése érdekében a részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról szóló 70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 5. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A 2. §-ban meghatározott támogatással kapcsolatos feladatokat a foglalkoztatni kívánt pályakezdő álláskeresőt nyilvántartó kirendeltség látja el.”

(2) Az R2. 5. § (2) bekezdésében az „a (3)–(7) bekezdésben” szövegrész helyébe az „a (3)–(8) bekezdésben” szöveg lép.

3. § (1) A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért”, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció: „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” keretében nyújtható támogatásokról szóló 132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 17. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az 5. §-ban meghatározott támogatás a 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtható.
(6) A 6. §-ban, a 7. § (1)–(3) bekezdésében meghatározott támogatások az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikke, valamint az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikke szerinti csekély összegű (de minimis) támogatásoknak minősülnek.”

(2) Az R3. 17. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Az (5)–(6) bekezdésben meghatározott támogatások esetében támogatási döntés 2021. június 30-ig hozható.”

(3) Az R3. 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) E rendelet
a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1–8. o.),
b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 9–17. o.), valamint
c) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-ei 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.)
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”

4. § Hatályát veszti

a) a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért”, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció: „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” keretében nyújtható támogatásokról szóló 132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet II. alcíme,

b) a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.4. konstrukció „A hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban” keretében nyújtható támogatásokról szóló 175/2010. (V. 13.) Korm. rendelet,

c) a gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítéséről szóló 420/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet.

5. § Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére