• Tartalom

363/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet

363/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet

a szanálási eszközök alkalmazásakor felmerülő, elszámolható költségekről

2017.07.01.

A Kormány a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvény 145. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. költségeket részletező számla: a szanálási feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) vagy a Szanálási Alap szanálás során felmerült költségeiről kiállított számla;

2. munkadíj: az Országos Betétbiztosítási Alap (a továbbiakban: OBA) Szanálási Alap részére feladatot ellátó alkalmazottjai, valamint a szanálási feladatkörében eljáró MNB szanálási tevékenységgel foglalkozó alkalmazottjai havi átlagkeresetének munkaórákra számított összege felszorozva a költséget részletező számlában szereplő egyes szanálási tevékenységre fordított rendes munkaidőn túli rendkívüli munkaórák számával;

3.1 tranzakciós költség: egyes eszközök, üzletágak, jogok, kötelezettségek, tagsági részesedések értékesítése, valamint források és kötelezettségek átalakítása során az áthidaló intézmény vagy a vagyonkezelő intézmény működtetésével kapcsolatosan a szanálási feladatkörében eljáró MNB és – a vagyonának felhasználása során – a Szanálási Alap által igénybe vett különböző szolgáltatások, így különösen jogi szakértő, könyvviteli szolgáltatást végző, könyvvizsgáló, egyéb szakértő igénybevételének díjai.

2. § A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Szantv.) szerinti szanálási eszközök, szanálási jogosultságok a szanálási feladatkörében eljáró MNB általi egyenkénti vagy együttes alkalmazásához kapcsolódóan felmerült költségek közül az MNB költségeket részletező számlája alapján a szanálás alatt álló intézménnyel szemben elszámolható:

a) a szanálási intézkedés meghozatalára vonatkozó döntést megelőzően az intézmény eszközei és forrásai független értékelése elkészítésének díja, a független értékelés hiányában az ideiglenes értékelés költségei és az utólagos végleges értékelés díja;

b) a vagyonértékesítéshez kapcsolódó tranzakciós költség, valamint az átvevőre átruházott eszközök, források és kötelezettségek szanálás alatt álló intézményre történő visszaruházásának tranzakciós költsége;

c) az áthidaló intézmény alkalmazása esetén az áthidaló intézmény működésével, illetve a szanálás alatt álló intézmény által kibocsátott részesedések, továbbá a szanálás alatt álló intézmény eszközeinek, forrásainak, jogainak és kötelezettségeinek átruházásából, illetve esetleges visszajuttatásából származó tranzakciós költség;

d) az eszközelkülönítés során a vagyonkezelő intézmény működésével, illetve a tulajdonába került eszközök átadásával és ideiglenes működtetésével kapcsolatos tranzakciós költség;

e) a hitelezői feltőkésítés keretében gyakorolt leírás vagy átalakítás tranzakciós költsége;

f) a hitelezői feltőkésítés után elkészítendő reorganizációs terv esetlegesen elrendelt módosításához kapcsolódó munkadíjak, ha nem az érintett intézmény vagy pénzügyi vállalkozás készíti el a módosításokat is tartalmazó reorganizációs tervet;

g) az átvevő intézmény által átveendő létesítmény ideiglenes biztosításához és működtetéséhez kapcsolódó költségek, így különösen az egyes banki Treasury-k által végrehajtott fedezeti ügyletek újra vagy átkötése; valamint

h) a hitelbiztosítékok érvényesítésének korlátozása során felmerülő tranzakciós költségek;

i)2 a szanálási eszközök és szanálási jogosultságok alkalmazásához kapcsolódóan felmerült egyéb indokolt és igazolt költség.

3. § A Szanálási Alap vagyonának a Szantv. követelményeinek megfelelően történő felhasználása során a Szanálási Alap vagyonának felhasználásához kapcsolódó költségek közül a Szanálási Alap költségeket részletező számlája alapján a szanálás alatt álló intézménnyel szemben elszámolható:

a) a szanálás alatt álló intézmény, annak leányvállalatai, áthidaló intézmény vagy szanálási vagyonkezelő eszközeinek és kötelezettségeinek garantálása során felmerülő tranzakciós költség;

b) a szanálás alatt álló intézmény, annak leányvállalatai, áthidaló intézmény vagy szanálási vagyonkezelő részére történő hitelnyújtás során felmerülő tranzakciós költség;

c)3 a szanálás alatt álló intézmény eszközei megvásárlásának, tagsági részesedések értékesítésének tranzakciós költsége;

d) az áthidaló intézménynek vagy szanálási vagyonkezelőnek nyújtott tőkehozzájárulás tranzakciós költsége;

e) az OBA Szantv. 143. § (5) bekezdése szerint fizetendő kártalanítás során felmerülő tranzakciós költsége; valamint

f) az a)–e) pontban említett intézkedések munkadíja.

4. § (1) A 2. és 3. §-ban meghatározott költségeket a szanálás alatt álló intézmény fizeti meg az MNB, illetve a Szanálási Alap részére.

(2) Ha az MNB-nek, illetve a Szanálási Alapnak az áthidaló intézmény vagy a vagyonkezelő esetében több szanálás alatt álló intézménnyel szemben merül fel a működés során költsége akkor:

a) az egyértelműen a szanálás alatt álló intézményhez rendelhető költségeket hozzárendeli és

b) az egyértelműen nem hozzárendelhető költség megosztása az érintett szanálás alatt álló intézmények között egyenlő arányban történik.

(3) Az elszámolható költségek MNB, illetve Szanálási Alap részére történő megfizetésére az MNB, illetve a Szanálási Alap költségeket részletező számlája alapján a szanálás időszakában negyedéves periódusokban kerülhet sor – kivéve, ha a költségek megtérítésére a Szantv. 35. § (1) bekezdés a) pontja alapján valósul meg –, vagy ha a szanálási intézkedések rövidebb időt vesznek igénybe egy negyedévnél, akkor a szanálást lezáró vizsgálati jelentés kézbesítéséig kell az MNB-nek, illetve a Szanálási Alapnak a költségeket részletező számlát elkészítenie.

(4) A költségeket részletező számlában szereplő összeg megfizetésére a számla kézhezvételét követő hatvan napon belül kell, hogy sor kerüljön.

(5) A költségeket részletező számla vagy annak melléklete tartalmazza a számlakiállító belső ellenőrzése által jóváhagyott részletes tranzakciós költség kimutatást, valamint – ha felmerül – a részletes munkadíj kimutatást.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1

Az 1. § (3) bekezdése a 172/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet 18. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § i) pontját a 468/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 27. §-a iktatta be.

3

A 3. § c) pontja a 172/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet 19. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére