• Tartalom

37/2014. (IV. 4.) VM rendelet

37/2014. (IV. 4.) VM rendelet

a fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról

2022.12.28.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. fémzárolt vetőmag: a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló törvény szerint fémzárolt fűszerpaprika vetőmag,

2. mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás,

3.1 támogatási időszak: a tárgyévet megelőző év október 20-a és a tárgyév április 30-a közötti időszak.

2. A támogatás célja, mértéke

2. § (1)2 E rendelet alapján a fűszerpaprika-termelő vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás (a továbbiakban: támogatás) igénybevételére jogosult a minőségi fűszerpaprika termelése céljából. Az e rendelet szerinti támogatás a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013 EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdés i) pontjában meghatározott termékágazathoz kapcsolódó támogatásnak minősül.

(2)3 A támogatás mértéke a támogatási időszakban megvásárolt fémzárolt vetőmag nettó árának 75%-a, de kilogrammonként legfeljebb 100 000 forint.

(3)4 Az (1) bekezdés szerinti támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére Magyarországon az adott üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év alatt odaítélt 25 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (3a) bekezdés a) pontjában meghatározott ágazati korlátra vonatkozó rendelkezést, illetve a II. mellékletében meghatározott felső határt.

3. A támogatás forrása

3. §5 (1)6 A támogatás forrása az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium 10032000-01220191-51200002 számú Nemzeti agrártámogatások előirányzat-felhasználási keretszámla.

(2)7 A tárgyévben rendelkezésre álló forrás legfeljebb 70 millió forint.

4. A támogatás igénybevételének feltétele

4. § Támogatás igénybevételére az a fűszerpaprika-termelő jogosult, aki

a)8 a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Támogatási törvény) 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, és a Támogatási törvény 28. § (3a) bekezdésének megfelelően a támogatási kérelem benyújtásakor az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel,

b) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában:

ba)9

bb) nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás, csődeljárás alatt, és

bc) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltétel követelményeinek,

c) a b) pontban foglaltakról a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik,

d)10 nyilatkozik, hogy megfelel az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 11/A. §-ában meghatározott feltételeknek, valamint

e) nyilatkozik, hogy a támogatási időszakban vásárolt vagy termeltetőtől, termelői csoporttól átvett fémzárolt vetőmagot teljes egészében saját használatában lévő földterületen fűszerpaprika termesztése céljából felhasználta.

5. A támogatási kérelem benyújtása

5. § (1)11 A támogatási kérelmet a fűszerpaprika-termelőnek a tárgyév május 1. és augusztus 5. között kell elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően, az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) benyújtani a Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár).

(1a)12 Ha a kérelemre indult eljárásban foglalt kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során a kérelmező helyett és nevében meghatalmazottja jár el, a meghatalmazott a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus űrlapkitöltő felületet használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő eljárásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet [a továbbiakban: 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet] meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

(1b)13 A támogatási kérelemre indult eljárás során minden dokumentumot, így a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és – a felügyeleti eljárás kivételével – a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat (a továbbiakban együtt: beadvány) is az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott beadvány a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.

(1c)14 A támogatási kérelem a benyújtását követő naptól számított tíz napon belül, de legkésőbb az (1) bekezdésben meghatározott határidő végéig az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható. Módosítás esetén az utolsó támogatási kérelmet kell elbírálni. A támogatási kérelem benyújtásának időpontja az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja.

(1d)15 Az eljárás során – a felügyeleti eljárás kivételével – kötelező az elektronikus kapcsolattartás. A kötelező elektronikus kapcsolattartásra tekintettel a Kincstár az értesítéseket, dokumentumokat, valamint a döntéseit elektronikus úton közli a kérelmezővel vagy meghatalmazottjával.

(2) A támogatási kérelemhez mellékelni kell a 4. § c)–e) pontjában foglalt nyilatkozatokat, és

a) azon fűszerpaprika-termelőnek, aki saját nevére kiállított számlával rendelkezik:

aa) a támogatási időszakban vásárolt fémzárolt vetőmagról a fűszerpaprika-termelő nevére kiállított számla másolatát, és

ab) a fémzárolt vetőmag címkéjének vagy a minősítését igazoló bizonyítványnak a másolatát, illetve

b) azon fűszerpaprika-termelőnek, aki termeltető vagy termelői csoport nevére kiállított számlával rendelkezik:

ba) a támogatási időszakban vásárolt fémzárolt vetőmagról a termeltető vagy termelői csoport nevére kiállított számla másolatát,

bb) a fémzárolt vetőmag címkéjének vagy a minősítését igazoló bizonyítványnak a másolatát,

bc) a termeltetővel vagy termelői csoporttal kötött szerződés másolatát, és

bd) a termeltető vagy termelői csoport által a fűszerpaprika-termelő részére átadott fémzárolt vetőmag mennyiségét és nettó árát, valamint a származás megjelölését tartalmazó, a termeltető vagy a termelői csoport által kiállított dokumentumot.

6. A támogatási kérelem elbírálása, kifizetése

6. § (1)16 Hiányosan benyújtott támogatási kérelem esetén a Kincstár a fűszerpaprika-termelőt nyolcnapos határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel.

(2)17 A Kincstár a hiánytalanul benyújtott támogatási kérelmekről a rendelkezésre álló dokumentumok alapján – a fűszerpaprika-termelő és a vele egy és ugyanazon vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) keretének figyelembevételével – a tárgyév október 31-éig döntést hoz, és a támogatási kérelem egészben vagy részben történt jóváhagyása esetén a támogatást – a forrás rendelkezésre állása esetén – tizenöt napon belül folyósítja a támogatásban részesülő fűszerpaprika-termelő részére.

(3)18 Ha egy termeltető vagy termelői csoport által vásárolt vetőmagot használó fűszerpaprika-termelők együttesen az 5. § (2) bekezdés b) pont bd) alpontjában foglalt dokumentumok alapján több fűszerpaprika vetőmagra vagy magasabb nettó ár után kívánnak támogatást igénybe venni, mint ami a termeltető vagy termelői csoport nevére kiállított számlán, illetve vetőmagcímkéken szerepel, akkor a Kincstár az érintett termelők vonatkozásában a támogatás összegét a túllépéssel arányosan csökkenti.

(4) A (3) bekezdés szerinti arányos csökkentést nem kell alkalmazni az igényelt támogatás azon részére, melyet a fűszerpaprika-termelő az 5. § (2) bekezdés a) pontja szerint igényelt.

(5) Ha az összes megállapított támogatási igény meghaladja a 3. § (2) bekezdésében foglalt keretösszeget, akkor minden jogosult támogatását arányosan kell csökkenteni.

(5a)19 A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 10d. pontjában meghatározott mezőgazdasági csekély összegű ágazati korlát mértékéig arányosan kell csökkenteni az adott tárgyévben támogatásra jogosult igényeket, ha azok együttes összege meghaladja a mezőgazdasági csekély összegű ágazati korlát mértékét.

(6) A támogatás összegét a tárgyév május 1-jén érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott forint/euró átváltási árfolyam alapján kell euróban meghatározni.

6a.20 Átmeneti támogatás

6/A. § (1) A fűszerpaprika-termelő 2020. támogatási év tekintetében benyújtott támogatási kérelmét elbíráló döntésben megállapított támogatás a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet] 1. § b) pontja szerinti átmeneti támogatásnak (a továbbiakban: átmeneti támogatás) minősül.

(2) Az átmeneti támogatásra a 2–6. §-ban foglaltakat az ezen alcímben megállapított eltérésekkel kell alkalmazni.

(3) A Kincstár az átmeneti támogatás tekintetében a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti támogatási feltétel teljesülését a rendelkezésére álló adatok, illetve nyilatkozatok alapján vizsgálja, a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (4) bekezdésében foglalt nyilatkozattartalmaknak való megfelelést a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. § (2) bekezdése alapján tett nyilatkozatok és átmeneti támogatást nyújtó, más szervhez intézett megkeresés útján ellenőrzi.

(4) Nem minősül átmeneti támogatásnak az (1) bekezdés szerinti támogatási összeg, ha az átmeneti támogatás összege meghaladja a fűszerpaprika-termelőnek a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szabad átmeneti támogatási keretét.

(5) A fűszerpaprika-termelő átmeneti támogatásként legfeljebb az (1) bekezdésben meghatározott időszakra – a mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránt – benyújtott kérelme alapján megállapított támogatási összegre jogosult.

6/B. §21 (1) A 2. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a fűszerpaprika-termelő 2021. évben benyújtott támogatási kérelme alapján kizárólag átmeneti támogatás igénybevételére jogosult.

(2) Az átmeneti támogatás iránti kérelem – és annak mellékletei – elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően, az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül nyújtható be a Kincstárhoz a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltaknak megfelelően.

(3) Az (1) bekezdés szerinti átmeneti támogatás vonatkozásában nem kell alkalmazni a 2. § (3) bekezdésében, a 4. § a) és d) pontjában, valamint a 6. § (2) és (5a) bekezdésében foglaltakat.

(4) Az (1) bekezdés szerinti átmeneti támogatás igénybevételére az a fűszerpaprika-termelő jogosult, aki

a) a Törvény 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, és a támogatási kérelem benyújtásakor az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel; és

b) a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik

ba) arról, hogy középvállalkozóként 2019. december 31-én nem minősült a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4a) bekezdése szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,

bb) a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet hatálya alá nem tartozó támogatási program vagy egyedi támogatás alapján általa és a vele a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 1. § i) pontja szerinti vállalkozásnak (a továbbiakban: kapcsolt vállalkozás) minősülő vállalkozások által korábban már igénybe vett egyéb átmeneti támogatás összegéről euróban kifejezve,

bc) arról, hogy a vállalkozása kapcsolt vállalkozásnak minősül-e, és a kapcsolt vállalkozások adatairól (név, adószám vagy adóazonosító jel, ügyfél-azonosító).

(5) A fűszerpaprika-termelő (1) bekezdés szerinti átmeneti támogatási kérelme – az 5. § (2) bekezdésében foglaltakon kívül – tartalmazza a (4) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatokat.

(6) Az eljárás során minden dokumentumot, így a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és – a felügyeleti eljárás kivételével – a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat is (a továbbiakban együtt: beadvány) az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott beadvány a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.

(7) A kötelező elektronikus kapcsolattartásra tekintettel az eljárás során a Kincstár az értesítéseket, dokumentumokat, valamint a döntéseit elektronikus úton közli a fűszerpaprika-termelővel vagy meghatalmazottjával.

(8)22 Ha a kérelemre indult eljárásban foglalt kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során a fűszerpaprika-termelő helyett és nevében a meghatalmazottja jár el, akkor a meghatalmazott a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus felületet használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő eljárásra a 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(9) A támogatási kérelem legfeljebb a benyújtását követő naptól számított tíz napon belül módosítható az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül. Módosítás esetén az utolsó támogatási kérelmet kell elbírálni. A támogatási kérelem benyújtásának időpontja az utolsó módosító kérelem benyújtásának az időpontja.

6/C. §23 (1) A Kincstár a 6/B. § (1) bekezdése szerinti átmeneti támogatás iránti kérelemről legkésőbb 2021. december 31-éig dönt.

(2) A Kincstár – a 6/B. § (1) bekezdése alapján benyújtott átmeneti támogatási kérelmek vonatkozásában – a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárt meghaladó átmeneti támogatási igényt elutasítja vagy annak összegét a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel állapítja meg.

7. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

7/A. §24 (1) E rendeletnek a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes rendeletek módosításáról szóló 40/2015. (VII. 13.) FM rendelettel [a továbbiakban: 40/2015. (VII. 13.) FM rendelet] megállapított 1. § 3. pontját, 5. § (1) bekezdését és 6. § (2) bekezdését a 40/2015. (VII. 13.) FM rendelet hatálybalépésekor25 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A 2015. május 31-ét követően és a 40/2015. (VII. 13.) FM rendelet hatálybalépését26 megelőzően benyújtott támogatási kérelmet határidőben benyújtott kérelemként kell kezelni.

(3)27 E rendeletnek az egyes mezőgazdasági csekély összegű támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 14/2019. (IV. 10.) AM rendelettel megállapított 2. § (1) és (3) bekezdését, valamint 6. § (5a) bekezdését a 2019. március 14-től nyújtott támogatásokra kell alkalmazni.

(4)28 E rendeletnek a szárítmány-előállítók által igénybe vehető költségtámogatásról szóló 20/2019. (V. 27.) AM rendelettel megállapított 2. § (2) bekezdését a 2019. május 1-jétől benyújtott támogatási kérelmekre indult eljárásokban kell alkalmazni.

(5)29 E rendeletnek az egyes agrár-, valamint mezőgazdasági csekély összegű támogatást tartalmazó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 41/2020. (VIII. 19.) AM rendelettel megállapított 6/A. §-át a 2020. támogatási év vonatkozásában benyújtott támogatási kérelmeket elbíráló támogatási döntések esetében kell alkalmazni.

8. § Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1

Az 1. § 3. pontja a 40/2015. (VII. 13.) FM rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdése a 14/2019. (IV. 10.) AM rendelet 20. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdését a 20/2019. (V. 27.) AM rendelet 8. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (3) bekezdését a 14/2019. (IV. 10.) AM rendelet 20. § (2) bekezdése iktatta be.

5

A 3. § a 6/2017. (II. 13.) FM rendelet 22. §-ával megállapított szöveg.

6

A 3. § (1) bekezdése a 35/2018. (XII. 6.) AM rendelet 17. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. § (2) bekezdése a 35/2018. (XII. 6.) AM rendelet 17. § (2) bekezdésével megállapított, a 158/2022. (XII. 27.) AM rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.

8

A 4. § a) pontja a 18/2022. (VII. 13.) AM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

9

A 4. § b) pont ba) alpontját a 4/2016. (I. 20.) FM rendelet 18. §-a hatályon kívül helyezte.

10

A 4. § d) pontja a 14/2019. (IV. 10.) AM rendelet 23. §-a szerint módosított szöveg.

11

Az 5. § (1) bekezdése a 18/2022. (VII. 13.) AM rendelet 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

12

Az 5. § (1a) bekezdését a 18/2022. (VII. 13.) AM rendelet 10. § (2) bekezdése iktatta be.

13

Az 5. § (1b) bekezdését a 18/2022. (VII. 13.) AM rendelet 10. § (2) bekezdése iktatta be.

14

Az 5. § (1c) bekezdését a 18/2022. (VII. 13.) AM rendelet 10. § (2) bekezdése iktatta be.

15

Az 5. § (1d) bekezdését a 18/2022. (VII. 13.) AM rendelet 10. § (2) bekezdése iktatta be.

16

A 6. § (1) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 66. § c) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 6. § (3) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 66. § c) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 6. § (5a) bekezdését a 14/2019. (IV. 10.) AM rendelet 21. §-a iktatta be.

20

A 6a. alcímet (6/A. §) a 41/2020. (VIII. 19.) AM rendelet 5. §-a iktatta be.

21

A 6/B. §-t a 18/2021. (IV. 14.) AM rendelet 3. §-a iktatta be.

22

A 6/B. § (8) bekezdése a 18/2022. (VII. 13.) AM rendelet 11. §-a szerint módosított szöveg.

23

A 6/C. §-t a 18/2021. (IV. 14.) AM rendelet 3. §-a iktatta be.

25

A hatálybalépés időpontja 2015. július 14.

26

A hatálybalépés időpontja 2015. július 14.

27

A 7/A. § (3) bekezdését a 14/2019. (IV. 10.) AM rendelet 22. §-a iktatta be.

28

A 7/A. § (4) bekezdését a 20/2019. (V. 27.) AM rendelet 8. § (1) bekezdése iktatta be.

29

A 7/A. § (5) bekezdését a 41/2020. (VIII. 19.) AM rendelet 6. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére