• Tartalom

376/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet, továbbá a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletet módosításáról1

2015.01.01.

A Kormány a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 53. §-ában,

a 6. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés d) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § (1) A teljes munkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatott részére megállapított közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidő teljesítése esetén:
a) havibér alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 79 155 forint,
b) hetibér alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 18 200 forint,
c) napibér alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 3639 forint.
(2) Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén kötelező legkisebb összege 2015. január 1-jétől 79 155 forint/hó. A teljesítménykövetelmények száz százalék feletti teljesítése esetén a közfoglalkoztatási bér növelhető. A teljesítménykövetelmények száz százalék alatti teljesítése esetén a közfoglalkoztatási bér csökkenthető. A közfoglalkoztatót a teljesítménybér alkalmazása esetén sem illeti meg többlettámogatás.
(3) Részmunkaidő esetén az (1) és (2) bekezdésben meghatározott bértételt a munkaidő eltérő mértékével arányosan csökkentve kell figyelembe venni azzal, hogy az egy hónapra folyósított havi nettó bértétel nem lehet kevesebb 22 800 forintnál.”

2. § A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (1) Legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén a közfoglalkoztatottat megillető garantált közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidő teljesítése esetén
a) havibér alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 101 480 forint,
b) hetibér alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 23 330 forint,
c) napibér alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 4666 forint.
(2) A garantált közfoglalkoztatási bér esetében az 1. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén a közfoglalkoztatási bér kötelező, legkisebb összege 2015. január 1-jétől 101 480 forint/hó.”

3. § A Rendelet 2/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2/A. § (1) A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidő teljesítése esetén
a) havibér alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 87 090 forint,
b) hetibér alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 20 020 forint,
c) napibér alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 4004 forint.
(2) A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási garantált bér legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése és a teljes munkaidő teljesítése esetén
a) havibér alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 111 660 forint,
b) hetibér alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 25 670 forint,
c) napibér alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 5134 forint.
(3) A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér, illetve közfoglalkoztatási garantált bér esetében az 1. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén
a) a közfoglalkoztatási bér kötelező, legkisebb összege 2015. január 1-jétől 87 090 forint/hó,
b) a közfoglalkoztatási garantált bér kötelező, legkisebb összege 2015. január 1-jétől 111 660 forint/hó.”

4. § A Rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) E rendeletnek a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 376/2014. (XII. 31.) Korm. rendelettel megalapított rendelkezéseit első alkalommal a 2015. január hónapra járó közfoglalkoztatási bér és közfoglalkoztatási garantált bér megállapításánál kell alkalmazni a rendelet hatálybalépésekor fennálló közfoglalkoztatási jogviszonyokban is.”

5. § Hatályát veszti a Rendelet 3. § (3a) és (4) bekezdése.

6. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 17/B. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A rendszeres szociális segély Szt. 37. § (4) bekezdése szerinti legmagasabb összege 2015. január 1-jétől – a (3) bekezdés szerinti eltéréssel – 46 662 Ft.
(3) Abban az esetben, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, a rendszeres szociális segély Szt. 37. § (4) bekezdése szerinti legmagasabb összege 23 862 Ft.”

7. § Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére