• Tartalom

383/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

383/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

a tengerész munkaközvetítői és munkaerő-kölcsönzési tevékenység feltételeiről és egyes víziközlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

2015.05.02.

A Kormány
az 1–5. § és a 7. § tekintetében a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 94. ülésszakán elfogadott 2006. évi Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény kihirdetéséről szóló 2013. évi IV. törvény 4. § (6) bekezdésében,
a 8. § tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (10) bekezdésében, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 298. § (5) bekezdésében,
a 9. § és 10. § tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 11. § tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (1) bekezdés d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet alkalmazási köre

1. § A tengerész munkaerő-kölcsönzési és munkaközvetítői tevékenység folytatásának e rendeletben nem rendezett szabályaira a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet] szabályait kell alkalmazni.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

a) hajótulajdonos: a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 94. ülésszakán elfogadott 2006. évi Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény kihirdetéséről szóló 2013. évi IV. törvény által kihirdetett 2006. évi Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény (a továbbiakban: Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény) II. cikk 1. pont (j) alpontja szerinti hajótulajdonos, aki a tengerész munkaerő-kölcsönzési tevékenység vagy a tengerész munkaközvetítői tevékenység útján tengerészt alkalmaz;

b) kiközvetített tengerész: tengerész munkaközvetítői tevékenység útján foglalkoztatott tengerész;

c) kölcsönzött tengerész: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 214. § (1) bekezdés d) pontja szerinti tengerész munkavállaló;

d) repatriálás: a Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény Szabályzata 2. fejezetének A2.5. előírása szerinti jogosultság;

e) tengerész: a Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény II. cikk 1. pont (f) alpontjában meghatározott személy;

f) tengerész munkaerő-kölcsönzési tevékenység: az Mt. 214. § (1) bekezdés a) pontján alapuló olyan tevékenység, amely tengerészek tengeri kereskedelmi hajón történő munkavégzés érdekében való kölcsönbeadására irányul, a Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény szabályai szerint;

g) tengerész munkaközvetítői tevékenység: a 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendeletnek az e rendeletben foglalt eltérésekkel alkalmazott rendelkezései és a Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény szabályai szerinti szolgáltatás, amelynek célja tengerészek tengeri kereskedelmi hajóra történő kiközvetítése foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése érdekében.

3. A tengerész munkaerő-kölcsönzési tevékenység, valamint a tengerész munkaközvetítői tevékenység végzésére vonatkozó szabályok

3. § (1) A tengerész munkaközvetítői, valamint a tengerész munkaerő-kölcsönzési tevékenység végzésének feltétele a tengerész munkaközvetítői tevékenységet végzőnek (a továbbiakban: tengerész munkaközvetítő) és a tengerész munkaerő-kölcsönzési tevékenységet végzőnek (a továbbiakban: tengerész kölcsönbeadó) a hajózási hatóság által történő nyilvántartásba vétele. A tevékenység a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése után kezdhető meg.

(2) A hajózási hatóság a tengerész munkaközvetítőt, valamint a tengerész kölcsönbeadót kérelmére akkor veszi nyilvántartásba, ha

a)1 szerepel a kölcsönbeadókról és magán-munkaerőközvetítőkről az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) által vezetett nyilvántartásában, továbbá

b) olyan minőségirányítási rendszert működtet vagy olyan belső szabályozók szerint jár el, amely biztosítja, hogy

1. a kiközvetített és a kölcsönzött tengerészekről vezetett nyilvántartása naprakész és a hajózási hatóság számára hozzáférhető;

2. a tengerészek a szerződés megkötését megelőzően írásban megfelelő és részletes tájékoztatást kapnak a foglalkoztatásukra irányuló jogviszonyuk alapján fennálló jogaikról és kötelezettségeikről, továbbá megkapják a szerződésük egy példányát;

3. a tengerészek a munkavállalásukhoz szükséges okmányokkal rendelkeznek és munkaszerződéseik a vonatkozó jogszabályokkal nem ellentétesek;

4. a vele vagy a kiközvetített tengerésszel szerződött hajótulajdonos rendelkezik a repatriáláshoz szükséges eszközökkel;

5. a tevékenységével kapcsolatos panaszokat kivizsgálja, a megoldatlan vagy elutasított panaszokról a hajózási hatóságot tájékoztatja.

(3) A nyilvántartásba vételre vonatkozó kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

a)2 a tengerész munkaközvetítő és a tengerész kölcsönbeadó nyilvántartásba vételét tartalmazó, a kormányhivatal által kiadott határozat száma és kelte,

b) a tengerész munkaközvetítő és a tengerész kölcsönbeadó szervezeti formája, székhelye, telephelye, képviseletre jogosultak neve és címe,

c) minőségirányítási rendszer működését igazoló tanúsítvány, vagy a belső szabályozó másolata.

(4) A tengerész munkaközvetítőnek és a tengerész kölcsönbeadónak a hajózási hatóság által nyilvántartott adataiban és a (2) bekezdésben meghatározott feltételekben bekövetkezett változást, továbbá a tevékenysége megszüntetését vagy szünetelését nyolc napon belül be kell jelentenie a hajózási hatóságnak.

(5) A tengerész munkaközvetítő, valamint a tengerész kölcsönbeadó felelősséggel tartozik a (2) bekezdés b) pontjában foglalt kötelezettségek elmulasztásával összefüggésben a kiközvetített vagy kölcsönzött tengerészeknek okozott kárért.

(6) A tengerész munkaközvetítő, valamint a tengerész kölcsönbeadó tevékenységével kapcsolatos panaszokat – azok elutasítása esetén – a hajózási hatóság kivizsgálja és elbírálja, amennyiben az nem tartozik más hatóság vagy bíróság feladatkörébe. A panasz elutasítása esetén a tengerész munkaközvetítő, valamint a tengerész kölcsönbeadó tájékoztatni köteles a tengerészeket a panasz kivizsgálására jogosult hajózási hatóság elérhetőségéről.

(7) A tengerész munkaközvetítő, valamint a tengerész kölcsönbeadó tájékoztatni köteles a tengerészeket a Tengerészeti Munkaügyi Egyezményben nem részes lobogójú hajón való szolgálat következményeiről. Az ilyen lobogójú hajóra történő kiközvetítés esetén a (2) bekezdés b) pont 2. alpontjában meghatározott írásbeli tájékoztatónak erre a körülményre vonatkozó részletes ismertetést is tartalmaznia kell.

4. § (1) A hajózási hatóság a nyilvántartásba vételről és a Tengerészeti Munkaügyi Egyezménynek való megfelelésről kérelemre az 1. mellékletben meghatározott adattartalommal bizonyítványt állít ki. A bizonyítvány 5 évig érvényes.

(2) A tengerész munkaközvetítő és a tengerész kölcsönbeadó Tengerészeti Munkaügyi Egyezménynek való megfelelésének igazolására – a 7. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével – kizárólag a hajózási hatóság jogosult.

(3)3 A hajózási hatóság a tengerész munkaközvetítő és tengerész kölcsönbeadó nyilvántartásba vételéről a kormányhivatalt tájékoztatja.

4. A tengerész munkaközvetítők és kölcsönbeadók tevékenységének ellenőrzése és a nyilvántartásból való törlése

5. § (1) A tengerész munkaközvetítői, valamint a tengerész munkaerő-kölcsönzési tevékenység e rendeletben foglalt feltételeinek fennállását a hajózási hatóság ellenőrzi.

(2) A hajózási hatóság a tengerész munkaközvetítő, valamint a tengerész kölcsönbeadó tevékenységét felfüggeszti, ha a 3. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltakat a tevékenység végzése során nem teljesíti.

(3) A hajózási hatóság a tengerész munkaközvetítőt és a tengerész kölcsönbeadót törli a nyilvántartásból, ha

a)4 a kormányhivatal a tengerész kölcsönbeadót törli a nyilvántartásból, vagy a magán-munkaközvetítőt eltiltja a tevékenység folytatásától és egyidejűleg törli a nyilvántartásból;

b) a tevékenység felfüggesztését követő 3 hónapon belül nem igazolja a 3. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt feltételeknek való megfelelést.

(4)5 A hajózási hatóság a (2) és (3) bekezdésben foglaltakról a kormányhivatalt és a tengerész munkaközvetítővel, valamint a tengerész kölcsönbeadóval kapcsolatban álló hajótulajdonosokat tájékoztatja.

5. Záró rendelkezések

Hatálybalépés

6. § (1) Ez a rendelet a – (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

(2) Az 1–5. §, a 7–8. § és a 10. § (1), (3) és (5) bekezdése 2015. február 15-én lép hatályba.

(3) A 9. § (2) bekezdése és a 10. § (4) bekezdése 2015. május 1-jén lép hatályba.

Átmeneti rendelkezések

7. § (1) A megfelelőséget tanúsító szerv által a tengerész munkaközvetítők, valamint a tengerész kölcsönbeadók részére e rendelet hatálybalépéséig kiadott Tengerészeti Munkaügyi Egyezménynek való megfelelőséget igazoló tanúsítvány a benne foglalt érvényességi ideig ismerhető el.

(2) Az e rendelet hatálybalépése előtt megfelelőséget tanúsító szerv által a tengerész munkaközvetítők és a tengerész kölcsönbeadók részére kiadott, a Tengerészeti Munkaügyi Egyezménynek való megfelelőséget igazoló érvényes tanúsítványt a hajózási hatóság a 3. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak igazolására elfogadja.

Módosító rendelkezések

8. §6

9. § (1)7

(2)8

(3)9

10. § (1)10

(2)11

(3)12

(4)13

(5)14

11. §15

1. melléklet a 383/2014. (XII. 31.) Korm. rendelethez

Bizonyítvány a tengerész munkaközvetítő és a tengerész kölcsönbeadó hajózási hatósági nyilvántartásba vételéről és a Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény követelményeinek való megfelelőségről
A bizonyítvány adattartalma:
Az egyes adatokhoz tartozó megjelölések magyar és angol nyelven, a következők:
Bizonyítvány a tengerész munkaközvetítő és kölcsönbeadó hajózási hatósági nyilvántartásba vételéről és a 2006. évi Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény követelményeinek való megfelelőségről
Statement of registration and compliance with Maritime Labour Convention, 2006 of Seafarer recruitment and placement services
A bizonyítvány tulajdonosának megnevezése: (a jogi személy megnevezése)
Name of the holder:
A tulajdonos székhelye: (a jogi személy székhelyének címe)
The owner is based in:
A bizonyítvány száma: (nyilvántartási szám)
The number of the certificate:
A bizonyítvány érvényessége: (az érvényesség utolsó napjának dátuma)
Expiry of the certificate:
A kiállító hajózási hatóság: (a hatóság megnevezése)
The issuing maritime authority:
A kiállító hajózási hatóság felügyeleti tevékenysége során megbizonyosodott róla és igazolja, hogy a bizonyítvány tulajdonosa és az általa folytatott tengerész munkaközvetítői és munkaerő-kölcsönzési tevékenység eleget tesz a 2006. évi Tengerész Munkaügyi Egyezmény 1.4 szabályának és az egyéb vonatkozó követelményeinek.
The issuing maritime authority certifies that during his inspection activities has ascertained that the seafarer recruitment and placement services of the holder of this certificate, complies with the Regulation 1.4 and other relevant requirements of the Maritime Labour Convention 2006.
Kiállítva: (a bizonyítvány kelte)
Dated:
(a kiállító hajózási hatóság bélyegzője és aláírása)
1

A 3. § (2) bekezdés a) pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 262. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 3. § (3) bekezdés a) pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 262. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 4. § (3) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 262. § c) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 5. § (3) bekezdés a) pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 262. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 5. § (4) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 262. § c) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 9. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 9. § (2) bekezdése a 37/2015. (III. 6.) Korm. rendelet 7. §-a alapján nem lép hatályba.

9

A 9. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 10. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 10. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 10. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 10. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére