• Tartalom

384/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

egyes földgáz szállítóvezeték-létesítéssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról1

2015.01.01.

A Kormány a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 2. pontjában,

a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 8., 31., 42. és 45. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló
203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

1. § A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § (2a) és (2b) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, valamint a § a következő (2c) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Földgáz szállítóvezeték létesítése, valamint bővítése kizárólag a földgázellátásról szóló törvény szerinti szállítóvezeték-létesítésre vagy szállítási rendszerüzemeltetésre vonatkozó engedéllyel rendelkező kérelmező részére engedélyezhető, ha
a) a tervezett beruházást a földgázellátásról szóló törvény szerinti, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott tízéves hálózatfejlesztési terv tartalmazza,
b) a tervezett beruházást a szállítási rendszerüzemeltető földgázellátásról szóló törvény szerinti működési engedélye tartalmazza, vagy
c) a tervezett beruházást a földgázellátásról szóló törvény szerinti szállítóvezeték-létesítési engedély tartalmazza.
(2b) Szállítási rendszerüzemeltető esetében a létesítés vagy a bővítés kizárólag akkor kezdhető meg, ha azt a működési engedély tartalmazza.
(2c) Földgáz elosztóvezeték építése, valamint bővítése csak a földgázellátásról szóló törvény alapján az építéssel érintett településre, településrészre, területre elosztói engedéllyel rendelkező engedélyes kérelmére és részére engedélyezhető.”

2. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

2. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 96. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A szállítási rendszerirányító a 10 éves fejlesztési tervben – a 98/C. § alapján megküldött együttműködési megállapodás, valamint a 98/C. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozat felhasználásával – bemutatja a szállítóvezeték-létesítési engedéllyel érintett szállítóvezeték rendszer-összekötési vagy összekapcsolási pontjainak fejlesztését, valamint az emiatt szükséges, az együttműködő földgázrendszert érintő, egyéb fejlesztéseket is.”

3. § Az R. a 98/A. §-át követően a következő 98/B–98/D. §-sal, valamint azt megelőzően a következő alcímmel egészül ki:

„Szállítóvezeték-létesítés
98/B. § (1) Szállítóvezeték-létesítésre vagy -fejlesztésre a szállítási rendszerüzemeltető működési engedélye alapján, a szállítóvezeték-létesítő a szállítóvezeték-létesítési engedélye alapján jogosult.
(2) A szállítóvezeték-létesítési engedély szállítóvezeték üzemeltetésére – ide nem értve a próbaüzemet – nem jogosít.
(3) Azonos műszaki tartalommal bíró, létesítendő szállítóvezeték kizárólag egy engedélyben szerepelhet.
(4) A szállítóvezeték-létesítő a próbaüzem időtartamára vonatkozóan jogosult szabad kapacitásait vételre felajánlani, valamint a Hivatal által rendeletben megállapított rendszerhasználati díjak alkalmazásával a rendszerhasználóknak értékesíteni. A szállítóvezeték-létesítő próbaüzem alatti földgázszállítási tevékenységére a szállítási rendszerüzemeltetőre vonatkozó szabályok megfelelően irányadók.
98/C. § (1) Azon szállítási rendszerüzemeltető, amely rendszerére a szállítóvezeték-létesítő által létesítendő szállítóvezeték csatlakozik (a továbbiakban: kapcsolódó szállítási rendszerüzemeltető) és a szállítóvezeték-létesítési engedély kérelmezője köteles a létesítésre vonatkozó együttműködési megállapodást megkötni. Az együttműködési megállapodás a Hivatal által kiadott szállítóvezeték-létesítési engedély hatályba lépésének napján lép hatályba.
(2) Az (1) bekezdés szerinti együttműködési megállapodás tartalmazza
a) a kapcsolódáshoz szükséges műszaki adatokat,
b) a kapcsolódással rendelkezésre álló technikai kapacitás mértékét,
c) a próbaüzemre vonatkozóan
ca) a rendszer-összekötési vonatkozó kapacitásallokációs eljárás során meghirdetésre kerülő kapacitásmérték meghatározásának szabályait,
cb) a kapacitás-túllépésre, a szagosításra, a rendszer-összekötési vagy összekapcsolási ponton történő mérésre és elszámolásra vonatkozó szabályokat,
cc) a nominálásra vagy együttes nominálásra, az allokálásra, valamint az egyensúlytartásra vonatkozó szabályokat, továbbá
cd) a 92/A. § (6) bekezdése szerinti felelősségi szabályokra vonatkozó rendelkezéseket.
(3) A szállítóvezeték-létesítési engedély kérelmezője köteles a kapcsolódó szállítási rendszerüzemeltető részére mindazon adatokat megküldeni, amelyek az (1) bekezdés szerinti együttműködési megállapodás megkötéséhez szükségesek.
(4) Az (1) bekezdés szerinti együttműködési megállapodást a kapcsolódó szállítási rendszerüzemeltető haladéktalanul megküldi a szállítási rendszerirányító részére.
(5) A kapcsolódó szállítási rendszerüzemeltető – az (1) bekezdés szerinti együttműködési megállapodás alapján – megvizsgálja, hogy a tervezett szállítóvezeték-létesítés milyen fejlesztéseket igényel az általa üzemeltetett rendszer tekintetében, és annak eredményét – az együttműködési megállapodás megkötését követő 60 napon belül – megküldi a szállítási rendszerirányító, valamint a Hivatal részére.
(6) A szállítási rendszerirányító az (5) bekezdés szerinti megkeresés alapján megvizsgálja, hogy a tervezett szállítóvezeték létesítése érinti-e a jóváhagyott 10 éves hálózatfejlesztési tervet. A szállítási rendszerirányító a vizsgálat eredménye alapján – az (5) bekezdés szerinti megkeresés kézhezvételét követő 60 napon belül – nyilatkozik a Hivatal felé arról, hogy a létesítés a jóváhagyott 10 éves hálózatfejlesztési tervet
a) érinti, és bemutatja a létesítés miatt felmerült vagy módosult fejlesztési igényeket, vagy
b) nem érinti.
(7) A Hivatal az (5) és a (6) bekezdés alapján megküldött adatokat a kérelem elbírálása során figyelembe veszi.
98/D. § (1) Szállítóvezeték-létesítési engedélyt olyan Magyarországon bejegyzett részvénytársaság kaphat, amelynek alaptőkéje legalább 2 milliárd forint, és amely megfelel a nemzeti vagyonról szóló törvényben előírt, az átlátható szervezetre vonatkozó követelményeknek.
(2) Szállítóvezeték-létesítési engedély kizárólag olyan szállítóvezeték létesítésére adható ki,
a) amelynek megépítéséről nemzetközi szerződés rendelkezik, vagy
b) amelynek megépítésével összefüggő közigazgatási hatósági engedélyezési ügyeket a Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény szerint kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította.
(3) A szállítóvezeték-létesítési engedély iránti kérelemhez a 126. § (1) bekezdés a) és c)–f) pontjában, valamint az 5. számú melléklet I. fejezetében meghatározott iratokat kell benyújtani.
(4) A szállítóvezeték-létesítési engedély kiadásának feltétele a 98/C. § (1) bekezdése szerinti együttműködési megállapodás Hivatal részére történő benyújtása.
(5) A szállítóvezeték-létesítési engedély a beruházás ütemtervének figyelembe vételével megállapított, legfeljebb hét év határozott időtartamra szól. Az engedély kérelemre egy alkalommal, az eredetileg engedélyezett időtartam legfeljebb felével meghosszabbítható.
(6) A szállítóvezeték-létesítési engedélyben meg kell határozni a létesítendő szállítóvezeték és a már üzemelő, kapcsolódó szállítóvezeték rendszer-összekötési vagy összekapcsolási pontját, továbbá meg lehet határozni az engedélyköteles tevékenység végzésének részletes feltételeit.
(7) A Hivatal az engedélyt visszavonja, ha a létesítési engedély alapján az engedélyes – az engedélyesnek felróható ok miatt – a szállítóvezetékre vonatkozó építési engedélykérelmét a szállítóvezeték-létesítési engedély hatályba lépésétől számított három éven belül nem nyújtotta be a bányafelügyeletnek.”

4. § Az R. 5. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

a) a „működési engedély” szövegrész helyébe a „szállítási rendszerüzemeltetési engedély vagy szállítóvezeték-létesítési engedély” szöveg,

b) a „földgázszállító” szövegrész helyébe a „szállítási rendszerüzemeltető” szöveg

lép.

6. § Hatályát veszti az R. 158. §-a.

3. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

9. § A rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 384/2014. (XII. 31.) Korm. rendelethez

Az R. 5. számú melléklete a következő I. fejezettel egészül ki:
„I. FEJEZET
SZÁLLÍTÓVEZETÉK-LÉTESÍTÉSI ENGEDÉLY
A Hivatalhoz benyújtott szállítóvezeték-létesítési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:
1. a kérelmező társaság tulajdonosi szerkezetének részletes bemutatását, valamint a bemutatott tényeket igazoló okiratokat (különös tekintettel az alaptőke mértékét, valamint a nemzeti vagyonról szóló törvényben előírt, az átlátható szervezetre vonatkozó követelmények teljesülését igazoló okiratokra);
2. a kérelmező által létesíteni kívánt szállítóvezeték
2.1. létesítése tekintetében a 98/D. § (2) bekezdésében előírtak teljesülését igazoló iratokat,
2.2. tervezett nyomvonalát,
2.3. műszaki leírását, ideértve
a) a szállítóvezeték belépési és kilépési pontjainak bemutatását,
b) a szállítóvezeték főbb elemeit, azok leírását, műszaki paramétereit,
c) a szállítóvezeték üzemeltetéséhez, irányításához, ellenőrzéséhez szükséges létesítmények és berendezések leírását, műszaki paramétereit,
2.4. tekintetében a létesítés ütemezését, a létesítéssel kapcsolatos tevékenységek és tervezett időbeli ütemezésük részletes bemutatását,
2.5. a bányafelügyelet által kiadott – az engedélyes műszaki-biztonsági szempontú előzetes minősítését, valamint a műszaki-biztonsági irányítási rendszer kidolgozására vonatkozó ütemterv jóváhagyását tartalmazó – határozatot;
3. a 98/C. § szerinti együttműködési megállapodást.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére