• Tartalom

393/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

a HCM 1890 Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

2020.03.01.

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában,
az 1. § (4) bekezdése és a 2. melléklet tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 3. § (4) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 24. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek Miskolc megyei jogú város közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 0115/8, 0115/9, 0115/14, 0115/104, 0156/5, 41581, 41594/1, 41594/2, 41593, 41595, 41596, 63122, 63148, 056/1, 65191, 65192, 65193, 65196, 65197, 01010, 05, 07/1, 07/2, 012/1, 012/2, 012/3, 62064/8, 62398, 62399, 62214/2, 64172, 41735/3, 41735/4, 41735/5, 41735/6, 41943/2, 42029, 42092, 46213/2 helyrajzi számú földrészleteken megvalósítandó cement- , mész- és mészhidrát üzemek, valamint bányák, továbbá mindezekhez kapcsolódó egyéb létesítmények kialakításával, üzemeltetésével, illetve újraindításával kapcsolatos beruházásokkal függnek össze.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági eljárásokat – ideértve az (1) bekezdésben felsorolt földrészleteken túlmenően más, egyéb ingatlanokat érintő eljárásokat is –, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetéséhez szükségesek.

(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(4)1

2. §2 A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1)–(2)3

(3)4

(4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben

a) építésügyi hatósági ügyekben nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

b) építésügyi hatósági ügyekben nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

6. §5 (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor6 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr. hatálybalépését7 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. melléklet a 393/2014. (XII. 31.) Korm. rendelethez8

A HCM 1890 Kft. Miskolc területén megvalósuló új gyártóüzemének megvalósításával összefüggő nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

A

B

C

D

1.

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos eljárások

Eljáró hatóság

2.

Kiemelt beruházásként cement, mész, mészhidrát gyártó üzem, illetve agyagbánya, kőbánya, távolsági szalagpálya és az ezekhez tartozó építmények és berendezések

Miskolc megyei jogú város közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan
nyilvántartás
szerinti 0115/8, 0115/9, 0115/14, 0115/104, 0156/5, 41581, 41594/1, 41594/2, 41593, 41595, 41596, 63122, 63148, 056/1, 65191, 65192, 65193, 65196, 65197, 01010, 05, 07/1, 07/2, 012/1, 012/2, 012/3, 62064/8, 62398, 62399, 62214/2, 64172,
41735/3, 41735/4,
41735/5, 41735/6,
41943/2, 42029, 42092, 46213/2 helyrajzi számú földrészleteken kialakított gyárüzem, bányák és szalagpálya

építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal

3.

örökségvédelmi hatósági eljárások, régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal

4.

környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal

5.

természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal

6.

útügyi hatósági engedélyezési eljárás

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal

7.

emisszió-kereskedelmi rendszer hatósági engedélyezési eljárás

energiapolitikáért felelős miniszter

8.

vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárás

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

9.

műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal

10.

ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárás

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal

11.

telekalakítási hatósági eljárás

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal

12.

földvédelmi hatósági eljárás

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal

13.

földmérési hatósági eljárás

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal

14.

hírközlési hatósági engedélyezési eljárás

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

15.

szénhidrogén vezetékkel, valamint annak üzemben tartásához szükséges létesítményekkel kapcsolatos engedélyezésre irányuló hatósági eljárás

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal

16.

bányahatósági engedélyezési eljárás

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal

17.

talajvédelmi hatósági engedélyezési eljárás

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal

18.

élelmiszerlánc felügyeleti eljárás

illetékes járási hivatal

19.

vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás

közlekedésért felelős miniszter

20.

tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások; beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárásai;
a jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

21.

tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

22.

a jogszabályban rögzített közegészségügyi hatósági eljárások

illetékes járási hivatal

23.

veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

2. melléklet a 393/2014. (XII. 31.) Korm. rendelethez9

1

Az 1. § (4) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 172. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 2. § a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 103. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 114. §-át.

3

A 3. § (1)–(2) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 172. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 3. § (3) bekezdését a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 103. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 114. §-át.

6

A hatálybalépés napja 2016. szeptember 9.

7

A hatálybalépés napja 2016. szeptember 9.

8

Az 1. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 69. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 96. §-a alapján a 2020. március 1-jén folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

9

A 2. mellékletet a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 172. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére