• Tartalom

4/2014. (I. 31.) BM rendelet

egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól1

2014.02.01.

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 76. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) és k) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások minisztere, 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter, valamint 84. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter véleményének kikérésével – a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet 10. pont b) pont ba)–bb) alpontja szerinti, vissza nem térítendő támogatás olyan építéssel és eszközbeszerzéssel járó beruházás megvalósításához kapcsolódóan vehető igénybe, amelynél a kedvezményezett az építéshez kapcsolódó támogatási összeg legalább 5%-ának mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatottat alkalmaz. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásról szóló kormányrendelet szerint már meglévő közfoglalkoztatásban résztvevőkre az e rendelet szerinti támogatás nem használható fel.

(2) A költségvetési támogatási kérelem (a továbbiakban: kérelem) benyújtása előtt megkezdett infrastrukturális fejlesztéshez támogatás nem nyújtható.

(3) A költségvetési támogatást kérelmező települési önkormányzat (a továbbiakban: kérelmező) a Kvtv. 3. melléklet 10. pont b) pont ba)–bb) alpontja szerinti támogatási célok közül kizárólag egy célra nyújthat be kérelmet.

(4) A támogatás maximális mértéke

a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló kormányrendelet melléklete alapján a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott településeken megvalósuló infrastrukturális fejlesztések esetén a fejlesztéshez szükséges összeg 90%-a,

b) az a) pontba nem tartozó településeken megvalósuló infrastrukturális fejlesztések esetén a fejlesztéshez szükséges összeg 80%-a.

(5) Az eszközbeszerzésre igényelt támogatás nem haladhatja meg az igényelt támogatási összeg 10%-át.

2. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása

2. § (1) A Kvtv. 3. melléklet 10. pont b) pont ba) alpontja szerinti támogatás (a továbbiakban: intézményfejlesztési támogatás) alapján

a) a tízezer fő lakosságszámot meghaladó településeken lévő bölcsődei nevelést,

b) óvodai nevelést, vagy

c) óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetést

végző intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása támogatható.

(2) Az intézményfejlesztési támogatás az épület felújítására, fejlesztésére, elsősorban fűtéskorszerűsítésre, nyílászárócserére, hőszigetelésre és a feladatellátáshoz szükséges eszközök vagy berendezések beszerzésére, óvodai feladatot vagy étkeztetést ellátó intézmény esetében kapacitásbővítésre is igényelhető. A kapacitásbővítés nem történhet a már meglévő funkcionális helyiségek számának vagy területének csökkentésével.

(3) Egy kérelmező legfeljebb egy intézmény fejlesztésére, felújítására nyújthat be kérelmet.

(4) Nem nyújtható intézményfejlesztési támogatás

a) az intézmény udvarának kialakítására, átalakítására és felújítására,

b) kerítés építésére és javítására,

c) játszótéri eszközök beszerzésére,

d) taneszköz vagy tornatermi eszköz beszerzésére, valamint

e) számítástechnikai eszköz beszerzésére.

3. § (1) Az intézményfejlesztési támogatás összegének meghatározása a következő szempontok figyelembevételével történik:

a) az intézmény hosszú távú fenntarthatóságával kapcsolatos adatok és tervek, bölcsődei és óvodai feladatok esetében gyermek- és tanulólétszám alakulása, a férőhelyhiány miatt elutasított gyermekek száma, működtetési költségek és azok alakulása,

b) a bölcsődébe és óvodába más településről bejáró gyermekek száma, a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma,

c) a feladatellátásban részt vevő települések száma és azok lakosságszáma.

(2) Az elbírálásnál előnyben részesül az a kérelem, amely

a) az intézmény fenntartási költségei csökkentését célzó fejlesztések, felújítások megvalósítását szolgálja, ha az a fejlesztéshez kapcsolódóan nyílászárócserét és hőszigetelés-korszerűsítést is tartalmaz,

b) olyan energetikai korszerűsítés megvalósítására irányul, amely során megújuló energiaforrás hasznosítása történik, az óvodai és a bölcsődei feladatokat ellátó intézmények fejlesztése esetén igazoltan a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek növekvő óvodai és bölcsődei felvételi aránya vagy száma miatt kialakult férőhelyhiány megszüntetését célozza, és az infrastrukturális fejlesztés eredményeként biztosítható valamennyi, az érintett településeken élő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 3 éves korától történő óvodáztatásának tárgyi és intézményi feltétele,

c) óvodai vagy étkeztetési feladatokat ellátó intézmény kapacitásbővítésére irányul.

4. § (1) A kérelemnek tartalmaznia kell

a) az 1. melléklet szerinti adatlapot – amelynek része a megvalósítandó infrastrukturális fejlesztés célonkénti részletezése – és a 3. melléklet szerinti összesítőt,

b) bölcsődei nevelést, étkeztetést ellátó intézmény esetében a működési engedély hitelesített másolatát,

c) óvodai nevelést ellátó intézmény fejlesztése esetén a köznevelési intézmény egységes szerkezetbe foglalt, hatályos alapító okiratát, amely tartalmazza az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszámot,

d) a kérelmező – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 72. § (3) bekezdés a) pontja szerinti – saját forrás biztosítására vonatkozó igazolását,

e) az adatlap infrastrukturális fejlesztési célra vonatkozó adatait alátámasztó árajánlatot vagy tervezői költségvetést,

f) az infrastrukturális fejlesztéssel érintett épületről, épületrészről készített fénykép-dokumentációt és

g) a fenntartó fejlesztésre vonatkozó támogató nyilatkozatát, ha a fejlesztés olyan étkeztetési feladatot is ellátó köznevelési intézményt érint, ahol a fenntartó az állami intézményfenntartó központ.

(2) Az adatlapon az infrastrukturális fejlesztési célokat, azok költségeit és a kapcsolódó támogatási igényt külön-külön kell részletezni és rangsorolni.

3. Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás

5. § (1) A Kvtv. 3. melléklet 10. pont b) pont bb) alpontja szerinti támogatás (a továbbiakban: sport fejlesztési támogatás) feltétele, hogy a kérelmező települési önkormányzat rendelkezzen a sportra vonatkozó jogszabályok szerinti helyi sportfejlesztési koncepcióval.

(2) Egy kérelmező legfeljebb egy sportlétesítmény infrastrukturális fejlesztésére igényelhet támogatást.

6. § (1) A kérelemnek tartalmaznia kell

a) a 2. melléklet szerinti adatlapot – amelynek része a megvalósítandó infrastrukturális fejlesztés célonkénti részletezése – és a 3. melléklet szerinti összesítőt,

b) az adott sportlétesítmény fejlesztésének, felújításának indokoltságát, hasznosítására vonatkozó elképzeléseket,

c) a helyi sportfejlesztési koncepció elfogadásáról szóló képviselő-testületi, közgyűlési határozatot,

d) a kérelmezőnek a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdése szerinti rendeletét, tízezer fő lakosságszám alatti település esetén a képviselő-testület határozatát, amely tartalmazza a sporttal kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket, valamint a kérelmező költségvetéséből a sportra fordítandó összeget,

e) ingatlanfejlesztés esetén a polgármester nyilatkozatát arról, hogy a fejleszteni kívánt ingatlan az önkormányzat 100%-os tulajdonát képezi,

f) ha a fejleszteni kívánt, az önkormányzat tulajdonában lévő létesítmény gazdasági társaság vagy sportegyesület fenntartásában van, a tulajdonos és a fenntartó fejlesztésre vonatkozó beleegyező nyilatkozatát és a bérleti vagy fenntartásra vonatkozó szerződés hitelesített másolatát,

g) a kérelmező az Ávr. 72. § (3) bekezdés a) pontja szerinti, saját forrás biztosítására vonatkozó igazolását,

h) a fenntartó fejlesztésre vonatkozó támogató nyilatkozatát, ha a fejlesztés olyan köznevelési intézményt érint, ahol a fenntartó az állami intézményfenntartó központ,

i) az adatlap infrastrukturális fejlesztési célra vonatkozó adatait alátámasztó árajánlatot vagy tervezői költségvetést és

j) az infrastrukturális fejlesztéssel érintett létesítményről készített fénykép-dokumentációt.

(2) Az adatlapon az infrastrukturális fejlesztési célokat, azok költségeit és a kapcsolódó támogatási igényeket külön-külön kell részletezni és rangsorolni.

7. § Az elbírálásnál előnyben részesül az a kérelem,

a) amely esetében a felújítási programban vállaltak alapján a sportlétesítmény

aa) több település kiszolgálására alkalmas vagy válik alkalmassá,

ab) több sportág befogadására válik alkalmassá,

ac) építészeti és kommunikációs akadálymentesítése megvalósul,

b) amely lehetővé teszi, hogy a sport fejlesztési támogatásból megvalósuló létesítményfejlesztéssel érintett sportlétesítmény vonatkozásában az adott önkormányzat területén működő köznevelési intézmények gyermekei, tanulói is rendszeresen használhassák a sportlétesítményt, ezzel segítve a diáksport, az óvodai és iskolai szabadidősport megvalósulását, vagy

c) amely a fogyatékkal élők sportolási lehetőségeit is bővíti.

4. Kérelemre vonatkozó eljárás és a támogatási döntés

8. § (1) A kérelemhez benyújtandó adatlapokat 2014. február 13-áig kell rögzíteni és lezárni az ebr42 önkormányzati információs rendszerben, továbbá a kérelem dokumentációját papír alapon egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban a Magyar Államkincstár kérelmező székhelye szerinti területileg illetékes igazgatóságához (a továbbiakban: Igazgatóság) benyújtani. A kizárólag postai úton benyújtott adatlap érvénytelen. A papír alapú dokumentáció Igazgatósághoz történő beérkezésének határideje legkésőbb az elektronikus rögzítés határidejét követő munkanap. E határidő elmulasztása jogvesztő.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 59. § (1) bekezdése, valamint az Ávr. 110. §-a szerint felülvizsgált kérelmek eredeti példányát az Igazgatóság 2014. február 28-áig postai úton továbbítja a helyi önkormányzatokért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére.

9. § (1) A miniszter a benyújtott kérelmekről

a) a rendelkezésre álló előirányzat erejéig 2014. március 18-áig, valamint

b) a maradvány és a döntéssel le nem kötött összeg terhére legkésőbb 2014. december 10-éig

dönt.

(2) A miniszter – a kérelemben megjelölt műszaki tartalom egyidejű csökkentése mellett, a kérelmező által felállított rangsor figyelembevételével – az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás megítélésére is jogosult.

10. § (1) A miniszter a kedvezményezettel a döntés közlésétől számított 15 napon belül, de legkésőbb 2014. december 19-éig támogatási szerződést köt.

(2) A támogatási szerződés módosítására két alkalommal van lehetőség – a 16. §-ban meghatározott kivétellel –, azonban a támogatás intenzitása nem nőhet, valamint a felhasználás végső határideje nem változhat.

5. A támogatás folyósítása

11. § (1) A támogatási összeg folyósítása a támogatási szerződés megkötését követő 10 napon belül történik.

(2) A támogatást a miniszter utalványozása alapján a Magyar Államkincstár folyósítja.

6. A támogatás felhasználásának és elszámolásának szabályai

12. § (1) A támogatás felett a kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért.

(2) A kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet.

13. § (1) A támogatás felhasználásának végső határnapja 2015. december 31. Az e határnapig fel nem használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.

(2) A kedvezményezett a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el.

(3) A kedvezményezett a támogatás felhasználását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2016. január 31-éig szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be elektronikus úton az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, valamint papír alapon a miniszter részére, amelyben szöveges indokolással, pénzügyileg rendezett számlák összesítőjével, fényképes dokumentációval alátámasztottan beszámol a támogatási összegnek a támogatási szerződésben előírt célnak megfelelő és rendeltetésszerű felhasználásáról.

14. § (1) A támogatás felhasználására irányuló tevékenység az Ávr. 87. § (1) bekezdés szerinti beruházásnak minősül. A miniszter engedélyével történt elidegenítés esetén a kedvezményezettnek a (2) bekezdés szerinti rendeltetésszerű használatot biztosítani kell.

(2) A kedvezményezettnek a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően – a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával – kell használnia.

(3) A támogatásból megvalósuló fejlesztéssel érintett feladatellátási hely intézményfenntartói jogának átadását egyedi kérelem alapján a miniszter engedélyezheti azzal a feltétellel, hogy az új fenntartónak a (2) bekezdés szerinti rendeltetésszerű használatot biztosítania kell.

7. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2014. (I. 31.) BM rendelethez

Igénylésazonosító:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Adatlap

kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására

 

Önkormányzat neve:

 

 

 

 

 

 

 

Az intézmény neve:

 

 

 

 

 

 

 

Intézmény címe:

 

 

 

 

 

 

 

Intézmény OM azonosítója:

 

 

 

 

 

 

 

Intézmény feladatellátási helyeinek száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intézmény által ellátott feladatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorszám

Feladat megnevezése

Ellátott feladat jelölése

 

 

 

 

 

 

1.

Bölcsődei ellátás

 

 

 

 

 

 

 

2.

Óvodai nevelés

 

 

 

 

 

 

 

3.

Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az intézmény hosszú távú fenntarthatóságával kapcsolatos adatok:

 

Intézményi létszámadatok:

 

Bölcsődei ellátás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Év

Bölcsődések száma

Hátrányos helyzetű gyermekek száma

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma

Más településről bejáró gyermekek száma

Más településről bejáró, hátrányos helyzetű gyermekek száma

Más településről bejáró, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma

Bölcsődei csoportok száma

Férőhely hiányában elutasítottak száma

2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Óvodai nevelés

 

Nevelési év

Óvodások száma

Hátrányos helyzetű gyermekek száma

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma

Más településről bejáró gyermekek száma

Más településről bejáró, hátrányos helyzetű gyermekek száma

Más településről bejáró, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma

Óvodai csoportok száma

Férőhely hiányában elutasítottak száma

2009/2010

 

 

 

 

 

 

 

 

2010/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

2011/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

2012/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

2013/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az intézmény fejleszteni kívánt feladatellátási helyének/helyeinek megnevezése
(fejlesztési hely szerinti önkormányzat és a feladatellátási hely neve):

Sorszám

Feladatellátási hely, illetve telephely szerinti önkormányzat:

Feladatellátási hely, illetve telephely neve:

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

A táblázat további sorokkal bővíthető (maximum 10 feladatellátási hely rögzíthető)

 

A megvalósítandó fejlesztési célok részletezése:

 

Sorszám

Feladatellátási hely, illetve telephely szerinti önkormányzat

Feladatellátási helyen, illetve telephelyen ellátott feladatok

Megvalósítandó cél megnevezése

Igényelt támogatás (Ft)

Vállalandó önerő minimális mértéke (Ft)

Építéssel járó célok bemutatása

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

Eszközbeszerzéssel kapcsolatos célok bemutatása

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

A megvalósítandó célok részletes tételenkénti bemutatása szükséges a fenti táblázatban. (pl. épületfelújítás esetén szükséges részletezni annak műszaki tartalmát - nyílászáró-csere, festés, radiátorcsere, villamosvezetékek cseréje stb. -, eszközbeszerzés esetén tételes felsorolás szükséges - pl. ágy, asztal, szék darabszámát jelölve)

Építési célra igényelt támogatás összesen

Ft

 

 

 

 

Eszközbeszerzési célra igényelt támogatás összesen

Ft

 

 

 

 

Igényelt támogatás összesen:

Ft

 

 

 

 

Az igényelt támogatás maximális összege megfelel-e a rendeletben foglaltaknak:

 

 

 

 

 

Minimálisan vállalandó önerő összege:

Ft

 

 

 

 

Vállalt önerő összege:

Ft

 

 

 

 

Beruházás összköltsége:

Ft

 

 

 

 

 

Igényelt támogatás felhasználási célja(i) (rövid leírás), feladatellátás javításának bemutatása a működtetés költségeinek várható alakulása (2016. évig bezárólag):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt:: ........................,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. H.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jegyző

 

 

 

 

 

polgármester

 

2. melléklet a 4/2014. (I. 31.) BM rendelethez

Igénylésazonosító:

 

 

 

 

 

 

 

II. Adatlap

az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására

 

 

Önkormányzat neve:

 

 

Sportlétesítmény neve:

 

 

Sportlétesítmény címe:

 

 

Sportlétesítmény típusa:

 

 

A sportlétesítmény a pályázó fenntartásában van (igen/nem):

 

 

Sportlétesítmény fenntartójának neve:

 

 

Sportlétesítmény területe:

m2

 

Sportlétesítmény befogadóképessége (maximális nézőszám):

 

 

 

 

A sportlétesítmény több település kiszolgálására alkalmas vagy válik alkalmassá (igen/nem):

 

 

 

 

 

A sportlétesítmény több sportág befogadására válik alkalmassá (igen/nem):

 

 

 

 

 

A fejlesztés során megvalósul az építészeti, illetve kommunikációs akadálymentesítés (igen/nem):

 

 

 

 

 

A fejlesztés a fogyatékosok sportolási lehetőségét bővíti (igen/nem):

 

 

 

 

 

 

Sorszám

A sportlétesítmény mely sportágaknak ad helyet - sportágak felsorolása

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

A táblázat további sorokkal bővíthető

 

A megvalósítandó fejlesztési célok részletezése:

Sorszám

Feladatellátási hely, telephely szerinti önkormányzat

Megvalósítandó cél megnevezése

Igényelt támogatás (Ft)

Vállalandó önerő minimális mértéke (Ft)

 

Építéssel járó célok bemutatása

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

Eszközbeszerzéssel kapcsolatos célok bemutatása

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

A megvalósítandó célok részletes tételenkénti bemutatása szükséges a fenti táblázatban. (pl. épületfelújítás esetén szükséges részletezni annak műszaki tartalmát, eszközbeszerzés esetén tételes felsorolás szükséges)

Építési célra igényelt támogatás összesen

 

 

Ft

 

 

 

Eszközbeszerzési célra igényelt támogatás összesen

 

 

Ft

 

 

 

Igényelt támogatás összesen:

 

 

Ft

 

 

 

Az igényelt támogatás maximális összege megfelel-e a rendeletben foglaltaknak:

 

 

 

 

 

Minimálisan vállalandó önerő összege:

 

 

Ft

 

 

 

Vállalt önerő összege:

 

 

Ft

 

 

 

Beruházás összköltsége:

 

 

Ft

 

 

 

 

Igényelt támogatás felhasználási célja(i) (rövid leírás), feladatellátás javításának bemutatása a működtetés költségeinek várható alakulása:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. H.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt: .......................,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jegyző

 

 

polgármester

 

3. melléklet a 4/2014. (I. 31.) BM rendelethez

Igénylésazonosító:

 

 

Összesítő adatlap

egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénylésehez

Önkormányzat neve:

 

Polgármester neve:

 

Önkormányzat címe:

 

KSH kódja:

 

Kapcsolattartó neve:

 

Kapcsolattartó telefonszáma:

 

Kapcsolattartó e-mail címe:

 

 

Összesítő

 

Sorszám

Támogatás célja

Igényelt támogatás
(forintban)

I.

Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására igényelt támogatás

 

II.

Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására igényelt támogatás

 

Igényelt támogatás:

 

Vállalt önrész:

 

 

Közfoglalkoztatással kapcsolatos kiegészítő adatok

 

Az építési célra igényelt támogatás 5 %-a

 

Alkalmazni tervezett közfoglalkoztatottak száma (fő)

 

A közfoglalkoztatás időtartama (hónap)

 

 

Az kérelmező önkormányzat nyilatkozik, hogy:

- a kérelemben szereplő adatok megfelelnek a valóságnak, teljeskörűek és hitelesek,

- a fejleszteni kívánt ingatlan az önkormányzat 100%-os tulajdonát képezi,

- a kérelemben rögzített célok tekintetében az európai unió által társfinanszírozott, illetve más hazai támogatási rendszer keretében támogatásban nem részesült

- a beruházás megvalósítása során az építéshez kapcsolódó támogatási összeg legalább 5%-ának mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatottakat alkalmaz, és a közfoglalkoztatottak tervezett alkalmazásáról a fővárosi és megyei kormányhivatal területileg illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalának munkaügyi kirendeltségénél egyeztetett.

 

Csatolandó dokumentumok:

 

 

 

 

 

 

1. Bölcsődei nevelést, étkeztetést ellátó intézmény fejlesztése esetén a működési engedély hitelesített másolata

2. Óvodai feladatot ellátó intézmény esetén az intézmény alapító okiratának hitelesített másolata

3. Képviselő-testület, közgyűlés határozata az önerő biztosításáról és összegéről

 

 

4. Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés esetén
- költségvetési rendelet vagy határozat kivonata, mely tartalmazza a sportra fordítandó összeget,
- a sportfejlesztési koncepció elfogadásáról szóló képviselő-testületi, közgyűlési határozat,
- a sportlétesítmény fejlesztési program,
- amennyiben a fejleszteni kívánt önkormányzat tulajdonában lévő létesítmény gazdasági vagy sportegyesület fenntartásában van, úgy a tulajdonos és fenntartó a fejlesztésre vonatkozó beleegyező nyilatkozatát és a bérleti vagy fenntartásra vonatkozó szerződés hiteles másolata

5. Amennyiben a fejlesztés olyan köznevelési intézményt érint, ahol a fenntartó az állami intézményfenntartó központ, a fenntartó fejlesztésre vonatkozó támogató nyilatkozata

6. Fényképes dokumentáció

 

 

 

 

 

 

7. Árajánlat, vagy tervezői költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt: ...............,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. H.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jegyző

 

polgármester

1

A rendeletet a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 95. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére