• Tartalom

4/2014. (III. 20.) HM rendelet

4/2014. (III. 20.) HM rendelet

az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet módosításáról1

2014.03.21.

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 22. pontjában, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) pontjában és (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § vonatkozásában a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az élettárs után e rendelet alapján megállapítható költségtérítések igénybevételéhez az élettársi kapcsolat fennállásának tényét a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 18/A. §-a szerint kell igazolni.”

2. § Az R. 5. alcímének címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. A munkába járással összefüggő költségtérítések megállapításának szabályai”

3. § Az R. V. Fejezete a következő 19. alcímmel egészül ki:

„19. Az állományba nem tartozók utazási költsége
32. § (1) Az állományba nem tartozó részére a honvédelmi feladattal vagy szolgálati érdekkel összefüggésben, továbbá honvédelmi ünnepségen, rendezvényen történő részvétel céljából küldött meghívás esetén az indokoltan felmerülő utazási költségeket a költségviselő honvédelmi szervezet a 10. §, a 12. §, a 13. § és a 25. § (2) bekezdése megfelelő alkalmazásával téríti meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti költségek elszámolását a költségviselő honvédelmi szervezet vezetője engedélyezi.”

4. § Az R. VI. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

„VI. FEJEZET
A BANKSZÁMLA – HOZZÁJÁRULÁS
33. § (1) Az állomány azon tagja, az a közalkalmazott, az a honvéd tisztjelölt és az a honvéd altiszt-jelölt, aki illetményét, ösztöndíját vagy egyéb pénzbeli ellátását fizetési számlára történő átutalással kapja meg, miniszteri utasításban meghatározott összegű bankszámla-hozzájárulásra jogosult.
(2) A bankszámla-hozzájárulást a jogosult részére havonta utólag, a tárgyhavi illetményével, ösztöndíjával vagy egyéb pénzbeli ellátásával együtt kell kifizetni.
(3) Teljes összegű bankszámla-hozzájárulást kell kifizetni a részmunkaidőben foglalkoztatottak részére, továbbá akkor is, ha a jogosult (1) bekezdés szerinti jogviszonya a hónap közben keletkezik, vagy a hónap közben szűnik meg.
(4) Nem fizethető ki a tárgyhavi bankszámla-hozzájárulás az új jogviszonyára való tekintettel annak, aki az e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatónál az (1) bekezdés szerinti jogviszonya megszűnésének hónapjában ismételten jogviszonyt létesít.
(5) Az (1) bekezdés szerinti bankszámla-hozzájárulás a jogosult részére csak egy jogcímen fizethető ki.”

5. § Az R. VII. Fejezete a következő 34/A. §-sal egészül ki:

34/A. § Az állomány tagjának a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 108. § (2) bekezdése alapján tanulmányi szerződéssel támogatott, a szolgálatteljesítési helyétől, a lakóhelyétől és a tartózkodási helyétől eltérő belföldi településen folytatott képzése esetén
a) az azzal összefüggésben felmerülő utazási költségeket a 15–17. §-ban meghatározott rendben kell megtéríteni azzal az eltéréssel, hogy közösségi közlekedési eszköz igénybevétele esetén a helyközi munkába járási költségek és a szolgálatteljesítési hely szerinti településen a helyi munkába járási költségek teljes összegét ki kell fizetni, továbbá
b) a felmerülő szállásköltséget a 14. §-ban meghatározott rendben kell megtéríteni azzal az eltéréssel, hogy a napi szállásköltség felső határát a tanulmányi szerződésben kell rögzíteni.”

6. § Az R. a következő 36/A. §-sal egészül ki:

36/A. § E rendeletnek az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet módosításáról szóló 4/2014. (III. 20.) HM rendelet 4. §-ával megállapított VI. Fejezetét 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.”

7. § Az R.

a) 1. § (1) bekezdés 1. pontjában a „településen” szövegrész helyébe a „településen, illetve annak vonzáskörzetében”,

b) 1. § (1) bekezdés 1. pontjában az „utazásra” szövegrész helyébe az „utazást vesz igénybe,”,

c) 1. § (1) bekezdés 3. pontjában az „a honvéd vagy a közalkalmazott által” szövegrész helyébe az „a honvéd, a közalkalmazott, vagy a honvédelmi szervezet állományába nem tartozó személy (a továbbiakban: állományba nem tartozó) által”,

d) 6. § (2) bekezdésében a „mért, legrövidebb oda-vissza” szövegrész helyébe a „mért, időben vagy távolságban legrövidebb oda-vissza”,

e) 18. § (2) bekezdésében a „függően” szövegrész helyébe a „függően, a vonaljegy, a menetjegy vagy a bérlet és a számla pénzügyi és számviteli szerv részére történő leadása ellenében”,

f) 23. § (6) és (7) bekezdésében a „Ha” szövegrész helyébe az „Az (5) bekezdés szerinti költségtérítésen kívül, ha”,

g) 23. § (7) bekezdésében a „szolgálatteljesítés” szövegrész helyébe a „szolgálatteljesítési”,

h) 24. § (1) bekezdés c) pontjában az „érintett, kirendelt” szövegrész helyébe az „érintett”,

i) 24. § (2) bekezdésében a „kirendelés” szövegrész helyébe a „kinevezéstől eltérő foglalkoztatás”,

j) 27. § (1) bekezdésében az „az indokoltan felmerülő” szövegrész helyébe az „a felmerülő”

szöveg lép.

8. § Hatályát veszti az R.

a) 24. § (5) bekezdésében az „az a honvéd tisztjelölt és az a honvéd altiszt-jelölt, valamint” szövegrész,

b) 1. melléklet 4.6.1. pontjában a „– helyi bérlet/menetjegy leadása ellenében átmenő közlekedés miatt (térítés mértéke: 86%)” szövegrész,

c) 1. melléklet 4.6.1. pontjában a „– helyi bérlet/menetjegy leadása ellenében átmenő közlekedés miatt (térítés mértéke: 100%) – vezényelt állomány vagy családjától különélő, szolgálat érdekében áthelyezett állomány” szövegrész.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. március 22. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére