• Tartalom

40/2014. (IV. 8.) VM rendelet

40/2014. (IV. 8.) VM rendelet

a cukorrépa-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról1

2015.03.31.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. cukorrépa-termelő: az a természetes személy vagy jogi személy, aki vagy amely a 2014/2015-ös gazdasági évben termelt cukorrépa megtermelésére a kvótajogosulttal – közvetlenül, integrátoron vagy termelői csoporton keresztül – kötött szerződéssel rendelkezik;

2. mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet [a továbbiakban: mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) rendelet] szerinti támogatás;

3. gazdasági év: a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 6. cikk f) pontja szerinti gazdasági év;

4. kvótajogosult: a természetes édesítőszerek termékpályáinak szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekről szóló 129/2007. (X. 31.) FVM rendelet 1. § b) pontja szerinti szervezet;

5. szállítási szerződés: az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. melléklet II. rész A. szakasz 5. pontja szerinti szállítási szerződés.

2. A támogatás célja, mértéke

2. § (1) E rendelet alapján a cukorrépa-termelő vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás (a továbbiakban: támogatás) igénybevételére jogosult.

(2) A támogatás mértéke a 2014/2015-ös gazdasági évre vonatkozóan a kvótacukor előállításához szükséges 16%-os cukortartalomra átszámított, leszerződött cukorrépa-tonnánként 3 eurónak megfelelő forintösszeg.

3. A támogatás forrása

3. § (1) A támogatás forrása a Vidékfejlesztési Minisztérium Folyó kiadások és jövedelemtámogatások fejezeti kezelésű előirányzat.

(2) A 2014. évben rendelkezésre álló forrás legfeljebb 600 millió forint.

4. A támogatás igénybevételének feltétele

4. § Támogatás igénybevételére az a cukorrépa-termelő jogosult,

a) aki a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Törvény) szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét a Törvény alapján működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe;

b) aki a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában:

ba) nem rendelkezik adók módjára behajtható köztartozással vagy lejárt esedékességű adótartozással, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,

bb) nem áll felszámolás, végelszámolás vagy csődeljárás alatt,

bc) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltétel követelményeinek, és

bd) megfelel az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott feltételeknek;

c) aki a b) pontban foglaltakról a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik;

d) aki a 2014/2015-ös gazdasági évre vonatkozóan – akár saját jogán, integrátoron vagy termelői csoporton keresztül vagy egyéb jogcímen – szállítási szerződéssel rendelkezik;

e) aki a 2014/2015-ös gazdasági évre vonatkozóan – saját jogán, integrátoron, termelői csoporton keresztül vagy egyéb jogcímen – szállítási joggal rendelkezik és

f) a cukorrépa-termelők cukoripari szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 167/2009. (XII. 15.) FVM rendelet alapján támogatási jogosultsággal a támogatási kérelem benyújtásakor nem rendelkezik és azt megelőzően sem rendelkezett.

5. A támogatási kérelem benyújtása

5. § (1) A támogatási kérelmet a cukorrépa-termelőnek 2014. május 1. és május 31. között az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon kell benyújtani az MVH-hoz.

(2) A 4. § d) pontjában foglaltakat igazoló dokumentumokat a kvótajogosult, a 4. § e) pontjában foglaltakat igazoló dokumentumokat a Cukor Terméktanács cukorrépa-termelők szerinti bontásban, az (1) bekezdésben meghatározott beadási határidő végéig megküldi az MVH részére.

(3) A támogatási kérelemhez azon cukorrépa-termelőnek, aki vagy amely integrátoron vagy termelői csoporton keresztül termel cukorrépát, mellékelnie kell az integrátor vagy termelői csoport által a cukorrépa-termelő nevére kiállított,

a) a szállítási jog közvetett meglétéről szóló igazolás másolatát és

b) a 2014/2015-ös gazdasági évre kvótacukor előállításához leszerződődött 16%-os cukortartalmú cukorrépa tonnában kifejezett mennyiségéről szóló igazolás másolatát.

6. A támogatási kérelem elbírálása, kifizetése

6. § (1) Az MVH a támogatási kérelmeket beérkezésük sorrendjében bírálja el.

(2) Hiányosan benyújtott támogatási kérelem esetén az MVH a cukorrépa-termelőt nyolc napos határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel. Hiánypótlásra való felhívás esetén a kérelem teljessé válásának dátuma minősül a beérkezés napjának.

(3) Az MVH a hiánytalanul benyújtott és hiánypótlással teljessé vált támogatási kérelmekről a rendelkezésre álló dokumentumok alapján – a cukorrépa-termelő és a vele egy és ugyanazon vállalkozás részére rendelkezésére álló szabad mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás keretének figyelembevételével – döntést hoz, és a támogatási kérelem egészben vagy részben történt jóváhagyása esetén a támogatást – a forrás rendelkezésre állása esetén – a döntést követő tizenöt napon belül folyósítja a támogatásban részesülő cukorrépa-termelő részére.

(4) A támogatás összegét 2014. április 1-jén érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró átváltási árfolyam alapján kell forintban meghatározni.

(5) Az MVH a támogatási forrás 80%-os kihasználtsága esetén tájékozatja a vidékfejlesztési minisztert.

7. Jogosulatlan igénybevétel

7. § (1) A kvótajogosult, valamint integráció vagy termelői csoport esetén az integrátor vagy termelői csoport a 4. § d) pontja szerinti szállítási szerződés alapján leszállított cukorrépa mennyiségéről cukorrépa-termelőnkénti bontásban tájékoztatás ad az MVH-nak 2015. január 31-éig.

(2)2 Amennyiben a leszállított mennyiség több mint 50%-kal kevesebb a szállítási szerződésben megjelölt mennyiségnél – kivéve az elháríthatatlan külső ok (vis maior) eseteket –, úgy a le nem szállított mennyiség vonatkozásában intézkedésben való jogosulatlan részvétel megállapításának van helye.

8. Záró rendelkezés

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

9. § Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

10. §3 Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2015. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 12/2015. (III. 30.) FM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított 7. § (2) bekezdést a módosító rendelet hatálybalépésekor4 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1

A rendeletet a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 125. § 64. pontja hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 127. §-át.

2

A 7. § (2) bekezdése a 12/2015. (III. 30.) FM rendelet 30. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

4

A hatálybalépés időpontja 2015. március 31.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére