• Tartalom

41/2014. (IV. 8.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről1

2015.11.03.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában, valamint a 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. „A” típusú keskeny tűzpászta: legalább 2 méter széles éghető aljnövényzettől, gallytól, cserjéktől, fáktól tisztán tartott, tárcsázott, talajmarózott vagy szántott talajfelszín;

2. „A” típusú víznyerőhely: olyan, legalább 50x50 méter széles fa- és cserjementes terület közepén létesített, legalább 10x10 méter vízfelületű és legalább 350 m3 tározókapacitású tűzoltáshoz szükséges víz tárolására és kinyerésére alkalmas medence, amely középen 5x5 méter nagyságú területen legalább 3 méter vízmélységgel és legalább 3 egymással párhuzamosan zajló vízkivételt szolgáló szívóvezetékkel rendelkezik;

3. „B” típusú járható tűzpászta: középen legalább 2 méter széles éghető aljnövényzettől, gallytól, cserjéktől, fáktól tisztán tartott tárcsázott, talajmarózott, szántott vagy gréderezett, simított, biomasszamentes talajfelszín, amelyhez kétoldalt legalább 1-1 méter széles szárzúzott, fa- és cserjementes sáv tartozik;

4. „B” típusú víznyerőhely: 50x50 méter nagyságú fa- és cserjementes terület közepén létesített, legalább 10x10 méter vízfelületű és legalább 550 m3 tározókapacitású, tűzoltáshoz szükséges víz tárolására és kinyerésére alkalmas medence, amely középen 5x5 méter nagyságú területen legalább 3 méter vízmélységgel és legalább 4 egymással párhuzamosan zajló vízkivételt szolgáló szívóvezetékkel rendelkezik;

5. „C” típusú széles tűzpászta: középen legalább 4 méter széles éghető aljnövényzettől, gallytól, cserjéktől, fáktól tisztán tartott, tárcsázott, talajmarózott, szántott vagy gréderezett, simított, biomasszamentes talajfelszín, amelyhez kétoldalt legalább 3-3 méter széles szárzúzott, fa- és cserjementes gyep sáv tartozik;

6. „C” típusú víznyerőhely: 50x50 méter nagyságú fa- és cserjementes terület közepén létesített, legalább 10x10 méter nagyságú vízfelületű és legalább 800 m3 tározókapacitású tűzoltáshoz szükséges víz tárolására és kinyerésére alkalmas medence, amely középen 8x8 méter nagyságú területen legalább 3 méter vízmélységgel és legalább 5 egymással párhuzamosan zajló vízkivételt szolgáló szívóvezetékkel rendelkezik;

7. egyszerűsített védelmi terv: az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet (a továbbiakban: tűzvédelmi rendelet) 5. § (9) bekezdése szerinti terv;

8. erdőrészlet: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 16. § (6) bekezdésében meghatározott terület;

9. erdőterület: az Evt. 6. § (1) bekezdésében és a 13. § (1) bekezdésében meghatározott terület;

10. erdőterv: az Evt. 40. § (1) bekezdésében meghatározott dokumentum, figyelemmel az Evt. 113. § (4) bekezdésében foglaltakra, továbbá az Evt. 113. § (13), valamint (17) bekezdésében meghatározott dokumentum;

11.2 erdőtűzvédelmi térkép: a tűzvédelmi rendelet 5. § (6) és (9) bekezdése szerinti tervek térképi melléklete, amely az 1. mellékletben található jelkulccsal ábrázolja a kérelmezett tevékenységeket;

12. fenyőerdő: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet 5. számú mellékletében 82–101. kóddal jelölt célállománytípussal tervezett erdőrészlet;

13. közepesen veszélyeztetett erdőrészlet: az Országos Erdőállomány Adattárban (a továbbiakban: Adattár) közepesen veszélyeztetett kategóriába tartozó erdőrészletként nyilvántartott erdőrészlet;

14. közepesen veszélyeztetett megye: a tűzvédelmi rendelet 2. melléklete alapján közepes mértékben veszélyeztetett megyeként nyilvántartott megye;

15. megyei védelmi terv: tűzvédelmi rendelet 5. § (4) bekezdése szerinti terv;

16. nagymértékben veszélyeztetett erdőrészlet: az Adattárban nagymértékben veszélyeztetett kategóriába tartozó erdőrészletként nyilvántartott erdőrészlet;

17. nagymértékben veszélyeztetett megye: a tűzvédelmi rendelet 2. melléklete alapján nagymértékben veszélyeztetett megyeként nyilvántartott megye;

18. nyiladék: az Evt. 5. § 17. pontjában meghatározott terület;

19. tisztítás: az Evt. 71. § (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység;

20.3 védelmi terv: a tűzvédelmi rendelet 5. § (5) és (6) bekezdése szerint elkészített terv.

2. A támogatás jellege és tárgya

2. § (1) E rendelet alapján normatív, vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 48. cikkében foglaltak szerint.

(2) Támogatás vehető igénybe közepesen és nagymértékben tűzveszélyes erdőterületeken

a) „A” típusú keskeny tűzpászta kialakítására vagy fenntartására;

b) „B” típusú járható tűzpászta kialakítására vagy fenntartására;

c) „C” típusú széles tűzpászta kialakítására vagy fenntartására;

d) tisztításból származó faanyag eltávolítására;

e) „A” típusú víznyerőhely kialakítására;

f) „B” típusú víznyerőhely kialakítására;

g) „C” típusú víznyerőhely kialakítására.

(3) Nem igényelhető támogatás

a) karácsonyfatelepre, díszítőgallytelepre;

b) fás szárú energetikai célú ültetvényre;

c) 15 évnél rövidebb vágáskorú faállományra;

d) az Evt. 11. §-a szerinti szabad rendelkezésű erdőre.

3. A támogatás igénylésének feltételei

3. § A támogatás igénylésére a kérelmező akkor jogosult, ha:

a) az erdészeti hatóság az Evt. alapján erdőgazdálkodóként nyilvántartásba vette, és

aa) a támogatási kérelemben szereplő tevékenységet saját használatában lévő erdőterületen végzi, vagy

ab) rendelkezik a támogatással érintett, a támogatási jogosultságot megalapozó erdőterület vonatkozásában az erdőterület erdőgazdálkodója által kiadott hozzájárulással, amely alapján a támogatott tevékenységet a támogatás egyedüli jogosultjaként végzi;

b) a támogatási kérelem benyújtását megelőző két naptári évben a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján, illetve az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott erdészeti, erdőgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos támogatás igénybevételéből a támogatási feltételek szándékos megszegése miatt jogerősen nem zárták ki;

c)4 a kérelmezett tevékenység megvalósítási helyére vonatkozóan rendelkezik a tűzvédelmi rendelet

ca) 5. § (5) bekezdésében meghatározott területen védelmi tervvel vagy

cb) 5. § (8) bekezdésében meghatározott területeken egyszerűsített védelmi tervvel;

d)5

e) rendelkezik az erdészeti szakszemélyzet által kiadott, a támogatott tevékenység vagy létesítmény erdővédelmi indokoltságát igazoló nyilatkozattal.

4. § A támogatási kérelemben szereplő és a védelmi vagy egyszerűsített védelmi tervben feltüntetett nyomvonal alapján a tűzpásztának körbe kell zárni egy erdőrészletet, vagy mindkét végének másik tűzpásztához, úthoz, vasúthoz vagy egyéb, éghető anyagtól mentes területhez kell kapcsolódnia.

5. § (1) Az „A” típusú keskeny tűzpászta kialakításának vagy fenntartásának támogatására a nagymértékben vagy közepesen veszélyeztetett megyékben a nagymértékben vagy közepesen veszélyeztetett, az Adattár alapján erdőnek nem minősülő területtel érintkező erdőrészletekre vonatkozóan van lehetőség.

(2) A nagymértékben vagy közepesen veszélyeztetett megyének nem minősülő megyék esetén az „A” típusú keskeny tűzpászta kialakításának vagy fenntartásának támogatására a nagymértékben veszélyeztetett, az Adattár alapján erdőnek nem minősülő területtel érintkező erdőrészletekre vonatkozóan van lehetőség.

6. § (1) A „B” típusú járható tűzpászta kialakításának vagy fenntartásának támogatására a nagymértékben vagy közepesen veszélyeztetett megyékben a nagymértékben vagy közepesen veszélyeztetett erdőrészletekre vonatkozóan van lehetőség.

(2) A nagymértékben vagy közepesen veszélyeztetett megyének nem minősülő megyék esetén a „B” típusú járható tűzpászta kialakításának vagy fenntartásának támogatására a nagymértékben veszélyeztetett erdőrészletekre vonatkozóan van lehetőség.

7. § (1) A „C” típusú széles tűzpászta kialakításának vagy fenntartásának támogatására a nagymértékben veszélyeztetett megyékben az Adattárban a nagymértékben és közepesen veszélyeztetett kategóriába tartozó, nyiladékként nyilvántartott, az Evt. 13. §-a szerinti erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületekre vonatkozóan van lehetőség.

(2) A közepesen veszélyeztetett megyékben a „C” típusú széles tűzpászta kialakításának vagy fenntartásának támogatására az Adattárban a nagymértékben veszélyeztetett kategóriába tartozó, nyiladékként nyilvántartott, az Evt. 13. §-a szerinti erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületekre vonatkozóan van lehetőség.

8. § A tisztításból származó faanyag eltávolításának támogatására

a) a nagymértékben veszélyeztetett megyékben olyan nagymértékben és közepesen veszélyeztetett erdőrészletekre vonatkozóan van lehetőség, amelyeknél az erdőtervben tisztítási előírás szerepel;

b) a közepesen veszélyeztetett megyékben a nagymértékben veszélyeztetett kategóriába tartozó, az 1. § 12. pontjában meghatározott fenyőerdők vonatkozásában van lehetőség, amelyeknél az erdőtervben tisztítási előírás szerepel.

9. § (1) A víznyerőhely kialakításának támogatására a nagymértékben és közepesen veszélyeztetett megyékben lévő erdőterületek vonatkozásában van lehetőség.

(2) Víznyerőhely kialakítása akkor támogatható, ha a súlypontjától legfeljebb 2 kilométerre fekvő, nagymértékben vagy közepesen veszélyeztetett kategóriába tartozó erdőrészletek együttes területe eléri

a)6 az „A” típusú víznyerőhely létesítése esetén legalább a 100 hektár-t,

b) a „B” típusú víznyerőhely létesítése esetén legalább a 200 hektár-t,

c) a „C” típusú víznyerőhely létesítése esetén legalább a 300 hektár-t.

(3) A víznyerőhely kialakításával védendő, (2) bekezdés szerinti erdőrészletként azon erdőrészletek vehetők figyelembe,

a) amelyeken a kérelmet benyújtó erdőgazdálkodó a nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó, vagy

b) amelyekre vonatkozólag a nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó és a kérelmet benyújtó erdőgazdálkodó a víznyerőhely használatáról közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a (2) bekezdés szerint figyelembe vehető erdőrészleteket is tartalmazó megállapodást kötött.

(4) Ha ugyanazon erdőrészletre több, kérelmet benyújtó erdőgazdálkodó is csatolja a (3) bekezdés b) pontja szerinti megállapodást, az erdőrészlet területe egyik kérelemnél sem vehető figyelembe a (2) bekezdés szerinti területként.

4. A támogatás mértéke

10. § (1) A támogatás mértéke a 2. mellékletben meghatározott eurónak megfelelő forintösszeg.

(2) A támogatási kérelmenkénti minimálisan igénybe vehető támogatás mértéke 400 eurónak megfelelő forintösszeg.

5. Támogatási kérelem benyújtása

11. § (1) A támogatási kérelmet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített és honlapján közzétett formanyomtatványon, postai úton 2014. július 2. és július 31. között az erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságához lehet benyújtani.

(2) E jogcím keretében egy ügyfél egy támogatási kérelem benyújtási időszakban erdészeti igazgatóságonként egy kérelmet nyújthat be.

(3) A formanyomtatványt az MVH-nak legalább a következő adattartalommal kell rendszeresítenie:

a) az ügyfél neve, címe, ügyfél-azonosítója,

b) az ügyfél kérelmében szereplő erdőrészletek szerinti erdőgazdálkodói nyilvántartási száma,

c)7 a kérelmezett tevékenység megvalósítási helyét képező erdőrészletek azonosítója és az erdőrészleten tervezett, a 2. § (2) bekezdése szerinti tevékenység megnevezése, és e tevékenység támogatási egységben kifejezett mértéke.

(4) A támogatási kérelemhez csatolni kell:

a) a 2. § (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti tevékenység esetén

aa) az erdőtűzvédelmi térképet, amelyen a tűzpásztákat típusonként kell megjelölni;

ab) a területileg illetékes katasztrófavédelmi hatósághoz benyújtott védelmi terv másolatát vagy az egyszerűsített védelmi terv másolatát;

ac) a 3. § a) pont ab) alpontja szerinti hozzájáruló nyilatkozatot;

ad) a 3. § e) pontja szerinti nyilatkozatot;

b) a 2. § (2) bekezdés e)–g) pontja szerinti tevékenység esetén:

ba) a területileg illetékes katasztrófavédelmi hatósághoz benyújtott védelmi terv másolatát vagy az egyszerűsített védelmi terv másolatát;

bb) a 9. § (3) bekezdés b) pontja szerinti megállapodást, ha az ügyfél a kérelemmel érintett terület vonatkozásában nem bejegyzett erdőgazdálkodó.

6. A támogatási kérelem elbírálása

12. § (1)8 A támogatási kérelemről az MVH e rendeletben meghatározott feltételek alapján, a 3. mellékletben meghatározott pontozási rendszer szerinti értékeléssel és a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 32. § (1) bekezdés c) pontja szerint, az e rendelet alapján támogatható tevékenységenkénti rangsor állításával dönt. A rangsorolás alapját képező összpontszám meghatározásánál minden pontozási szempontnál a támogatható tevékenységgel érintett erdőrészletek közül a legmagasabb pontértékű erdőrészletet kell figyelembe venni.

(2) Az agrárpolitikáért és agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter a Tv. 14. § (1) bekezdés c) pont ce) alpontja alapján irányító hatósági jogkörében eljárva közleményben teszi közzé azt a minimális pontszámot, amelytől támogatás nyújtható.

(3) A támogatási kérelmek elbírálása során az Adattárnak a támogatási kérelem benyújtási időszak utolsó napja szerinti adatait kell figyelembe venni.

7. A támogatott tevékenységekre vonatkozó részletes előírások

13. § (1) Az ügyfél a támogatási kérelemben szereplő tevékenységet a támogatási kérelem benyújtását követően a támogatási határozat közléséig kizárólag saját felelősségére kezdheti meg.

(2) A 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység esetben támogatás akkor adható, ha

a) a tűzpászta az 1. § 1. pontjában foglaltaknak megfelelő állapotban van, és

b) a tűzpászta mellett lévő cserjeszint a pászta fölött a szemben lévő cserjékkel nem ér össze.

(3) A 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti tevékenység esetében támogatás akkor adható, ha

a) a tűzpászta az 1. § 3. pontjában foglaltaknak megfelelő állapotban van, és

b) a tűzpászta mellett lévő cserjeszint a pászta fölött a szemben lévő cserjékkel nem ér össze.

(4) Az 1. § 3. pontja szerinti 1-1 méter széles sáv szárzúzás helyett tárcsázható vagy talajmarózható is, de a teljes tűzpászta szélessége így sem lehet kisebb 4 méternél. Ha az 1-1 méter széles sáv nem alakítható ki szimmetrikusan a pászta 2 méter széles, biomasszamentes talajfelszínű részéhez képest, akkor szárzúzás nem alkalmazható, és a pászta teljes 4 méter szélességét az 1. § 3. pontjának a 2 méter széles sávra vonatkozó meghatározása szerinti állapotban kell tartani.

(5) Támogatás akkor adható a 2. § (2) bekezdés c) pontja szerinti tevékenységre, ha

a) a tűzpászta az 1. § 5. pontjában foglaltaknak megfelelő állapotban van, és

b) a tűzpászta mellett lévő lombkoronaszint a pászta fölött a szemben lévő lombkoronaszinttel nem ér össze.

(6)9 A 2. § (2) bekezdés d) pontja szerinti tevékenységre támogatás akkor adható, ha a tisztításból kikerülő faanyagot az erdőrészlet teljes területéről eltávolították. A tevékenység során összegyűjtött tisztítási faanyagot el kell szállítani, szabadtéren égetni nem lehet.

(7) A támogatásra jogosult köteles a 2. § (2) bekezdés a)–d) pontja szerinti támogatási célok esetében az (1)–(6) bekezdés szerint megvalósított állapotot a megvalósítást követően a kifizetési kérelem benyújtás évének végéig fenntartani.

(8) A 2. § (2) bekezdés e)–g) pontja szerinti létesítményre támogatás akkor adható, ha az ügyfél megvalósított létesítményre vonatkozólag rendelkezik vízjogi üzemeltetési engedéllyel és a víznyerőhely az üzemi vízszintet kötelezően feltüntető jelzésnek megfelelően feltöltött állapotban van.

(9) A támogatásra jogosult köteles a 2. § (2) bekezdés e)–g) pontja szerinti létesítményt a kifizetési kérelmet elbíráló határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 évig fenntartani.

(10) A 2. § (2) bekezdés e)–g) pontja szerinti létesítményeknél a szívóvezeték belső átmérője legalább NA 100 legyen, alsó végződését szűrővel, felső vízszintes irányú végződését pedig szabványos „A” jelű (NA 100) csonkkapoccsal és kupakkapoccsal kell ellátni. A szívócsonk-csatlakozó helyet vízszintesen, a talajszinttől 0,8 méter magasságban kell kialakítani. A szívócsővezetékeket egymástól legalább 5 méter távolságra kell elhelyezni.

8. A támogatás folyósítása

14. § (1)10 Kifizetési kérelmet a támogatott tevékenységek maradéktalan megvalósítását követően, a 2016. évben az egységes kérelem részeként elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, az egységes kérelemről szóló rendeletben foglaltak szerinti határidőben lehet benyújtani.

(2) A támogatás a kifizetési kérelem alapján akkor fizethető ki, ha a támogatottnak nincsen erdővédelmi vagy erdőgazdálkodói bírság miatt fennálló köztartozása.

(3) A kifizetési kérelem elbírálása során az Adattárnak a kifizetési kérelem benyújtási időszak utolsó napja szerinti adatait kell figyelembe venni.

(4) A kifizetési kérelemhez mellékelni kell a 2. § (2) bekezdés e)–g) pontja szerinti létesítmények esetén a megvalósított létesítményre vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély másolati példányát.

(5)11 Amennyiben az ügyfél a (4) bekezdés szerinti vízjogi üzemeltetési engedélyt a 2015-ben benyújtott kifizetési kérelemmel nem nyújtja be, és azt hiánypótlás keretében sem tudja pótolni, mert azzal még nem rendelkezik, az egyéb feltételek fennállása esetén kifizetési kérelmének helyt kell adni, ezen okiratot pedig a kifizetési határozat közlésétől számított 6 hónapon belül kell benyújtania.

(6)12 Amennyiben a vízjogi üzemeltetési engedély köteles beruházást megvalósító ügyfél a 2016. évi egységes kérelem részeként nyújt be kifizetési kérelmet, részére kifizetés csak akkor teljesíthető, ha a jogerős engedély másolatát legkésőbb 2016. június 30. napjáig csatolja. Az MVH az eljárást a jogerős engedély benyújtásáig, de legkésőbb 2016. június 30. napjáig felfüggeszti.

15. § (1) A támogatás folyósítása a kifizetési kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozatban foglaltak szerint egy összegben, forintban történik.

(2) A támogatási összeg a jogcímre vonatkozó adminisztratív és helyszíni ellenőrzések lefolytatása után kerül kifizetésre.

9. Ellenőrzés

16. § (1) A jogosultsági feltételek és kötelezettségvállalások teljesítését az MVH ellenőrzi.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés a támogatási kérelemre, valamint a kifizetési kérelemre vonatkozóan

a) adminisztratív ellenőrzést, és

b) helyszíni ellenőrzést

foglal magában.

10. Kötelezettségátadásra vonatkozó szabályok

17. § (1) A kifizetési kérelem benyújtásáig az ügyfél az erre rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon kérelmezheti az MVH-nál a vállalt kötelezettségeinek átadását.

(2) Az ügyfél a támogatás keretében vállalt kötelezettségét kizárólag a támogatásra való jogosultsággal együtt ruházhatja át.

(3) Kötelezettségátadás után az átvevőnek a támogatási kérelemben vállalt tevékenység vagy létesítmény vonatkozásában meg kell felelnie a támogatás igénybevételi feltételeinek, és a támogatott tevékenységekre vonatkozó részletes előírásoknak.

(4) A kötelezettségátadás során nem lehet eltérni a támogatási határozatban jóváhagyott létesítmény megvalósításától.

(5) A kötelezettségátadási kérelem csak akkor hagyható jóvá, ha a kötelezettségátadásra vonatkozó kérelem a kifizetési kérelem benyújtása előtt kerül benyújtásra.

(6) A kötelezettséget átvállaló a kötelezettség átadására irányuló kérelemnek részben helyt adó vagy helyt adó határozat jogerőre emelkedését követően nyújthat be kifizetési kérelmet.

(7) Kötelezettségátadás esetén az átruházó összes olyan joga és kötelezettsége, amely az MVH és az átruházó között a támogatási határozat eredményeképpen létrejött jogviszonyból származik, az átvevőre száll át.

(8) Az átruházónak biztosítania kell az átvevő részére a kötelezettség átvállalásához szükséges valamennyi dokumentum másolati példányát.

(9) Ha a kötelezettséget átvevővel és az intézkedésben támogatott erdőgazdálkodóval szemben valamely ellenőrzés megállapításai alapján az átvállalni kívánt támogatásból való kizárására irányuló eljárás van folyamatban, akkor a kötelezettségátadásról az MVH a kizárásra irányuló eljárás befejezését követően dönt.

11. Jogkövetkezmények

18. § (1) Ha a 2. § (2) bekezdés a)–d) pontja szerinti tevékenység esetében az ügyfél nem teljesíti a 13. § (7) bekezdésében meghatározott kötelezettségét, akkor az adott tevékenységgel érintett összefüggő támogatási egység vonatkozásában a támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül.

(2) Ha az ügyfél a 13. § (8), (9) és (10) bekezdésében előírt kötelezettségeit nem teljesíti, akkor a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(3) Amennyiben az ügyfél a 14. § (1) bekezdésében foglalt határidőn belül nem nyújt be kifizetési kérelmet, úgy a támogatási jogosultsága megszűnik az adott támogatási kérelem vonatkozásában.

(4)13 Amennyiben az ügyfél a 14. § (5) bekezdésben írt kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

12. Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

20. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 48. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

21. §14 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet]

a) megállapított 1. § 11. és 20. pontot, 3. § c) pontot, 11. § (3) bekezdés c) pontot, 12. § (1) bekezdést, valamint 13. § (6) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor15 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,

b) hatályon kívül helyezett 3. § d) pontot az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor16 folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni.

22. §17 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet] megállapított 9. § (2) bekezdés a) pontot a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet hatálybalépésekor18 folyamatban levő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.

23. §19 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet] megállapított

a) 14. § (5) bekezdést és 18. § (4) bekezdést a 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet hatálybalépésekor20 folyamatban lévő eljárásokban,

b) 14. § (1) és (6) bekezdést a 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet hatálybalépésekor21 folyamatban lévő ügyekben

is alkalmazni kell.

1. melléklet a 41/2014. (IV. 8.) VM rendelethez22

Erdőtűzvédelmi térképen alkalmazandó jelölések:

 

A

B

C

D

E

1.

Támogatott tevékenység

Térképi jelölés

Felirat

Szimbólum

Szín

2.

„A” típusú keskeny tűzpászta

Pont vonal

nincs

fekete

3.

„B” típusú járható tűzpászta

Szaggatott vonal

nincs

fekete

4.

„C” típusú széles tűzpászta

Pontozott szaggatott vonal

nincs

fekete

5.

„A” típusú víznyerőhely

kör

VNY-A

fekete

6.

„B” típusú víznyerőhely

háromszög

VNY-B

fekete

7.

„C” típusú víznyerőhely

négyzet

VNY-C

fekete

2. melléklet a 41/2014. (IV. 8.) VM rendelethez

1. Táblázat

 

A

B

C

1.

Támogatott tevékenység

Támogatási összeg
(euró)

Támogatási egység

2.

"A" típusú keskeny tűzpászta kialakítása vagy fenntartása

0,086

fm

3.

"B" típusú járható tűzpászta kialakítása vagy fenntartása

0,43

fm

4.

"C" típusú széles tűzpászta kialakítása vagy fenntartása

0,46

fm

5.

Tisztításból származó faanyag kihordása

22

m3
(erdőtervben szereplő bruttó fatérfogat)

2. Táblázat

 

A

B

C

1.

Támogatott létesítmény

Támogatási összeg
(euró)

2.

„A” típusú víznyerőhely

vízzáró talaj alkalmazásával

35 385

3.

egyéb szigeteléssel

41 327

4.

„B” típusú víznyerőhely

vízzáró talaj alkalmazásával

41 673

5.

egyéb szigeteléssel

48 560

6.

„C” típusú víznyerőhely

vízzáró talaj alkalmazásával

53 250

7.

egyéb szigeteléssel

61 009

3. melléklet a 41/2014. (IV. 8.) VM rendelethez23

TÁMOGATÁSI KÉRELMEK RÉSZLETES PONTOZÁSI RENDSZERE

 

A

B

C

1.

Értékelési szempont megnevezése:

Pontszám

2.

Horizontális szempontok

 

3.

A támogatási kérelemben szereplő nagymértékben veszélyeztetett kategóriába tartozó erdőrészletek területének a kérelmezett összes erdőrészlet területéhez viszonyított aránya

30 % alatt

0

4.

30,0–50,0 % között

8

5.

50 % felett

15

6.

Horizontális szempontok összesen:

15

7.

Szakmai szempontok

 

8.

Rendeltetés csoport, amelyhez az erdőrészlet az elsődleges rendeltetése alapján tartozik

gazdasági

5

9.

közjóléti

10

10.

védelmi

15

11.

Másodlagos eróziós károk kockázata

10 fok és ez alatti lejtésű terület

0

12.

10 fok feletti lejtésű terület

12

13.

A 2. § (2) a)-d) pont szerinti tevékenység esetében a kérelemben szereplő erdőrészletek összes területe

10 hektár alatt

3

14.

10–100 hektár között

7

15.

100 hektár felett

15

16.

A 2. § (2) bekezdés e)–g) pont szerinti tevékenység esetében a víznyerőhely típusa

„A” típusú

3

„B” típusú

7

„C” típusú

15

17.

Erdőrészlet elegyesség

Az elegyesség mértéke < 30%

0

18.

Az elegyesség mértéke ≥ 30%

8

19.

Szakmai szempontok összesen:

65

20.

Egyéb szempontok

 

21.

Az Adattárban védett vagy Natura 2000 területként nyilvántartott terület

10

22.

Balaton, Fertő- vagy a Velencei-tó vízgyűjtő területe [a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületek kijelöléséről szóló 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott település határában tervezett intézkedés]

5

23.

Kiemelt üdülőkörzet területe (a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 1. és 2. sz. mellékletében meghatározott település határában tervezett intézkedés)

5

24.

Egyéb szempontok összesen:

20

25.

Összesen:

100

1

A rendeletet a 37/2016. (XII. 29.) MvM rendelet 10. § (1) bekezdés 23. pontja hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával. Lásd a hatályon kívül helyező rendelet 12. §-át.

2

Az 1. § 11. pontja az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 42. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § 20. pontját az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 41. § (1) bekezdése iktatta be.

4

A 3. § c) pont nyitó szövegrésze az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 42. § b) pontjával megállapított szöveg.

5

A 3. § d) pontját az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 43. §-a hatályon kívül helyezte.

6

A 9. § (2) bekezdés a) pontja a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet 26. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

7

A 11. § (3) bekezdés c) pontja az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 42. § c) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 12. § (1) bekezdése az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 41. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 13. § (6) bekezdése az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 42. § d) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 14. § (1) bekezdése a 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 26. §-a szerint módosított szöveg.

11

A 14. § (5) bekezdését a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 80. §-a iktatta be, szövege a 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 25. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 14. § (6) bekezdését a 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 25. § (2) bekezdése iktatta be.

13

A 18. § (4) bekezdését a 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 25. § (3) bekezdése iktatta be.

14

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 41. § (3) bekezdése iktatta be.

15

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 16.

16

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 16.

18

A hatálybalépés időpontja 2014. november 20.

20

A hatálybalépés időpontja 2015. november 3.

21

A hatálybalépés időpontja 2015. november 3.

22

Az 1. melléklet az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 41. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

23

A 3. melléklet az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 41. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére