• Tartalom

41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelet

41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2014.07.01.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (2) bekezdésében és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím és a 2. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f) pontjában és g) pont ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím és a 3. melléklet tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés e) pontjában, valamint a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. és 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosítása

1. § (1) Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. melléklet

a) „REND- ÉS HONVÉDELMI ALAPELLÁTÁS” megjelölésű rész „Rend- és honvédelmi alapellátás és a fogvatartottak ellátásának minimumfeltételei” megjelölésű táblázatában a „Háziorvos szakorvos, foglalkozás-orvostan, (üzemorvostan) szakorvos, honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem orvostan szakorvos vagy az előbbiekben felsorolt szakképesítések egyikének megszerzését állományba vételtől számítva öt éven belül vállaló orvos” szövegrész helyébe a „Háziorvos szakorvos, foglalkozás-orvostan, (üzemorvostan) szakorvos, honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem orvostan szakorvos, repülőorvostan szakorvos, belgyógyász szakorvos vagy az előbbiekben felsorolt szakképesítések egyikének megszerzését állományba vételtől számítva öt éven belül vállaló orvos” szöveg,

b) „TÜDŐGYÓGYÁSZAT” megjelölésű rész „Tüdőgyógyászati osztály minimumfeltételei” megjelölésű táblázat „Intenzív terápiás osztály” megjelölésű sorában az „EL” szövegrész helyébe az „EK 30 percen belül” szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti az R1. 1. melléklet 5. pont 5.3. alpontjában az „az aktív” szövegrész.

2. Az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról szóló 5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet módosítása

2. § (1) Az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról szóló 5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. § (2) bekezdése a következő d) és e) ponttal egészül ki:

(A vényen fel kell tüntetni:)

d) a gyógyászati ellátást nyújtó szolgáltató megnevezését, és
e) az 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti ellátás esetében azt az időpontot, amikortól a vényen rendelt gyógyászati ellátás igénybe vehető, ha az orvos a (6) bekezdés alapján egyszerre két kúrát rendel.”

(2) Az R2. 3. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Egy vényen csak egy kúra rendelhető. Azonos kúrából – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – egyidejűleg csak egy rendelhető.”

(3) Az R2. 3. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az orvos a (3a) bekezdésben foglaltaktól eltérően az 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti ellátásból egyszerre két kúrát is rendelhet azzal, hogy vényenként csak egy kúra rendelhető és a második kúra megkezdésének legkorábbi időpontja a vény kiállításának napjától számított 27. hét első napja.”

3. § (1) Az R2. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A gyógyászati ellátás igénybevétele a vénynek a szolgáltató részére történő átadásával kezdődik. A gyógyászati ellátás igénybevételét
a) az 1. § (2) bekezdés a) és c) pontja szerinti ellátások esetében a vény kiállításának napjától számított 30 napon belül,
b) az 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti ellátás esetében
ba) ha egyszerre csak egy vényt állított ki az orvos, a vény kiállításának napjától számított 90 napon belül,
bb) ha egyszerre két vényt állított ki az orvos, az első kúrát a vény kiállításának napjától számított 90 napon belül, a második kúrát a vényen megjelölt legkorábbi igénybevételi naptól számított 90 napon belül
meg kell kezdeni.”

(2) Az R2. 5. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A (3) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatóak, ha az orvos a 3. § (6) bekezdése alapján az 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti ellátásból egyszerre két kúrát is rendelt.”

(3) Az R2. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha a beteg az (1) bekezdés szerinti időtartam alatt a rendelt kúra igénybevételét nem kezdte meg és a vényt átadja az újabb kúrát elrendelő orvosnak, a kúrát – a 7. § (1) bekezdésének alkalmazása során – el nem rendeltnek kell tekinteni.”

4. § Az R2. 6. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. § Hatályát veszti az R2. 3. § (2) bekezdés f) pontja.

3. Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló
47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet módosítása

6. § (1) Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R3.) 4. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A sürgősségi betegellátó rendszer keretében a heveny tünetek vagy sürgősségi ellátást igénylő kórkép miatt jelentkező vagy beszállított beteg fogadására az egészségügyi szolgáltató a külön jogszabályban meghatározott szakmai minimumfeltételeknek megfelelő)

b) fekvőbeteg-ellátás keretében
ba) beteg-fogadóhelyet,
bb) sürgősségi betegellátó osztályt (I., II., III. progresszivitási szinten),
bc) ügyeleti szolgálatot,”

(alakít ki.)

(2) Az R3. 4. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A (2) bekezdésben foglalt feladatok elláthatók egy-egy szakterület térségi vagy országos feladatait ellátó speciális sürgősségi centrum szervezésével is.
(4) A sürgősségi fekvőbeteg-ellátás szintjei:
a) a (2) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti beteg-fogadóhely,
b) a (2) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti osztály,
c) a speciális sürgősségi centrum a sürgősségi tevékenységét meghatározó engedélyezett szakma tekintetében, ha a 19. § (2) bekezdése szerinti szintnek megfelelő működési engedéllyel rendelkezik.”

(3) Az R3. 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A sürgősségi betegellátó osztályra, felvételt teljesítő osztályra történő betegfelvételről, a sürgősségi egységből történő betegátadásról vagy más intézményből történő átvételről a kezelésért felelős orvos, vitás esetben az ügyeletvezető orvos dönt.”

7. § (1) Az R3. 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A központi ügyeleten és a háziorvosi ügyeleten a házi gyermekorvosi ügyelet és a fogorvosi ügyeleti ellátás elérhetőségét is fel kell tüntetni.”

(2) Az R3. 6. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A központi ügyeleten, a háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleten és a fogorvosi ügyeleten fel kell tüntetni a legközelebbi folyamatosan nyitva tartó, vagy készenléti, ügyeleti szolgálatot teljesítő gyógyszertár nevét, címét, telefonszámát, valamint az ügyelet, készenlét kezdő és befejező időpontját.”

8. § Az R3. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § (1) A fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi közszolgáltatók – a 19/D. § (1) bekezdése szerinti sürgősségi ügyeleti renden alapuló feladataik kivételével – a területi ellátási kötelezettségüknek, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala (a továbbiakban: OTH) által koordinált beutalási rendnek megfelelően szervezik a sürgősségi betegellátást.
(2) Minden fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál beteg-fogadóhely működik. Nem szükséges külön beteg-fogadóhely ott, ahol a sürgősségi ellátás nyújtására sürgősségi osztály vagy speciális sürgősségi centrum működik.”

9. § Az R3. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

18. § (1) A fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a nála elhelyezett fekvőbetegek részére biztosítja a folyamatos egészségügyi szakellátást.
(2) A Budapest vagy Pest megye területén működő, fekvőbeteg-szakellátást, illetve a sürgősségi ellátáshoz kapcsolódó diagnosztikus ellátást végző közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató – az (1) bekezdésben foglaltakon túl – az Országos Mentőszolgálat (a továbbiakban: OMSZ) által – a 19/D. § (1) bekezdése szerinti eljárás során – meghatározott éves sürgősségi ügyeleti rendben (a továbbiakban: sürgősségi ügyeleti rend) előírtak szerint vesz részt a folyamatos betegellátásában.
(3) A (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó, fekvőbeteg-szakellátást végző egészségügyi szolgáltató – az (1) bekezdésben foglaltakon túl – a működési engedélye szerint vesz részt a területéhez tartozó lakosság folyamatos ellátásában. Ha a működési engedélye alapján egyidejűleg több, fekvőbeteg-ellátást végző egészségügyi szolgáltatónak kellene részt vennie ugyanazon területhez tartozó lakosság folyamatos ellátásában, az OTH – a területileg illetékes megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv véleményének figyelembevételével – meghatározza az érintett egészségügyi szolgáltatókra vonatkozó sürgősségi betegellátási rendet.
(4) Ha a (2) bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltató előre nem látható akadály miatt nem tudja ellátni a sürgősségi ügyeleti rend szerinti feladatait, azt az egészségügyi szolgáltató vezetője vagy az általa erre feljogosított személy haladéktalanul köteles telefonon vagy elektronikus levélben bejelenteni az OMSZ ügyeleti ellátást irányító szervezeti egységének. A bejelentésről az OMSZ ügyeleti ellátást irányító szervezeti egysége 24 órán belül tájékoztatja az OTH-t.
(5) Ha a (3) bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltató előre nem látható akadály miatt nem tudja ellátni a működési engedélyében, illetve a (3) bekezdés szerinti sürgősségi betegellátási rendben meghatározott ügyeleti feladatokat, és azt – a rendelkezésére álló információk szerint – helyette másik egészségügyi szolgáltató sem látja el, azt az akadályoztatott egészségügyi szolgáltató vezetője vagy az általa erre feljogosított személy haladéktalanul köteles telefonon, illetve elektronikus levélben bejelenteni az OTH-nak.
(6) A (4) és (5) bekezdés alkalmazása szempontjából akadálynak minősül minden olyan körülmény vagy esemény, amely az egészségügyi szolgáltató fekvőbeteg-szakellátási ügyeleti feladatának ellátásához szükséges személyi, tárgyi, illetve közegészségügyi feltételeket érinti, és a sürgősségi ügyeleti rend, a sürgősségi betegellátási rend vagy a működési engedély szerinti ügyeleti feladat szakszerű ellátását részben vagy egészben lehetetlenné teszi vagy veszélyezteti.
(7) A bejelentés alapján az egészségügyi szolgáltató
a) a (4) bekezdés szerinti esetben a bejelentését követő napon reggel 8 óráig,
b) az (5) bekezdés szerinti esetben az akadály elhárításának időpontjáig
mentesül az akadállyal érintett ügyeleti feladatok ellátása alól.
(8) Más közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató bevonásával vagy a (12) bekezdés szerinti intézkedéssel
a) a (4) bekezdés szerinti bejelentést követően az OMSZ ügyeleti ellátást irányító szervezeti egysége,
b) az (5) bekezdés szerinti bejelentést követően az OTH
gondoskodik a folyamatos ellátásról.
(9) Ha a (4) bekezdés alapján bejelentett akadályoztatás a bejelentést követő második munkanapon a szolgáltató – az Eütv. 93. § (1) bekezdése szerinti – napi munkarendjének kezdetekor is fennáll, az egészségügyi szolgáltató ennek tényét köteles az OTH-nak bejelenteni, azzal, hogy a bejelentés alapján az egészségügyi szolgáltatás előre nem tervezhető szüneteltetésére vonatkozó szabályok szerint kell eljárni. Az akadályoztatott szolgáltató ügyeleti feladatait az egészségügyi államigazgatási szerv határozata alapján az OMSZ által kijelölt egészségügyi szolgáltató látja el, azzal, hogy az OMSZ a sürgősségi ügyeleti rendet – a határozatban foglalt időtartam figyelembevételével – a kijelölésnek megfelelően módosítja.
(10) A (8), illetve a (9) bekezdés alapján abban az esetben vonható be a sürgősségi ügyeleti rendben nem szereplő közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató, ha nem jelölhető ki a sürgősségi ügyeleti rendben szereplő egészségügyi szolgáltatók egyike sem az akadályoztatott szolgáltató ügyeleti feladatainak ellátására.
(11) A (8), a (9), illetve a (10) bekezdés alapján megkeresett egészségügyi szolgáltató nem tagadhatja meg az ügyeleti ellátásban való részvételt, ha a megkeresés tárgyát képező ügyeleti ellátás tekintetében rendelkezik a szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, valamint szabad kapacitással. A megkeresett egészségügyi szolgáltató addig köteles a megkeresésben meghatározott feladat ellátásáról gondoskodni, amíg a (2) bekezdés szerinti sürgősségi ügyeleti rend szerint, illetve a (3) bekezdés szerint határozat vagy működési engedély alapján ügyeleti ellátásra kötelezett egészségügyi szolgáltató a folyamatos ellátást nem biztosítja.
(12) Ha a (4), illetve az (5) bekezdés szerinti bejelentésre amiatt került sor, mert az egészségügyi szolgáltató nem rendelkezik az ügyeleti ellátással érintett szakmában szabad kapacitással, az egészségügyi szolgáltató a (8) bekezdés alapján eljáró szerv megkeresésére a kapacitások intézményen belüli átszervezésével biztosítja az ügyeleti feladatok ellátását.
(13) A (6) bekezdés szerinti akadályoztatás megszűnését haladéktalanul köteles az egészségügyi szolgáltató bejelenteni. A bejelentésre a (4), illetve az (5) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.
(14) Az egészségügyi szolgáltató nyolc nappal korábban köteles az OTH-nál bejelenteni, ha előre látható akadályoztatás miatt nem tudja az ügyeleti feladatait ellátni. A bejelentés alapján az OTH az egészségügyi szolgáltató tevékenységének szüneteltetésére vonatkozó szabályok szerint jár el.
(15) Ha az a (14) bekezdés szerinti esetben a folyamatos ellátás biztosítása érdekében szükséges, az OTH kötelezi az OMSZ-t, hogy a határozatában megnevezett szolgáltatók közül általa választott egy vagy több egészségügyi szolgáltatót jelölje ki az akadályoztatott szolgáltató ügyeleti feladatainak ellátására.
(16) A (15) bekezdés alapján kijelölt egészségügyi szolgáltató nem tagadhatja meg az ügyeleti feladatok ellátását.
(17) Ha a sürgősségi ügyeleti rend, illetve a sürgőségi betegellátási rend alapján ügyeleti feladatokat ellátó egészségügyi szolgáltató vagy annak az ügyeleti feladatban közreműködő része megszűnik, az OMSZ, illetve az OTH a sürgősségi ügyeleti rend, illetve a sürgősségi betegellátási rend soron kívüli módosításával gondoskodik a folyamatos ellátásról.
(18) Az OMSZ és az OTH gondoskodik az érvényes sürgősségi ügyeleti rendnek és a sürgősségi betegellátási rendnek a szervezet honlapján való elérhetőségéről.
(19) Az érvényes beutalási rend szerint ellátásra kötelezett egészségügyi szolgáltató kapacitásai kihasználtságának függvényében, illetve egészségügyi válsághelyzet esetén az OMSZ ügyeleti ellátást irányító szervezeti egységének főorvosa az érvényes beutalási rendtől eltérő betegelhelyezést is kezdeményezhet, azzal, hogy erről ezzel egyidejűleg tájékoztatja az egészségügyért felelős minisztert és az országos tisztifőorvost.
(20) Az OMSZ havi rendszerességgel tájékoztatja a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetet (a továbbiakban: GYEMSZI) és az Országos Egészségbiztosítási Pénztárt (a továbbiakban: OEP) a sürgősségi ügyeleti renddel kapcsolatos változásokról és akadályoztatás miatti eltérésekről.”

10. § Az R3. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A sürgősségi osztályon történik
a) a sürgősségi ellátásra jelentkező betegek fogadása, vizsgálata;
b) a sürgősségi ellátásra jelentkező betegek állapotának stabilizálása;
c) az elsődleges diagnózis felállítása;
d) az alapvető terápiás beavatkozások elvégzése;
e) döntés a beteg
ea) ellátást követő hazabocsátásáról,
eb) intenzív osztályon történő elhelyezéséről, illetve a szolgáltató más osztályára történő felvételéről,
ec) más, a beteg állapota által indokolt ellátási szinten működő egészségügyi szolgáltatóhoz történő továbbküldéséről;
f) a legfeljebb 24 óra alatti végleges ellátás, illetve a megfigyelést igénylő esetek ellátása és a betegnek közvetlenül az osztályról történő elbocsátása.
(2) Speciális sürgősségi centrumot egy-egy térség ellátására az egyetemek, egyes országos intézetek, illetve speciális kórházi osztállyal rendelkező egészségügyi szolgáltatók a következő szakterületeken működtetnek:
a) szívsebészet a progresszivitás harmadik szintjén,
b) haemodinamikával rendelkező (invazív) kardiológia a progresszivitás második és harmadik szintjén,
c) toxikológia a progresszivitás harmadik szintjén,
d) gyermek és felnőtt égéssebészet a progresszivitás második és harmadik szintjén,
e) idegsebészet a progresszivitás harmadik szintjén,
f) neurológia stroke ellátással együtt a progresszivitás második és harmadik szintjén, illetve
g) infektológia a progresszivitás harmadik szintjén.”

11. § Az R3. 19/B. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az (1) bekezdés szerinti adatokhoz – az Eütv.-ben meghatározott feladatai ellátása céljából – az OTH az OMSZ részére hozzáférést biztosít.”

12. § Az R3. „Fekvőbeteg-szakellátás” alcíme a következő 19/D. §-sal egészül ki:

19/D. § (1) Az OMSZ főigazgatója a tárgyévet megelőző év november 15-éig kiadja és az OMSZ honlapján közzéteszi a tárgyévre vonatkozó sürgősségi ügyeleti rendet. A sürgősségi ügyeleti rend előkészítése során az érintett egészségügyi szolgáltatók fenntartói, orvos-szakmai vezetői és az OTH javaslatait lehetőség szerinti figyelembe kell venni. Az OMSZ a honlapján történő közzététellel egyidejűleg tájékoztatja az egészségügyért felelős minisztert, a GYEMSZI-t, az OTH-t és az OEP-et a közzététel tényéről.
(2) A sürgősségi ügyeleti rend a Budapest és a Pest megye területén működő, fekvőbeteg-szakellátást nyújtó, érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltatókra és az általuk végzett sürgősségi ügyeleti feladatok koordinálására terjedhet ki.
(3) Az OMSZ felügyeli a sürgősségi ügyeleti rend végrehajtását. Ennek keretében az OMSZ a helyszínen ellenőrizheti a sürgősségi ügyeleti rend által érintett kapacitások valós kihasználtságát és szabályos üzemeltetését, amely során az érintett egészségügyi szolgáltató köteles együttműködni. Az eljárásról jegyzőkönyv készül.
(4) Az OMSZ a sürgősségi ügyeleti rend végrehajtásával kapcsolatban észlelt szabálytalanságokról haladéktalanul írásban értesíti az OTH-t és az érintett egészségügyi szolgáltató fenntartóját.
(5) Az OMSZ a sürgősségi ügyeleti ellátás folyamatosságának biztosítása érdekében soron kívül módosíthatja az érvényes sürgősségi ügyeleti rendet. A módosításról az OMSZ haladéktalanul tájékoztatja az egészségügyért felelős minisztert, a GYEMSZI-t, az OTH és az OEP-et.”

13. § Az R3. 21. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(Az egészségügyi tevékenység végzésére az Eütev.-ben meghatározott maximális időtartamot meghaladóan végzendő egészségügyi tevékenységet indokoló rendkívüli körülmény)

f) egészségügyi válsághelyzet bekövetkezése, illetve különleges jogrend bevezetése.”

14. § Az R3. 19/A. § (1) bekezdésében az „Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala (a továbbiakban: OTH)” szövegrész helyébe az „OTH” szöveg lép.

4. A mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet módosítása

15. § A mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet (a továbbiakban: R4.) 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A mentőegység a beteget – a (2) bekezdés szerinti kijelölt szakorvos írásos utasításának megfelelően – a mentésirányítást végző személlyel történt egyeztetés után az ellátásra alkalmas és fogadóképes legközelebbi egészségügyi intézménybe szállítja.”

16. § Az R4. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

17. § Az R4.

aa) a „3 munkanappal” szövegrész helyébe az „5 munkanappal” szöveg,

ab) a „rendezvény alatti elérhetőségét.” szövegrész helyébe a „rendezvény alatti elérhetőségét, továbbá nyilatkozik arról, hogy milyen háttér (szállítói kapacitás) áll rendelkezésre a biztosítás során.” szöveg,

b) 11. § (3) bekezdésében a „bejelentési kötelezettség elmulasztása,” szövegrész helyébe a „bejelentési kötelezettség elmulasztása, a 11/A. §-ban foglalt mentési terv hiánya,” szöveg,

ca) az „a rendezvény szervezője és a rendezvény egészségügyi biztosítását végző szervezet egyetemlegesen felelős.” szövegrész helyébe az „a rendezvény szervezője felelős.” szöveg,

cb) az „igazolt többletköltségét a rendezvény szervezője és a rendezvény egészségügyi biztosítását végző szervezet” szövegrész helyébe az „igazolt többletköltségét a rendezvény szervezője” szöveg,

d) 11/A. § (1) bekezdésében az „50 000 fő” szövegrész helyébe az „5000 fő” szöveg

lép.

5. A gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól szóló 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet módosítása

18. § A gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól szóló 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet (a továbbiakban: R5.) 2. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

19. § Az R5.

a) 2. § a) pontjában a „Gyftv. 3. § b) pontja” szövegrész helyébe a „Gyftv. 3. § 2. pontja” szöveg,

b) 2. § i) pontjában az „az Országos Gyógyszerészeti Intézet (a továbbiakban: OGYI)” szövegrész helyébe az „a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI)” szöveg,

c) 4. § (1) bekezdés d) pontjában a „negyedévente” szövegrész helyébe a „félévente” szöveg,

d) 4. § (5) bekezdés a) pont ai) alpontjában az „az OGYI” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI” szöveg

lép.

6. A háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosítása

20. § A háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet 2. melléklet II. rész

a) 1. pont 1.2. alpontjában a „21,88” szövegrész helyébe a „17,23” szöveg,

b) 2. pont 2.2. alpontjában a „14,00” szövegrész helyébe a „14,25” szöveg,

c) 3. pont 3.2. alpontjában a „17,59” szövegrész helyébe a „11,62” szöveg,

d) 4. pont 4.2. alpontjában a „28,18” szövegrész helyébe a „26,97” szöveg

lép.

7. Záró rendelkezések

21. § Ez a rendelet 2014. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelethez

1. Az R2. 6. számú melléklet „1. Szív- és keringési eredetű megbetegedések” részében a „Rendelésre jogosult: gyermekkardiológus szakorvos, illetve javaslata alapján házi gyermekorvos.” szövegrész helyébe a „Rendelésre jogosult: gyermekkardiológus szakorvos, illetve javaslata alapján házi gyermekorvos és vegyes háziorvosi körzetet ellátó orvos.” szöveg lép.
2. Az R2. 6. számú melléklet „2. Chronicus obstruktiv légzészavarok” részében a „Rendelésre jogosult: gyermekpulmonológus szakorvos, klinikai immunológus és allergológus szakorvos, illetve javaslataik alapján házi gyermekorvos, iskolaorvos.” szövegrész helyébe a „Rendelésre jogosult: gyermekpulmonológus szakorvos, klinikai immunológus és allergológus szakorvos, illetve javaslataik alapján házi gyermekorvos, vegyes háziorvosi körzetet ellátó orvos és iskolaorvos.” szöveg lép.
3. Az R2. 6. számú melléklet „3. Gerinc- és mellkasdeformitások” részében a „Rendelésre jogosult: gyermeksebész, ortopéd szakorvos vagy rehabilitációs szakorvos, illetve javaslataik alapján házi gyermekorvos, iskolaorvos.” szövegrész helyébe a „Rendelésre jogosult: gyermeksebész, ortopéd szakorvos vagy rehabilitációs szakorvos, illetve javaslataik alapján házi gyermekorvos, vegyes háziorvosi körzetet ellátó orvos és iskolaorvos.” szöveg lép.
4. Az R2. 6. számú melléklet „4. Ízületi megbetegedések” részében a „Rendelésre jogosult: reumatológus, ortopéd, hematológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, illetve javaslataik alapján házi gyermekorvos.” szövegrész helyébe a „Rendelésre jogosult: reumatológus, ortopéd, hematológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, illetve javaslataik alapján házi gyermekorvos és vegyes háziorvosi körzetet ellátó orvos.” szöveg lép.
5. Az R2. 6. számú melléklet „5. Obesitas és szövődményei” részében a „Rendelésre jogosult: gyermekendokrinológus vagy ortopéd szakorvos, illetve javaslataik alapján gyermekgyógyász szakorvos, házi gyermekorvos, iskolaorvos.” szövegrész helyébe a „Rendelésre jogosult: gyermekendokrinológus vagy ortopéd szakorvos, illetve javaslataik alapján gyermekgyógyász szakorvos, házi gyermekorvos, vegyes háziorvosi körzetet ellátó orvos és iskolaorvos.” szöveg lép.
6. Az R2. 6. számú melléklet „6. Központi és perifériás idegrendszeri károsodás” részében a „Rendelésre jogosult: gyermekneurológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, illetve javaslata alapján házi gyermekorvos, iskolaorvos.” szövegrész helyébe a „Rendelésre jogosult: gyermekneurológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, illetve javaslataik alapján házi gyermekorvos, vegyes háziorvosi körzetet ellátó orvos és iskolaorvos.” szöveg lép.
7. Az R2. 6. számú melléklet „7. Veleszületett és szerzett végtaghiányos állapotok” részében a „Rendelésre jogosult: gyermeksebész, ortopéd vagy rehabilitációs szakorvos, illetve javaslataik alapján gyermek háziorvos.” szövegrész helyébe a „Rendelésre jogosult: gyermeksebész, ortopéd vagy rehabilitációs szakorvos, illetve javaslataik alapján gyermek háziorvos és vegyes háziorvosi körzetet ellátó orvos.” szöveg lép.

2. melléklet a 41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelethez

1. Az R4. 2. melléklet 2. pont 2.1. alpontja a következő 2.1.1. alponttal egészül ki:
„2.1.1. Zárt térben tartott, 300–1000 fő közötti létszámú zenés táncos rendezvény esetében gyalogőrség biztosítása szükséges.”
2. Az R4. 2. melléklet 2. pont 2.2. alpontja a következő 2.2.1. alponttal egészül ki:
„2.2.1. Az ellátást nem nyújthatja az a sportorvos, aki a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet 5. § e) pontja szerint egyidejűleg ellátja az adott sportrendezvényen és szabadidősport eseményen az előforduló sérüléseket és egyéb orvosi beavatkozást igénylő panaszokat.”

3. melléklet a 41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelethez

1. Az R5. 2. számú melléklet 1.2.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.2.1 GYOGYSZ táblához tartozó megjegyzések
A gyógyszer-hatékonysági színezés alapjául szolgáló BESOROLAS mező kitöltésének kódjai:
1: referencia termék
2: PRAS csoport (fix csoport, ahol preferált referenciaársáv képződött) esetében: PRAS termék, egyébként NTK ≤ REFNTK
3: PRAS csoport esetében NTK > 1,15 *REFNTK ÉS NTK < 1,2 *REFNTK, egyébként NTK < 1,2 *REFNTK
4: NTK ≥ 1,2 *REFNTK
5: nem képezhető
6: TT (törzskönyvből törölt)
7: PRAS körbe tartozó, PRAS-on kívüli termékek, amelyek utólag a preferált referencia ársáv szintjére csökkentették árukat
A normatív jogcímhez képzett kód: njk.
Az EÜ emelt jogcímhez képzett kód: eejk.
Az EÜ kiemelt jogcímhez képzett kód: ekjk.
BESOROLAS = 10000 * njk + 100 * eejk + ekjk”
2. Az R5. 2. számú melléklet „1.2 GYOGYSZ Tábla” megjelölésű táblázat
a) „KOZHID” és „KERESZTJELZES” megjelölésű sorában az „OGYI” szövegrész helyébe az „A GYEMSZI” szöveg,
b) „OEP_TK” megjelölésű sorában az „OGYI” szövegrész helyébe a „GYEMSZI” szöveg,
c) „EGYENID” megjelölésű sorában az „Az OGYI” szövegrész helyébe az „A GYEMSZI” szöveg
lép.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. július 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére