• Tartalom

43/2014. (II. 25.) Korm. rendelet

43/2014. (II. 25.) Korm. rendelet

egyes közszolgálati és szolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2014.03.15.

A Kormány

az 1. § és a 2. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 17. pont b) alpontjában,

a 3. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 3. pont d) alpontjában,

a 4. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 1. pont a) alpontjában,

az 5. § tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. § (1) A közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Vizsgabiztos a vizsgaszervező által megbízott, és az NKE által felkészített, legalább középfokú végzettségű személy lehet. A vizsgabiztos nem működhet közre a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozójának (ideértve bejegyzett élettársát is) a vizsgáztatásában, továbbá olyan esetekben, amelyekben tőle az elfogulatlan vizsgáztatás egyébként nem várható el. Az összeférhetetlenséget haladéktalanul jelenteni kell a vizsgaszervezőnek.”

(2) Az R2. 21. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A vizsgáztató bizottság elnöke és tagja nem lehet)

a) a vizsgázó Ptk. szerinti közeli hozzátartozója (ideértve bejegyzett élettársát is),”

(3) Az R2. 21. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) A vizsgabiztos a vizsgaszervező által megbízott, legalább középfokú végzettségű személy lehet. A vizsgabiztos nem működhet közre a Ptk. szerinti közeli hozzátartozójának (ideértve bejegyzett élettársát is) a vizsgáztatásában, továbbá olyan esetekben, amelyekben tőle az elfogulatlan vizsgáztatás egyébként nem várható el. Az összeférhetetlenséget haladéktalanul jelenteni kell a vizsgaszervezőnek.”

3. § (1) A tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 27. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A kihelyezett a jogosulatlanul felvett ellátmánypótlékot a Kttv. szerinti késedelmi kamattal növelt összegével köteles visszafizetni.”

(2) Az R3. 28. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Ha a kihelyezett az ellátmányelőleget és a munkáltatói kölcsönt a külszolgálat befejezésétől számított 30 napon belül nem fizeti vissza, a kihelyező szerv jogosult a késedelmes napokra a Kttv. szerinti késedelmi kamatot felszámítani. Amennyiben a külszolgálat a kihelyezett önhibáján kívül fejeződik be az ellátmányelőleg és a munkáltatói kölcsön visszafizetése előtt, a törlesztésre a kihelyező szerv szabályzatának megfelelően a fentieknél kedvezőbb feltételeket állapíthat meg.”

4. § A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. §3

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 2–4. § 2014. március 15-én lép hatályba.

1. melléklet a 43/2014. (II. 25.) Korm. rendelethez4

2. melléklet a 43/2014. (II. 25.) Korm. rendelethez

A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet 6. pont 6.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Kiegészítő információk (kitöltése nem kötelező)]

6.2

Tagság egyéb szervezetben (a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezetben, társadalmi vagy civil szervezetben, köztestületben, alapítvány kuratóriumában), (társaság megnevezése, tagság kezdete, vége, tisztség megnevezése)

 

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. március 16. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére