• Tartalom

43/2014. (XII. 30.) NGM rendelet

43/2014. (XII. 30.) NGM rendelet

a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról1

2015.01.01.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (3) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 2. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A költségvetési szerv alapító okiratában nem kell feltüntetni:)

d) a költségvetési szerv vállalkozási tevékenységeinek megfelelő kormányzati funkciókat.”

2. § A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet

módosul.

3. § A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet

a) 6. § (1) bekezdésében az „Az Áht. 1. § (2) bekezdésébe szerint ellátott” szövegrész helyébe az „A” szöveg,

b) 9. §-ában a „7-8.” szövegrész helyébe a „7.” szöveg

lép.

4. § (1) Hatályát veszti a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében az „az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § (2) bekezdése szerint ellátott” szövegrész,

b) 7. § (1) bekezdésében az „Áht. 1. § (2) bekezdése szerint” szövegrész,

c) 7. § (2) bekezdésében a „kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett alaptevékenységek és a” szövegrész.

(2) Hatályát veszti a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 8. §-a és 13. §-a.

5. § Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 43/2014. (XII. 30.) NGM rendelethez

1. A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 1. melléklet 9. alcímében a 0960 Oktatást kiegészítő szolgáltatások kormányzati funkció helyébe a következő rendelkezés lép:
„0960 Oktatást kiegészítő szolgáltatások
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése”
2. A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 1. melléklet 10. alcímében a 1040 Család és gyermekek kormányzati funkció a következő rendelkezéssel egészül ki:
(1040 Család és gyermekek)
„104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében”
3. A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 1. melléklet 10. alcímében a 1040 Család és gyermekek kormányzati funkció a következő rendelkezéssel egészül ki:
(1040 Család és gyermekek)
„104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében”
4. Hatályát veszti a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet
a) 1. melléklet 9. alcímében a „094270 Egyéb felsőoktatási feladatok” szövegrész,
b) 1. melléklet 90. alcímében a „900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei” szövegrész.

2. melléklet a 43/2014. (XII. 30.) NGM rendelethez

1. A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 2. melléklet 1. alcímében foglalt táblázat 81. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

( A

B

C

 

0180 Általános jellegű transzferek a kormányzat különböző szintjei között

 

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek )

81

Ide tartozik:
- a költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele, az államháztartás központi alrendszerében a központi támogatás, az önkormányzat alrendszerében az irányító szerv által nyújtott támogatás.
- a kormányzati funkciót a felsőoktatási intézmények nem használhatják, finanszírozási bevételeiket a felhasználás célja szerinti kormányzati funkción kell elszámolniuk.
Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.

2. A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 2. melléklet 9 alcímében foglalt táblázat 77. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

( A

B

C

 

0942 Felsőfokú oktatás

 

094210 Felsőfokú oktatás )

77

Ide tartozik:
- a felsőoktatási intézmény hallgatójának alapfokozat, mesterfokozat, osztatlan mesterfokozat, valamint doktori fokozat megszerzésére felkészítő képzésével,
- az egyházi fenntartású, az alapítványi/magán felsőoktatási intézmények által folytatott alapképzés, mesterképzés, osztatlan mesterképzés, valamint doktori képzés támogatásával,
- az alapképzéshez, mesterképzéshez, osztatlan mesterképzéshez, valamint doktori képzéshez kapcsolódó felvételi előkészítő szervezésével,
- a felsőoktatás-fejlesztési célú programokkal, kisszakokkal, a tehetséggondozó programokkal, valamint
- a felsőoktatási szakértői testületek működésével és más felsőoktatás-szervezési tevékenységekkel
összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 854211-854292 szakfeladatokon el kell számolni.
Feladatmutató: felsőfokú oktatásban részt vevő hallgatók száma tárgyév október 30-án (fő)

3. A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 2. melléklet 9. alcímében foglalt táblázat 98–101. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

( A

B

C

 

0960 Oktatást kiegészítő szolgáltatások )

98

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

99

Ide tartozik:
- az óvodai ellátottak és a köznevelési intézményben tanuló ellátottak részére biztosított étkezéssel összefüggő
feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét az 562912 és 562913 szakfeladaton el kell számolni.

100

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

101

Ide tartozik:
- a köznevelési intézményben a pedagógusok és más munkavállalók részére biztosított étkezéssel összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az 562917 szakfeladaton el kell számolni.

4. A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 2. melléklet 10. alcímében foglalt táblázat 77. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

( A

B

C

 

1040 Család és gyermekek

 

104030 Gyermekek napközbeni ellátása )

77

Ide tartozik:
- a bölcsődei ellátással, a családi napközibe felvettek ellátásával, a házi gyermekfelügyeletben részesülők ellátásával, a Gyvt. hatálya alá tartozó alternatív napközbeni ellátásokkal, valamint
- a bölcsőde és a családi napközi alapellátáson túl nyújtott szolgáltatásaival, így az időszakos gyermekfelügyelettel, a játszóházzal, baba-mama klubbal, játékkölcsönzéssel, speciális tanácsadással vagy más gyermeknevelő szolgáltatással
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem itt kell elszámolni:
- a bölcsődei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos f eladatok bevételeit és kiadásait.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az ott meghatározott tevékenységek tekintetében 889101-889102 szakfeladatokon el kell számolni.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)

5. A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 2. melléklet 10. alcímében foglalt táblázat a következő 77/A–77/D. sorral egészül ki:

 

( A

B

C

 

1040 Család és gyermekek )

77/A

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődésben, fogyatékosok nappali intézményében

77/B

 

 

Ide tartozik:
- a bölcsődei ellátottak és a fogyatékosok nappali intézményében elhelyezett gyermekek részére nyújtott gyermekétkeztetéssel összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 889103 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)

77/C

 

 

104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében

77/D

 

 

Ide tartozik:
- a bölcsődei ellátással, a családi napközibe felvettek ellátásával, a házi gyermekfelügyeletben részesülők ellátásával, a Gyvt. hatálya alá tartozó alternatív napközbeni ellátásokkal, valamint
- a bölcsőde és a családi napközi alapellátáson túl nyújtott szolgáltatásaival, így az időszakos gyermekfelügyelettel, a játszóházzal, baba-mama klubbal, játékkölcsönzéssel, speciális tanácsadással vagy más gyermeknevelő szolgáltatással
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az 562917 szakfeladaton el kell számolni.

6. Hatályát veszti a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet
a) 2. melléklet 9. alcímében foglalt táblázat 82. és 83. sora,
b) 2. melléklet 90. alcímében foglalt táblázat 16. és 17. sora.

3. melléklet a 43/2014. (XII. 30.) NGM rendelethez

1.    A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 3. melléklet 12. és 13. alcíme helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„12. FELSŐSZINTŰ KÉPZÉS, FELSŐOKTATÁS
Felsőoktatási szakképzés
854121 Felsőoktatási szakképzés - Agrár képzési terület
854122 Felsőoktatási szakképzés - Informatika képzési terület
854123 Felsőoktatási szakképzés - Műszaki képzési terület
854124 Felsőoktatási szakképzés - Orvos- és egészségtudomány képzési terület
854125 Felsőoktatási szakképzés - Természettudomány képzési terület
854131 Felsőoktatási szakképzés - Bölcsészettudomány képzési terület
854132 Felsőoktatási szakképzés - Gazdaságtudományok képzési terület
854133 Felsőoktatási szakképzés - Jogi képzési terület
854134 Felsőoktatási szakképzés - Művészet képzési terület
854135 Felsőoktatási szakképzés - Művészetközvetítés képzési terület
854136 Felsőoktatási szakképzés - Pedagógusképzés
854137 Felsőoktatási szakképzés - Sporttudomány képzési terület
854138 Felsőoktatási szakképzés - Társadalomtudomány képzési terület
854139 Felsőoktatási szakképzés - Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület
Egyéb felsőszintű képzés
854161 Szakirányú továbbképzés
854162 Egészségügyi szakmai képzés
854163 Felsőoktatásba felvettek felzárkóztató képzése
Alapképzés
854221 Alapképzés - Agrár képzési terület
854222 Alapképzés - Informatika képzési terület
854223 Alapképzés - Műszaki képzési terület
854224 Alapképzés - Orvos- és egészségtudomány képzési terület
854225 Alapképzés - Természettudomány képzési terület
854231 Alapképzés - Bölcsészettudomány képzési terület
854232 Alapképzés - Gazdaságtudományok képzési terület
854233 Alapképzés - Jogi képzési terület
854234 Alapképzés - Művészet képzési terület
854235 Alapképzés - Művészetközvetítés képzési terület
854236 Alapképzés - Pedagógusképzés
854237 Alapképzés - Sporttudomány képzési terület
854238 Alapképzés - Társadalomtudomány képzési terület
854239 Alapképzés - Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület
Mesterképzés
854241 Mesterképzés - Agrár képzési terület
854242 Mesterképzés - Informatika képzési terület
854243 Mesterképzés - Műszaki képzési terület
854244 Mesterképzés - Orvos- és egészségtudomány képzési terület
854245 Mesterképzés - Természettudomány képzési terület
854251 Mesterképzés - Bölcsészettudomány képzési terület
854252 Mesterképzés - Gazdaságtudományok képzési terület
854253 Mesterképzés - Jogi képzési terület
854254 Mesterképzés - Művészet képzési terület
854255 Mesterképzés - Művészetközvetítés képzési terület
854256 Mesterképzés - Pedagógusképzés
854257 Mesterképzés - Sporttudomány képzési terület
854258 Mesterképzés - Társadalomtudomány képzési terület
854259 Mesterképzés - Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület
Osztatlan képzés
854261 Osztatlan képzés - Agrár képzési terület
854262 Osztatlan képzés - Jogi képzési terület
854263 Osztatlan képzés - Műszaki képzési terület
854264 Osztatlan képzés - Művészet képzési terület
854265 Osztatlan képzés - Orvos- és egészségtudomány képzési terület
854266 Osztatlan képzés - Pedagógusképzés
Doktori képzés
854271 Doktori képzés - Agrár képzési terület
854272 Doktori képzés - Informatika képzési terület
854273 Doktori képzés - Műszaki képzési terület
854274 Doktori képzés - Orvos- és egészségtudomány képzési terület
854275 Doktori képzés - Természettudomány képzési terület
854281 Doktori képzés - Bölcsészettudomány képzési terület
854282 Doktori képzés - Gazdaságtudományok képzési terület
854283 Doktori képzés - Jogi képzési terület
854284 Doktori képzés - Művészet képzési terület
854285 Doktori képzés - Művészetközvetítés képzési terület
854286 Doktori képzés - Pedagógusképzés
854287 Doktori képzés - Sporttudomány képzési terület
854288 Doktori képzés - Társadalomtudomány képzési terület
854289 Doktori képzés - Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület
Kifutó rendszerben főiskolai és egyetemi képzések
854291 Kifutó rendszerben főiskolai képzés
854292 Kifutó rendszerben egyetemi képzés
Duális képzés
854293 Duális képzés - Agrár képzési terület
854294 Duális képzés - Informatika képzési terület
854295 Duális képzés - Műszaki képzési terület
854296 Duális képzés - Természettudomány képzési terület
854297 Duális képzés - Gazdaságtudományok képzési terület
854298 Duális képzés - Társadalomtudomány képzési terület
13. EGYÉB OKTATÁS
855100 Sport, szabadidős képzés
855200 Kulturális képzés
855300 Járművezető-oktatás
855400 Kötelező szakmai továbbképzés
855500 Ismeretterjesztő, prevenciós képzés
855900 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás
Iskolarendszeren kívüli OKJ-s végzettséget biztosító képzések
855941 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés
855942 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés
855943 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés
855944 Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés
855945 Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés
Oktatást kiegészítő tevékenység
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások”
2. A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 3. melléklet 14. alcímében az „Egyéb humán-egészségügyi ellátás” szakfeladatrend a következő rendelkezéssel egészül ki:
(Egyéb humán-egészségügyi ellátás)
„869038 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások”
3. A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 3. melléklet 15. alcímében a „Gyermekek napközbeni ellátása” szakfeladatrend a következő rendelkezéssel egészül ki:
(Gyermekek napközbeni ellátása)
„889103 Gyermekétkeztetés bölcsődében és fogyatékosok nappali intézményében”

4. melléklet a 43/2014. (XII. 30.) NGM rendelethez

1. A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 4. melléklet 12. és 13. alcíme helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„12. FELSŐOKTATÁS

 

A

B

1

Felsőszintű képzés

2

Ebbe a szakfeladatcsoportba tartoznak a felsőfokú végzettségi szintet nem nyújtó, felsőszintű képzések. Ebben a szakfeladatcsoportban a képzés szintjének, formájának megfelelő szakfeladaton kell elszámolni a képzéssel kapcsolatos költségeket és eredményszemléletű bevételeket.

3

Itt kell elszámolni:
- képzési területenként a felsőoktatási szakképzésekkel,
- a szakirányú továbbképzésekkel,
- a törvényben meghatározott egészségügyi szakmai képzéssel, valamint
- a felsőoktatási intézménybe felvételt nyert hallgató elkülönült, nem tanrendbe épített felzárkóztató képzésével,
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Feladatmutató: hallgatók száma tárgyév október 30-án

4

854121 Felsőoktatási szakképzés - Agrár képzési terület

5

854122 Felsőoktatási szakképzés - Informatika képzési terület

6

854123 Felsőoktatási szakképzés - Műszaki képzési terület

7

854124 Felsőoktatási szakképzés - Orvos- és egészségtudomány képzési terület

8

854125 Felsőoktatási szakképzés - Természettudomány képzési terület

9

854131 Felsőoktatási szakképzés - Bölcsészettudomány képzési terület

10

854132 Felsőoktatási szakképzés - Gazdaságtudományok képzési terület

11

854133 Felsőoktatási szakképzés - Jogi képzési terület

12

854134 Felsőoktatási szakképzés - Művészet képzési terület

13

854135 Felsőoktatási szakképzés - Művészetközvetítés képzési terület

14

854136 Felsőoktatási szakképzés - Pedagógusképzés

15

854137 Felsőoktatási szakképzés - Sporttudomány képzési terület

16

854138 Felsőoktatási szakképzés - Társadalomtudomány képzési terület

17

854139 Felsőoktatási szakképzés - Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület

18

854161 Szakirányú továbbképzés

19

854162 Egészségügyi szakmai képzés

20

854163 Felsőoktatásba felvettek felzárkóztató képzése

21

Felsőoktatás

22

Ebbe a szakfeladatcsoportba tartozik a felsőfokú végzettségi szintet nyújtó, felsőoktatási intézményben végzett alapképzés, mesterképzés, duális képzés, doktori képzés és osztatlan képzés képzési területenként.
Ebben a szakfeladatcsoportban a képzés szintjének megfelelő szakfeladaton kell elszámolni a részképzéssel kapcsolatos költségeket és eredményszemléletű bevételeket.

23

Alapképzés

24

Itt kell elszámolni:
- a felsőoktatási intézmény hallgatójának alapfokozat megszerzésére felkészítő képzésével,
- az egyházi fenntartású, az alapítványi/magán felsőoktatási intézmények által folytatott alapképzés támogatásával,
- az alapképzéshez kapcsolódó felvételi előkészítő szervezésével
kapcsolatos költségeket és eredményszemléletű bevételeket.
Az összefüggő féléves szakmai gyakorlat része a képzésnek.
Feladatmutató: hallgatók száma tárgyév október 30-án

25

854221 Alapképzés - Agrár képzési terület

26

854222 Alapképzés - Informatika képzési terület

27

854223 Alapképzés - Műszaki képzési terület

28

854224 Alapképzés - Orvos- és egészségtudomány képzési terület

29

854225 Alapképzés - Természettudomány képzési terület

30

854231 Alapképzés - Bölcsészettudomány képzési terület

31

854232 Alapképzés - Gazdaságtudományok képzési terület

32

854233 Alapképzés - Jogi képzési terület

33

854234 Alapképzés - Művészet képzési terület

34

854235 Alapképzés - Művészetközvetítés képzési terület

35

854236 Alapképzés - Pedagógusképzés

36

854237 Alapképzés - Sporttudomány képzési terület

37

854238 Alapképzés - Társadalomtudomány képzési terület

38

854239 Alapképzés - Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület

39

Mesterképzés

40

Itt kell elszámolni:
- a felsőoktatási intézmény hallgatójának mesterfokozat megszerzésére felkészítő képzésével,
- az egyházi fenntartású, az alapítványi/magán felsőoktatási intézmények által folytatott mesterképzés támogatásával,
- a mesterképzéshez kapcsolódó felvételi előkészítő szervezésével
kapcsolatos költségeket és eredményszemléletű bevételeket.
Feladatmutató: hallgatók száma tárgyév október 30-án

41

854241 Mesterképzés - Agrár képzési terület

42

854242 Mesterképzés - Informatika képzési terület

43

854243 Mesterképzés - Műszaki képzési terület

44

854244 Mesterképzés - Orvos- és egészségtudomány képzési terület

45

854245 Mesterképzés - Természettudomány képzési terület

46

854251 Mesterképzés - Bölcsészettudomány képzési terület

47

854252 Mesterképzés - Gazdaságtudományok képzési terület

48

854253 Mesterképzés - Jogi képzési terület

49

854254 Mesterképzés - Művészet képzési terület

50

854255 Mesterképzés - Művészetközvetítés képzési terület

51

854256 Mesterképzés - Pedagógusképzés

52

854257 Mesterképzés - Sporttudomány képzési terület

53

854258 Mesterképzés - Társadalomtudomány képzési terület

54

854259 Mesterképzés - Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület

55

Osztatlan képzés

56

Itt kell elszámolni:
- a felsőoktatási intézmény hallgatójának az egységes, osztatlan mesterfokozatot adó képzésével,
- az egyházi fenntartású, az alapítványi/magán felsőoktatási intézmények által folytatott osztatlan képzés támogatásával,
- az osztatlan képzéshez kapcsolódó felvételi előkészítő szervezésével
kapcsolatos költségeket és eredményszemléletű bevételeket.
Feladatmutató: hallgatók száma tárgyév október 30-án

57

854261 Osztatlan képzés - Agrár képzési terület

58

854262 Osztatlan képzés - Jogi képzési terület

59

854263 Osztatlan képzés - Műszaki képzési terület

60

854264 Osztatlan képzés - Művészet képzési terület

61

854265 Osztatlan képzés - Orvos- és egészségtudomány képzési terület

62

854266 Osztatlan képzés - Pedagógusképzés

63

Doktori képzés

64

Itt kell elszámolni:
- a felsőoktatási intézmény hallgatójának doktori képzésével,
- az egyházi fenntartású, az alapítványi/magán felsőoktatási intézmények által folytatott doktori képzés
támogatásával,
- a nem magyar állampolgárok doktori képzése magyarországi tanulmányaival
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. A doktori képzés a felsőoktatásról szóló törvény alapján állami elismeréssel rendelkező, felsőoktatási intézményben folytatott, a felsőoktatási intézmény működési engedélye alapján az Oktatási Hivatal által nyilvántartásba vett doktori fokozat (PhD, DLA) megszerzését biztosító olyan oktatási tevékenység, amelynek keretében legalább száznyolcvan kreditet kell teljesíteni és a képzési idő hat félév.
Feladatmutató: hallgatók száma tárgyév október 30-án

65

854271 Doktori képzés - Agrár képzési terület

66

854272 Doktori képzés - Informatika képzési terület

67

854273 Doktori képzés - Műszaki képzési terület

68

854274 Doktori képzés - Orvos- és egészségtudomány képzési terület

69

854275 Doktori képzés - Természettudomány képzési terület

70

854281 Doktori képzés - Bölcsészettudomány képzési terület

71

854282 Doktori képzés - Gazdaságtudományok képzési terület

72

854283 Doktori képzés - Jogi képzési terület

73

854284 Doktori képzés - Művészet képzési terület

74

854285 Doktori képzés - Művészetközvetítés képzési terület

75

854286 Doktori képzés - Pedagógusképzés

76

854287 Doktori képzés - Sporttudomány képzési terület

77

854288 Doktori képzés - Társadalomtudomány képzési terület

78

854289 Doktori képzés - Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület

79

Kifutó rendszerben főiskolai és egyetemi képzések

80

Itt kell elszámolni:
- a kifutó rendszerű főiskolai képzéssel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
Feladatmutató: hallgatók száma tárgyév október 30-án

81

854291 Kifutó rendszerben főiskolai képzés

82

854292 Kifutó rendszerben egyetemi képzés

83

Duális képzés

84

Itt kell elszámolni:
- a duális képzéssel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
Feladatmutató: hallgatók száma tárgyév október 30-án

85

854293 Duális képzés - Agrár képzési terület

86

854294 Duális képzés - Informatika képzési terület

87

854295 Duális képzés - Műszaki képzési terület

88

854296 Duális képzés – Természettudomány képzési terület

89

854297 Duális képzés - Gazdaságtudományok képzési terület

90

854298 Duális képzés - Társadalomtudomány képzési terület

13. EGYÉB OKTATÁS

 

A

B

C

1

855100 Sport, szabadidős képzés

2

Itt kell elszámolni:
- a sport-, szabadidős képzéssel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

3

855200 Kulturális képzés

4

Itt kell elszámolni:
- a kulturális képzéssel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

5

855300 Járművezető-oktatás

6

Itt kell elszámolni:
- a járművezető-oktatással kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

7

855400 Kötelező szakmai továbbképzés

8

Itt kell elszámolni:
- az egyes munkakörök betöltéséhez, folytatásához jogszabályban vagy munkáltatói rendelkezésben előírt szakmai felkészítő és továbbképzéssel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

9

855500 Ismeretterjesztő, prevenciós képzés

10

Itt kell elszámolni:
- egyes ágazati - lakosság felé irányuló - ismeretterjesztő, prevenciós programok keretében szervezett képzésekkel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

11

855900 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás

12

Itt kell elszámolni:
- a máshova nem sorolt, iskolarendszeren kívüli egyéb oktatással kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

13

Iskolarendszeren kívüli OKJ-s végzettséget biztosító képzések

14

855941 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés

15

Itt kell elszámolni:
- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 2 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

16

855942 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés

17

Itt kell elszámolni:
- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 3 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

18

855943 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés

19

Itt kell elszámolni:
- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 4 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

20

855944 Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés

21

Itt kell elszámolni:
- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 5 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

22

855945 Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés

23

Itt kell elszámolni:
- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 6 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

24

Oktatást kiegészítő tevékenység

25

856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások

26

Itt kell elszámolni:
- a pedagógiai szakmai szolgáltatások köznevelési törvény szerinti szakmai és működtetési feladatai ellátásának önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

2. A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 4. melléklet 14. alcímében foglalt táblázat a következő 60. és 61. sorral egészül ki:

( A

B

C

 

Egyéb humán-egészségügyi ellátás )

60

869038 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások

61

Itt kell elszámolni:
- a terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: kezelések száma a tárgyévben (db)

3. A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 4. melléklet 15. alcímében foglalt táblázat 85. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

( A

B

C

 

Gyermekek napközbeni ellátása

 

889101 Bölcsődei ellátás )

85

Itt kell elszámolni:
- a bölcsődébe felvettek ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
Nem itt kell elszámolni a bölcsődei ellátottak étkeztetésével kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt (889103).

4. A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 4. melléklet 15. alcímében foglalt táblázat a következő 87/A. és 87/B. sorral egészül ki:

 

( A

B

C

 

Gyermekek napközbeni ellátása

87/A

889103 Gyermekétkeztetés bölcsődésben és fogyatékosok nappali intézményében

87/B

Itt kell elszámolni:
- a bölcsődei ellátottak és a fogyatékosok nappali intézményében elhelyezett gyermekek részére nyújtott gyermekétkeztetéssel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére