• Tartalom

44/2014. (IV. 14.) VM rendelet

44/2014. (IV. 14.) VM rendelet

egyes halászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2014.05.15.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében,

a 3. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 72. § (1) bekezdés 1., 2., 4., 6., 7., 10., 16., 22., 23. és 30. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a), b) és j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. A minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról szóló 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet módosítása

1–3. §2

2. Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program
2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet módosítása

4–13. §3

3. Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program
2. prioritási tengelye szerinti vízi környezet védelmével kapcsolatos intézkedések feltételeiről szóló 110/2011. (XI. 24.) VM rendelet módosítása

14–15. §4

4. A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló
133/2013. (XII. 29.) VM rendelet módosítása

16–23. §5

24. § A 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 36. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) az Adattár működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására a NÉBIH-et jelöli ki. A NÉBIH feladatainak szakmai megvalósításában a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Halászati Kutató Intézet közreműködik. A NÉBIH felelős az Adattár üzemeltetéséért és karbantartásáért, az adatok védelméért, az információs rendszer számítógépparkjának és programjainak folyamatos fejlesztéséért.”

25–26. §6

5. Az Európai Halászati Alapból a 3. prioritási tengely szerinti közös érdekeket célzó intézkedések támogatásának részletes feltételeiről szóló 17/2014. (III. 7.) VM rendelet módosítása

27–31. §7

6. Záró rendelkezések

32. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 24. § 2014. május 15-én lép hatályba.

33. § Ez a rendelet az Európai Halászati Alapból nyújtandó támogatásról szóló, 2006. július 27-i 1198/2006/EK tanácsi rendelet 29., 33. és 35. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1. melléklet a 44/2014. (IV. 14.) VM rendelethez8

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. május 16. napjával.

2

Az 1–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4–13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 14–15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 16–23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 25–26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 27–31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére