• Tartalom

45/2014. (IV. 18.) VM rendelet

45/2014. (IV. 18.) VM rendelet

az egyes különleges és elkülönített támogatások szabályozásáról szóló miniszteri rendeletek módosításáról1

2014.04.19.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában,

az 1. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés d) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés f) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) és b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet módosítása

1. § (1) Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet [a továbbiakban: 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet] 3. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 2. § alkalmazása során az MVH elsősorban a következő eseteket ismeri el:]

c) a mezőgazdasági üzem jelentős részének vagy a mezőgazdasági üzemhez tartozó földterületnek a kisajátítása, a mezőgazdasági üzem jelentős része vagy a mezőgazdasági üzemhez tartozó földterület vonatkozásában kisajátítást pótló adásvételi vagy csereszerződés megkötése, a mezőgazdasági üzem jelentős részének vagy a mezőgazdasági üzemhez tartozó földterületnek jogszabály alapján történő átminősítése, amennyiben ez a kötelezettségvállalás, illetve a kérelem benyújtása időpontjában nem volt előrelátható;”

(2) A 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés a)–c), e) és h)–i) pontjában meghatározott eseteket az MVH csak akkor fogadja el, ha azokat az ügyfél vagy annak örököse hatósági igazolással vagy más hitelt érdemlő módon bizonyítani tudja. Amennyiben a vis maior esemény az (1) bekezdés d), f) vagy g) pontjában meghatározott esemény folytán alakult ki, akkor a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 7/B. § (1) bekezdésében foglaltak szerint – az MVH (2a) bekezdés szerinti megkeresése alapján – elsőfokú eljárásban a megyei kormányhivatal illetékes igazgatósága, másodfokú eljárásban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szakhatósági állásfoglalást ad ki.”
„(2a) Az MVH a vis maior bejelentést követő tíz napon belül – ha a vis maior kérelem támogatási vagy kifizetési kérelem beadási időszakban kerül benyújtásra, akkor a kérelembenyújtási időszakot követő tíz napon belül – köteles megkeresni a szakhatósági állásfoglalás kiadására jogosult szervet.”

2. § A 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet 4. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában:]

c) a 3. § (1) bekezdés a)–c), e) és h)–i) pontjában meghatározott esetekben a bejelentéshez mellékelni kell
ca) a vis maior bekövetkezését tanúsító igazolás másolatát (hatósági igazolás, halotti anyakönyvi kivonat, egyéb hitelt érdemlő igazolás) vagy
cb) az igazolás kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóság, szerv által kiadott nyilatkozatot, amely tanúsítja, hogy az ügyfél a vonatkozó igazolás kiadása iránt a kérelmét benyújtotta.”

2. A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet módosítása

3. § A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet 3. § (2) bekezdésében a „2012–2013.” szövegrész helyébe a „2012–2014.” szöveg lép.

3. A mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről szóló
143/2011. (XII. 23.) VM rendelet módosítása

4. § A mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről szóló 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet 9. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A (3) bekezdésben rögzített, a mezőgazdasági biztosítási szerződésekhez 2013-ban felhasználható legfeljebb 10,67 millió euró keretösszeg 1 234 067 euróval csökken.”

4. A húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet módosítása

5. § A húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet [a továbbiakban: 22/2012. (III. 9.) VM rendelet] a következő 10/B. §-sal egészül ki:

10/B. § A kérődző szerkezetátalakítási támogatási jogosultság egységértékének megállapításakor a 10. §-ban meghatározott összeg a 2013-as tárgyév vonatkozásában 925 550 euróval nő.”

6. § A 22/2012. (III. 9.) VM rendelet a következő 11/A. §-sal egészül ki:

11/A. § (1) A 11. §-ban foglaltaktól eltérően, azon termelő, aki e rendelet alapján a 2012. évre vonatkozóan kérődző szerkezetátalakítási jogosultsággal rendelkezett és az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 22/2013. (IV. 8.) VM rendelet előírásai szerint a 2013. évre vonatkozóan egységes kérelmet nyújtott be, de nem igényelt kérődző szerkezetátalakítási támogatást, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2014. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 28/2014. (III. 27.) VM rendelet szerinti egységes kérelemben nyilatkozhat arról, hogy a szerkezetátalakítási programban 2014-ben is részt kíván venni a 3. §-ban meghatározott feltételek betartása mellett.
(2) Azon termelő tekintetében, aki az (1) bekezdés szerint nyilatkozik, a támogatási időszakon belül a 2014-es támogatási évet a szerkezetátalakítási programban való részvétel második éveként kell figyelembe venni.
(3) Öröklés és jogutódlás esetén az örökös és a jogutód akkor teheti meg az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot, ha az örökhagyó vagy a jogelőd, valamint az örökös vagy a jogutód nem igényelte 2013. évre vonatkozóan a kérődző szerkezetátalakítási támogatást.”

7. § A 22/2012. (III. 9.) VM rendelet 14. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Öröklés és jogutódlás esetén az átírási kérelmet az örökösnek vagy a jogutódnak az MVH által rendszeresített nyomtatványon kell benyújtania. Amennyiben a hagyatékátadó végzésben haszonélvezeti jogosult kerül megállapításra, az örökösnek és a haszonélvezeti jog jogosultjának közösen kell benyújtania az átírási kérelmet.”

8. § A 22/2012. (III. 9.) VM rendelet 9. § (1) bekezdésében „a 2012-ben” szövegrész helyébe „a tárgyévben” szöveg lép.

5. Az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőknek nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott elkülönített bogyós gyümölcs támogatásról szóló 33/2012. (IV. 2.) VM rendelet módosítása

9. § Az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőknek nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott elkülönített bogyós gyümölcs támogatásról szóló 33/2012. (IV. 2.) VM rendelet

a) 1. § c) pontjában a „regisztrációs” szövegrész helyébe a „nyilvántartásba vételi”,

b) 3. § (1) bekezdésében az „Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről” szövegrész helyébe az „Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről”

szöveg lép.

6. Záró rendelkezés

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. április 20. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére