• Tartalom

45/2014. (XII. 23.) ORFK utasítás

45/2014. (XII. 23.) ORFK utasítás

a Hívásfogadó Központ munkavállalóinak Ruházati Szabályzatáról1

2016.10.07.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerven belül működő Hívásfogadó Központ munkaviszony keretében foglalkoztatott műszak- és csoportvezetői (supervisori), valamint 112-es hívásfogadói (operátori) állományának formaruházattal történő természetbeni ellátásának és cseréjének, valamint a viselési időn belüli pótlásának és elszámolásának szabályozására kiadom az alábbi utasítást:
1. Általános rendelkezések
1. Az utasítás hatálya kiterjed
a) az Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Főigazgatóság Ügyeleti Főosztály Hívásfogadó Központ (a továbbiakban: HIK) munkaviszony keretében foglalkoztatott műszak- és csoportvezetői (supervisori), valamint 112-es hívásfogadói (operátori) állományára (a továbbiakban együtt: jogosult);
b)2 az Országos Rendőr-főkapitányság Személyügyi Főigazgatóságra;
c)3 a Készenléti Rendőrség Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóságra (a továbbiakban: KR MÜIG).
2. Részletes rendelkezések
2.4 A jogosult részére a Mellékletben meghatározott, megfelelő méretű ruházati cikkeket (a továbbiakban: formaruházat) a KR MÜIG – a HIK vezetője által kijelölt személy (a továbbiakban: kijelölt ügyintéző) útján – térítésmentesen, visszaszolgáltatási kötelezettséggel, jegyzék alapján biztosítja.
3.5 A kijelölt ügyintézőt a HIK vezetője írásban jelöli ki, és erről a KR MÜIG vezetőjét írásban értesíti.
4. A kijelölt ügyintéző a formaruházatot átadás-átvételi jegyzőkönyvvel adja át a jogosult részére, aki aláírásával igazolja az átvétel tényét és időpontját. A jogosultak részére kiadott és visszavett formaruházati termékekről a kijelölt ügyintéző naprakész nyilvántartást vezet.
5. A formaruházat egyes darabjainak eszmei viselési idejét a Melléklet tartalmazza. A formaruházat viselési idejének számítása a tényleges ellátás napjától veszi kezdetét.
6.6 A formaruházattal történő ellátást a KR MÜIG a tényleges szükséglet alapján évente tervezi.
6/A.7 A kiadott új formaruházat értékét 100%-ban, míg a viselési idő utolsó napján és azt követően 20%-ban kell megállapítani.
7.8 Amennyiben a KR MÜIG a jogosultság megszűnése miatt leadott formaruházatot – az egészségügyi szempontokra is figyelemmel, így különösen megfelelő tisztítás és fertőtlenítés után – rendeltetésszerű használatra alkalmasnak minősíti, azt a személyi állomány ellátására, a viselési idő arányos csökkentésével fel kell használni.
8.9 A jogosult formaruházatának – a viselési időn túli elhasználódása miatt történő – cseréjét a KR MÜIG a saját raktári készlete terhére térítésmentesen biztosítja.
9.10 Az ellátás helyzetéről, a kijelölt ügyintéző részére átadott formaruházatokról a KR MÜIG naprakész nyilvántartást vezet.
10. A jogosulttal szemben kárigény érvényesíthető, ha a jogosult
a)11 a jogosultsága megszűnésekor a formaruházattal – a klumpa kivételével – nem tud elszámolni;
b) csere iránti igénye – a jogosult hibájából – a viselési idő lejárta előtt merül fel.
11.12 A kárigény mértéke – a termék, tárgyévi árjegyzékben meghatározott értékét alapulvéve – a formaruházati cikk beszerzési ára 80%-ának a fennmaradó viselési időre számított arányos része, valamint a 20% maradványérték összege. Amennyiben a viselési idő már lejárt, a kár mértéke a termékek tárgyévi árjegyzékben feltüntetett árának 20%-a.
12.13 Mellőzni kell a kárigény érvényesítését, ha a formaruházat viselési idő lejártát megelőző cseréjére méltányolandó okból van szükség.
13.14
14. A formaruházattal kapcsolatban a jogosult munkaszerződésében meg kell határozni:
a) a formaruházati ellátásra való jogosultságát;
b) a jogosultság megszűnésének eseteit;
c) azt, hogy a formaruházat csak munkaidőben viselhető, egyéb esetekben a viselése – a munkába járást kivéve – tilos;
d)15 azt, hogy a lejárt viselési idejű formaruházatot – a klumpa kivételével – a jogosultság megszűnésekor, illetve csere esetén le kell adni, ennek elmulasztása esetén a jogosulttal szemben kárigény érvényesíthető;
e)16 azt, hogy a le nem járt viselési idejű formaruházatot – a klumpa kivételével – a jogosultság megszűnésekor le kell adni, és ennek elmulasztása esetén, valamint ha a csere iránti igénye – a jogosultnak felróható okból – a viselési idő lejárta előtt merül fel, a munkáltató kártérítésre kötelezheti.
3. Záró rendelkezések
15. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
16. A formaruházatot a jogosultak részére 2015. január 1-jétől kell biztosítani.
17.17
18.18
19.19
20.20

Melléklet a 45/2014. (XII. 23.) ORFK utasításhoz21

A Hívásfogadó Központ munkaviszony keretében foglalkoztatott,
műszak- és csoportvezetői (supervisori), valamint 112-es hívásfogadói (operátori) állománya formaruházati cikkösszetétele és viselési ideje
1. Férfi formaruházat

Sorszám

Megnevezés

Mennyiségi
egység

Alapellátás mennyisége

Eszmei viselési idő
1 db vagy pár/hónap

1.

Teniszing, királykék

db

3

18

2.

Farmernadrág (férfi)

db

2

24

3.

Öv

db

1

48

4.

Klumpa (férfi)

pár

1

24

5.

ESR 112 tépőzáras felirat

db

3

18

2. Női formaruházat

Sorszám

Megnevezés

Mennyiségi
egység

Alapellátás mennyisége

Eszmei viselési idő
1 db vagy pár/hónap

1.

Teniszing, királykék*

db

3

18

2.

Farmernadrág (női)

db

2

24

3.

Öv

db

1

48

4.

Klumpa (női)

pár

1

24

5.

ESR 112 tépőzáras felirat

db

3

18

*Megjegyzés: Az új felszerelőknek alapellátásként, a már állományban lévőknek – az eszmei kihordási idő lejárta után – utánpótlásként adható ki.
1

Az utasítást a 43/2018. (VIII. 7.) ORFK utasítás 78. pont d) alpontja hatályon kívül helyezte 2018. szeptember 1. napjával.

2

Az 1. pont b) alpontja a 25/2016. (X. 6.) ORFK utasítás 81. pontjával megállapított szöveg.

3

Az 1. pont c) alpontja a 21/2016. (IX. 15.) ORFK utasítás 1. pontjával megállapított szöveg.

4

A 2. pont a 21/2016. (IX. 15.) ORFK utasítás 7. pontja szerint módosított szöveg.

5

A 3. pont a 21/2016. (IX. 15.) ORFK utasítás 7. pontja szerint módosított szöveg.

6

A 6. pont a 21/2016. (IX. 15.) ORFK utasítás 7. pontja szerint módosított szöveg.

7

A 6/A. pontot a 21/2016. (IX. 15.) ORFK utasítás 2. pontja iktatta be.

8

A 7. pont a 21/2016. (IX. 15.) ORFK utasítás 7. pontja szerint módosított szöveg.

9

A 8. pont a 21/2016. (IX. 15.) ORFK utasítás 7. pontja szerint módosított szöveg.

10

A 9. pont a 21/2016. (IX. 15.) ORFK utasítás 7. pontja szerint módosított szöveg.

11

A 10. pont a) alpontja a 21/2016. (IX. 15.) ORFK utasítás 3. pontjával megállapított szöveg.

12

A 11. pont a 21/2016. (IX. 15.) ORFK utasítás 4. pontjával megállapított szöveg.

13

A 12. pont a 21/2016. (IX. 15.) ORFK utasítás 5. pontjával megállapított szöveg.

14

A 13. pontot a 21/2016. (IX. 15.) ORFK utasítás 11. pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 14. pont d) alpontja a 21/2016. (IX. 15.) ORFK utasítás 6. pontjával megállapított szöveg.

16

A 14. pont e) alpontja a 21/2016. (IX. 15.) ORFK utasítás 6. pontjával megállapított szöveg.

17

A 17. pontot a 19. pont hatályon kívül helyezte.

18

A 18. pontot a 20. pont hatályon kívül helyezte.

19

A 19. pont ugyanezen pont alapján hatályát vesztette.

20

A 20. pont ugyanezen pont alapján hatályát vesztette.

21

A melléklet a 21/2016. (IX. 15.) ORFK utasítás 8–9. pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére