• Tartalom

50/2014. (IV. 29.) VM rendelet

50/2014. (IV. 29.) VM rendelet

az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2014. évi finanszírozásának szabályairól1

2016.01.01.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. A pénzügyi hozzájárulás igénybevételének általános szabályai

1. § E rendelet alkalmazásában

1. állattartó: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely) az állat ellátásáért és felügyeletéért felelős állandó vagy ideiglenes jelleggel;

2. baromfiállományból való hatósági mintavétel: zoonózist okozó egyes szalmonellák elleni gyérítési program keretében a baromfiállomány környezetéből való mintavétel a hatóság által;

3. tárgyfélév: az adott naptári év féléve;

4. tárgynegyedév: az adott naptári év negyedéve;

5. végrehajtási időszak: a 2014. január 1-je és 2014. december 31-e közötti időszak;

6. vizsgálat: kórokozó jelenlétének vagy hiányának, a patológiás folyamatnak vagy egy adott kórokozóra való hajlamnak laboratóriumi körülmények között, egy mintán való kimutatása, diagnosztizálása, illetve értékelése.

2. § A 2013/722/EU bizottsági végrehajtási határozatnak megfelelően, az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 2009. május 25-i 2009/470/EK tanácsi határozat szerint, az alábbi célterületeken vehető igénybe pénzügyi hozzájárulás:

a) a Gallus gallus tenyész-, tojó- és brojlercsirke-állományokban, valamint a pulykaállományokban (Meleagris gallopavo) előforduló szalmonellózis (zoonózist okozó szalmonella),

b) a klasszikus sertéspestis,

c) a baromfiban és a vadon élő madarakban előforduló madárinfluenza,

d) a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak (TSE), szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalma (BSE) és súrlókór,

e) a veszettség felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló éves és többéves nemzeti programok.

3. § A pénzügyi hozzájárulás forrása a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 1. melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Uniós programok kiegészítő támogatása alcím, 9. Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása jogcímcsoporton előirányzott összeg, valamint az Európai Unió általános költségvetésének terhére a 2013/722/EU bizottsági végrehajtási határozat alapján a 2. § szerinti célterületek finanszírozására biztosított pénzösszeg.

4. § (1) A jogosultság mértékét alátámasztó számlákon és egyéb bizonylatokon (a továbbiakban együtt: számla) szereplő összegekhez abban az esetben nyújtható pénzügyi hozzájárulás, amennyiben a számla teljesítési dátuma a végrehajtási időszakra esik, de a számla nem az adott tárgyidőszakot követően keletkezett. A pénzügyi hozzájárulás folyósítására a 10. § (2) bekezdése esetén csak pénzügyileg teljesített számla esetében kerülhet sor.

(2) A pénzügyi hozzájárulás alapja a pénzügyileg teljesített számlán szereplő költségek általános forgalmi adót és egyéb adót nem tartalmazó összege.

5. § (1) A pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmet (a továbbiakban: kérelem) – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) és a 10. § (2) bekezdésben meghatározott alcélterület esetében a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség negyedévente egy alkalommal, postai úton vagy személyesen, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített és a honlapján közzétett, 2. melléklet szerinti adattartalmú nyomtatványon, a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig, első alkalommal 2014. május 30-ig nyújthatja be az MVH-hoz.

(2)2 A 7. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott alcélterületek esetében a kérelmet az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalok (a továbbiakban: megyei kormányhivatal) havonta egy alkalommal, a tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig, míg a január, február, március és április hónapokra vonatkozóan 2014. június 16-ig nyújthatják be az (1) bekezdésben foglaltak szerint.

(3) A 7. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott alcélterületek esetében a kérelmet a megyei kormányhivatalok és a NÉBIH két alkalommal, 2014. év első félévére vonatkozóan 2014. július 31., a második félévre vonatkozóan 2015. január 31. napjáig nyújthatják be az (1) bekezdésben foglaltak szerint.

(3a)3 A 10. § (2) bekezdésében meghatározott alcélterület esetében a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség a támogatási keret kimerülése miatt be nem nyújtott támogatási igényét 2016. január 4–31. között egy alkalommal, postai úton vagy személyesen az MVH által rendszeresített és a honlapján közzétett, az 50/2015. (VIII. 17.) FM rendelet 2. melléklete szerinti adattartalmú nyomtatványon nyújthatja be az MVH-hoz.

(4) A 8. § (5) bekezdésében és a 9. § (4) bekezdésében meghatározott alcélterületek esetében a kérelmet a megyei kormányhivatalok két alkalommal, 2014. év első félévére vonatkozóan 2014. július 31., a második félévre vonatkozóan 2015. január 31.napjáig nyújthatják be az (1) bekezdésben foglaltak szerint.

(5) Az MVH a kérelmeket azok beérkezési sorrendje szerint bírálja el. Hiányosan vagy hibásan benyújtott kérelmek esetén az elbírálás sorrendjét a maradéktalan hiánypótlás beérkezése határozza meg.

(6) Ha az adott célterületre egy napon beérkezett támogatási igény meghaladja a még rendelkezésre álló keretet, az MVH egységes visszaosztást végez. Ennek során az MVH az adott napon beérkezett összes jogos igény és a felosztható keret arányosításával kapott együttható alkalmazásával állapítja meg a folyósítható hozzájárulás összegét.

(7) Az MVH minden hónap utolsó napjáig tájékoztatja az agrárpolitikáért felelős minisztert és a NÉBIH-et, valamint elektronikus úton a megyei kormányhivatalokat a megelőző hónapban jóváhagyott támogatási kérelmek összegéről és a keret kihasználtságáról. Az MVH haladéktalanul tájékoztatja az agrárpolitikáért felelős minisztert a támogatási keret kimerüléséről.

(8)4 Az adott célterületre meghatározott keret megemelése esetén a keret kimerülése miatt korábban meghozott elutasítást vagy visszaosztást tartalmazó döntéseket a keretösszeget módosító miniszteri rendelet hatálybalépését követő 10 munkanapon belől az MVH hivatalból felülvizsgálja.

6. § (1) A kérelem jóváhagyását követően – a forrás rendelkezésre állása esetén – a jóváhagyott összeg a kérelmezőnek harminc napon belül az ügyfél-nyilvántartási rendszerbe bejelentett fizetési számlájára kerül átutalásra. Amennyiben a forrás nem áll rendelkezésre, a harminc napos határidő azon a napon kezdődik, amikor a forrás az MVH-nál rendelkezésre áll.

(2) Az euróban meghatározott pénzügyi hozzájárulást az MVH forintban fizeti ki. Az euró-forint átváltás az Európai Központi Bank által közzétett, e rendelet hatálybalépésének napján érvényes középárfolyamon történik.

(3)5 Ha a költségtérítés igénylésére vonatkozó feltételek teljesítésének helyszíni ellenőrzése során az állattartónál a NÉBIH vagy a megyei kormányhivatal a költségtérítés kifizetését követően megállapítja, hogy az állattartó a feltételeket nem teljesíti, akkor az állattartó részére a végrehajtási időszakban az adott célterületre kifizetett teljes összeg jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

2. A pénzügyi hozzájárulás igénybevételének részletes szabályai

7. § (1) A szalmonellózis tekintetében a pénzügyi hozzájárulás a 2013/722/EU bizottsági végrehajtási határozat 6. cikkével elfogadott nemzeti program szerinti baromfiállományokból történő hatósági mintavétel költségeire, az ennek keretében elvégzett bakteriológiai vizsgálatok, antimikrobiális gátló hatásra irányuló vizsgálatok és a szerotipizálás költségeire, a felszámolásra került állatok értékéért az állattartó részére fizetendő kárenyhítésre, az oltóanyagok beszerzésére, valamint a fertőtlenítés hatékonyságának ellenőrzésére végzett hatósági laboratóriumi vizsgálatok költségeire vehető igénybe. A keretösszeg a végrehajtási időszakra összesen 3 880 000 EUR-nak megfelelő forintösszeg.

(2)6 A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére a NÉBIH jogosult 75 500 EUR-nak megfelelő forint keretösszegig:

a) a hatósági mintavétel keretében végzett bakteriológiai vizsgálatok és szerotipizálások;

b) a hatósági mintavétel keretében a fertőtlenítés hatékonyságának ellenőrzésére végzett bakteriológiai vizsgálatok;

c) a szalmonellafertőzöttség szempontjából vizsgált állományokból származó madarak szöveteiben antimikrobiális anyagok vagy a baktériumok szaporodását gátló hatások kimutatására végzett vizsgálatok

költségei tekintetében.

(3) A pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költségek 100%-a, de a maximális átalányösszeg nem haladhatja meg:

a) bakteriológiai vizsgálat esetén vizsgálatonként a 18,19 EUR-nak,

b) szerotipizálás esetén vizsgálatonként a 38,38 EUR-nak,

c) fertőtlenítés hatékonyságának ellenőrzésére végzett vizsgálatra vizsgálatonként a 16,72 EUR-nak,

d) a szalmonellafertőzöttség szempontjából vizsgált állományokból származó madarak szöveteiben antimikrobiális anyagok kimutatására végzett vizsgálatok esetén vizsgálatonként a 3,43 EUR-nak

megfelelő forintösszeget.

(4)7 A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére az a) és b) pont esetében a megyei kormányhivatal, a c) pont esetében a megyei kormányhivatal és a NÉBIH jogosult 3 804 500 EUR-nak megfelelő forint keretösszegig:

a) az állattartónak a megyei kormányhivatal által a fertőzött tojó- vagy tenyészállomány felszámolása érdekében elrendelt állatleölés (leöletés) vagy elkülönített vágás, tojásártalmatlanítás vagy nem keltetett tenyésztojás hőkezelése következtében keletkezett kára enyhítéséhez,

b) az állattartónak a tenyész- és tojóállományokban a hatóság által jóváhagyott járványügyi intézkedési terve szerinti immunizáláshoz szükséges oltóanyagok beszerzési költségeinek, állományonként, szerotípusonként maximálisan kétszeri, azaz összesen négy vakcina költsége megtérítéséhez, illetve

c) a baromfiállományból való hatósági mintavételhez.

(5)8 A megyei kormányhivatalok a (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti pénzügyi hozzájárulást csak olyan állattartónak történt kifizetést követően igényelhetik, aki a NÉBIH által rendszeresített és a honlapján közzétett, az 1. melléklet szerinti adattartalmú kérelmet benyújtja a telephely szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz, és

a) eleget tett

aa) a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló miniszteri rendeletben meghatározott bejelentési kötelezettségének és

ab) a szalmonellózis elleni védekezés egyes szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglalt kötelezettségeinek,

b) nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy

ba) valamennyi állat-egészségügyi nyilvántartásba vételi, nyilvántartás vezetési és adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett,

bb) a (4) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a beszerzett oltóanyagot az állategészségügyi hatóság által jóváhagyott járványügyi intézkedési tervben leírtak szerint használja fel,

bc) nem áll csőd-, felszámolási, végrehajtási vagy végelszámolási eljárás alatt, vagy természetes személy esetében nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt, és

bd) nincs köztartozása, továbbá

c) csatolja az adott naptári hónapra vonatkozóan egy alkalommal, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig, január-február-március-április hónapra vonatkozóan 2014. május 30-ig az oltóanyag beszerzésének költségeit igazoló bizonylatoknak (számlák, kifizetést igazoló bizonylatok) a számla kiállítója vagy közjegyző által hitelesített másolati példányait és az oltóanyag felhasználását igazoló bizonylatok másolati példányait.

(6) Az állattartónak a levágott vagy leselejtezett állatok, illetve az ártalmatlanított vagy hőkezelt, nem keltetett tojások után járó összeg nem haladhatja meg az állatnak a közvetlenül a levágás vagy leselejtezés előtti piaci értékét, illetve a tojásoknak közvetlenül az ártalmatlanítás vagy a nem keltetett tojások hőkezelés előtti piaci értékét. Az összegből le kell vonni továbbá a maradványértéket a levágott állatok, illetve a hőkezelt, nem keltetett tojások esetében.

(7) A megyei kormányhivatalok a (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti pénzügyi hozzájárulást csak olyan állattartónak történt kifizetést követően igényelhetik, amelyek esetében az (5) és (6) bekezdésben leírtak alapján megállapította a költségtérítés összegét a (9) bekezdésben foglaltakra tekintettel.

(8) A (4) bekezdés c) pontjában foglalt hatósági mintavétel esetén a pénzügyi hozzájárulás igénybevételére

a) a megyei kormányhivatal jogosult, ha a mintavételt hatósági állatorvos végzi,

b) a NÉBIH jogosult, ha a mintát jogosult állatorvos veszi, és a jogosult állatorvos a NÉBIH részére számlát állít ki a mintavétel költségéről.

(9) A pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költségek 100%-a, de maximális összege átlagosan nem haladhatja meg

a) felszámolt Gallus gallus tenyész-állományokért nyújtott kárenyhítésre madaranként a 8 EUR-nak,

b) felszámolt Gallus gallus tojó-állományokért nyújtott kárenyhítésre madaranként a 4,40 EUR-nak,

c) felszámolt Meleagris gallopavo tenyészpulyka-állományokért nyújtott kárenyhítésre madaranként a 24 EUR-nak,

d) Gallus gallus tenyészbaromfi keltető tojásai esetén ártalmatlanított keltető tojásonként a 0,40 EUR-nak,

e) Gallus gallus étkezési tojásai esetén ártalmatlanított étkezési tojásonként a 0,08 EUR-nak,

f) Meleagris gallopavo tenyészpulykák keltető tojásai esetén ártalmatlanított keltető tojásonként a 0,80 EUR-nak,

g) oltóanyag beszerzésére adagonként a 0,1 EUR-nak,

h) baromfiállományokból való mintavétel esetén állományonként, mintavételenként az 5,97 EUR-nak

megfelelő forintösszeget.

(10) A pénzügyi hozzájárulás kifizetése iránti kérelemhez csatolni kell a tárgyidőszakban a kapcsolódó költségeket igazoló számlákról készült, a 3. melléklet szerinti adattartalmú összesítő kimutatást.

(11) E § alkalmazásában a számlák teljesítési dátuma a (9) bekezdés g) pontja esetében a vakcina beadásának, illetve felhasználásának időpontja, a (9) bekezdés a)-f) pontja tekintetében pedig a felszámolás, illetve ártalmatlanítás időpontja.

8. § (1) A klasszikus sertéspestis tekintetében a pénzügyi hozzájárulás a 2013/722/EU bizottsági végrehajtási határozat 7. cikkével elfogadott nemzeti program szerinti, a vaddisznók virológiai és szerológiai vizsgálatainak, valamint a mintavétel költségeire vehető igénybe. A keretösszeg a végrehajtási időszakra 80 000 EUR-nak megfelelő forintösszeg.

(2)9 A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére a NÉBIH jogosult 50 500 EUR keretösszegig a laboratóriumi vizsgálatok költségei tekintetében.

(3) A pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költségek 100%-a, de a maximális átalányösszeg nem haladhatja meg:

a) ELISA tesztenként a 3,38 EUR-nak,

b) PCR tesztenként a 19,01 EUR-nak,

c) vírusizolálás esetén vizsgálatonként a 24,95 EUR-nak

megfelelő forintösszeget.

(4) A pénzügyi hozzájárulás kifizetését igénylő kérelemhez csatolni kell a tárgyidőszakban a kapcsolódó költségeket igazoló számlákról készült, a 3. melléklet szerinti adattartalmú összesítő kimutatást.

(5)10 A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére a megyei kormányhivatal jogosult 29 500 EUR-nak megfelelő forint keretösszegig a vadászatra jogosult vaddisznóból történő mintavétel során keletkezett költségei megtérítéséhez.

(6) A pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költségek 100%-a, de a maximális átalányösszeg nem haladhatja meg mintavételenként vaddisznó esetében állatonként az 5 EUR-nak megfelelő forintösszeget. Költségként az elhullott vaddisznók tetemeinek összegyűjtéséért vagy az állatok kilövéséért, továbbá az állatoknak vagy a belőlük levett mintáknak a hatóságok számára történő átadásáért fizetett költség számolható el, ha a vadászatra jogosult a megyei kormányhivatal részére számlát állít ki a mintavétel költségéről.

(7) A megyei kormányhivatalok az (5) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulást csak olyan mintavevőnek történt kifizetés után igényelhetik, ahol a NÉBIH vizsgálatra alkalmasnak minősítette a levett mintákat, valamint a mintavevő vadászatra jogosult benyújtja az adott naptári félévre vonatkozóan egy alkalommal, a tárgyfélévet követő hónap 15. napjáig a mintavétel költségeit igazoló bizonylatoknak (számlák, kifizetést igazoló bizonylatok) a számla kiállítója vagy közjegyző által hitelesített másolati példányait a megyei kormányhivataloknak. A vadászatra jogosultnak a számlához csatolni kell a NÉBIH által kiadott éves klasszikus sertéspestismonitoring programban előírt, a mintavevő által aláírt mintaazonosító lapok másolatait.

9. § (1) A madárinfluenza tekintetében a pénzügyi hozzájárulás a 2013/722/EU bizottsági végrehajtási határozat 9. cikkével elfogadott nemzeti program szerinti felmérési programok laboratóriumi vizsgálatainak költségeire, valamint a házi és a vadon élő madarakból történő mintavétel költségeire vehető igénybe. A keretösszeg a végrehajtási időszakra 320 000 EUR-nak megfelelő forintösszeg.

(2) A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére a NÉBIH jogosult 296 000 EUR-nak megfelelő forint keretösszegig.

(3) A pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költségek 100%-a, de a maximális átalányösszeg nem haladhatja meg:

a) ELISA tesztenként a 3,26 EUR-nak,

b) agargél-immundiffúziós (AGID) próbánként az 1,80 EUR-nak,

c) H5/H7 altípusokra -HAG-próbára vizsgálatonként a 9,64 EUR-nak,

d) vírusizolációs próbára vizsgálatonként a 37,87 EUR-nak, valamint

e) PCR vizsgálatra vizsgálatonként a 19,74 EUR-nak

megfelelő forintösszeget.

(4) A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére a megyei kormányhivatalok jogosultak 24 000 EUR-nak megfelelő forint keretösszegig:

a) a szolgáltató állatorvos tenyésztett baromfiból való mintavétel során keletkezett költségei megtérítéséhez,

b) a vadászatra jogosult megbízottjának vagy a szolgáltató állatorvos vadmadárból történő mintavétel során keletkezett költségei megtérítéséhez.

(5) A pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költségek 100%-a, de a maximális átalányösszeg nem haladhatja meg:

a) tenyésztett baromfi mintavételezésére mintánként az 1,19 EUR-nak,

b) vadmadarak mintavételezésére állatonként az 5 EUR-nak

megfelelő forintösszeget. Költségként a tenyésztett baromfi esetén a levett mintáknak a hatóságok számára történő átadásáért, vadmadarak esetén az elhullott vadmadarak tetemeinek összegyűjtéséért, továbbá a vadmadaraknak vagy a belőlük levett mintáknak a hatóságok számára történő átadásáért fizetett költség vehető figyelembe. A szolgáltató állatorvos, illetve a vadászatra jogosult (e § vonatkozásában a továbbiakban együtt: mintavevő) a megyei kormányhivatal részére számlát állít ki a mintavétel költségéről.

(6) A megyei kormányhivatalok a (4) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulást csak olyan mintavevőnek történt kifizetés után igényelhetik, ahol a NÉBIH vizsgálatra alkalmasnak minősítette a levett mintákat, valamint a mintavevő benyújtja az adott naptári félévre vonatkozóan egy alkalommal, a tárgyfélévet követő hónap 15. napjáig a mintavétel költségeit igazoló bizonylatoknak (számlák, kifizetést igazoló bizonylatok) a számla kiállítója vagy közjegyző által hitelesített másolati példányait a megyei kormányhivataloknak. A vadászatra jogosultnak és a szolgáltató állatorvosnak a számlához csatolni kell a NÉBIH által kiadott éves madárinfluenza monitoring programban előírt, a mintavevő által aláírt mintaazonosító lapok másolatait.

(7) A pénzügyi hozzájárulás kifizetését igénylő kérelemhez csatolni kell a tárgyidőszakban a kapcsolódó költségeket igazoló számlákról készült, a 3. melléklet szerinti adattartalmú összesítő kimutatást.

10. § (1) A TSE (BSE és súrlókór) tekintetében a pénzügyi hozzájárulás a 2013/722/EU bizottsági végrehajtási határozat 10. cikkével elfogadott nemzeti programok szerinti gyorstesztek, a megerősítő- és diszkriminatív elsődleges molekuláris vizsgálatok költségeire, valamint a genotípus vizsgálatok költségére vehető igénybe. A keretösszeg a végrehajtási időszakra 660 000 EUR-nak megfelelő forintösszeg.

(2)11 A genotípus vizsgálatok esetében a pénzügyi hozzájárulás igénybevételére a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség jogosult 131 175 EUR-nak megfelelő forint keretösszegig.

(3)12 A gyorstesztek, a megerősítő- és a diszkriminatív elsődleges molekuláris vizsgálatok esetében a pénzügyi hozzájárulás igénybevételére a NÉBIH jogosult, 528 825 EUR-nak megfelelő forint keretösszegig.

(4) A pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költségek 100%-a, de a maximális átalányösszeg nem haladhatja meg:

a) egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2001. május 22-i 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 999/2001/EK rendelet) 12. cikk (2) bekezdésében és a III. melléklet A. fejezet I. rész 2.1. és 3. pontjában meghatározott követelmények teljesítése érdekében a szarvasmarhafélék esetében elvégzett gyorstesztekre gyorstesztenként a 7,40 EUR-nak,

b) a 999/2001/EK rendelet III. melléklet A. fejezet I. rész 2.2. pontjában meghatározott követelmények teljesítése érdekében az egyes tagállamok éves BSE-ellenőrzési programjaik felülvizsgálatára történő felhatalmazásáról szóló, 2009. szeptember 28-i 2009/719/EK bizottsági határozat mellékletében nem szereplő tagállamokból vagy harmadik országokból származó szarvasmarhafélékre vonatkozó programok keretében a szarvasmarhafélék esetében elvégzett gyorstesztekre gyorstesztenként a 7,40 EUR-nak,

c) juh- és kecskefélék esetében a 999/2001/EK rendelet 12. cikk (2) bekezdésében, III. melléklet A. fejezet II. rész 5. pontjában és VII. mellékletében meghatározott követelményeknek megfelelő gyorsteszt vizsgálatokra és a 999/2001/EK rendelet III. melléklet A. fejezet II. rész 2. és 3. pontjában meghatározott minimumkövetelmények teljesítéséhez szükséges mennyiségben gyorsteszt vizsgálatokra gyorstesztenként a 7,40 EUR-nak,

d) a 999/2001/EK rendelet X. melléklet C. fejezet 3.2. bekezdés c) pont i. alpontjának megfelelően végzett elsődleges molekuláris megkülönböztető vizsgálatokra vizsgálatonként a 194 EUR-nak,

e) a 999/2001/EK rendelet X. melléklet C. fejezetében említett megerősítő tesztekre – gyorstesztek kivételével – tesztenként átlagosan legfeljebb az 50 EUR-nak,

f) genotipizálási vizsgálatokra vizsgálatonként átlagosan legfeljebb a 15 EUR-nak

megfelelő forintösszeget.

(5) A pénzügyi hozzájárulás kifizetését igénylő kérelemhez csatolni kell a tárgyidőszakban a kapcsolódó költségeket igazoló számlákról készült, a 3. melléklet szerinti adattartalmú összesítő kimutatást.

11. § (1) A veszettség tekintetében a pénzügyi hozzájárulás a 2013/722/EU bizottsági végrehajtási határozat 11. cikkével elfogadott nemzeti program szerinti laboratóriumi vizsgálatok, a veszettség antigénjének vagy antitestjeinek kimutatására végzett laboratóriumi vizsgálatok, a veszettségvírus izolálása és karakterizálása, biomarker kimutatása és a vakcinát tartalmazó csalétkek titrálása, valamint az oltóanyag beszerzési és kihelyezési költségeire vehető igénybe. A keretösszeg a végrehajtási időszakra 2 657 667 EUR-nak megfelelő forintösszeg.

(2) A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére a NÉBIH jogosult.

(3) A pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költségek 100%-a, de maximális összege átlagosan nem haladhatja meg

a) szerológiai vizsgálatonként a 15,24 EUR-nak,

b) fluoreszkáló ellenanyagpróbára (FAT) vizsgálatonként a 13,09 EUR-nak,

c) orális csalétekvakcina beszerzése esetében csalétkenként legfeljebb a 0,80 EUR-nak,

d) orális csalétekvakcina kihelyezése esetében csalétkenként legfeljebb a 0,47 EUR-nak,

e) vadon élő állatok átadása a hatóságoknak laboratóriumi vizsgálatok végzése céljából állatonként legfeljebb a 23,33 EUR-nak,

f) biomarker (tetraciklin csontból való) kimutatására szolgáló tesztek esetében tesztenként legfeljebb a 10 EUR-nak,

g) veszettségvírus izolálása és karakterizálása pozitív veszettségi mintákon, vizsgálatonként legfeljebb a 40 EUR-nak,

h) vírust tartalmazó csalétekvakcina-minták titrálása esetében vizsgált csalétekvakcina-mintánként legfeljebb a 100 EUR-nak

megfelelő forintösszeget.

(4) A pénzügyi hozzájárulás kifizetését igénylő kérelemhez csatolni kell a tárgyidőszakban a kapcsolódó költségeket igazoló számlákról készült, a 3. melléklet szerinti adattartalmú összesítő kimutatást.

3. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 15. § 2014. augusztus 1-jén lép hatályba.

13. § Ez a rendelet a tagállamok által 2014-re és az azt követő évekre benyújtott, egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló éves és többéves programok, valamint az azokhoz nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulás jóváhagyásáról szóló, 2013. november 29-i 2013/722/EU bizottsági végrehajtási határozat 6., 7. és 9–11. cikkének a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

14. §13

15. §14

1. melléklet az 50/2014. (IV. 29.) VM rendelethez

KÉRELEM
Az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2014. évi finanszírozásának szabályairól szóló
50/2014. (IV. 29.) VM rendelet alapján a baromfi állományokban előforduló szalmonellózis ellen való védekezésre irányuló nemzeti programokhoz kapcsolódó költségtérítés igénybevételére vonatkozó kérelem adattartalma és a csatolandó mellékletek
    1.    Az ügyfél azonosító adatai
Az ügyfél nyilvántartási száma
    2.    Az állatállomány adatai
2.1.    Tenyészetkód
2.2.    Faj megjelölése (házityúk vagy pulyka)
2.3.    Hasznosítási irány megjelölése (tenyész-, tojóállomány)
2.4.    Immunizálás esetén a felhasznált vakcina adatai (megnevezése, mennyisége, gyártási száma)
2.5.    Az állomány felszámolása vagy elkülönített vágása esetén
2.5.1.    Levágatott vagy leölt egyedszám (db), megsemmisített tojás (db)
2.5.2.    A levágást végző vágóhíd tenyészetkódja vagy a leölést végző adatai, tojások ártalmatlanítását végző üzem adatai
2.5.3.    A megsemmisítést, felszámolást vagy az elkülönített vágást megelőző forgalmi korlátozást elrendelő határozat száma
    3.    Nyilatkozat
a)    arról, hogy az állattartó eleget tesz a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló miniszteri rendeletben meghatározott bejelentési kötelezettségének,
b)    arról, hogy az állattartó eleget tesz a szalmonellózis elleni védekezés egyes szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglalt kötelezettségeinek,
c)    arról, hogy az állattartó valamennyi állat-egészségügyi nyilvántartásba vételi, nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett,
d)    arról, hogy az állattartó a kérelem benyújtásakor nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, vagy természetes személy esetében nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt, valamint
e)    arról, hogy az állattartónak kérelem benyújtásakor nincs köztartozása.
    4.    Keltezés, igénylő (cégszerű) aláírása
    5.    Csatolandó mellékletek:
5.1.    A vágóhíd telephelye szerint illetékes megyei kormányhivatal igazolása az állomány felszámolása vagy elkülönített vágása esetén arról, hogy a 2. pont szerinti szalmonellózissal fertőzött állományból hány db állatot és mikor vágtak le. (BIR szállítólevél kódja), illetve a tojások ártalmatlanítását végző üzem telephelye szerinti illetékes megyei kormányhivatal igazolása, hogy a 2. pont szerinti szalmonellózissal fertőzött állományból hány db tojást ártalmatlanítottak.
5.2.    megyei kormányhivatal megnevezése, az ügyirat iktatószáma, keltezés, igazgató főállatorvos aláírása.

2. melléklet az 50/2014. (IV. 29.) VM rendelethez

PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS IRÁNTI KÉRELEM
adattartalma
az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2014. évi finanszírozásának szabályairól szóló
50/2014. (IV. 29.) VM rendelet alapján igényelhető pénzügyi hozzájáruláshoz
1.    Az ügyfél azonosító adatai
Az ügyfél-azonosító szám
2.    Az igényelt pénzügyi hozzájárulás megjelölése az alábbi táblázat szerint:

 

 

A

B

C

 

 

Célterületek

Alcélterületek

Igényelt pénzügyi
hozzájárulás összege
(Ft)

 

1.

a Gallus gallus tenyészállományokban előforduló szalmonellózis

1.1. az állattartó állategészségügyi programja szerinti immunizáláshoz szükséges oltóanyagok beszerzésének költségei

 

 

1.2.1.1. az állattartónál a fertőzött állomány felszámolása miatt keletkezett leölt és ártalmatlanított állatok utáni kár enyhítésére

 

 

1.2.1.2. az állattartónál a fertőzött állomány felszámolása miatt keletkezett hőkezelt állatok utáni kár enyhítésére

 

 

1.2.2.1. az állattartónál a fertőzött állomány felszámolása miatt keletkezett ártalmatlanított keltető tojások utáni kár enyhítésére

 

 

1.2.2.2. az állattartónál a fertőzött állomány felszámolása miatt keletkezett hőkezelt keltető tojások utáni kár enyhítésére

 

 

1.3. a fertőtlenítés hatékonyságának hatósági ellenőrzésének laboratóriumi költségei

 

 

1.4. szalmonellafertőzöttség szempontjából vizsgált állományokból származó madarak szöveteiben antimikrobiális anyagok kimutatására végzett vizsgálatok költségei

 

 

1.5. bakteriológiai laboratóriumi vizsgálatok elvégzésének költségei

 

 

1.6. szerotipizálási laboratóriumi vizsgálatok elvégzésének költségei

 

 

1.7. mintavétel költségei állományonként

 

 

2.

a Gallus gallus tojóállományokban előforduló szalmonellózis

2.1. az állattartó állategészségügyi programja szerinti immunizáláshoz szükséges oltóanyagok beszerzésének költségei

 

 

2.2.1.1. az állattartónál a fertőzött állomány felszámolása miatt keletkezett leölt és ártalmatlanított állatok utáni kár enyhítésére

 

 

2.2.1.2. az állattartónál a fertőzött állomány felszámolása miatt keletkezett hőkezelt állatok utáni kár enyhítésére

 

 

2.2.2. az állattartónál a fertőzött állomány felszámolása miatt keletkezett ártalmatlanított étkezési tojások utáni kár enyhítésére

 

 

2.3. a fertőtlenítés hatékonyságának hatósági ellenőrzésének laboratóriumi költségei

 

 

2.4. szalmonellafertőzöttség szempontjából vizsgált állományokból származó madarak szöveteiben antimikrobiális anyagok kimutatására végzett vizsgálatok költségei

 

 

2.5. bakteriológiai laboratóriumi vizsgálatok elvégzésének költségei

 

 

2.6. szerotipizálási laboratóriumi vizsgálatok elvégzésének költségei

 

 

2.7. mintavétel költségei állományonként

 

 

3.

a Gallus gallus brojlercsirke állományokban előforduló szalmonellózis

3.1. a fertőtlenítés hatékonyságának hatósági ellenőrzésének laboratóriumi költségei

 

 

3.2. szalmonellafertőzöttség szempontjából vizsgált állományokból származó madarak szöveteiben antimikrobiális kimutatására végzett vizsgálatok költségei

 

 

3.3. bakteriológiai laboratóriumi vizsgálatok elvégzésének költségei

 

 

3.4. szerotipizálási laboratóriumi vizsgálatok elvégzésének költségei

 

 

3.5. mintavétel költségei állományonként

 

 

4.

a Meleagris gallopavo tenyészállományokban előforduló szalmonellózis

4.1. az állattartó állategészségügyi programja szerinti immunizáláshoz szükséges oltóanyagok beszerzésének költségei

 

 

4.2.1.1. az állattartónál a fertőzött állomány felszámolása miatt keletkezett leölt és ártalmatlanított állatok utáni kár enyhítésére

 

 

4.2.1.2. az állattartónál a fertőzött állomány felszámolása miatt keletkezett hőkezelt állatok utáni kár enyhítésére

 

 

4.2.2.1. az állattartónál a fertőzött állomány felszámolása miatt keletkezett ártalmatlanított keltető tojások utáni kár enyhítésére

 

 

4.2.2.2. az állattartónál a fertőzött állomány felszámolása miatt keletkezett hőkezelt keltető tojások utáni kár enyhítésére

 

 

4.3. a fertőtlenítés hatékonyságának hatósági ellenőrzésének laboratóriumi költségei

 

 

4.4. szalmonellafertőzöttség szempontjából vizsgált állományokból származó madarak szöveteiben antimikrobiális kimutatására végzett vizsgálatok költségei

 

 

4.5. bakteriológiai laboratóriumi vizsgálatok elvégzésének költségei

 

 

4.6. szerotipizálási laboratóriumi vizsgálatok elvégzésének költségei

 

 

4.7. mintavétel költségei állományonként

 

 

5.

a Meleagris gallopavo hízópulyka állományokban előforduló szalmonellózis

5.1. a fertőtlenítés hatékonyságának hatósági ellenőrzésének laboratóriumi költségei

 

 

5.2. szalmonellafertőzöttség szempontjából vizsgált állományokból származó madarak szöveteiben antimikrobiális anyagok kimutatására végzett vizsgálatok költségei

 

 

5.3. bakteriológiai laboratóriumi vizsgálatok elvégzésének költségei

 

 

5.4. szerotipizálási laboratóriumi vizsgálatok elvégzésének költségei

 

 

5.5. mintavétel költségei állományonként

 

 

6.

a klasszikus sertéspestis

6..1. vaddisznókból származó minták ELISA vizsgálatainak költségei

 

 

6.2. vaddisznókból származó minták PCR vizsgálatainak költségei

 

 

6.3. vaddisznókból származó minták virológiai vizsgálatainak költségei

 

 

6.4. vaddisznó minta eljuttatása a hatóságnak (mintavétel költségei)

 

 

7.

a baromfikban és a vadon élő madarakban előforduló madárinfluenza

7.1.1. laboratóriumi vizsgálatok elvégzésének költségei (ELISA)

 

 

7.1.2. laboratóriumi vizsgálatok elvégzésének költségei (AGID)

 

 

7.1.3. laboratóriumi vizsgálatok elvégzésének költségei (HAG)

 

 

7.1.4. laboratóriumi vizsgálatok elvégzésének költségei (vírusizoláció)

 

 

7.1.5. laboratóriumi vizsgálatok elvégzésének költségei (PCR)

 

 

7.2.1. mintavétel költségei tenyésztett házi madarak esetén

 

 

7.2.2 vadmadár eljuttatása a hatóságnak (mintavétel költségei)

 

 

8.

fertőző szivacsos agyvelőbántalmak (TSE): szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalma (BSE) és surlókór

8.1. szarvasmarhafélék esetén gyorstesztek költségei elhullott, kényszervágott vagy klinikai tünetek miatt elkülönítetten levágott 24 hónaposnál idősebb egyedek esetén, valamint a 30 hónaposnál idősebb Romániából, Bulgáriából, Horvátországból vagy harmadik országból származó rendes vágott szarvasmarhafélék esetén

 

 

8.2. gyorstesztek költségei 18 hónaposnál idősebb juhok és kecskék esetén

 

 

8.3. megerősítő vizsgálatok költségei

 

 

8.4. diszkriminatív elsődleges molekuláris vizsgálatok költségei

 

 

8.5. genotípus vizsgálatok költségei

 

 

9.

a veszettség

9.1.orális vakcina beszerzési költségei

 

 

9.2 orális vakcina kihelyezési költségei

 

 

9.3. szerológia próbák költségei

 

 

9.4. biomarker (tetraciklin csontban való) kimutatására szolgáló tesztek költségei

 

 

9.5. veszettségvírus izolálása és karakterizálása

 

 

9.6. fluoreszkáló ellenanyagpróba (FAT) vizsgálatok költségei

 

 

9.7. vakcinát tartalmazó csalétkek titrálása

 

 

9.8. vadon élő állatok eljuttatása a hatóságnak (mintavétel költségei)

 

 

 

Összesen:

 

 

3.    A Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség esetében nyilatkozat arról, hogy az igénylő a kérelem benyújtásakor nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt.
4.    Ügyfél nyilatkozata arról, hogy
4.1.    Tudomásul veszi, hogy:
a)    az MVH-val a kapcsolattartás a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztés, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: MVH eljárási törvény) 28. § (1) bekezdése szerinti Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe bejelentett adatok alapján történik;
b)    az adatok megváltozása esetében az MVH eljárási törvény 29. § (1) bekezdése alapján a változást köteles az MVH felé tizenöt napon belül bejelenteni, és amennyiben ezen bejelentési kötelezettséget elmulasztja, az ebből adódó – az MVH eljárási törvény 29. § (5) bekezdésében, valamint 30/A. §-ában foglalt – jogkövetkezmények terhelik;
c)    a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és az egyéb fizetési kötelezettség adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, melyet az állami adóhatóság hajt be;
d)    amennyiben az intézkedésekkel kapcsolatban lejárt tartozása áll fenn, az MVH eljárási törvény 38. § (9) bekezdése alapján a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hatósági átutalási megbízását a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató végrehajtható okirat csatolása nélkül köteles teljesíteni, továbbá e nyilatkozat hiányában a kérelem az MVH eljárási törvény alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
4.2.    Nyilatkozik arról, hogy:
a)    a támogatási kérelmen és a mellékleteken feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek:
b)    a költségek ténylegesen felmerültek és a 2013/722/EU bizottsági végrehajtási határozat rendelkezései alapján támogatásra jogosultak;
c)    a felmerült költségeket igazoló pénzügyileg teljesített számlák rendelkezésére állnak.
5.    Keltezés, igénylő (cégszerű) aláírása
6.    Csatolandó melléklet: a tárgyidőszakban a kapcsolódó költségeket igazoló számlákról készült összesítő kimutatás.

3. melléklet az 50/2014. (IV. 29.) VM rendelethez

Összesítő kimutatás adatai a kapcsolódó költségeket igazoló számlákról*
Tárgyidőszak: … év … félév…. negyedév/hónap**

Számla azonosító száma

Számla teljesítési ideje

A számla által igazolt nettó költség (Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* „Számla” az 50/2014. (IV. 29.) VM rendelet 4. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében: a jogosultság mértékét alátámasztó számla és egyéb bizonylat.
** A megfelelő rész aláhúzandó.
Keltezés, igénylő (cégszerű) aláírása
1

A rendeletet az 50/2015. (VIII. 17.) FM rendelet 16. §-a hatályon kívül helyezte 2016. április 30. napjával.

2

Az 5. § (2) bekezdése az 50/2015. (VIII. 17.) FM rendelet 15. § (6) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 5. § (3a) bekezdését a 95/2015. (XII. 23.) FM rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

4

Az 5. § (8) bekezdését az 50/2015. (VIII. 17.) FM rendelet 15. § (1) bekezdése iktatta be.

5

A 6. § (3) bekezdése az 50/2015. (VIII. 17.) FM rendelet 15. § (6) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 7. § (2) bekezdése az 50/2015. (VIII. 17.) FM rendelet 15. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 7. § (4) bekezdése az 50/2015. (VIII. 17.) FM rendelet 15. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 7. § (5) bekezdés nyitó szövegrésze az 50/2015. (VIII. 17.) FM rendelet 15. § (6) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 8. § (2) bekezdése az 50/2015. (VIII. 17.) FM rendelet 15. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 8. § (5) bekezdése az 50/2015. (VIII. 17.) FM rendelet 15. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 10. § (2) bekezdése a 95/2015. (XII. 23.) FM rendelet 1. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 10. § (3) bekezdése a 95/2015. (XII. 23.) FM rendelet 1. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére