• Tartalom

53/2014. (IV. 29.) VM rendelet

53/2014. (IV. 29.) VM rendelet

egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2014.04.30.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében,

a 9. alcím tekintetében a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés f) pontjában,

a 16. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) és p) pontjában,

a 17. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) és h) pontjában,

a 18. alcím tekintetében az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 2., 3., 8., 13. alpontjában, valamint a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pont 7. alpontjában

kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a), b) és i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosítása

1. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet [a továbbiakban: 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet] a következő 9/C. §-sal egészül ki:

9/C. § Az ÁTK III. jogcím keretében támogatásra jogosult ügyfél a Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően a támogatott műveletet legkésőbb 2014. december 31. napjáig köteles megvalósítani.”

(2) A 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet a következő 19. §-sal egészül ki:

19. § Az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 53/2014. (IV. 29.) VM rendelettel [a továbbiakban: 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet] megállapított 9/C. §-t az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben, valamint a folyamatban lévő bírósági felülvizsgálati ügyekben is alkalmazni kell.”

2. Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosítása

2. § Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet [a továbbiakban: 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet] 5. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosítása

3. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A támogatási csoportokba tartozó célállomány-típusokat az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: MgTE rendelet) 1. számú melléklete tartalmazza. E rendelet alapján benyújtott támogatási kérelmek esetén a melléklettől eltérően a 12. Duna-Tisza közi hátság, 13. Bácskai-löszhát és 14c. Közép és Alsó-Duna-ártér erdészeti tájak vonatkozásában az 55. kódszámú Egyéb elegyes-kőrises célállománytípus is támogatható.”

4. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosítása

4. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet [a továbbiakban: 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet] 21. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha a támogatásra jogosult az 5. § (7) bekezdésében meghatározott fenntartási kötelezettségét összesen
a) 4 gazdálkodási évben nem teljesíti, akkor
aa) nem jogosult a támogatási határozatban jóváhagyott támogatás 75%-ára, vagy
ab) köteles a már kifizetett támogatás 75%-át a jogosulatlan igénybevétel szabályai szerint visszafizetni;
b) 3 gazdálkodási évben nem teljesíti, akkor
ba) nem jogosult a támogatási határozatban jóváhagyott támogatás 60%-ára, vagy
bb) köteles a már kifizetett támogatás 60%-át a jogosulatlan igénybevétel szabályai szerint visszafizetni;
c) 2 gazdálkodási évben nem teljesíti, akkor
ca) nem jogosult a támogatási határozatban jóváhagyott támogatás 45%-ára, vagy
cb) köteles a már kifizetett támogatás 45%-át a jogosulatlan igénybevétel szabályai szerint visszafizetni;
d) 1 gazdálkodási évben nem teljesíti, akkor
da) nem jogosult a támogatási határozatban jóváhagyott támogatás 30%-ára, vagy
db) köteles a már kifizetett támogatás 30%-át a jogosulatlan igénybevétel szabályai szerint visszafizetni.”

(2) A 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet Záró rendelkezések alcíme a következő 22/F. §-sal egészül ki:

22/F. § Az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 53/2014. (IV. 29.) VM rendelettel [a továbbiakban: 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet] megállapított 21. § (4) bekezdését az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

5. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosítása

5. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet [a továbbiakban: 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet] a következő 5/A. §-sal egészül ki:

5/A. § Azon támogatási ügy esetében, amelyben a vízitársulatokról szóló törvény alapján a vízitársulat helyett jogutódként a vízügyi igazgatási szerv minősül ügyfélnek, a megvalósítási határidő, a Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően, 2014. december 31.”

(2) A 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet Záró rendelkezések alcíme a következő 12/C. §-sal egészül ki:

12/C. § Az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 53/2014. (IV. 29.) VM rendelettel [a továbbiakban: 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet] megállapított 5/A. §-t az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben kell alkalmazni.”

6. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások
részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet módosítása

6. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet [a továbbiakban: 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet] 6. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

7. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet módosítása

7. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet [a továbbiakban: 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet] 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A célprogramok során – a szálaló erdőgazdálkodás és a közjóléti célú erdők fenntartása célprogramok kivételével – csak az 1. melléklet szerinti, az adott erdészeti tájban kiemelten támogatható vagy támogathatóként feltüntetett faállománytípusok kialakítása és fenntartása érdekében végzett erdőgazdálkodási tevékenység támogatható.”

(2) A 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet 7. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A támogatási kérelem az alábbi adatokat tartalmazza:]

b) támogatási jogosultságra vonatkozó adatok, úgymint erdőrészlet azonosító, célprogram, a 3. § c) pontja szerinti célprogramnál – amennyiben a támogatandó tevékenységet nem teljes erdőrészleten végzik – az erdőrészlet részterületének mérete, továbbá a 3. § i) pontja szerinti célprogram esetén a mennyiségi érték,”

(3) A 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet 16. § (3) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A célprogram előírásai:]

k) a támogatási időszak ötödik évében, valamint az utolsó kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak végén, a támogatási időszak alatt nyitott vagy bővített lékekben – az (1) bekezdés c) pontja szerint jogosult erdőrészletek esetében is – a lék területén az adott erdészeti tájban az 1. melléklet szerinti tájhonos fafajokból álló, ép csúcshajtással rendelkező újulat tőszámának el kell érnie a 8. melléklet szerinti természetes felújításra vonatkozó tőszámot.”

(4) A 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet 18. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A célprogram előírásai:]

a) az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig a fakitermelést, amely lehet tarvágás vagy fokozatos felújítóvágás, úgy kell végrehajtani, hogy az erdőrészlet területének legalább 25%-áról kell, de legfeljebb 50%-áról lehet a fákat eltávolítani,”

(5) A 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet 18. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A célprogram előírásai:]

c) a szomszédos összefüggő véghasználati területek távolsága a határoló fák törzsétől mérve nem lehet kisebb, mint 30 méter,”

(6) A 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK alcíme a következő 27/D. §-sal egészül ki:

27/D. § Az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 53/2014. (IV. 29.) VM rendelettel [a továbbiakban: 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet]
a) megállapított 5. § (5) bekezdését, 16. § (3) bekezdés k) pontját, 18. § (3) bekezdés a) és c) pontját, valamint 5., 8. és 9. mellékletét az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,
b) hatályon kívül helyezett 16. § (3) bekezdés l) és o) pontját az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben nem kell alkalmazni.”

(10) Hatályát veszti a 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet

b) 9. mellékletében foglalt 1. táblázat 44., 45., 51. és 52. sora.

8. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető támogatásról szóló 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet módosítása

8. § Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető támogatásról szóló 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet 3. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alapján a támogatási keretösszeg]

a) a 2013/2014. pénzügyi évben 4 670 000 euró,”

9. A mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről szóló
143/2011. (XII. 23.) VM rendelet módosítása

9. § (1) A mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről szóló 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet [a továbbiakban: 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet] 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Egyazon területen ugyanarra a növénykultúrára kizárólag egy mezőgazdasági biztosítási szerződés díjához nyújtható támogatás. Amennyiben a mezőgazdasági termelő egyazon területen ugyanarra a növénykultúrára több biztosítóval kötött díjtámogatott mezőgazdasági biztosítási szerződés alapján igényel támogatást, úgy támogatás kizárólag a legkorábban megkötött biztosítási szerződés szerinti díj után nyújtható.”

(2) A 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Támogatás csak a biztosított mezőgazdasági termelőre vonatkozó, a 4–6. §-ban meghatározott biztosítási szerződés szerinti díjelőírás teljes összegének megfizetése esetén nyújtható.”
„(2a) Amennyiben a biztosító a biztosítási szerződésben tett nyilatkozatában a biztosítási szerződés elektronikus úton történő benyújtására kötelezettséget vállal, vagy a benyújtásra a (7)–(8) bekezdés szerinti meghatalmazással rendelkezik, úgy a kötvény másolatát és biztosított termelők szerinti bontásban a (2) bekezdésben meghatározott adatokat tartalmazó dokumentumokat legkésőbb a tárgyév augusztus 31-éig be kell nyújtania az MVH részére. A nem teljes körűen, elektronikus úton benyújtott biztosítási szerződések esetében is hiánypótlásra kerül sor.”

(4) A 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet a következő 18. §-sal egészül ki:

18. § Az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 53/2014. (IV. 29.) VM rendelettel megállapított 3. § (5) és (8) bekezdését, valamint 7. § (2a) bekezdését e rendelet szerinti támogatásra a 2014. évben benyújtott mezőgazdasági biztosítási szerződésekre is alkalmazni kell.”

10. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése
intézkedés keretében a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 17/2012. (II. 29.) VM rendelet módosítása

10. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 17/2012. (II. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 17/2012. (II. 29.) VM rendelet] 19. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A kifizetési kérelemben nem igényelhető az adott kiadási tételhez tartozó, a támogatási kérelemben feltüntetett fajtán kívüli, és a támogatási határozattal jóváhagyott létszámot meghaladó egyedre/állományra támogatás.”

(2) A 17/2012. (II. 29.) VM rendelet a következő 34. §-sal egészül ki:

34. § Az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 53/2014. (IV. 29.) VM rendelettel [a továbbiakban: 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet] megállapított
a) 12. § (8) bekezdését a 2014. május 1-jétől induló gazdálkodási évtől kell alkalmazni,
b) 19. § (1) és (7) bekezdését az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

(3) A 17/2012. (II. 29.) VM rendelet 12. § (8) bekezdésében a „c) pontja” szövegrész helyébe a „c) és d) pontja” szöveg lép.

(4) A 17/2012. (II. 29.) VM rendelet 19. § (1) bekezdésében a „május 1. és május 31.” szövegrész helyébe a „június 1. és június 30.” szöveg lép.

11. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 41/2012. (IV. 27.) VM rendelet módosítása

11. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 41/2012. (IV. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 41/2012. (IV. 27.) VM rendelet] 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha az ügyfél nem teljesíti az 5. § (1) bekezdése szerinti képzési kötelezettségét, akkor a már igénybe vett támogatás 20%-át, a jogosulatlan igénybevétel szabályai szerint köteles visszafizetni.”

(2) A 41/2012. (IV. 27.) VM rendelet a következő 14. §-sal egészül ki:

14. § Az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 53/2014. (IV. 29.) VM rendelettel [a továbbiakban: 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet] megállapított 10. § (3) bekezdését az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

12. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet módosítása

12. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet [továbbiakban: 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet] a következő 12. §-sal egészül ki:

12. § Az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 53/2014. (IV. 29.) VM rendelettel [a továbbiakban: 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet] megállapított 1. § 2. pontját az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

(2) Az 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet 1. § 2. pontjában „az összes bevételének” szövegrész helyébe „az összes árbevételének” szöveg lép.

13. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli
és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához
2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet módosítása

13. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet [a továbbiakban: 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet] 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kifizetési kérelmet a Vhr. 16/B. § (1) bekezdésében meghatározott időszakoktól eltérően január 1. és június 30., valamint augusztus 1. és december 31. között elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani. A kérelemhez csatolandó dokumentumokat szkennelés útján előállított formában kell csatolni a kérelemhez.”

14. Az egyes borászati termékek harmadik országokban történő promóciójának támogatásáról szóló 6/2013. (II. 5.) VM rendelet módosítása

14. § (1) Az egyes borászati termékek harmadik országokban történő promóciójának támogatásáról szóló 6/2013. (II. 5.) VM rendelet [a továbbiakban: 6/2013. (II. 5.) VM rendelet] 2. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A támogatási keretösszeg]

a) a 2013/2014. borpiaci évben 730 ezer euró,”

15. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet módosítása

15. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet [a továbbiakban: 11/2013. (III. 5.) VM rendelet] 1. § (1) bekezdés 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

„16. ügyfél: LEADER HACS, valamint LEADER HACS illetékességi területen
a) székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkező működő és induló mikro-, kis- és középvállalkozás,
b) működő települési önkormányzat,
c) települési nemzetiségi önkormányzat,
d) önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás,
e) székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet,
f) székhellyel vagy telephellyel rendelkező egyházi jogi személy,
g) lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy,
amely fejlesztést valósít meg vagy bonyolít le.”

(2) A 11/2013. (III. 5.) VM rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kifizetési kérelmet a Vhr. 16/B. § (1) bekezdésében meghatározott időszakoktól eltérően január 1. és június 30., valamint augusztus 1. és december 31. között elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani. A kérelemhez csatolandó dokumentumokat szkennelés útján előállított formában kell csatolni a kérelemhez.”

(3) A 11/2013. (III. 5.) VM rendelet a következő 18/A. §-sal egészül ki:

18/A. § Az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 53/2014. (IV. 29.) VM rendelettel [a továbbiakban: 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet] megállapított 1. § (1) bekezdés 16. pontját az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

16. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet módosítása

16. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet [a továbbiakban: 35/2013. (V. 22.) VM rendelet] 5. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az árajánlatos tételek módosulása esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell legalább kettő darab, a 4. § (6) bekezdésének megfelelő, a támogatási határozat jogerőre emelkedését követően kiállított, a teljesítéskor érvényes árajánlatot, és az ügyfélnek meg kell indokolnia, hogy a két árajánlat közül melyiket választja.”

(2) A 35/2013. (V. 22.) VM rendelet a következő 26. §-sal egészül ki:

26. § Az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 53/2014. (IV. 29.) VM rendelettel [a továbbiakban: 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet] megállapított 5. § (7) bekezdését az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

17. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák
bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való megismertetéséhez nyújtandó támogatások
részletes feltételeiről szóló 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet módosítása

17. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való megismertetéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet] 1. § (1) bekezdés 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]

„7. projektterv: a Bemutató Üzem által az e rendeletben meghatározott teljesítési időszakokra vonatkozóan készített terv, amely tartalmazza az adott időszak folyamán megvalósításra tervezett bemutató üzemi programok időpontjait (legalább a hónap megjelölésével), témáit, valamint költségtervét.”

(2) A 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Egy projektterv időszakra vonatkozóan a Bemutató Üzemnek csak egy projektterve hagyható jóvá.”

(3) A 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A projektterv-benyújtás (a postai feladás) határideje
a) 2014. év első projektterv időszakára vonatkozóan a Bemutató Üzemi cím odaítéléséről szóló értesítés kézhezvételét követő 15. munkanap;
b) 2014. év második projektterv időszakára vonatkozóan 2014. március 31.”

(4) A 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A NAKVI a bemutató üzemi programok projekttervben foglaltak szerinti teljesülését a helyszínen ellenőrizheti. A NAKVI helyszíni vizsgálatának eredményét az MVH az eljárása során figyelembe veszi.”
„(9) A projektterv teljesítési időszakok:
a) az első projekttervre vonatkozóan 2014. március 1. és 2014. augusztus 31. között,
b) a második projekttervre vonatkozóan 2014. július 1. és 2014. december 31. között.”

(6) A 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A támogatási kérelmek benyújtása folyamatosan történik
a) az első projektterv teljesítési időszakára vonatkozóan 2013. szeptember 1-jétől 2014. május 15-ig, és
b) a második projektterv teljesítési időszakára vonatkozóan 2013. szeptember 1-jétől 2014. június 30-ig.”

(7) A 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet 7. § (8) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A bemutató üzemi programot a projektterv teljesítési időszakának utolsó napjáig kell megvalósítani.”
„(7) A 2014. évi első projektterv teljesítési időszakhoz kapcsolódó kifizetési kérelmek benyújtásának határideje 2014. május 31. illetve 2014. augusztus 1-2014. szeptember 30.
(8) A 2014. évi második projektterv teljesítési időszakhoz kapcsolódó kifizetési kérelmek benyújtásának határideje 2014. augusztus 1–2014. december 31.”

(9) A 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet a következő 14. §-sal egészül ki:

14. § Az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 53/2014. (IV. 29.) VM rendelettel [a továbbiakban: 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet] megállapított 1. § (1) bekezdés 7. pontját, 4. § (4), (6), (8) és (9) bekezdését, 7. § (2) és (8) bekezdését, valamint 9. § (7) és (8) bekezdését az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

18. A fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól szóló 98/2013. (X. 24.) VM rendelet módosítása

18. § (1) A fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól szóló 98/2013. (X. 24.) VM rendelet [a továbbiakban: 98/2013. (X. 24.) VM rendelet] 2. § 5. és 6. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[E rendelet alkalmazásában:]

„5. tenyészeb: olyan azonosító számmal vagy jellel ellátott és nyilvántartott, ivarában megtartott eb, amely egyedileg azonosítható, és szerepel az elismert vagy ideiglenesen elismert tenyésztőszervezet (továbbiakban együtt: tenyésztőszervezet) törzskönyvi nyilvántartásában és megfelel a tenyésztőszervezet tenyésztési szabályzatában meghatározott tenyészthetőségi feltételeknek;
6. tenyészeb kiállítás: egy-, több- vagy összfajtás, az ebek felvezetésével, küllemi bírálatával, illetve munkateljesítmény bemutatásával járó olyan rendezvény, ahol hazai vagy nemzetközi bírói listán szereplő bíró, a tenyésztőszervezet vagy nemzetközi szervezet előírásai szerint tenyészebet minősít, amely tenyésztési adatként törzskönyvi bejegyzésre kerül;”

(2) A 98/2013. (X. 24.) VM rendelet 2. § 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyúttal a 2. § a következő 9. ponttal egészül ki:

„8. tenyésztési adat: e rendelet hatálya alá tartozó ebfajták egyedeinek nyilvántartott adatai, így különösen az egyed azonosítására, tartási helyére, származására, küllemére, teljesítményére, minősítésére, tenyésztőjére és tulajdonosára, alom- és teljes testvéreire vonatkozó adat;
9. regisztrált egyed: az elismert tenyésztő szervezet törzskönyvi nyilvántartásában szereplő egyed.”

(3) A 98/2013. (X. 24.) VM rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A tenyésztőszervezetként működő szervezetnek biztosítania kell, hogy rendes tagja kizárólag olyan személy legyen, aki rendelkezik legalább egy, a tenyésztőszervezethez tartozó fajtában regisztrált egyeddel. A tagsági feltételeknek megfelelő kérelmezőtől a tagság nem tagadható meg. A tenyésztőszervezetként működő szervezet a tagfelvételi eljárást késedelem nélkül úgy köteles lefolytatni, hogy a tagfelvételi kérelmet benyújtó gazdasági helyzete ne nehezedjen el.”

(4) A 98/2013. (X. 24.) VM rendelet 3. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A tenyésztőszervezet köteles az alapszabályát a honlapján közzétenni vagy kérésre haladéktalanul és térítésmentesen rendelkezésre bocsátani.”

(5) A 98/2013. (X. 24.) VM rendelet 5. § (1) bekezdés g) és h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kinológiai szövetség feladatai:]

g) a kennelnév kiadása és regisztrációjának kezdeményezése a nemzetközi szervezetnél a tenyésztőszervezet egyidejű tájékoztatásával;
h) a kivitelre szánt ebek kiviteli származási igazolásának kiadása, a tenyésztőszervezet által kiadott származási igazolás alapján a tulajdonos kérésére;”

(6) A 98/2013. (X. 24.) VM rendelet 5. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

[A kinológiai szövetség feladatai:]

j) ajánlást ad ki a tenyésztőszervezet által a tenyésztők irányába nyújtott szolgáltatások díjának alsó és felső határára vonatkozóan.”

(7) A 98/2013. (X. 24.) VM rendelet 8. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kérelem tartalmazza]

e) az egyedekről a kérelmező nyilvántartásában szereplő tenyésztési adatokat, az ebek elektronikus azonosítójának (transzponder) sorszámát, a tenyésztőjének nevét és az ebek tartási helyét;”

(8) A 98/2013. (X. 24.) VM rendelet 8. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kérelemhez csatolni kell]

f) a kinológiai szövetség igazolását a tagsági jogviszony fennállásáról, illetve új kinológiai szövetség kijelölése esetén a kinológiai szövetséghez benyújtott tagfelvételi kérelmet és annak átvételét igazoló dokumentumot, és”
„(4) A (3) bekezdés szerinti eljárás során kizárólag az átadott dokumentumok formai megfelelősége vizsgálható.
(5) Amennyiben a (3) bekezdés szerinti egyes adatok valódisága felől utóbb kétség merül fel, a tenyésztőszervezet felszólítja az adatot szolgáltató szervezetet az adatok valódiságának bizonyítására.
(6) Amennyiben a (3) bekezdésben meghatározott adatok valódiságát az adatot nyújtó szervezet nem bizonyította, a tenyésztőszervezet a tenyésztési hatóság egyidejű tájékoztatása mellett törli az adatot a törzskönyvből.”

(10) A 98/2013. (X. 24.) VM rendelet 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A tenyésztésvezetőnek agrár, erdészeti, vadgazdálkodási, állatorvosi, biológusi vagy kinológiai felsőfokú végzettséggel kell rendelkeznie.”

(11) A 98/2013. (X. 24.) VM rendelet a következő 24/A. §-sal egészül ki:

24/A. § A 7. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a tagsági viszony 2014. március 1-jéig létrejött.”

(12) A 98/2013. (X. 24.) VM rendelet 9. § (1) bekezdésében az „ellenőrzi” szövegrész helyébe az „ellenőrizheti” szöveg, 11. § (3) bekezdésében az „Európai Gazdaági Térség” szövegrész helyébe az „Európai Gazdasági Térség” szöveg lép.

19. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet módosítása

19. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet [a továbbiakban: 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet] 8. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az árajánlatos tételek módosulása esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell legalább két darab, egymástól független árajánlatadótól származó, a (2) bekezdésnek megfelelő, a támogatási határozat jogerőre emelkedését követően kiállított, a teljesítéskor érvényes árajánlatot, és az ügyfélnek meg kell indokolnia, hogy a két árajánlat közül melyiket választja.”
„(3a) Az 1-2. célterület esetében az ügyfél mentesül a (3) bekezdésben meghatározott kötelezettségek alól, és a 3. § (2) bekezdésében meghatározott határidőn belül nyújthat be kifizetési kérelmet.”

(3) A 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet a következő 21. §-sal egészül ki:

21. § Az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 53/2014. (IV. 29.) VM rendelettel [a továbbiakban: 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet] megállapított 8. § (6) bekezdését és 14. § (3a) bekezdését az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

20. Az agrár-szaktanácsadással kapcsolatos és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló
32/2014. (IV. 3.) VM rendelet módosítása

20. § Az agrár-szaktanácsadással kapcsolatos és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet 6. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az 1. §, a 2. § (1) és (8) bekezdése, a 3. § (1)–(2) és (6)–(9) bekezdése, valamint az 1. melléklet 2014. április 30-án lép hatályba.
(3) A 2. § (2)–(7) bekezdése és (9)–(17) bekezdése, a 3. § (3)–(5) bekezdése, valamint a 2. melléklet 2014. október 1-jén lép hatályba.”

21. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet módosítása

21. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet [a továbbiakban: 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet] 1. § 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]

„11. tanya: az ingatlan-nyilvántartásban szereplő, a település külterületén fekvő olyan földrészlet, amelyhez a föld mellett növénytermesztés és állattartás, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás, termény- vagy terméktárolás céljára létesített lakó- és gazdasági épület, illetve ilyen épületcsoport is tartozik, vagy az olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként vagy majorként szerepel;”

(2) A 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Méhcsaládok beállítása kizárólag úgy vállalható, ha azok részaránya a működtetési időszak 4. évének végén nem haladja meg az üzleti tervben a 4. naptári év végére vállalt EUME érték 50%-át.”

(3) A 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet 9. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A támogatási kérelmet el kell utasítani, ha az üzleti tervben a méhcsaládok részaránya meghaladja az 5. § (4) bekezdése szerinti maximálisan megengedett EUME értéket.”

(4) A 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet 9. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) Ha az ügyfél életvitelszerű tartózkodási helye – a támogatási kérelem főlapján tett nyilatkozata alapján – tanyán van, de a földrészlet nem tanyaként vagy majorként szerepel az ingatlan-nyilvántartásban, akkor a támogatási kérelemhez mellékelni kell a területileg illetékes önkormányzat jegyzője által kiállított igazolást arról, hogy az ügyfél életvitelszerű tartózkodási helye gazdálkodásra alkalmas.”

22. Záró rendelkezések

22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelethez

„2.1. Ügyfél-azonosító”

2. melléklet az 53/2014. (IV. 29.)VM rendelethez

1. A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 6. számú melléklet (B:17) mezője helyébe a következő mező lép:
„Beruházások az állattenyésztésben című képzés
a)    az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez,
b)    az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 61/2012. (VI. 29.) VM rendelethez, valamint
c)    az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet 1. célterületéhez
kapcsolódóan.”
2. A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 6. számú melléklet (B:69) mezője helyébe a következő mező lép:
„A fiatal mezőgazdasági termelők elindítása című képzés
a)    az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelethez,
b)    az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez,
c)    az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 57/2012. (VI. 21.) VM rendelethez, valamint
d)    az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2014. (IV. 4.) VM rendelethez
kapcsolódóan.”
3. A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 6. számú melléklet (B:83) mezője helyébe a következő mező lép:
„Mezőgazdasági termékek értéknövelése című képzés
a)    az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelethez,
b)    az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem élelmiszeripari célú kiskapacitású, növényi alapú nyersszesz, nyersolaj előállító üzemek létesítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 44/2009. (IV. 11.) FVM rendelethez,
c)    az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez a 2012. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 49/2012. (V. 22.) VM rendelethez, valamint
d)    az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet 2. célterületéhez
kapcsolódóan.”

3. melléklet az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelethez

* ÁLLAPOTFELVÉTEL SZÁLALÁSI TERV VÉGREHAJTÁS
............. év
(megfelelő aláhúzandó)
Helység, ..................................... tag: .................................... részlet: ...................................., terület: ......... ha

Vastagsági csoportok

Átlag mag.

Fatömeg összesen

A szálalásra tervezett fafajok

T

B

CS

 

 

 

cm

m

brm3

db

brm3

db

brm3

db

brm3

db

brm3

db

brm3

db

 

 

 

~

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szöveges indoklás:
Dátum:

.....................................................

.................................................................

gazdálkodó

erdészeti hatóság

4. melléklet az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelethez

AZ EGYES FAÁLLOMÁNYTÍPUS-CSOPORTOK ELVÁRT JELLEMZŐI AZ ERDŐ-KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLPROGRAMOK ÉRTÉKELÉSE SZEMPONTJÁBÓL

 

A

B

C

D

E

F

G

1.

Faállomány-
típus-
csoport

Főfafaj

Mesterséges erdősítés

Természetes felújítás

2.

Első kiviteli minimális tőszám hektáronként főfafajból

Főfafaj/
célállományba tartozó összes fafaj minimális tőszáma a célprogram befejezésekor*

Főfafaj/
célállományba tartozó összes fafaj egymáshoz mért maximális távolsága a célprogram** befejezésekor

Főfafaj minimális tőszáma**

Átlagos záródás/borítás%

3.

Bükkösök

B

8 000

4 500
(7 500)

1,5
(1,2)

8 000
(15 000)

90

4.

Gyertyános-
kocsánytalan tölgyesek

KTT

8 000

KTT 4 500
GY 1 500
(7 500)

KTT 1,5
GY 2,6
(1,2)

8 000
(15 000)

90

5.

Gyertyános-
kocsányos tölgyesek

KST

8 000

KST 4 000
GY 1 500
(7 500)

1,6
2,6
(1,2)

8 000
(15 000)

90

6.

Kocsánytalan tölgyesek

KTT

8 000

4 500
(7 500)

1,5
(1,2)

8 000
(15 000)

90

7.

Kocsányos tölgyesek

KST

8 000

4 000
(7 500)

1,6
(1,2)

8 000
(15 000)

90

8.

Cseresek

CS

8 000

4 500
(7 500)

1,5
(1,2)

8 000
(15 000)

90

9.

Molyhos tölgyesek

MOT

8 000

3 000
(5 000)

1,8
(1,4)

3 000
(6 000)

80

10.

Juharosok

J

8 000

4 000
(6 000)

1,6
(1,3)

8 000
(15 000)

90

11.

Kőrisesek

K

8 000

4 000
(6 000)

1,6
(1,3)

8 000
(15 000)

90

12.

Hazai nyárasok

HNY

4 500

2 000
(3 000)

2,2
(1,8)

gyökérsarj
4 000
(6 000)

80

13.

Füzesek

4 500

3 000
(5 000)

1,8
(1,4)

4 000
(8 000)

90

14.

Égeresek

4 500

2 000
(3 000)

2,2
(1,8)

sarj 4 000
(6 000)

80

15.

Hársasok

H

8 000

4 500
(7 500)

1,5
(1,2)

4 000
(8 000)

90

16.

Nyíresek

NYI

4 500

2 000
(3 000)

2,2
(1,8)

4 000
(8 000)

90

* A zárójelben szereplő értékek az értékelés során figyelembe vehető összes fafajra, a felette lévő érték a főfafajra vonatkozó elvárt minimális tőszámot mutatják.
** A maximális tőtávolság értelmezése: egy tetszőleges felállási ponthoz legközelebb eső három értékelhető fafajú egyed egymástól mért távolságainak számtani átlaga.
– A főfafaj vagy az előzőek szerint számba vehető további fafajok egyedei közül csak azok a megfelelő eredetű, fejlődésű és maradandó károsítástól mentes egyedek vehetők figyelembe, amelyek további jelenléte kívánatos és biztosítható.
– Ha a fő- és értékelésbe bevonható mellékfafajok együttes tőszáma a fenti táblázat szerint ugyan elegendő a vizsgált területen, de azok egymáshoz viszonyított eloszlása nem egyenletes az erdőrészletben, akkor még sikeresnek minősíthető az erdősítés, ha
=a heterogén állományösszetétel a termőhelyi viszonyokkal vagy természetes felújítások esetén az anyaállomány eredeti változatosságával összhangban van,
=a főfafaj egyedszáma az erdőrészlet 20%-ánál, de maximum 2,00 ha-nál nagyobb összterületen nem eshet a fenti táblázatban átlagos minimális elvárásként megadott érték 30%-a alá,
=az erdőrészlet teljes faállománya az erdősítés befejezésétől a következő véghasználatig egyébként egységesen kezelhető.
– Az V–VI. fatermési osztályba sorolt erdőrészletekben végzett erdősítések sikeresnek minősülnek a program befejezésének évében, ha azok a táblázatban megadott tőszám és borítottsági elvárásoknak átlagosan 50%-ban (erdőssztyepp erdőkben 30%-ban) megfelelnek. Az ilyen kedvezőtlen termőhelyi viszonyú erdősítésekben ugyancsak elfogadható még, ha abban legfeljebb 0,5 ha-os, egymással nem érintkező üres foltok találhatóak, amelyek összes területe azonban nem haladja meg az erdőrészlet területének 20%-át.

5. melléklet az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelethez

1. A 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet 9. mellékletében foglalt 1. táblázat 11. sora helyébe a következő sor lép:

 

[A

B

C

D

E

F

G

1.

Hivatkozás

Kötelezettség/egyéb előírás:

Szabályszegés leírása:

Súlyosság

Mérték:

Tartósság

Jogkövetkezmény:]

11.

„6. §
(1) bekezdés
e) pont

A támogatási határozat közlését követő második kifizetési kérelem benyújtási időszakának vége előtt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdés b) pont bf) alpontja szerinti kötelező szakmai képzésen részt venni

Az ügyfél az előírt határidőn belül nem vett részt a képzésen.

közepes

kérelem szintű

maradandó

A második évtől kezdődően az adott évekre vonatkozó támogatási összeget 30%-kal csökkenteni kell. A második évben és az azt követő években jogosulatlanul felvett támogatást a jogosulatlanul igénybevett támogatásokra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.”

2. A 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet 9. mellékletében foglalt 1. táblázat (C:35) mezője helyébe a következő mező lép:
„Az erdőrészlet területének több mint 10%-án nyitottak vagy bővítettek léket, illetve az erdőrészleten 500 m2-t meghaladó területű lék található. (A 10%-os limit meghatározásakor a lékek összterületére vonatkozóan 10%-os abszolút területi tolerancia alkalmazandó négyzetméterben kifejezve. Ha a toleranciával csökkentett érték megfelel a 10%-os kritériumnak, azt elfogadhatónak kell tekinteni. Az egyes lékek területének meghatározásakor 10%-os abszolút területi toleranciát kell alkalmazni.)”
3. A 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet 9. mellékletében foglalt 1. táblázat a következő 35/A. sorral egészül ki:

 

[A

B

C

D

E

F

G

1.

Hivatkozás

Kötelezettség/
egyéb előírás:

Szabályszegés leírása:

Súlyos-
ság

Mérték:

Tartós-
ság

Jogkövet-
kezmény:]

„35/A

 

 

A lék területi határérték átlépése miatt kizárt erdőrészletek száma eléri az adott célprogram vonatkozásában az adott támogatási kérelemben szereplő összes erdőrészlet 50%-át.

súlyos

kérelem szintű

mara-
dandó

C-Kizár”

4. A 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet 9. mellékletében foglalt 1. táblázat 41-43. sorai helyébe a következő sorok lépnek:

 

[A

B

C

D

E

F

G

1.

Hivatkozás

Kötelezettség/egyéb előírás:

Szabályszegés leírása:

Súlyosság

Mérték:

Tartósság

Jogkövetkezmény:]

41.

„16. §
(3) bekezdés
k) pont

A támogatási időszak ötödik évében, valamint az utolsó kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak végén, a támogatási időszak alatt nyitott vagy bővített lékekben - az (1) bekezdés c) pontja szerint jogosult erdőrészletek esetében is - a lék területén az 1. melléklet szerint kialakított faállománytípusra jellemző fafajokból álló, ép csúcshajtással rendelkező újulat tőszámának el kell érnie a 8. melléklet szerinti természetes felújításra vonatkozó tőszámot.

Az ép csúcshajtással rendelkező újulat tőszáma nem éri el a 8. melléklet szerinti a természetes felújításra vonatkozó mértéket az erdőrészletben található összes lék közül a lékek több mint 20 %-ban de legfeljebb 40 %-ban.

enyhe

erdőrészlet szintű

rövidtávú

E-30%

42.

Az ép csúcshajtással rendelkező újulat tőszáma nem éri el a 8. melléklet szerinti a természetes felújításra vonatkozó mértéket az erdőrészletben található összes lék közül a lékek több mint 40 %-ában

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-kizár

43.

Az újulat tőszáma miatt kizárt erdőrészletek száma eléri az adott célprogram vonatkozásában az adott támogatási kérelemben szereplő összes erdőrészlet 50%-át.

súlyos

kérelem szintű

maradandó

C-Kizár”

5. A 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet 9. mellékletében foglalt 1. táblázat 68. és 69. sora helyébe a következő sorok lépnek:

 

[A

B

C

D

E

F

G

1.

Hivatkozás

Kötelezettség/egyéb előírás:

Szabályszegés leírása:

Súlyosság

Mérték:

Tartósság

Jogkövetkezmény:]

68

„18. §
(3) bekezdés
a) pont

Az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig a fakitermelést, mely lehet tarvágás vagy fokozatos felújítóvágás, úgy kell végrehajtani, hogy az erdőrészlet területének legalább 25 %-áról kell, de legfeljebb 50 %-áról lehet a fákat eltávolítani.

Az adott erdőrészletben fahasználati munka nem vagy nem az előírt minimális mértékben történt meg.

közepes

erdőrészlet szintű

maradandó

E-100%

69

Az adott erdőrészletben az engedélyezetnél nagyobb mértékű fahasználat történt.

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár”

6. A 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet 9. mellékletében foglalt 1. táblázat 71. sora helyébe a következő sor lép:

 

[A

B

C

D

E

F

G

1.

Hivatkozás

Kötelezettség/egyéb előírás:

Szabályszegés leírása:

Súlyosság

Mérték:

Tartósság

Jogkövetkezmény:]

71.

„18. §
(3) bekezdés
c) pont

A szomszédos összefüggő véghasználati területek távolsága a határoló fák törzsétől mérve nem lehet kisebb, mint 30 méter.

Két szomszédos összefüggő véghasználati terület közötti távolság kevesebb mint 30 méter.

közepes

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-Kizár”

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. május 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére