• Tartalom

2014. évi LIV. törvény

az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény módosításáról1

2014.11.09.

1. § Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény a következő 15/A. alcímmel egészül ki:

„15/A. Átmeneti rendelkezések
29/A. § (1) A (2)–(4) bekezdésben foglaltak fennállása esetén a 2013. július 1. és 2014. március 31. között elkövetett, a 14. § a) pontjában meghatározott jogosulatlan úthasználat miatt kiszabott bírság megfizetése alól a kérelmezők az útdíjszedésre kijelölt szervezethez (a továbbiakban: útdíjszedő) benyújtott, a (6)–(7) bekezdésben foglalt előírásoknak megfelelő kérelemre (a továbbiakban: kérelem) e törvényben foglaltak szerint mentesülnek.
(2) A 14. § a) pontjában foglaltak megszegése esetén kiszabott bírság megfizetése alól a (7) bekezdésben foglaltak szerint megalapozott kérelme alapján abban az esetben mentesül a kérelmező, amennyiben az útdíjköteles elemi útszakasz használatának megkezdése előtt megváltani elmulasztott viszonylati jegyét a jogosulatlan úthasználatnak az útdíjellenőrzés-támogatói feladatok ellátására kijelölt szerv általi észlelését követően jogosulatlanul használt útszakaszokra legfeljebb nyolc órán belül maradéktalanul megváltották, az így megváltott jogosultságot más alkalommal sem érvényesítették és erről a kérelmező teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik az útdíjszedő felé.
(3) A (7) bekezdésben foglaltak szerint megalapozott kérelme alapján mentesül a 14. § a) pontjában foglaltak megszegése esetén kiszabott bírság megfizetése alól a kérelmező abban az esetben, ha a bírság kiszabására olyan főút részét képező útdíjköteles elemi útszakaszon került sor, amely az autópályával közös csomóponttal rendelkezik és a bírság megfizetésére kötelezett a jogosulatlan úthasználat időpontjában az adott autópálya részét képező, a csomópontot érintő útdíjköteles elemi útszakaszokra érvényes jogosultsággal rendelkezett.
(4) A (7) bekezdésben foglaltak szerint megalapozott kérelme alapján mentesül a 14. § a) pontjában foglaltak megszegése esetén kiszabott bírság megfizetése alól a kérelmező abban az esetben, ha a bírság kiszabására olyan útdíjköteles elemi útszakaszon vagy az odavezető úton – a viszonylati jegy érvényességi idején belül, adott ellenőrzési ponton irányonként legfeljebb egy alkalommal – került sor, amely út hálózati szempontból funkcionálisan párhuzamos azzal az úttal, amelyre ugyanazon időben az érintett jármű rendelkezett úthasználati jogosultsággal, és e jogosultságot annak érvényességi ideje alatt nem váltotta úthasználatra.
(5) Amennyiben a kérelmező a (2)–(4) bekezdésben foglaltak alapján e törvény szerint mentesül a bírság megfizetése alól, a bírság kiszabására alapul szolgáló jogosulatlan úthasználat észlelésétől számított nyolc órán belül észlelt további jogosulatlan úthasználat miatt bírság kiszabásának nincs helye.
(6) A bírság alóli mentesülésnek a (2)–(4) bekezdésben foglaltakon túl feltétele hogy a kérelmező a kérelem benyújtását megelőzően bírságonként 12.000,- forint általános forgalmi adót is magába foglaló szolgáltatási díjat az útdíjszedőnek megfizette és ezt a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja. A bírság alóli mentesülésnek a (3) és (4) bekezdés szerinti esetben további feltétele, hogy a kérelmező a kérelem benyújtását megelőzően azon útvonal, amelynek használatára úthasználati jogosultsággal rendelkezett, és a ténylegesen igénybe vett útvonal útdíja közötti útdíjkülönbözetet – ha ez felmerült – megfizette és ezt a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja. A ténylegesen leutazott útvonalról a kérelmében a kérelmezőnek nyilatkoznia kell. Amennyiben a kérelmező által megfizetendő útdíjkülönbözet adódik, de annak összege a kérelemből nem állapítható meg, vagy azt a kérelmező nem tudja igazolni, úgy a kérelmező 10.000,- forint általános forgalmi adót is magába foglaló átalány megfizetésére köteles.
(7) A kérelem benyújtására az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény módosításáról szóló 2014. évi LIV. törvény hatálybalépését követő hatvan napon belül van lehetőség. Az útdíjszedő a benyújtott kérelem alapján – amennyiben a kérelemben foglaltak e törvénynek megfelelnek, és az útdíjszedő adatbázisában foglaltakkal nem ellentétesek – igazolást állít ki arról, hogy a kérelmező a (2)–(4) bekezdésben foglaltak teljesülésére tekintettel mentesíthető a bírság megfizetése alól. Amennyiben a kérelemben foglaltak az útdíjszedő adatbázisában szereplő adatoktól eltérőek, az igazolás kiállításának nincs helye. Az útdíjszedő az igazolást a kérelem beérkezését követő százhúsz napon belül állítja ki. A kérelem útdíjszedő részére történő benyújtását a kérelmező részéről hozzájárulásnak kell tekinteni ahhoz, hogy a kérelmet és az annak alapján az útdíjszedő által kiállított igazolást vagy – amennyiben az útdíjszedő adatbázisában foglaltak az igazolás kiállítását nem teszik lehetővé – a kérelem elutasításáról szóló, a kérelmezőnek címzett írásos tájékoztatást az útdíjszedő a bírságot kiszabó hatóság részére továbbítsa. A kérelemhez mellékelni kell a (6) bekezdésben foglaltakon túl a kérelem alapjául szolgáló bírságot kiszabó határozat másolatát.
(8) A kérelem beérkezését követő két munkanapon belül az útdíjszedő elektronikus úton értesíti a kérelemben foglaltakról a kérelemhez mellékelt határozatot kibocsátó hatóságot (a továbbiakban: hatóság), amely a kérelemhez mellékelt határozattal kapcsolatos eljárását az útdíjszedő (7) bekezdés szerinti igazolásának vagy – amennyiben az útdíjszedő adatbázisában foglaltak az igazolás kiállítását nem teszik lehetővé – a kérelem elutasításáról szóló, a kérelmezőnek címzett írásos tájékoztatásának kézhezvételéig felfüggeszti. Ha az útdíjszedő a kérelemben foglaltakat nem tartja megalapozottnak, a hatóság az erről szóló tájékoztatás kézhezvételét követően a megalapozatlan kérelemmel érintett, az útdíjszedő korábbi tájékoztatása alapján felfüggesztett eljárást folytatja. Amennyiben az útdíjszedő által kiadott igazolás alapján annak e törvény szerinti feltételei fennállnak, a bírságot kiszabó hatóság a kérelemmel érintett határozatot visszavonja és az eljárást megszünteti. Ha a kérelemmel érintett határozatot bíróság jogerős döntésével hatályában fenntartotta, úgy a kérelem alapján a határozat végrehajtásáért felelős hatóság az útdíjszedő igazolásának hozzá való beérkezését követő napon a végrehajtást megszünteti.
(9) A (8) bekezdésben foglaltak szerint visszavont határozat vagy megszüntetett eljárás alapján végzett hatósági intézkedéssel okozott kárért – amennyiben a határozatban foglalt bírság a határozat meghozatalakor jogszerűen került kiszabásra – a hatósággal szemben kárigény nem érvényesíthető.
(10) Az (1) bekezdésben foglalt, már megfizetett bírság vonatkozásában e szakasz rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a kérelmező a (6) bekezdésben foglalt kérelmében adja meg a számlaszámot, amelyre a visszavont határozat alapján a megfizetett bírság visszafizetését kéri. A megfizetett bírság visszafizetésekor kamat fizetésének nincs helye.”

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2014. október 27-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2014. november 6. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. november 10. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére